32003L0065

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF af 22. juli 2003 om ændring af Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 230 af 16/09/2003 s. 0032 - 0033


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/65/EF

af 22. juli 2003

om ændring af Rådets direktiv 86/609/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskyttelse af dyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådet vedtog den 23. marts 1998 afgørelse 1999/575/EF om Fællesskabets indgåelse af den europæiske konvention om beskyttelse af hvirveldyr, der anvendes til forsøg og andre videnskabelige formål(4) (i det følgende benævnt "konventionen").

(2) Gennemførelsesforskriften for konventionen er direktiv 86/609/EØF(5), som har samme formål som konventionen.

(3) Konventionens bilag A er optaget i bilag II til direktiv 86/609/EØF, der indeholder retningslinjer for anbringelse og pasning af dyr. Bestemmelserne i konventionens bilag A og bilagene til det nævnte direktiv er af teknisk art.

(4) Det er nødvendigt at sikre, at bilagene til direktiv 86/609/EØF er i overensstemmelse med den seneste videnskabelige og tekniske udvikling og resultaterne af forskningen på de berørte områder. Under de nuværende omstændigheder kan bilagene kun tilpasses efter den tidskrævende procedure med fælles beslutningstagning, hvilket har ført til, at de ikke blevet ført ajour med den seneste udvikling på området.

(5) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6).

(6) Direktiv 86/609/EØF bør derfor ændres -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 86/609/EØF indsættes følgende artikler:

"Artikel 24a

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv skal for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 24b, stk. 2:

- Bilagene til dette direktiv.

Artikel 24b

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 2

Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 16. september 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. juli 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Alemanno

Formand

(1) EFT C 25 E af 29.1.2002, s. 536.

(2) EFT C 94 af 18.4.2002, s. 5.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 2.7.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 17.3.2003 (EUT C 113 E af 13.5.2003, s. 59) og Europa-Parlamentets afgørelse af 19.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 222 af 24.8.1999, s. 29.

(5) EFT L 358 af 18.12.1986, s. 1.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.