32003D0654

2003/654/EF: Kommissionens beslutning af 8. september 2003 om fastsættelse af kode- og standardregler for overførsel i maskinlæsbar form af resultaterne fra de statistiske mellemundersøgelser af vinarealerne (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2003) 3191)

EU-Tidende nr. L 230 af 16/09/2003 s. 0044 - 0053


Kommissionens beslutning

af 8. september 2003

om fastsættelse af kode- og standardregler for overførsel i maskinlæsbar form af resultaterne fra de statistiske mellemundersøgelser af vinarealerne

(meddelt under nummer K(2003) 3191)

(EØS-relevant tekst)

(2003/654/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 af 5. februar 1979 om statistiske undersøgelser vedrørende vinarealerne(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2329/98(2), særlig artikel 5, stk. 6, og artikel 6, stk. 7, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 80/765/EØF af 8. juli 1980 om fastsættelse af kode- og standardregler for overførsel i maskinlæsbar form af resultaterne fra de statistiske mellemundersøgelser af vinarealerne(3) er blevet ændret væsentligt ved flere lejligheder(4). Beslutningen bør af klarheds- og rationaliseringshensyn kodificeres.

(2) I henhold til forordning (EØF) nr. 357/79 skal medlemsstaterne meddele Kommissionen resultaterne af undersøgelserne vedrørende vinarealerne opdelt efter geografiske enheder og i overensstemmelse med et tabelprogram; tabelprogrammet fastsættes efter den i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 357/79 angivne fremgangsmåde, dvs. ved en kommissionsbeslutning efter udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité.

(3) Medlemsstater, som anvender edb til behandling af undersøgelsesresultaterne, skal meddele Kommissionen undersøgelsesresultaterne i maskinlæsbar form. Koderne for indberetning af undersøgelsesresultaterne fastsættes efter den i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 357/79 fastsatte fremgangsmåde.

(4) Af praktiske grunde bør medlemsstaterne ligeledes fremsende de oplysninger, der omhandles i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 357/79, i maskinlæsbar form.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Landbrugsstatistiske Komité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De medlemsstater, der edb-behandler undersøgelsesresultaterne, skal anvende magnetbånd til fremsendelse i maskinlæsbar form af de i artikel 5 og 6 i forordning (EØF) nr. 357/79 omhandlede oplysninger.

Artikel 2

Koden og standardregler for overførsel på magnetbånd af de i artikel 5 og 6 i forordning (EØF) nr. 357/79 omhandlede oplysninger skal være i overensstemmelse med den beskrivelse, der er indeholdt i bilag I og II til nærværende beslutning.

Artikel 3

Beslutning 80/765/EØF ophæves.

Henvisninger til den ophævede beslutning gælder som henvisninger til nærværende beslutning og læses efter sammenligningstabellen i bilag IV.

Artikel 4

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. september 2003.

På Kommissionens vegne

Pedro Solbes Mira

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 54 af 5.3.1979, s. 124.

(2) EFT L 291 af 30.10.1998, s. 2.

(3) EFT L 213 af 16.8.1980, s. 34.

(4) Jf. bilag III.

BILAG I

BESKRIVELSE AF DE MAGNETBÅND, DER SKAL ANVENDES VED FREMSENDELSEN TIL EUROSTAT AF RESULTATERNE FRA MELLEMUNDERSØGELSERNE AF VINAREALERNE

(Rådets forordning (EØF) nr. 357/79)

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

I. De medlemsstater, der edb-behandler undersøgelsesresultaterne, skal i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 og 6 i Rådets forordning (EØF) nr. 357/79 fremsende de registrerede data til Eurostat i følgende form:

1) Dataene skal give oplysninger om bedrifterne under ét, hvis der er tale om totaltælling (eller ekstrapolerede oplysninger om bedrifterne under ét, hvis der er tale om en stokastisk stik-prøveundersøgelse), men ikke om de enkelte bedrifter.

2) Dataene skal overføres på 9-spors magnetbånd 1600 BPI (630 bits/cm) standard label.

3) Dataene skal have en fast postlængde på 145 positioner og vil blive registreret i EBCDI-kode.

4) De to første felter af hver post skal indeholde identifikationer. Det første felt (3 positioner) angiver den geografiske enhed; koden herfor findes i de særlige bestemmelser og i bilag II.

5) Det andet felt (2 positioner) beskriver tabellen i tabelprogrammet som fastsat i forordning (EØF) nr. 357/79. Koden for tabellerne findes i de særlige bestemmelser.

6) Antallet og størrelsen af felterne i hver post varierer for hver tabel. Hvis længden på 145 positioner ikke nås for visse tabellers vedkommende, udfyldes posten med tomme pladser til slut.

7) Dataene skal højrestilles i hvert felt, og der skal fyldes ud med nuller. Hvis en fakultativ oplysning ikke er givet, lades pladserne i de tilsvarende bits tomme.

8) Oplysninger om arealerne opgives i ar, og oplysningerne om produktionen i hl.

9) Medlemsstaterne vælger selv blokningsfaktor og underretter Eurostat om, hvilken faktor der er anvendt.

10) Posterne skal klassificeres efter geografisk enhed, tabel og ændring.

11) Administrative standardmetoder for fremsendelse til Eurostat af registre på magnetbånd fastlægges af Eurostat og medlemsstaterne.

II. På de følgende sider gives der for hver tabel og for de forskellige elementer oplysning om:

a) de koder, der skal anvendes

b) det nødvendige maksimale antal cifre for de pågældende elementer

c) den fortløbende nummerering af positionerne for de forskellige elementer.

DETALJEREDE BESTEMMELSER

De to første felter i hver post indeholder følgende oplysninger:

>TABELPOSITION>

Tabel 5((Beskrivelse: se bilag I til Kommissionens beslutning 79/491/EØF.))

>TABELPOSITION>

Tabel 6

>TABELPOSITION>

Tabel 7

>TABELPOSITION>

Tabel 8

>TABELPOSITION>

BILAG II

GEOGRAFISKE ENHEDER SOM FASTSAT I ARTIKEL 4, STK. 3, I RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 357/79

>TABELPOSITION>

BILAG III

Ophævet beslutning med ændringer

>TABELPOSITION>

BILAG IV

SAMMENLIGNINGSTABEL

>TABELPOSITION>