32002R2385

Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/2002 af 30. december 2002 om fortsættelse og ændring af det forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande

EF-Tidende nr. L 358 af 31/12/2002 s. 0125 - 0127


Kommissionens forordning (EF) nr. 2385/2002

af 30. december 2002

om fortsættelse og ændring af det forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3285/94 af 22. december 1994 om den fælles importordning og om ophævelse af forordning (EF) nr. 518/94(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2474/2000(2), særlig artikel 11,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 519/94 af 7. marts 1994 om den fælles ordning for indførsel fra visse tredjelande og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1765/82, nr. 1766/82 og nr. 3420/83(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1138/98(4), særlig artikel 9,

efter høring af de rådgivende udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 76/2002(5) af 17. januar 2002 indførte Kommissionen forudgående fællesskabstilsyn med importen af visse jern- og stålprodukter med oprindelse i visse tredjelande. Denne forordning blev ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1337/2002(6) med henblik på at udvide dens anvendelsesområde.

(2) Den 6. marts 2002 underrettede en række medlemsstater Kommissionen om, at udviklingen i importen af visse stålprodukter synes at kræve beskyttelsesforanstaltninger. De afgav oplysninger, der indeholdt de foreliggende beviser som fastsat på grundlag af artikel 10 i forordning (EF) nr. 3285/94 og artikel 8 i forordning (EF) nr. 519/94, og anmodede Kommissionen om at indføre midlertidige beskyttelsesforanstaltninger og indlede en beskyttelsesundersøgelse.

(3) Den 20. marts 2002 indførte Amerikas Forenede Stater endelige beskyttelsesforanstaltninger på en lang række importerede stålprodukter i form af toldkontingenter og en værditillægstold på mellem 8 % og 30 %.

(4) Den 28. marts 2002 indledte Kommissionen en undersøgelse af, om der blev forvoldt alvorlig skade eller var trussel herom for fællesskabsproducenterne af lignende varer eller varer, der direkte konkurrerede med 21 importerede stålprodukter.

(5) Samme dag blev der på grundlag af oplysninger, der var indhentet og efterprøvet før undersøgelsen blev indledt, indført midlertidige foranstaltninger på 15 af de stålprodukter, der var omfattet af undersøgelsen.

(6) Ved forordning (EF) nr. 1694/2002(7) indførte Kommissionen, efter at have konstateret, at stigningen i importen af de syv produkter, der var opført i bilag 1, påførte EU-producenterne alvorlig skade, endelige beskyttelsesforanstaltninger på de pågældende produkter i form af en tillægstold på den import, der oversteg de relevante toldkontingenter. Det er muligt at overvåge anvendelsen af disse toldkontingenter fra dag til dag.

(7) Ved forordning (EF) nr. 1695/2002(8) indførte Kommissionen, efter at have konstateret, at den betydelige stigning i importen af de 14 produkter, der var opført i bilag 1, truede med at påføre EU-producenterne alvorlig skade, og at det ville være i Fællesskabets interesse at indføre en foranstaltning, en ordning med efterfølgende tilsyn for de pågældende 14 produkter.

(8) Ordningen til overvågning af de beskyttende toldkontingenter og ordningen med efterfølgende tilsyn tilvejebringer kun oplysninger om oprindelsen af en del af importen til Fællesskabets marked og ikke om priserne på de pågældende importer. De tilvejebringer heller ikke oplysninger om strukturerne i den fremtidige samhandel.

(9) Fællesskabets statistikker over samhandelen med tredjelande foreligger ikke inden for de frister, der er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 1917/2000(9), ændret ved forordning (EF) nr. 1669/2001(10).

(10) De foreliggende statistikker for de i bilag I opførte stålprodukter viser imidlertid en udvikling (jf. nedenfor), som truer med at påføre EU-producenterne skade.

>TABELPOSITION>

(11) Skønt der for nogle produktkategorier kan konstateres et vist fald i importen, skal der gøres opmærksom på, at en del af stålprodukterne var pålagt midlertidige EU-beskyttelsesforanstaltninger i en del af denne periode. Det er også klart, at der i den internationale kontekst kan ske yderligere handelsomledninger til Fællesskabet, da verdensmarkedet for stål fortsat ikke er faldet til ro, og mange lande har indført eller overvejer at indføre beskyttelsesforanstaltninger.

(12) Siden USA i marts 2002 indførte beskyttelsesforanstaltninger på et bredt udvalg af stålprodukter, har Det Europæiske Fællesskab og mange lande (herunder Bulgarien, Canada, Kina, Tjekkiet, Ungarn, Indien, Indonesien, Malaysia, Mexico og Polen), der er berørt af disse og tidligere foranstaltningers mulige virkninger på verdensmarkedet for stål, indledt beskyttelsesundersøgelser vedrørende en række stålprodukter. I visse tilfælde er der allerede truffet endelige foranstaltninger. Det er derfor klart, at der fortsat kan ske vigtige strukturudsving på det internationale stålmarked, især omledninger til EU-markedet, hvilket ville påføre EU-producenterne skade.

(13) Samtidig viser produktionsstatistikkerne, at produktionen af råstål i Fællesskabet er faldet fra 163,2 mio. tons i 2000 til 158,5 mio. tons i 2001 og til 118,9 mio. tons i de første ni måneder af 2002. Beskæftigelsen i EU-erhvervsgrenen er ligeledes faldet fra 276000 i 2000 til 270000 i 2001(11) og ventes at falde yderligere i 2002. Der er således en konkret og væsentlig sammenhæng mellem udviklingen i disse økonomiske indikatorer og i importen, og importudviklingen må derfor anses for at true med at påføre EU-producenterne skade.

(14) Hensynet til Fællesskabets interesser kræver derfor, at importen af visse stålprodukter fortsat skal være underlagt forudgående fællesskabstilsyn for at tilvejebringe avancerede statistiske oplysninger, som gør det muligt at foretage en hurtig analyse af importudviklingen.

(15) Kommissionen konkluderer derfor, at der i overensstemmelse med artikel 11 i forordning (EF) nr. 3285/94 og artikel 9 i forordning (EF) nr. 519/94 fortsat bør anvendes en ordning med forudgående fællesskabstilsyn for import af visse jern- og stålprodukter, der er bestemt til eksport til Fællesskabet. I betragtning af varigheden af de stålbeskyttelsesforanstaltninger, som USA indførte i marts 2002, er det hensigtsmæssigt at bibeholde ordningen indtil slutningen af marts 2005.

(16) For ikke at indføre unødvendige begrænsninger og ikke overdrevent forstyrre de virksomheder, der ligger tæt ved grænserne, er det hensigtsmæssigt at udelukke import af mindre mængder fra ordningen om forudgående fællesskabstilsyn. Import med en nettovægt på under 500 kg bør derfor være undtaget fra forordningens anvendelsesområde -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 76/2002 foretages følgende ændringer:

1) I slutningen af artikel 1 indsættes som stk. 3:

"3. Import med en nettovægt på under 500 kg er undtaget fra forordningens anvendelsesområde."

2) I artikel 6 ændres datoen "den 31. december 2002" til "den 31. marts 2005".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2002.

På Kommissionens vegne

Pascal Lamy

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 319 af 31.12.1994, s. 53.

(2) EFT L 286 af 11.11.2000, s. 1.

(3) EFT L 67 af 10.3.1994, s. 89.

(4) EFT L 159 af 3.6.1998, s. 1.

(5) EFT L 16 af 18.1.2002, s. 3.

(6) EFT L 195 af 24.7.2002, s. 25.

(7) EFT L 261 af 28.9.2002, s. 1.

(8) EFT L 261 af 28.9.2002, s. 124.

(9) EFT L 229 af 9.9.2000, s. 14.

(10) EFT L 224 af 21.8.2001, s. 3.

(11) Det drejer sig om foreløbige oplysninger, som kan blive ændret.