32003L0107

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/107/EF af 5. december 2003 om ændring af Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

EU-Tidende nr. L 007 af 13/01/2004 s. 0040 - 0040


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/107/EF

af 5. december 2003

om ændring af Rådets direktiv 96/16/EF om statistiske undersøgelser af mælk og mejeriprodukter

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 285, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 251(1), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Formålet med Rådets direktiv 96/16/EF(2) er at give pålidelige og sammenlignelige oplysninger om mælkeproduktionen og dens anvendelse og pålidelige, regelmæssige og aktuelle oplysninger om mælkeleverancerne til de foretagender, som behandler eller forarbejder mælk, samt om produktionen af mejeriprodukter i medlemsstaterne.

(2) Under hensyn til den voksende økonomiske betydning af mælkens indhold af protein bliver det mere og mere nødvendigt at have statistiske oplysninger om proteinindholdet i de vigtigste mejeriprodukter til rådighed.

(3) Der er en stigende specialisering i landbruget generelt, og i mælkesektoren specielt ses der i øjeblikket en regional specialisering, som medfører meget store forskelle mellem regionerne i de enkelte medlemsstater, hvilket giver behov for detaljerede oplysninger på regionalt niveau.

(4) For at sikre, at resultaterne er sammenlignelige, bør der udarbejdes metodologirapporter i et standardiseret format -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I Rådets direktiv 96/16/EF foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) i stk. 1, litra b), tilføjes følgende:

"iv) proteinindholdet i de vigtigste mejeriprodukter opgjort efter den måle- eller estimeringsmetode, der er bedst egnet til at give pålidelige data

v) den producerede mængde komælk i landbrugsbedrifterne på regionalt niveau, nærmere bestemt territorial enhed på NUTS 2-niveau, opgjort efter den måle- eller estimeringsmetode, der er bedst egnet til at give pålidelige data."

b) stk. 2 udgår.

2) I artikel 5, stk. 2, affattes sidste punktum således:"Medlemsstaterne forelægger hvert år Kommissionen metodologirapporter om de i artikel 4, stk. 1, omhandlede oplysninger efter et standardspørgeskema, der udarbejdes af Kommissionen efter proceduren i artikel 7."

3) I artikel 6, stk. 3, foretages følgende ændringer:

a) i litra b) udgår andet led

b) litra c) affattes således:

"c) i september i det år, der følger efter det år, hvori referencedatoen falder: de i artikel 1, nr. 2, og i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. v), og litra c), omhandlede resultater."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 31. marts 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2003.

For Europa-Parlamentet

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

P. Lunardi

Formand

(1) Europa-Parlamentets udtalelse af 2.9.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17.11.2003.

(2) EFT L 78 af 28.3.1996, s. 27.