32003D0016

2003/16/EF: Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 5565)

EF-Tidende nr. L 007 af 11/01/2003 s. 0091 - 0092


Kommissionens beslutning

af 10. januar 2003

om ændring af beslutning 2000/159/EF om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF

(meddelt under nummer K(2002) 5565)

(EØS-relevant tekst)

(2003/16/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf, og om ophævelse af direktiv 85/358/EØF og 86/469/EØF og beslutning 89/187/EØF og 91/664/EØF(1), særlig artikel 29,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1452/2001(3), særlig artikel 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens beslutning 2000/159/EF af 8. februar 2000 om midlertidig godkendelse af tredjelandes planer for restkoncentrationer i henhold til Rådets direktiv 96/23/EF(4), ændret ved beslutning 2002/336/EF(5), indeholder en liste over de tredjelande, der har forelagt en plan over de garantier, det pågældende tredjeland afgiver for overvågning af grupper af restkoncentrationer og stoffer som omhandlet i bilag I til direktiv 96/23/EF.

(2) Visse tredjelande har forelagt Kommissionen overvågningsplaner for restkoncentrationer vedrørende produkter og arter, der ikke oprindeligt er anført i bilaget til beslutning 2000/159/EF. Evalueringen af disse overvågningsplaner og de supplerende oplysninger, Kommissionen har anmodet om, har givet tilstrækkelige garantier for overvågningen af restkoncentrationer i de pågældende tredjelande for så vidt angår de anførte produkter og arter.

(3) Beslutning 2000/159/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(4) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilaget til beslutning 2000/159/EF ændres som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 125 af 23.5.1996, s. 10.

(2) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(3) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11.

(4) EFT L 51 af 24.2.2000, s. 30.

(5) EFT L 116 af 3.5.2002, s. 51.

BILAG

Bilaget til beslutning 2000/159/EF ændres således:

Rækkerne vedrørende Belize, Estland, Falklandsøerne, Mozambique, Namibia, Ny Kaledonien, Taiwan og Venezuela erstattes af følgende:

>TABELPOSITION>