32003D0011

2003/11/EF: Kommissionens beslutning af 10. januar 2003 om ændring af Rådets direktiv 85/511/EØF for så vidt angår listen over laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 5559)

EF-Tidende nr. L 007 af 11/01/2003 s. 0082 - 0083


Kommissionens beslutning

af 10. januar 2003

om ændring af Rådets direktiv 85/511/EØF for så vidt angår listen over laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus

(meddelt under nummer K(2002) 5559)

(EØS-relevant tekst)

(2003/11/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 85/511/EØF af 18. november 1985 om fællesskabsforanstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge(1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 13, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter at den rutinemæssige vaccination mod mund- og klovesygevirus ophørte i EF i 1991, er EF's besætninger blevet mere modtagelige over for denne sygdom. På laboratorier, der håndterer virus, bør arbejdet derfor foregå under sikre forhold for at undgå spredning af virus, som kan bringe EF's besætninger i fare.

(2) I direktiv 85/511/EØF findes en liste over nationale og private laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus. Ifølge direktivet skal disse laboratorier opfylde de minimumskrav, som anbefales af FAO, FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation.

(3) Nogle medlemsstater har besluttet at ophøre med at håndtere mund- og klovesygevirus på bestemte laboratorier, mens andre har givet de nødvendige garantier for, at laboratorier, som de har godkendt til det formål, opfylder minimumskravene. Der er endvidere sket ændringer i oplysningerne om nogle af de laboratorier, der findes på listen i direktiv 85/511/EØF.

(4) Derfor bør listerne over laboratorierne i bilag A og B til direktiv 85/511/EØF ajourføres.

(5) Direktiv 65/511/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag A og B til direktiv 85/511/EØF affattes som angivet i bilaget til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. januar 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 315 af 26.11.1985, s. 11.

BILAG

""

BILAG A

Private laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund og klovesygevirus til vaccinefremstilling

>TABELPOSITION>

BILAG B

Nationale laboratorier, der har tilladelse til at håndtere levende mund- og klovesygevirus

>TABELPOSITION>