32003L0036

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/36/EF af 26. maj 2003 om 25. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske) (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 156 af 25/06/2003 s. 0026 - 0030


Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/36/EF

af 26. maj 2003

om 25. ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om begrænsning af markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater (stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske)

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets direktiv 76/769/EØF(4) begrænser markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer og præparater.

(2) De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger falder ind under den handlingsplan, der er omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 646/96/EF af 29. marts 1996 om en handlingsplan for kræftbekæmpelse som led i indsatsen inden for folkesundhed (1996-2000)(5).

(3) For at opnå en bedre sundhedsbeskyttelse og forbrugersikkerhed bør stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske, samt præparater indeholdende disse stoffer ikke markedsføres til privat brug.

(4) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/60/EF af 20. december 1994 om fjortende ændring af direktiv 76/769/EØF(6) indførtes der i form af et tillæg til punkt 29, 30 og 31 i bilag I til direktiv 76/769/EØF en liste over stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2, og som ikke må anvendes i stoffer og præparater, der markedsføres til privat brug.

(5) I henhold til direktiv 94/60/EF skal denne liste ajourføres kort efter offentliggørelsen af en tilpasning til den tekniske udvikling af bilag I til Rådets direktiv 67/548/EØF af 27. juni 1967 om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer(7), for så vidt angår stoffer, der er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2.

(6) I Kommissionens direktiv 2001/59/EF(8) om 28. tilpasning til den tekniske udvikling af (særlig bilag I til) direktiv 67/548/EØF er der opført to stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 1, 19 stoffer, der for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende i kategori 2, fem stoffer, der for nylig er klassificeret som mutagene i kategori 2, ét stof, der for nylig er klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 1, og 16 stoffer, der for nylig er klassificeret som reproduktionstoksiske i kategori 2.

(7) Disse stoffer bør tilføjes til listen i tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF.

(8) Der er taget hensyn til risici og fordele ved de stoffer, der ved direktiv 2001/59/EF for nylig er klassificeret som kræftfremkaldende, mutagene eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2.

(9) Dette direktiv berører ikke Fællesskabets minimumsforskrifter for beskyttelse af arbejdstagerne som fastsat i Rådets direktiv 89/391/EØF af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet(9) og i særdirektiverne vedtaget på grundlag heraf, herunder Rådets direktiv 90/394/EØF af 28. juni 1990 om beskyttelse af arbejdstagerne mod risici for under arbejdet at være udsat for kræftfremkaldende stoffer(10) -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

De stoffer, der er opført i bilaget til dette direktiv, tilføjes til de stoffer, der er opført i tillægget til punkt 29, 30 og 31 i bilag I til direktiv 76/769/EØF. De stoffer, der er opført i bilaget til dette direktiv under punkt 1, litra c), slettes af liste 2 under punkt 29 i bilag I til direktiv 76/769/EØF.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 25. juni 2004. De underretter straks Kommissionen herom.

Medlemsstaterne anvender disse love og administrative bestemmelser fra 25. december 2004.

2. Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 126 E af 28.5.2002, s. 398.

(2) EFT C 221 af 17.9.2002, s. 8.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 11.6.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 21.1.2003 (EUT C 64 E af 18.3.2003, s. 6) og Europa-Parlamentets beslutning af 10.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(4) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 201. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/62/EF (EFT L 183 af 12.7.2002, s. 58).

(5) EFT L 95 af 16.4.1996, s. 9. Ophævet 31.12.2002 ved afgørelse nr. 1786/2002/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 1).

(6) EFT L 365 af 31.12.1994, s. 1.

(7) EFT 196 af 16.8.1967, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2001/59/EF (EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1).

(8) EFT L 225 af 21.8.2001, s. 1.

(9) EFT L 183 af 29.6.1989, s. 1.

(10) EFT L 196 af 26.7.1990, s. 1. Senest ændret ved direktiv 1999/38/EF (EFT L 138 af 1.6.1999, s. 66).

BILAG

I tillægget til bilag I til direktiv 76/769/EØF foretages følgende ændringer:

1) Listerne i "Punkt 29 - Kræftfremkaldende stoffer" ændres som følger:

a) I listen for kategori 1 indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) I listen for kategori 2 indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

c) I listen for kategori 2 udgår følgende:

>TABELPOSITION>

2) I "Punkt 30 - Mutagene stoffer" i listen for kategori 2 indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

3) Listerne i "Punkt 31 - Reproduktionstoksiske stoffer" ændres som følger:

a) I listen for kategori 1 indsættes følgende:

>TABELPOSITION>

b) I listen for kategori 2 indsættes følgende:

>TABELPOSITION>