32003L0120

Kommissionens direktiv 2003/120/EF af 5. december 2003 om ændring af direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 333 af 20/12/2003 s. 0051 - 0051


Kommissionens direktiv 2003/120/EF

af 5. december 2003

om ændring af direktiv 90/496/EØF om næringsdeklaration af levnedsmidler

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler(1), særlig artikel 5, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved Kommissionens beslutning 2003/867/EF(2) blev det tilladt at markedsføre salatrimtyper som ny levnedsmiddelingrediens i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1882/2003(4), til brug i energireduceret bagværk og konfekture.

(2) Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler bemærkede i sin udtalelse af 13. december 2001 om sikkerhedsvurdering af salatrim som en ny levnedsmiddelingrediens til brug som energireduceret fedtstofalternativ, at salatrim har et energiindhold på 5-6 kcal/g.

(3) Ifølge de eksisterende bestemmelser skulle energiindhold for salatrim, der betragtes som fedtstoffer, beregnes ved at anvende omregningsfaktoren for fedt, som er fastsat i artikel 5, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF, nemlig 9 kcal/g. Anvendelse af denne omregningsfaktor på et produkts deklarerede energiindhold ville give et forkert billede af produktets reducerede energiindhold, der er opnået ved anvendelse af salatrim ved fremstillingen, og det ville således medføre, at forbrugeren ikke blev fuldt ud informeret. Det er derfor nødvendigt at vedtage den omregningsfaktor for salatrim, der passer til beregning af fødevarers deklarerede energiværdi.

(4) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Følgende indsættes i artikel 5, stk. 1, i direktiv 90/496/EØF:

">TABELPOSITION>"

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme nærværende direktiv senest den 31. juli 2004. De meddeler straks Kommissionen teksten til disse bestemmelser og en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og nærværende direktiv.

Når medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til nærværende direktiv, eller de skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. Medlemsstaterne fastlægger reglerne for denne henvisning.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af nærværende direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 276 af 6.10.1990, s. 40.

(2) EUT L 326 af 13.12.2003, s. 32.

(3) EFT L 43 af 14.2.1997, s. 1.

(4) EUT L 284 af 31.10.2003, s. 1.