32003D1229

Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1229/2003/EF af 26. juni 2003 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 1254/96/EF

EU-Tidende nr. L 176 af 15/07/2003 s. 0011 - 0028


Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1229/2003/EF

af 26. juni 2003

om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet og om ophævelse af beslutning nr. 1254/96/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske fællesskab, særlig artikel 156, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1254/96/EF af 5. juni 1996 om opstilling af et sæt retningslinjer for transeuropæiske net på energiområdet(5), er der opstået behov for at indføje en række nye opgaver, fremhæve særligt vigtige projekter, ajourføre listen over projekter og forenkle proceduren for fastlæggelse af projekterne.

(2) Disse nye prioriteter er en følge af etableringen af et indre energimarked, der er mere åbent og konkurrencepræget efter gennemførelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/92/EF af 19. december 1996 om fælles regler for det indre marked for elektricitet(6) og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/30/EF af 22. juni 1998 om fælles regler for det indre marked for naturgas(7). Direktiverne følger konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Stockholm i marts 2001 om opbyggelse af de nødvendige infrastrukturer for det indre energimarkeds funktion. Der bør gøres en særlig indsats for at nå målet om øget anvendelse af vedvarende energikilder, som bidrager til politikken om en bæredygtig udvikling.

(3) Bygning og vedligeholdelse af energiinfrastrukturer bør i princippet ske i henhold til markedsprincipperne. Dette er også i overensstemmelse med Kommissionens forslag om fuldførelse af det indre energimarked og de fælles konkurrenceretlige regler, som har til formål at skabe et mere åbent og konkurrencedygtigt indre energimarked. Fællesskabets finansielle støtte til anlæg og drift bør derfor i høj grad være undtagelsen. Undtagelser skal begrundes behørigt.

(4) Anlæg og vedligeholdelse af energiinfrastrukturen skal sikre, at det indre energimarked fungerer effektivt, uden at det berører de strategiske mål og i givet fald forsyningspligten. Prioriteterne hænger endvidere sammen med de transeuropæiske energinets voksende betydning med hensyn til at sprede Fællesskabets gasforsyning, integrere kandidatlandenes energinet og sikre samordningen mellem elektricitetsnettene i Europa, Middelhavsområdet og Sortehavsområdet.

(5) Blandt projekterne under de transeuropæiske energinet må de prioriterede projekter fremhæves, som har særlig stor betydning for det indre energimarkeds funktion eller for energiforsyningssikkerheden.

(6) Proceduren for fastsættelse af projekter vedrørende transeuropæiske energinet må revideres for at sikre en harmonisk anvendelse af Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net(8).

(7) Proceduren for fastlæggelse af projekter vedrørende transeuropæiske energinet bør ændres således, at den foregår i to faser: første fase tager sigte på at fastlægge et begrænset antal tematisk definerede projekter af fælles interesse, og anden fase tager sigte på at give en detaljeret beskrivelse af projekterne, som kaldes specifikationer.

(8) Der kan være behov for at ændre projektspecifikationerne, som er indikative. Kommissionen bør derfor også fremover være beføjet til at ajourføre dem. Da projektet kan få betydelige politiske og økonomiske følgevirkninger, er det vigtigt at finde den rette balance mellem lovgivningsmæssig kontrol og fleksibilitet ved fastlæggelsen af, hvilke projekter der er berettiget til fællesskabsstøtte.

(9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med i Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(9).

(10) Vedtagelsen af projekter af fælles interesse, de dertil hørende specifikationer og de prioriterede projekter, bør ikke berøre resultaterne af vurderingen af projekters, planers eller programmers indvirkning på miljøet.

(11) Det vil være hensigtsmæssigt at forlænge fristen for Kommissionens udarbejdelse af den periodiske beretning om gennemførelsen af retningslinjerne i beslutning nr. 1254/96/EF, da Kommissionen skal forelægge en årlig beretning i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95, og denne beretning indeholder oplysninger om hvorledes projekterne skrider frem, navnlig de prioriterede projekter.

(12) I betragtning af omfanget af de ændringer, der foretages i beslutning nr. 1254/96/EF, bør de pågældende bestemmelser omarbejdes af hensyn til klarheden og overskueligheden -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

I denne beslutning fastlægges arten og rækkevidden af den retningsgivende EF-aktion for transeuropæiske energinet. Der opstilles ligeledes et sæt retningslinjer omfattende mål og prioriteringer samt hovedlinjerne i Fællesskabets aktioner med hensyn til transeuropæiske energinet. I disse retningslinjer fastlægges projekter af fælles interesse, herunder prioriterede projekter, inden for transeuropæiske elektricitets- og naturgasnet.

Artikel 2

Anvendelsesområde

Denne beslutning vedrører

1) inden for elektricitetsnettene:

a) alle højspændingsforbindelser, bortset fra dem der anvendes inden for distributionsnettene, og undersøiske kabler, for så vidt denne infrastruktur anvendes til interregional eller international transmission/tilslutning

b) alt udstyr eller alle anlæg, der er nødvendige for, at det pågældende system kan fungere tilfredsstillende, herunder beskyttelses-, overvågnings- og kontrolsystemer

2) inden for naturgasnettene:

a) højtryksgasrørledninger, bortset fra højtryksgasrørledninger i distributionsnettene, til forsyning af Fællesskabets regioner fra kilder inden for og uden for Fællesskabet

b) underjordiske lagre tilsluttet ovennævnte højtryksgasrørledninger

c) terminaler til modtagelse, oplagring og forgasning af flydende naturgas (LNG) samt, afhængig af forsyningskapaciteten, gastankskibe

d) alt udstyr eller alle anlæg, der er nødvendige for, at det pågældende system kan fungere tilfredsstillende, herunder beskyttelses-, overvågnings- og kontrolsystemer.

Artikel 3

Målsætninger

Fællesskabet fremmer sammenkobling, interoperabilitet og udbygning af de transeuropæiske energinet samt adgang til disse net i overensstemmelse med gældende fællesskabsret med det formål:

a) at fremme en effektiv virkeliggørelse af det indre marked i almindelighed og det indre energimarked i særdeleshed, samtidig med at den rationelle produktion, distribution og anvendelse af energiressourcerne samt udvikling og sammenkobling af de vedvarende energikilder fremmes med henblik på at sænke forbrugerpriserne på energi og bidrage til diversificering af energikilderne

b) at lette udviklingen af Fællesskabets mindre gunstigt stillede områder og øområder og bringe dem ud af deres isolation og således bidrage til større økonomisk og social samhørighed

c) at øge energiforsyningssikkerheden, bl.a. ved at udbygge energiforbindelserne med tredjelande som er af fælles interesse, bl.a. inden for rammerne af energichartertraktaten og de samarbejdsaftaler, som Fællesskabet har indgået.

Artikel 4

Prioritering

Fællesskabets aktion med hensyn til transeuropæiske energinet skal være forenelig med en bæredygtig udvikling og først og fremmest tage sigte på følgende:

1) for både el- og gasnet:

a) tilpasning og udvikling af energinet til støtte for det indre energimarked og navnlig løsning af problemer i forbindelse med flaskehalse (navnlig på tværs af grænserne), overbelastning og manglende forbindelser, og hensyntagen til de behov, der opstår i forbindelse med et velfungerende indre marked for elektricitet og naturgas og udvidelsen af Fællesskabet

b) oprettelse af energinet i øregioner, isolerede og perifere regioner samt regioner i den yderste periferi og tilslutning af disse net, hvor det er nødvendigt, og fremme af spredning af energikilder og anvendelse af vedvarende energikilder

2) for elnet:

a) tilpasning og udvikling af net for at gøre det lettere at integrere/tilslutte bæredygtig energiproduktion

b) sikring af Fællesskabets elektricitetsnets interoperabilitet med tilsvarende net i ansøgerlandene og andre lande i Europa samt Middelhavs- og Sortehavsområdet

3) for gasnet:

udbygning af gasnettene med henblik på at dække Fællesskabets naturgasforbrug, kontrol med dets gasforsyningssystemer og interoperabilitet for gasnet med net i tredjelande i Europa samt i Middelhavs- og Sortehavsområdet, samt diversificering af dets naturgaskilder og -forsyningsveje.

Artikel 5

Aktionens hovedlinjer

Hovedlinjerne i Fællesskabets aktion for transeuropæiske energinet er:

a) fastlæggelse af projekter af fælles interesse

b) skabelse af gunstigere vilkår for udbygningen af disse net i overensstemmelse med traktatens artikel 156, stk. 1.

Artikel 6

Supplerende kriterier for projekter af fælles interesse

1. Følgende generiske kriterier skal anvendes, når der træffes afgørelse om ændringer i specifikationer for eller anmodninger om ajourføring af projekter af fælles interesse

a) projekterne skal falde ind under anvendelsesområdet i artikel 2,

b) de skal svare til de målsætninger og prioriteringer, der er fastsat i henholdsvis artikel 3 og 4, og

c) de skal forekomme økonomisk levedygtige.

Projekter af fælles interesse, der vedrører en medlemsstats område, kræver denne medlemsstats godkendelse.

2. De supplerende kriterier er for bestemmelse af, hvad der udgør projekter af fælles interesse, findes i bilag II.

3. Enhver ændring af de i bilag II indeholdte supplerende kriterier for projekter af fælles interesse, herunder væsentlige ændringer, der vedrører disse kriterier, f.eks. med hensyn til helt nye projekter, eller nye modtagerlande, vedtages efter proceduren i traktatens artikel 251.

4. Der kan kun ydes finansiel støtte fra Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95 til projekter i bilag III, der opfylder kriterierne i stk. 1 og 2.

5. De vejledende projektspecifikationer, herunder, hvor det er hensigtsmæssigt, deres geografiske beskrivelse, findes i bilag III. Disse specifikationer ajourføres i overensstemmelse med proceduren i artikel 10, stk. 2. Ajourføringer er af teknisk art og skal begrænses til tekniske ændringer af projekter, behovet for at ændre f.eks. en særlig del af den fastlagte ruteføring eller en begrænset tilpasning af projektets placering.

6. Medlemsstaterne træffer alle de foranstaltninger, som de skønner nødvendige for at lette og fremskynde gennemførelsen af projekter af fælles interesse og begrænse forsinkelser, under overholdelse af fællesskabslovgivningen og internationale konventioner på miljøområdet. Navnlig skal de fornødne godkendelsesprocedurer afsluttes hurtigt.

7. Når dele af projekter af fælles interesse skal gennemføres på tredjelandes område, kan Kommissionen, med henblik på at lette gennemførelsen af projekterne, i forståelse med de pågældende medlemsstater fremsætte forslag, efter omstændighederne som led i Fællesskabets forvaltning af aftalerne med disse tredjelande og, for så vidt angår de tredjelande, som har undertegnet energichartertraktaten, i overensstemmelse med denne traktat, for at projekterne også af de pågældende tredjelande anerkendes som værende af gensidig interesse.

8. Vurderingen af den i stk. 1, litra c), omhandlede økonomiske levedygtighed baseres på en cost-benefit-analyse, hvorunder der tages hensyn til alle omkostninger og fordele, herunder på mellemlangt og/eller langt sigt, i forbindelse med miljøaspekter, forsyningssikkerhed og bidrag til den økonomiske og sociale samhørighed.

Artikel 7

Prioriterede projekter

1. Projekter af fælles interesse, jf. artikel 6, stk. 4, og som er omfattet af bilag I, har prioritet for så vidt angår tildeling af finansiel støtte fra Fællesskabet i henhold til forordning (EF) nr. 2236/95. Ændringer af bilag I vedtages efter proceduren i traktatens artikel 251.

2. De berørte medlemsstater og Kommissionen bestræber sig på inden for deres respektive kompetenceområder at fremme gennemførelsen af prioriterede projekter, navnlig hvad angår grænseoverskridende projekter.

3. Prioriterede projekter skal være forenelige med bæredygtig udvikling og opfylde følgende kriterier:

a) de skal have afgørende betydning for konkurrencen på det indre marked og/eller

b) de skal styrke forsyningssikkerheden i Fællesskabet.

Artikel 8

Virkninger for konkurrencen

Ved gennemgangen af projekterne skal der så vidt muligt tages hensyn til virkningerne for konkurrencen. Privat finansiering eller finansiering gennem de berørte økonomiske sektorer skal fremmes. Enhver konkurrencefordrejning mellem operatørerne på markedet skal undgås i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Artikel 9

Begrænsninger

1. Denne beslutning berører ikke eventuelle finansielle tilsagn fra en medlemsstat eller Fællesskabet.

2. Denne beslutning berører ikke resultaterne af miljøkonsekvensvurderingen af projekter og af de planer og programmer, der fastsætter rammerne for fremtidig godkendelse af sådanne projekter. Hvis der i henhold til relevant fælleskabslovgivning kræves miljøkonsekvensvurdering, skal resultaterne heraf indgå i overvejelserne, inden der reelt træffes afgørelse om projekternes gennemførelse i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen.

Artikel 10

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 11

Beretning

Kommissionen udarbejder hvert andet år en beretning om anvendelsen af denne beslutning, som den forelægger for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Denne beretning bør også omhandle gennemførelsen og fremskridt i udførelsen af prioriterede projekter samt enkeltheder vedrørende deres finansiering, især i forbindelse med bidraget fra Fællesskabets midler, som vedrører grænseoverskridende forbindelser som anført i bilag II, nummer 1, 2 og 7.

Artikel 12

Denne beslutning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 13

Beslutning nr. 1254/96/EF ophæves herved; dette berører dog ikke medlemsstaternes forpligtelser med hensyn til anvendelsen af beslutning nr. 1254/96/EF. Henvisninger til beslutning nr. 1254/96/EF skal betragtes som henvisninger til nærværende beslutning.

Artikel 14

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. juni 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

A. Tsochatzopoulos

Formand

(1) EFT C 151 E af 25.6.2002, s. 207.

(2) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 146.

(3) EFT C 278 af 14.11.2002, s. 35.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 24.10.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT), Rådets fælles holdning af 6.2.2003 (EUT C 64 E af 18.3.2003, s. 22) og Europa-Parlamentets afgørelse af 4.6.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 16.6.2003.

(5) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 147. Senest ændret ved beslutning nr. 1741/1999/EF (EFT L 207 af 6.8.1999, s. 1).

(6) EFT L 27 af 30.1.1997, s. 20.

(7) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 1.

(8) EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 (EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1).

(9) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG I

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Akser for prioriterede projekter, som defineret i artikel 7

ELEKTRICITETSNET

EL.1. Frankrig - Belgien - Nederlandene - Tyskland:

styrkelse af elnettene for at løse overbelastningsproblemer med hensyn til elektricitet i Benelux-landene.

EL.2. Italiens grænser med Frankrig, Østrig, Slovenien og Schweiz:

øget kapacitet på samkøringslinjer på elområdet.

EL.3. Frankrig - Spanien - Portugal:

øget kapacitet på samkøringslinjer på elområdet mellem disse lande og den iberiske halvø og netudvikling i øområder.

EL.4. Grækenland - Balkan-landene - UCTE-systemet:

udvikling af elinfrastrukturen for at sammenkoble Grækenland med UCTE-systemet.

EL.5. Det Forenede Kongerige - Kontinentaleuropa og Nordeuropa:

opbygning/forøgelse af kapaciteten på samkøringslinjer på elområdet og mulig integration af havmølleenergi.

EL.6. Irland - Det Forenede Kongerige:

forøgelse af samkøringskapaciteten på elområdet og mulig integration af havmølleenergi.

EL.7. Danmark - Tyskland - Østersølandene (herunder Norge - Sverige - Finland - Danmark - Tyskland):

forøgelse af samkøringskapaciteten på elområdet og mulig integration af havmølleenergi.

GASNET

NG.1. Det Forenede Kongerige - Det nordlige Kontinentaleuropa, herunder Nederlandene, Danmark og Tyskland - (med tilslutninger til lande i Østersøområdet) - Rusland:

gasledninger som sammenkobler nogle af de vigtigste europæiske gaskilder, forbedrer interoperabiliteten mellem nettene og øger forsyningssikkerheden.

NG.2. Algeriet - Spanien - Italien - Frankrig - Det nordlige Kontinentaleuropa:

opførelse af en ny gasledning fra Algeriet til Spanien, Frankrig og Italien og forøgelse af netkapaciteten i og mellem Spanien, Italien og Frankrig.

NG.3. Landene omkring Det Kaspiske Hav - Mellemøsten - EU:

nye net af gasledninger til EU fra nye kilder, herunder gasledningerne Tyrkiet - Grækenland, Grækenland - Italien og Tyrkiet - Østrig.

NG.4. LNG-terminaler i Belgien, Frankrig, Spanien, Portugal, og Italien:

diversificering af forsyningskilder og adgangspunkter, herunder LNG-tilslutninger til transmissionsnettet.

NG.5. Underjordiske lagre i Spanien, Portugal, Italien, Grækenland og Østersø-området:

forøgelse af kapaciteten i Spanien, Italien og Østersøområdet og opførelse af de første anlæg i Portugal og Grækenland.

BILAG II

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Supplerende kriterier for projekter af fælles interesse

ELEKTRICITETSNET

1. Udbygning af elektricitetsnettene i øområder, indlandsområder, randområder samt regioner i den yderste periferi, idet der lægges vægt på spredning af energikilderne og øget anvendelse af vedvarende energikilder, og i givet fald tilslutning af disse net.

- Irland - Det Forenede Kongerige (Wales)

- Grækenland (øerne)

- Italien (Sardinien) - Frankrig (Korsika) - Italien (fastlandet)

- Forbindelser i øområder

- Forbindelser i områder: den yderste periferi i Frankrig, Spanien, Portugal

2. Videreudvikling af de sammenkoblinger mellem medlemsstaternes elektricitetsnet, der er nødvendige, for at det indre marked kan fungere, og for at forbedre elektricitetsnettenes pålidelighed og sikkerhed.

- Frankrig - Belgien - Nederlandene - Tyskland

- Frankrig - Tyskland

- Frankrig - Italien

- Frankrig - Spanien

- Portugal - Spanien

- Finland - Sverige

- Østrig - Italien

- Irland - Det Forenede Kongerige (Nordirland)

- Østrig - Tyskland

- Nederlandene - Det Forenede Kongerige

- Tyskland - Danmark - Sverige

- Grækenland - Italien

3. Udbygning af medlemsstaternes elektricitetsforbindelser, hvor dette er nødvendigt for at udnytte sammenkoblingerne mellem medlemsstaterne bedst muligt, for at det indre marked kan fungere, eller for at tilslutte vedvarende energikilder.

- Alle medlemsstater

4. Udbygning af elektricitetsforbindelserne med tredjelande, særlig kandidatlandene, med det formål at øge elektricitetsnettenes interoperabilitet, driftssikkerhed og pålidelighed og sikre elektricitetsforsyning inden for EU.

- Tyskland - Norge

- Nederlandene - Norge

- Sverige - Norge

- Det Forenede Kongerige - Norge

- Italien - Slovenien

- Østersøringen: Tyskland - Polen - Rusland - Estland - Letland - Litauen - Sverige - Finland - Danmark - Belarus

- Norge - Sverige - Finland - Rusland

- Middelhavsringen: Frankrig - Spanien - Marokko - Algeriet - Tunesien - Libyen - Egypten - landene i Nærøsten - Tyrkiet - Grækenland - Italien

- Tyskland - Polen

- Grækenland - Tyrkiet

- Italien - Schweiz

- Grækenland - Balkanlandene

- Spanien - Marokko

- EU - Balkanlandene - Belarus - Rusland - Ukraine

- Sortehavsringen: Rusland - Ukraine - Rumænien - Bulgarien - Tyrkiet - Georgien

5. Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked, herunder udpegning af flaskehalse og manglende forbindelsesled, udvikling af løsninger på overbelastningsproblemerne samt tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene.

- Identifikation af flaskehalse og manglende forbindelsesled i elektricitetsnettene, især på tværs af grænserne.

- Udvikling af metoder til regulering af elektricitetsstrømmen for at løse overbelastningsproblemerne i elektricitetsnettene.

- Tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene for at tage højde for behovene på det indre marked og en udstrakt brug af vedvarende energikilder

NATURGASNET

6. Indførelse af naturgas i nye regioner, hovedsagelig i øområder, indlandsområder, randområder og områder i den yderste periferi, og udbygning af gasnettene i disse områder.

- Det Forenede Kongerige (Nordirland)

- Irland

- Spanien

- Portugal

- Grækenland

- Sverige

- Danmark

- Områder i den yderste periferi: Frankrig, Spanien, Portugal

7. Udbygning af gasforbindelserne, hvor dette er nødvendigt, for at det indre marked kan fungere, eller for at øge forsyningssikkerheden, herunder tilslutning af isolerede naturgasnet.

- Irland - Det Forenede Kongerige

- Frankrig - Spanien

- Portugal - Spanien

- Østrig - Tyskland

- Østrig - Ungarn

- Østrig - Italien

- Grækenland - andre Balkanlande

- Italien - Grækenland

- Østrig - Den Tjekkiske Republik

- Østrig - Slovenien - Kroatien

- Det Forenede Kongerige - Nederlandene - Tyskland

- Tyskland - Polen

- Danmark - Det Forenede Kongerige

- Danmark - Tyskland - Sverige

8. Udbygning af kapaciteten til modtagelse af flydende naturgas (LNG) og naturgaslagre, hvor dette er nødvendigt for at tilfredsstille efterspørgslen, og regulere gasforsyningssystemerne samt sprede forsyningskilderne og tilførselsvejene.

- Alle medlemsstater

9. Udbygning af transportkapaciteten (gasforsyningsrørledninger), hvor dette er nødvendigt for at tilfredsstille efterspørgslen samt sprede de interne og eksterne forsyningskilder og tilførselsvejene.

- Nordisk gasnet: Norge - Danmark - Tyskland - Sverige - Finland - Rusland - Baltikum - Polen

- Algeriet - Spanien - Frankrig

- Rusland - Ukraine - EU

- Rusland - Belarus - Polen - EU

- Libyen - Italien

- landene omkring Det Kaspiske Hav - EU

- Rusland - Ukraine - Moldavien - Rumænien - Bulgarien - Grækenland - andre Balkanlande

- Tyskland - Den Tjekkiske Republik - Østrig - Italien

- Rusland - Ukraine - Slovakiet - Ungarn - Slovenien - Italien

- Nederlandene - Tyskland - Schweiz - Italien

- Belgien - Frankrig - Schweiz - Italien

- Danmark - (Sverige) - Polen

- Norge - Rusland - EU

- Irland

- Algeriet - Italien - Frankrig

- Mellemøsten - EU

10. Foranstaltninger til forbedring af de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked, herunder udpegning af manglende flaskehalse og forbindelsesled, udvikling af løsninger på overbelastningsproblemerne samt tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene.

- Identifikation af flaskehalse og manglende forbindelsesled i gasnettene, især på tværs af grænserne.

- Udvikling af metoder til regulering af gasstrømmen for at løse overbelastningsproblemerne i gasnettene.

- Tilpasning af metoderne til planlægning og drift af elektricitetsnettene for at tage højde for behovene på det indre marked.

BILAG III

TRANSEUROPÆISKE ENERGINET

Projekter af fælles interesse og specifikationer herfor, fastlagt i henhold til kriterierne i bilag II

ELEKTRICITETSNET

1. Udbygning af energinettene i indlandsområder

1.1. Undersøisk kabelforbindelse Irland - Wales (UK)

1.2. Styrkelse af forbindelsen Ipiros (GR) - Puglia (I)

1.3. Forbindelse til de sydlige Kyklader (GR)

1.4. 30kV-undersøisk kabelforbindelse mellem øerne Faial, Pico og S. Jorge (Azorerne, P)

1.5. Sammenkobling og styrkelse af nettet på øerne Terceira, Faial og São Miguel (Azorerne, P)

1.6. Sammenkobling og styrkelse af nettet på Madeira (P)

1.7. Undersøisk kabelforbindelse Sardinien (I) - Italien (fastlandet)

1.8. Undersøisk kabelforbindelse Korsika (F) - Italien

1.9. Forbindelse Italien (fastlandet) - Sicilien (I)

1.10. Fordobling af forbindelsen Sorgente (I) - Rizziconi (I)

1.11. Nye forbindelser på Balearerne og De Kanariske Øer (E)

2. Videreudvikling af sammenkoblingerne mellem medlemsstaternes elektricitetsnet

2.1. Ledning Moulaine (F) - Aubange (B)

2.2 Ledning Avelin (F) - Avelghem (B)

2.3. Ledning Vigy (F) - Marlenheim (F)

2.4. Ledning Vigy (F) - Uchtelfangen (D)

2.5. La Praz (F), fasetransformer

2.6. Kapacitetsforøgelse via den eksisterende sammenkobling mellem Frankrig og Spanien

2.7. Ny sammenkobling mellem Frankrig og Spanien

2.8. Ny sammenkobling gennem Pyrenæerne mellem Frankrig og Spanien

2.9. Forbindelse over de østlige Pyrenæer mellem Frankrig og Spanien

2.10. Forbindelser mellem Nordportugal og Nordvestspanien

2.11. Ledning Sines (P) - Balboa (E) - Alqueva (P)

2.12. Ledning Valdigem (P) - Douro Internacional (P) - Aldeadávila (E) og anlæg Douro Internacional

2.13. Nye forbindelser nord for Den Botniske Bugt mellem Finland og Sverige

2.14. Ledning Lienz (A) - Cordignano (D)

2.15. Ny forbindelse mellem Italien og Østrig gennem Brenner-passet

2.16. Forbindelse mellem Irland og Nordirland

2.17. Ledning St. Peter (A) - Isar (D)

2.18. Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydøstengland og den centrale del af Nederlandene

2.19. Styrkelse af forbindelserne mellem Danmark og Tyskland, f.eks. ledning Kasso-Hamburg

2.20. Styrkelse af forbindelserne mellem Danmark og Sverige

3. Udbygning af de indenlandske elektricitetsforbindelser

3.1. Forbindelser på den danske øst-vest-akse: Forbindelser mellem landets vestlige (UCTE) og østlige net (NORDEL)

3.2 Forbindelser på den danske nord-syd-akse

3.3. Ny forbindelser i Nordfrankrig

3.4. Nye forbindelser i Sydvestfrankrig

3.5. Ledning Trino Vercellese (I) - Lacchiarelle (I)

3.6. Ledning Turbigo (I) - Rho-Bovisio (I)

3.7. Ledning Voghera (I) - La Casella (I)

3.8. Ledning S. Fiorano (I) - Nave (I)

3.9. Ledning Nordlige Venezia (I) - Cordignano (I)

3.10. Ledning Redipuglia (I) - det vestlige Udine (I)

3.11. Nye forbindelserne på den italienske nord-syd-akse

3.12. Ledning Tavarnuzze (I) - Casellina (I)

3.13. Ledning Tavarnuzze (I) - S.Barbara (I)

3.14. Ledning Rizziconi (I) - Feroleto-Laino (I)

3.15. Nye forbindelser på den spanske Middelhavsakse

3.16. Netændringer for at lette tilslutning til vedvarende energi i Italien

3.17. Nye vindkraftforbindelser i Italien

3.18. Nye forbindelser på den spanske nordakse

3.19. Nye forbindelser på den spanske Middelhavsakse

3.20. Nye forbindelser på aksen Galicien (E) - Centro (E)

3.21. Nye forbindelser på aksen Centro (E) - Aragón (E)

3.22. Nye forbindelser på aksen Aragón (E) - Levante (E)

3.23. Nye forbindelser i Andalusien (E)

3.24. Ledning Pedralva (P) - Riba d'Ave (P) og anlæg Pedralva

3.25. Ledning Recarei (P) - Valdigem (P)

3.26. Ledning Picote (P) - Pocinho (P) (opgradering)

3.27. Ændring af den nuværende ledning Pego (P) - Cedillo (E)/Falagueira (P) og anlæg Falagueira

3.28. Ledning Pego (P) - Batalha (P) og anlæg Batalha

3.29. Ledning Sines (P) - Ferreira do Alentejo (P) I (opgradering)

3.30. Nye vindkraftforbindelser i Portugal

3.31. Ledninger Pereiros (P) - Zêzere (P) - Santarém (P) og anlæg Zêzere

3.32. Ledninger Batalha (P) - Rio Maior (P) I og II (opgraderinger)

3.33. Ledning Carrapatelo (P) - Mourisca (P) (opgradering)

3.34. Ledning Valdigem (P) - Viseu (P) - Anadia (P)

3.35. Omledning af ledning Rio Maior (P) - Palmela (P) til Ribatejo (P) og anlæg Ribatejo

3.36. Understationer og forbindelsesledninger i Thessaloniki (GR), Lamia (GR) og Patras (GR)

3.37. Forbindelser i regionerne Evia (GR), Lakonien (GR) og Thrakien (GR)

3.38. Udbygning af eksisterende forbindelser i randområder på det græske fastland

3.39. Ledning Tynagh (IRL) - Cashla (IRL)

3.40. Ledning Flagford (IRL) - East Slig (IRL)

3.41. Forbindelser i den nordøstlige og vestlige del af Spanien, særlig med henblik på at tilslutte vindkraftanlæg til nettet

3.42. Forbindelser i Baskerlandet (E), Aragonien (E) og Navarra (E)

3.43. Forbindelser i Galicien (E)

3.44. Forbindelser i Centralsverige

3.45. Forbindelser i Sydsverige

3.46. Ledning Lübeck/Siems (D) - Görries (D)

3.47. Ledning Lübeck/Siems (D) - Krümmel (D)

3.48. Forbindelser i Nordirland af hensyn til sammenkobling med nettet i Republikken Irland

3.49. Forbindelser i den nordvestlige del af Det Forenede Kongerige

3.50. Forbindelser i Skotland og England, med henblik på øget brug af vedvarende energi til elektricitetsproduktion

3.51. Nye offshorevindkraftforbindelser i Belgien

3.52. Borssele understation (NL)

3.53. Implementering af reaktivt kraftkompensationsudstyr (NL)

3.54. Ledning St. Peter (AT) - Tauern (AT)

3.55. Ledning Südburgenland (AT) - Kainachtal (AT)

4. Udbygning af elektricitetsforbindelserne med tredjelande

4.1. Ledning Neuenhagen (D) - Vierraden (D) - Krajnik (PL)

4.2 Forbindelse Brunsbüttel (D) - Sydnorge

4.3. Ledning S. Fiorano (I) - Robbia (CH)

4.4. Ny sammenkobling mellem Italien og Schweiz

4.5. Ledning Philippi (GR) - Maritsa 3 (Bulgarien)

4.6. Ledning Amintaio (GR) - Bitola (Makedonien)

4.7. Ledning Kardia (GR) - Elbasan (Albanien)

4.8. Ledning Elbasan (Albanien) - Podgorica (Serbien og Montenegro)

4.9. Mostar (Bosnien-Herzegovina), understation og forbindelsesledninger

4.10. Ernestinovo (Kroatien), understation og forbindelsesledninger

4.11. Nye forbindelser mellem Grækenland og Albanien, Bulgarien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

4.12. Ledning Philippi (GR) - Hamidabad (TR)

4.13. Undersøisk kabelforbindelse mellem Nordøst/Østengland og Sydnorge

4.14. Forbindelsen Eemshaven (NL) - Feda (NO)

4.15. Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydspanien og Marokko (styrkelse af eksisterende forbindelse)

4.16. Forbindelser Østersøringen: Tyskland - Polen - Rusland - Estland - Letland - Litauen - Sverige - Finland - Danmark - Belarus

4.17. Forbindelser mellem Sydfinland og Rusland

4.18. Forbindelse mellem Tyskland - Polen - Litauen - Belarus - Rusland (Øst-vest-højspændingsforbindelse)

4.19. Forbindelse mellem Polen og Litauen

4.20. Undersøisk kabel mellem Finland og Estland

4.21. Nye forbindelser mellem Nordsverige og Nordnorge

4.22. Nye forbindelser mellem Midtsverige og Midtnorge

4.23. Ledning Borgvik (S) - Hoesle (NO) - Oslo-området

4.24. Nye forbindelser mellem UCTE-systemet og CENTREL-systemet

4.25. Nye forbindelser mellem UCTE/CENTREL-systemet og Balkanlandene

4.26. Forbindelser og grænseflade mellem det udvidede UCTE-system og Belarus, Rusland og Ukraine, herunder flytning af de højspændingskonvertorstationer (jævnstrøm/vekselstrøm), der tidligere var i brug mellem Østrig og Ungarn, Østrig og Tjekkiet og mellem Tyskland og Tjekkiet

4.27. Forbindelser i Sortehavsringen: Rusland - Ukraine - Rumænien - Bulgarien - Tyrkiet - Georgien

4.28. Nye forbindelser i Sortehavsområdet med henblik på interoperabilitet mellem det udvidede UCTE-system og nettene i de pågældende lande

4.29. Middelhavsringen: Frankrig - Spanien - Marokko - Algeriet - Tunesien - Libyen - Ægypten - Landene i Nærøsten - Tyrkiet - Grækenland - Italien

4.30. Undersøisk kabelforbindelse mellem Sydspanien og Nordvestalgeriet

4.31. Undersøisk kabelsammenkobling mellem Italien og Algeriet

4.32. Nye forbindelser i området/regionen omkring Barentshavet

4.33. Installation af fleksible alternative strømforsyningssystemer mellem Italien og Slovenien

4.34. Ny sammenkobling mellem Italien og Slovenien

4.35. Undersøisk kabelsammenkobling mellem Italien og Kroatien

4.36. Udbygning af forbindelserne mellem Danmark og Norge

5. Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked

(Der er endnu ikke fastlagt nogen specifikationer)

GASNET

6. Indførelse af naturgas i nye regioner

6.1. Udbygning af gasnet mellem Belfast og det nordvestlige område af Nordirland (UK) og eventuelt vestkystområdet i Irland

6.2. LNG i Santa Cruz de Tenerife, De Kanariske Øer (E)

6.3. LNG i Las Palmas de Gran Canaria (E)

6.4. LNG i Madeira (P)

6.5. Udbygning af gasnet i Sverige

6.6. Forbindelse mellem Balearerne (E) og det spanske fastland

6.7. Højtryksforgrening til Thrakien (GR)

6.8. Højtryksforgrening til Korinth (GR)

6.9. Højtryksforgrening til Nordvestgrækenland (GR)

6.10. Forbindelse til øerne Lolland (DK) og Falster (DK)

7. Udbygning af gasforbindelserne, hvor dette er nødvendigt, for at det indre marked kan fungere, eller for at øge forsyningssikkerheden, herunder tilslutning af isolerede naturgasnet

7.1. Ekstra gasforbindelsesledning mellem Irland og Skotland

7.2 Nord-syd-sammenkobling, herunder rørledning Dublin - Belfast

7.3. Kompressionsstation på rørledningen Lacq (F) - Calahorra (E)

7.4. Rørledning Lussagnet (F) - Bilbao (E)

7.5. Rørledning Perpignan (F) - Barcelona (E)

7.6. Forøgelse af transportkapaciteten i gasforsyningsledningerne til Portugal gennem Sydspanien, og til Galicien og Asturien gennem Portugal

7.7. Rørledning Purchkirchen (A) - Burghausen (D)

7.8. Rørledning Andorf (A) - Simbach (D)

7.9. Rørledning Wiener Neustadt (A) - Sopron (HU)

7.10. Rørledning Bad Leonfelden (D) - Linz (A)

7.11. Rørledning Nordvestgrækenland - Elbasan (AL)

7.12. Sammenkoblingsrørledning mellem Grækenland og Italien

7.13. Kompressionsstation på hovedledningen i Grækenland

7.14. Forbindelse mellem nettene i Østrig og Tjekkiet

7.15. Gastransportkorridor til Sydøsteuropa gennem Grækenland, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Serbien og Montenegro, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Slovenien og Østrig

7.16. Gastransportkorridor mellem Østrig og Tyrkiet gennem Ungarn, Rumænien og Bulgarien

7.17. Sammenkoblingsrørledning mellem Det Forenede Kongerige, Nederlandene og Tyskland, der forbinder hovedforsyningskilderne og markederne i Nordvesteuropa

7.18. Forbindelse mellem det nordøstlige Tyskland (Berlin-området) og det nordvestlige Polen (Szczecin-området) og en forgrening fra Schmölln til Lubmin (D, Greifswald-området)

7.19. Forbindelser mellem offshore-anlæg i Nordsøen eller mellem danske offshore-anlæg og onshore-anlæg i UK

7.20. Forøgelse af transportkapaciteten mellem Frankrig og Italien

7.21. Det baltiske gassammenkoblingsprojekt mellem Danmark - Tyskland - Sverige

8. Udbygning af kapaciteten til modtagelse af flydende naturgas (LNG) og naturgaslagre

8.1. LNG i Le Verdon-sur-Mer (F) (ny terminal) og rørledning til lagre i Lussagnet (F)

8.2 LNG i Fos-sur-Mer (F)

8.3. LNG i Huelva (E), udvidelse af eksisterende terminal

8.4. LNG i Cartagena (E), udvidelse af eksisterende terminal

8.5. LNG i Galicien (E), ny terminal

8.6. LNG i Bilbao (E), ny terminal

8.7. LNG i Valencia-området (E), ny terminal

8.8. LNG i Barcelona (E), udvidelse af eksisterende terminal

8.9. LNG i Sines (P), ny terminal

8.10. LNG i Revithoussa (GR), udvidelse af eksisterende terminal

8.11. LNG på den nordlige Adriaterhavskyst (I)

8.12. LNG-offshore-terminal i det nordlige Adriaterhav (I)

8.13. LNG på den kysten i det sydlige Adriaterhav

8.14. LNG på den joniske kyst (I)

8.15. LNG på den tyrrhenske kyst (I)

8.16. LNG på den liguriske kyst (I)

8.17. LNG-terminal i Zeebrugge/Dudzele (B), udvidelse af eksisterende terminal

8.18. LNG på Isle of Grain, Kent (UK)

8.19. Anlæggelse af den 2. LNG-terminal i Grækenland

8.20. Udbygning af underjordiske gaslagre i Irland

8.21. Lagre i det sydlige Kavála (GR), omdannelse af et udtømt offshore-gasfelt

8.22. Lagre i Lussagnet (F), udvidelse af eksisterende anlæg

8.23. Lagre i Pecorade (F), omdannelse af et udtømt oliefelt

8.24. Lagre i Alsace-området (F), udbygning af salthulrum

8.25. Lagre i Midtfrankrig (F), udbygning i vandførende lag

8.26. Lagre på den spanske nord-syd-akse (nye anlæg) i: Cantabrien, Aragonien, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalusien

8.27. Lagre på den spanske Middelhavsakse (nye anlæg) i: Catalonien, C.A. Valenciana, Murcia

8.28. Lagre i Carriço (P), nyt anlæg

8.29. Lagre i Loenhout (B), udvidelse af eksisterende anlæg

8.30. Lagre i Stenlille (DK) og Lille Torup (DK), udvidelse af eksisterende anlæg

8.31. Lagre i Tønder (DK), nyt anlæg

8.32. Lagre i Purchkirchen (A) (udvidelse af eksisterende anlæg), herunder rørledning til Penta West-systemet nær Andorf (A)

8.33. Lagre i Baumgarten (A), nyt anlæg

8.34. Lagre i Haidach (A) (nyt anlæg), herunder rørledning til det europæiske gasnet

8.35. Udbygning af underjordiske gaslagre i Italien

9. Udbygning af transportkapaciteten (gasforsyningsrørledninger)

9.1. Etablering og udbygning af nordisk gasnet: Norge - Danmark - Tyskland - Sverige - Finland - Rusland - Baltikum - Polen

9.2 Den midtnordiske gasledning: Norge, Sverige, Finland

9.3. Den nordeuropæiske gasledning: Rusland, Østersøen, Tyskland

9.4. Gasrørledning fra Rusland til Tyskland, via Letland, Litauen og Polen, herunder udbygning af underjordiske gaslagre i Letland

9.5. Gasrørledning Finland - Estland

9.6. Nye gasrørledninger fra Algeriet til Spanien og Frankrig og tilhørende forøgelse af kapaciteten i disse landes interne net

9.7. Forøgelse af transportkapaciteten af rørledning Algeriet - Marokko - Spanien (indtil Córdoba)

9.8. Rørledning Córdoba (E) - Ciudad Real (E)

9.9. Rørledning Ciudad Real (E) - Madrid (E)

9.10. Rørledning Ciudad Real (E) - Middelhavskysten (E)

9.11. Forgreninger i Castilla-La Mancha (E)

9.12. Udbygning mod Nordvestspanien

9.13. Undersøisk rørledning mellem Algeriet og Spanien og rørledninger til Frankrig

9.14. Forøgelse af transportkapaciteten fra de russiske forekomster til EU, via Ukraine, Slovakiet og Tjekkiet

9.15. Forøgelse af transportkapaciteten fra de russiske forekomster til EU, via Belarus og Polen

9.16. Yagal Syd-rørledningen (mellem STEGAL-rørledningen til trekanten D, F, CH)

9.17. SUDAL Øst-rørledningen (mellem MIDAL-rørledningen nær Heppenheim til Burghausen-forbindelsen med PENTA-rørledningen i Østrig)

9.18. Gasnet fra de libyske forekomster til Italien

9.19. Gasnet fra forekomsterne i landene omkring Det Kaspiske Hav til EU

9.20. Gasrørledning mellem Grækenland og Tyrkiet

9.21. Forøgelse af transportkapaciteten fra de russiske forekomster til Grækenland og andre Balkanlande, via Ukraine, Moldova, Rumænien og Bulgarien

9.22. Gasrørledning St. Zagora (BG) - Ihtiman (BG)

9.23. Forbindelsesrørledninger mellem de tyske, tjekkiske, østrigske og italienske net

9.24. Gasrørledning fra de russiske forekomster til Italien, via Ukraine, Slovakiet, Ungarn og Slovenien

9.25. Forøgelse af transportkapaciteten i TENP-gasrørledningen fra Nederlandene gennem Tyskland til Italien

9.26. Gasrørledning Taisnieres (F) - Oltingue (CH)

9.27. Gasrørledning fra Danmark til Polen via Sverige

9.28. Gasrørledning Nybro (DK) - Dragør (DK), herunder forbindelsesrørledning til lageret i Stenlille (DK)

9.29. Gasnet fra Barentshavet til EU, via Sverige og Finland

9.30. Gasrørledning fra Corrib-feltet (IRL) (offshore)

9.31. Gasrørledning fra de algeriske forekomster til Italien via Sardinien med en forgrening til Korsika

9.32. Gasnet fra forekomsterne i Mellemøsten til EU

9.33. Gasrørledning fra Norge til Det Forenede Kongerige

10. Foranstaltninger med henblik på at forbedre de sammenkoblede elektricitetsnets funktion i det indre marked

(Der er endnu ikke fastlagt nogen specifikationer).