1.11.2003   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 285/38


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 31. oktober 2003

om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2003) 3988)

(EØS-relevant tekst)

(2003/779/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/118/EØF af 17. december 1992 om dyresundhedsmæssige og sundhedsmæssige betingelser for samhandel med og indførsel til Fællesskabet af produkter, der for så vidt angår disse betingelser ikke er underlagt specifikke fællesskabsbestemmelser, som omhandlet i bilag A, kapitel I, i direktiv 89/662/EØF, og for så vidt angår patogener, i direktiv 90/425/EØF (1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 2003/721/EF (2), særlig artikel 10, stk. 2, litra a) og c), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens beslutning 94/187/EF af 18. marts 1994 om dyresundhedsmæssige betingelser og udstedelse af sundhedscertifikat ved indførsel af dyretarme fra tredjelande (3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder (4). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2)

Kapitel 2 i bilag I til direktiv 92/118/EØF tillader indførsel fra tredjelande af dyretarme, som har undergået en nærmere fastsat behandling.

(3)

Det er nødvendigt at fastsætte dyresundhedsmæssige betingelser og bestemmelser for udstedelse af sundhedscertifikat for at garantere, at den foreskrevne behandling af tarmene har fundet sted.

(4)

De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed —

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Medlemsstaterne tillader indførsel af dyretarme fra tredjelande, hvis de er ledsaget af et sundhedscertifikat, som vist i bilag I, bestående af et enkelt ark og udfyldt på mindst et af de officielle sprog i den medlemsstat, der foretager kontrollen ved indførsel.

Artikel 2

Beslutning 94/187/EF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag III.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David BYRNE

Medlem af Kommissionen


(1)  EFT L 62 af 15.3.1993, s. 49.

(2)  EUT L 260 af 11.10.2003, s. 21.

(3)  EFT L 89 af 6.4.1994, s. 18.

(4)  Jf. bilag II.


BILAG I

Image

Image


BILAG II

Ophævet beslutning med ændringer

Beslutning 94/187/EF

(EFT L 89 af 6.4.1994, s. 18)

Beslutning 94/461/EF, kun artikel 2

(EFT L 189 af 23.7.1994, s. 88)

Beslutning 94/775/EF, kun artikel 2

(EFT L 310 af 3.12.1994, s. 77)

Beslutning 95/88/EF, kun artikel 1

(EFT L 69 af 29.3.1995, s. 45)

Beslutning 95/230/EF, kun artikel 1

(EFT L 154 af 5.7.1995, s. 19)

Beslutning 96/106/EF, kun artikel 1

(EFT L 24 af 31.1.1996, s. 34)


BILAG III

SAMMENLIGNINGSTABEL

Beslutning 94/187/EF

Nærværende beslutning

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Bilag

Bilag I

Bilag II

Bilag III