32003R0042

Kommissionens forordning (EF) nr. 42/2003 af 10. januar 2003 om salg ved licitation af vinalkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

EF-Tidende nr. L 007 af 11/01/2003 s. 0003 - 0024


Kommissionens forordning (EF) nr. 42/2003

af 10. januar 2003

om salg ved licitation af vinalkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1493/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for vin(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2585/2001(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1623/2000 af 25. juli 2000 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1493/1999 om den fælles markedsordning for vin for så vidt angår markedsmekanismer(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1795/2002(4), særlig artikel 86, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 1623/2000 blev der fastsat gennemførelsesbestemmelser for afsætning af alkohol, der er fremstillet ved destillation i henhold til artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999, og som interventionsorganerne ligger inde med.

(2) Der bør gennemføres licitationer for eksport til de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, af vinalkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande, for at reducere EF-lagrene af vinalkohol og sikre kontinuiteten i forsyningerne til de i nævnte artikel anførte tredjelande.

(3) Da det drejer sig om salg af store mængder alkohol, bør fristen for afhentning af alkoholen forlænges.

(4) Den EF-vinalkohol, som oplagres af medlemsstaterne, består af mængder, der er fremstillet ved destillation i henhold til artikel 35, 36 og 39 i Rådets forordning (EØF) nr. 822/87 af 16. marts 1987 om den fælles markedsordning for vin(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1677/1999(6), og artikel 27, 28 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999.

(5) Siden vedtagelsen af Rådets forordning (EF) nr. 2799/98 af 15. december 1998 om den agromonetære ordning for euroen(7) skal tilbudspriserne og sikkerhedsstillelserne anføres i euro, og betalingerne skal foretages i samme valuta.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Vin -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved 17 licitationer med numrene 316/2003 EF til 332/2003 EF sælges alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Som undtagelse fra artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000 er den samlede mængde på 850000 hl. Alkoholen hidrører fra de i artikel 35, 36 og 39 i forordning (EØF) nr. 822/87 og artikel 27 og 30 i forordning (EF) nr. 1493/1999 omhandlede destillationer, og det franske, italienske, spanske og portugisiske interventionsorgan ligger inde med alkoholen.

Hver af de nævnte licitationer vedrører 50000 hl alkohol 100 % vol.

Artikel 2

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet og importeres til et af de tredjelande, der er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den skal anvendes efter bestemmelserne i samme artikel.

Artikel 3

Bilag I indeholder oplysninger om, hvor de pågældende beholdere befinder sig, hvad deres referencer er, hvor stor en mængde alkohol hver beholder indeholder, hvor højt alkoholindholdet er, og hvilke egenskaber alkoholen har, samt visse særlige betingelser. Det angives også, hvilken tjenestegren i Kommissionen der skal modtage buddene.

Artikel 4

Salget gennemføres i overensstemmelse med artikel 87, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 100, 101 og 102 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og artikel 2 i forordning (EF) nr. 2799/98.

Artikel 5

Mindstebeløbet for bud til licitation nr. 316/2003 EF til 332/2003 EF er 9 EUR/hl alkohol 100 % vol.

Artikel 6

1. Uanset artikel 91, stk. 10, i forordning (EF) nr. 1623/2000 skal alkoholen være afhentet fra interventionsorganets lager senest den 30. november 2003.

2. Den alkohol, der gives tilslag for i henhold til artikel 1, skal være eksporteret senest den 31. december 2003.

Artikel 7

Et bud tages kun i betragtning, hvis det omfatter de forpligtelser og dokumenter, der er nævnt i bilag II, og det skal også være i overensstemmelse med artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Artikel 8

Bestemmelserne for udtagning af prøver er fastsat i artikel 91 og 98 i forordning (EF) nr. 1623/2000.

Artikel 9

De tjenestegrene under Kommissionen, der er omhandlet i artikel 91, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1623/2000, er anført i bilag III.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 179 af 14.7.1999, s. 1.

(2) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 10.

(3) EFT L 194 af 31.7.2000, s. 45.

(4) EFT L 123 af 9.5.2002, s. 17.

(5) EFT L 84 af 27.3.1987, s. 1.

(6) EFT L 199 af 30.7.1999, s. 8.

(7) EFT L 349 af 24.12.1998, s. 1.

BILAG I

LICITATION Nr. 316/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 316/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 316/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 317/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 317/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 317/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 318/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 318/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 318/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR

LICITATION Nr. 319/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 319/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 319/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 320/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 320/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. 4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 320/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 321/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 321/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 321/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 322/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 322/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 322/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 323/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 323/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 323/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- Onivins-Libourne, Délégation nationale, 17, avenue de la Ballastière, boîte postale 231, F-33505 Libourne Cedex (tlf. (33-5) 57 55 20 00; telex 57 20 25; fax (33-5) 57 55 20 59).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 324/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 324/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 324/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tlf. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351) 21 352 08 76).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 325/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 325/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 325/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tlf. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351) 21 352 08 76).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 326/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 326/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 326/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- IVV-R. Mouzinho da Silveira, 5-P-1250-165 Lisboa (tlf. (351) 21 356 33 21; telex 18508 IVV P; fax (351) 21 352 08 76).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 327/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene:

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 327/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 327/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 347 65 00; telex 23427 FEGA; fax 521 98 32).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 328/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene:

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, rue de la Loi 200, B-1049 Bruxelles, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, rue de la Loi 130, B-1049 Bruxelles, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 328/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 328/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- FEGA, Beneficencia 8, E-28004 Madrid (tlf. 347 65 00; telex 23427 FEGA; fax 521 98 32).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 329/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 329/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 329/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Rom (tlf. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 330/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 330/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 330/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Rom (tlf. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 331/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 331/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 331/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Rom (tlf. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

LICITATION Nr. 332/2003 EF OVER ALKOHOL, DER KUN MÅ ANVENDES I BRÆNDSTOFSEKTOREN I TREDJELANDE

I. Den udbudte alkohols oplagringssted, mængde og karakteristika

>TABELPOSITION>

Interesserede købere kan ved henvendelse til det pågældende interventionsorgan, mod betaling af 10 EUR/l, få udleveret prøver af den alkohol, der udbydes til salg, udtaget af en repræsentant for det pågældende interventionsorgan.

II. Alkoholens destination og anvendelse

Den til salg udbudte alkohol skal eksporteres fra Fællesskabet. Den skal importeres til og dehydreres i et af de tredjelande, som er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000, og den må kun anvendes i brændstofsektoren i tredjelande.

Bevis for alkoholens destination og anvendelse fremlægges over for det pågældende interventionsorgan af et internationalt kontrolselskab.

Udgifterne hertil afholdes af tilslagsmodtageren.

III. Indgivelse af bud

1. Bud afgives for 50000 hl alkohol 100 % vol.

Bud, der vedrører en mindre mængde, tages ikke i betragtning.

2. Buddene

- fremsendes pr. anbefalet brev til Europa-Kommissionen, Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel, eller

- indleveres til receptionen i Europa-Kommissionens bygning Loi 130, Rue de la Loi/Wetstraat 130, B-1049 Bruxelles/Brussel, mellem kl. 11.00 og 12.00 på den dag, der er anført i punkt 4.

3. Buddene skal være indeholdt i en forseglet kuvert, der er forsynet med angivelsen: "Bud til licitation nr. 332/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande - Alkohol GD AGRI/D/4 - må kun åbnes på gruppemøde", og denne skal igen være anbragt i en kuvert adresseret til Kommissionen.

4. Buddene skal være Kommissionen i hænde senest den 29. januar 2003, kl. 12.00 (belgisk tid).

5. Hvert bud skal indeholde den bydendes navn og adresse og følgende oplysninger:

a) en henvisning til licitation nr. 332/2003 EF om alkohol, der kun må anvendes i brændstofsektoren i tredjelande

b) den tilbudte pris udtrykt i EUR/hl alkohol 100 % vol.

c) samtlige forpligtelser, dokumenter og erklæringer som fastsat i artikel 88 og 97 i forordning (EF) nr. 1623/2000 og i bilag II til nærværende forordning.

6. Hvert bud skal være ledsaget af bekræftelser på stillelse af deltagelsessikkerhed, som er udstedt af nedenstående interventionsorgan:

- AGEA, via Palestro 81, I-00185 Rom (tlf. (39-06) 494 99 91; telex 62 00 64/62 06 17/62 03 31; fax (39-06) 445 39 40/445 46 93).

Sikkerheden skal være på 200000 EUR.

BILAG II

Liste over de forpligtelser og dokumenter, som den bydende skal fremlægge sammen med buddet:

1) Bevis for, at der er stillet deltagelsessikkerhed over for hvert interventionsorgan.

2) Angivelse af alkoholens endelige bestemmelsessted og tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde denne betingelse.

3) Bevis for, at den bydende, efter at denne forordning er trådt i kraft, har indgået bindende forpligtelser med en erhvervsdrivende i brændstofsektoren i et tredjeland, der er anført i artikel 86 i forordning (EF) nr. 1623/2000. Den erhvervsdrivende skal forpligte sig til at dehydrere den tildelte alkohol i et af disse lande og til at eksportere den med henblik på anvendelse i brændstofsektoren.

4) Buddet skal endvidere indeholde den bydendes navn og adresse, en henvisning til licitationsbekendtgørelsen og den tilbudte pris i EUR/hl alkohol 100 % vol.

5) Tilsagn fra den bydende om, at han vil overholde alle bestemmelser vedrørende licitationen.

6) En erklæring fra den bydende om, at han afstår fra enhver reklamation over kvaliteten af det produkt, han eventuelt tildeles, og over dets karakteristika, og at han accepterer at underkaste sig enhver kontrol vedrørende alkoholens bestemmelsessted og anvendelse, og at han påtager sig bevisbyrden for, at alkoholen anvendes på de i licitationsbekendtgørelsen fastsatte betingelser.

BILAG III

Følgende kaldenumre i Bruxelles er de eneste, der kan anvendes:

GD AGRI/D/4 (Willy Schoofs):

>TABELPOSITION>