32003D0923(01)

Afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union af 14. april 2003 om Republikken Cyperns, Republikken Estlands, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Sloveniens, Den Tjekkiske Republiks og Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union

EU-Tidende nr. L 236 af 23/09/2003 s. 0015 - 0015


Afgørelse truffet af Rådet for Den Europæiske Union

af 14. april 2003

om Republikken Cyperns, Republikken Estlands, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Maltas, Republikken Polens, Den Slovakiske Republiks, Republikken Sloveniens, Den Tjekkiske Republiks og Republikken Ungarns tiltrædelse af Den Europæiske Union

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 49,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen(1),

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

i betragtning af, at Republikken Cypern, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Den Slovakiske Republik, Republikken Slovenien, Den Tjekkiske Republik og Republikken Ungarn har ansøgt om at blive medlemmer af Den Europæiske Union -

BESLUTTET:

at acceptere disse ansøgninger om tiltrædelse. Tiltrædelsesvilkårene samt de deraf følgende tilpasninger af de traktater, der danner grundlag for Den Europæiske Union, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne, Republikken Cypern, Republikken Estland, Republikken Letland, Republikken Litauen, Republikken Malta, Republikken Polen, Den Slovakiske Republik, Republikken Slovenien, Den Tjekkiske Republik og Republikken Ungarn.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.

På Rådets vegne

G. Papandreou

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 19.2.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(2) Samstemmende udtalelse afgivet den 9.4.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).