32002R2379

Kommissionens forordning (EF) nr. 2379/2002 af 30. december 2002 om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Slovakiet foretager inden import til EF

EF-Tidende nr. L 358 af 31/12/2002 s. 0108 - 0116


Kommissionens forordning (EF) nr. 2379/2002

af 30. december 2002

om godkendelse af den kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager, som Slovakiet foretager inden import til EF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 545/2002(2), særlig artikel 10, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 7 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 af 12. juni 2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager(3), ændret ved forordning (EF) nr. 2379/2001(4), er der fastsat betingelser for godkendelse af den overensstemmelseskontrol, som tredjelande foretager inden import til EF, hvis tredjelandene skulle ønske en sådan godkendelse.

(2) Den 10. oktober 2002 sendte de slovakiske myndigheder Kommissionen en anmodning om godkendelse af den kontrol, som Slovakiets nationale, regionale og lokale veterinær- og fødevaremyndigheder (SVPS, KVPS, RVPS) foretager under de statslige myndigheders (SVPS) ansvar. Denne anmodning viser, at disse myndigheder råder over det personale, det materiel og de installationer, der er en forudsætning for kontrollens gennemførelse, og anvender metoder, der kan ligestilles med dem, som omhandles i artikel 9 i forordning (EF) nr. 1148/2001, og at de friske frugter og grøntsager, som eksporteres til EF fra Slovakiet, skal opfylde EF's handelsnormer.

(3) De oplysninger, som medlemsstaterne har fremsendt til Kommissionen, viser, at importen fra Slovakiet af friske frugter og grøntsager i perioden 1997-2002 oftere, end det i gennemsnit var tilfældet for de andre tredjelande, ikke opfyldte handelsnormerne. I en senere periode (1999-2002) er antallet af tilfælde, hvor frugt og grøntsager fra Slovakiet ikke opfyldte handelsnormerne, dog faldet til nogenlunde samme niveau som for tredjelande, der allerede har fået godkendt deres overensstemmelseskontrol, og desuden blev der pr. 1. oktober indført bestemmelser, der gjorde eksportkontrol obligatorisk. Under et besøg på stedet i juni 2002 blev der givet oplysninger, som garanterer, at procentdelen af produkter, der ikke opfylder handelsnormerne, vil falde som følge af den ændrede ordning.

(4) Repræsentanter for den slovakiske kontroltjeneste deltager regelmæssigt i de internationale aktiviteter, der tager sigte på at indføre handelsnormer for frugt og grøntsager i arbejdsgruppen for fastsættelse af normer for letfordærvelige produkter og kvalitetsforbedring under De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (ECE/FN). Desuden deltager Slovakiet i OECD-ordningen (Overenskomst om Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling) for anvendelse af internationale normer for frugt og grøntsager. Endelig har den slovakiske kontroltjeneste i en række år ligeledes deltaget regelmæssigt i seminarer og uddannelsesaktiviteter, som forskellige medlemsstater har tilrettelagt.

(5) Derfor bør den overensstemmelseskontrol, som Slovakiet foretager, godkendes fra datoen for indførelsen af den procedure for administrativt samarbejde, der er fastsat i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Friske Frugter og Grøntsager -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Den kontrol, som Slovakiet foretager af overensstemmelsen med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager inden import til EF, godkendes efter betingelserne i artikel 7 i forordning (EF) nr. 1148/2001.

Artikel 2

Oplysninger om den officielle kontakt og kontroltjenesterne i Slovakiet, der er omhandlet i artikel 7, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, findes i bilag I til nærværende forordning.

Artikel 3

1. De attester, der er omhandlet i artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001, og som er udstedt efter den kontrol, der er omhandlet i artikel 1 i nærværende forordning, udstedes på en formular som vist i bilag II til nærværende forordning.

2. Uanset artikel 7, stk. 3, sjette afsnit, i forordning (EF) nr. 1148/2001 kan rubrik 3 i formularen omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel trykkes delvis på slovakisk.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende, C-udgaven, af den meddelelse, der omhandles i artikel 7, stk. 8, i forordning (EF) nr. 1148/2001, om indførelsen af administrativt samarbejde mellem EF og Slovakiet.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 84 af 28.3.2002, s. 1.

(3) EFT L 156 af 13.6.2001, s. 9.

(4) EFT L 321 af 6.12.2001, s. 15.

BILAG I

Officiel kontakt, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001

Den Slovakiske Republiks statslige veterinær- og fødevaremyndigheder (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Direktoratet for fødevaresikkerhed og hygiejne

Kontoret for specialafgrøder

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakiet Tlf. (421-2) 60 25 74 12 eller 419 Fax (421-2) 60 25 74 50 E-post: fvcontrol@svssr.sk

Kontroltjenester, jf. artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1148/2001:

Den Slovakiske Republiks statslige veterinær- og fødevaremyndigheder (Státna Veterinárna a Potravinová Správa SR) Direktoratet for fødevaresikkerhed og hygiejne

Kontoret for specialafgrøder

Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakiet Tlf. (421-2) 60 25 74 12 eller 419 Fax (421-2) 60 25 74 50 E-post: fvcontrolkvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Bratislava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Bratislava) Botanicka 17 842 13 Bratislava Slovakiet Tlf. (421-2) 65 42 34 87 Fax (421-2) 65 42 34 87 E-post: kvsbakvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Trnava (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trnava) Zavarska 11 918 21 Trnava Slovakiet Tlf. (421-33) 550 16 18 Fax (421-33) 550 35 41 E-post: kvsttkvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Nitra (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Nitra) Akademicka 1 949 80 Nitra Slovakiet Tlf. (421-37) 652 54 73 Fax (421-37) 653 16 57 E-post: kvsnrkvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Trencin (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Trencin) Sudna 22 Trencin Slovakiet Tlf. (421-32) 652 21 22 Fax (421-32)652 12 66 E-post: kvstnkvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Banská Bystrica (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Banská Bystrica) Rudlovska 6 975 90 Banská Bystrica Slovakiet Tlf. (421-48) 415 41 27 Fax (421-48) 412 56 01 E-post: kvsbbkvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Zilina (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Zilina) Jedlova 44 010 04 Zilina Slovakiet Tlf. (421-41) 763 12 28 Fax (421-41) 763 12 27 E-post: kvszakvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Kosice (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Kosice) Masarykova 18 040 02 Kosice Slovakiet Tlf. (421-55) 625 20 47 Fax (421-55) 625 20 46 E-post: kvskekvsba@svssr.sk

De regionale veterinær- og fødevaremyndigheder i Presov (Krajská Veterinárna a Potravinová Správa Presov) Levocska 112 080 01 Presov Slovakiet Tlf. (421-51) 749 13 21 Fax (421-51) 771 98 87 E-post: kvspvkvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Bratislava-mesto (RVPS Bratislava-mesto) Polianky 8 841 01 Bratislava Slovakiet Tlf. (421-2) 64 46 12 09 E-post: rvsbaokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Senec (RVPS Senec) Svätoplukova 50 903 01 Senec Slovakiet Tlf. (421-2) 45 92 62 13 E-post: rvsscokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Dunajská streda (RVPS Dunajská streda) Obchodná 789/3 909 01 Dunajská Streda Slovakiet Tlf. (421-31) 552 48 70 E-post: rvsdsokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Galanta (RVPS Galanta) Hodská 353/19 924 25 Galanta Slovakiet Tlf. (421-31) 780 71 09 E-post: rvsgaokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Trnava (RVPS Trnava) Zavarská 11 918 21 Trnava 1 Slovakiet Tlf. (421-33) 500 14 47 E-post: rvsttokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Senica (RVPS Senica) Cácovská 305 905 01 Senica nad Myjavou Slovakiet Tlf. (421-34) 651 28 81 E-post: rvsseokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Komárno (RVPS Komárno) Stúrova 5 945 01 Komárno Slovakiet Tlf. (421-35) 773 12 35 E-post: rvsknokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Nové Zámky (RVPS Nové Zámky) Komjatická 65 940 89 Nové Zámky Slovakiet Tlf. (421-35) 42 83 11 E-post: rvsnzokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Levice (RVPS Levice) M.R. Stefánika 24 924 03 Levice Slovakiet Tlf. (421-36) 631 23 52 E-post: rvslvokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Nitra (RVPS Nitra) Akademická 1 949 80 Nitra 1 Slovakiet Tlf. (421-37) 653 62 02 E-post: rvsnrokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Topol'cany (RVPS Topol'cany) ul. Dr. P. Adámiho 17 955 01 Topol'cany Slovakiet Tlf. (421-38) 532 60 68 E-post: rvstookvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Sal'a (RVPS Sal'a) Skolská 5 927 00 Sal'a Slovakiet Tlf. (421-35) 42 83 11 E-post: rvssaokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Nové Mesto/Váhom (RVPS Nové Mesto/Váhom) Tajovského 235/7 915 01 Nové Mesto/Váhom Slovakiet Tlf. (421-32) 71 25 46 E-post: rvsnmokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Trencin (RVPS Trencin) Súdna 22 911 01 Trencin Slovakiet Tlf. (421-32) 652 20 45 E-post: rvstnokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Prievidza (RVPS Prievidza) Mariánska 6 971 01 Prievidza Slovakiet Tlf. (421-46) 542 30 09 E-post: rvspdokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Puchov (RVPS Puchov) Moravská 1343/29 020 01 Puchov Slovakiet Tlf. (421-42) 464 13 15 E-post: rvspuoekvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Ziar nad Hronom (RVPS Ziar nad Hronom) ul. SNP 612/120 965 01 Ziar nad Hronom Slovakiet Tlf. (421-45) 673 27 37 E-post: rvszhokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Zvolen (RVPS Zvolen) Nám. SNP 50 960 01 Zvolen Slovakiet Tlf. (421-45) 53 30 39 E-post: rvszvokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Vel'ký Krtis (RVPS Vel'ký Krtis) Osloboditel'ov 33 990 01 Velk'ý Krtis Slovakiet Tlf. (421-47) 483 07 41 E-post: rvsvkokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Lucenec (RVPS Lucenec) Mierova 2 984 01 Lucenec Slovakiet Tlf. (421-47) 432 24 31 E-post: rvslcokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Rimavská Sobota (RVPS Rimavská Sobota) Kirijevská 22 979 01 Rimavská Sobota Slovakiet Tlf. (421-47) 563 14 10 E-post: rvsrsokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Banská Bystrica (RVPS Banská Bystrica) Rudlovská cesta 6 975 90 Banská Bystrica Slovakiet Tlf. (421-48) 412 56 02 E-post: rvsbbokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Martin (RVPS Martin) Záturcianska 1 036 80 Martin Slovakiet Tlf. (421-43) 422 14 81 E-post: rvsmtokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Liptovský Mikulás (RVPS Liptovský Mikulás) Kollárova 2 031 01 Liptovský Mikulás Slovakiet Tlf. (421-47) 432 24 31 E-post: rvslmokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Zilina (RVPS Zilina) Jedl'ová 44 010 04 Zilina 4 Slovakiet Tlf. (421-41) 763 12 35 E-post: rvszaokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Cadca (RVPS Cadca) Horná 2483, post. pr 45 022 01 Cadca Slovakiet Tlf. (421-41) 432 22 77 E-post: rvscaokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Dolný Kubín (RVPS Dolný Kubín) Jánoskova 1611/58 026 01 Dolný Kubín Slovakiet Tlf. (421-43) 586 49 35 E-post: rvsdkokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Roznava (RVPS Roz nava) Juná 43 048 01 Roznava Slovakiet Tlf. (421-58) 732 31 82 E-post: rvsrvokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Spisská Nová Ves (RVPS Spisská Nová Ves) Duklianska 46 048 01 Spisská Nová Ves Slovakiet Tlf. (421-52) 417 51 24 E-post: rvssnokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Kosice-mesto (RVPS Kosice-mesto) Hlinkova 1/c 040 01 Kosice-Mesto Slovakiet Tlf. (421-55) 632 56 23 E-post: rvskeokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Kosice-okolie (RVPS Kosice-okolie) Kukucínova 24 040 01 Kosice-okolie Slovakiet Tlf. (421-55) 622 35 07 E-post: rvsksokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Trebisov (RVPS Trebisov) Bottova 2 075 01 Trebisov Slovakiet Tlf. (421-56) 672 27 48 E-post: rvstvokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Michalovce (RVPS Michalovce) Sama Chalúpku 2 207 01 Michalovce Slovakiet Tlf. (421-56) 642 50 34 E-post: rvsmiokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Poprad (RVPS Poprad) Partizánska 83 058 01 Poprad Slovakiet Tlf. (421-52) 72 30 85 E-post: rvsppokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Stará L'ubovná (RVPS Stará L'ubovná) Levocská 4/338 064 01 Stará L'ubovná Slovakiet Tlf. (421-52) 432 11 82 E-post: rvsslokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Presov (RVPS Presov) Levocská 112 080 01 Presov 1 Slovakiet Tlf. (421-51) 771 11 26 E-post: rvspvokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Vranov nad Topl'ou (RVPS Vranov nad Topl'ou) Kalinciakova 879 093 01 Vranov nad Topl'ou Slovakiet Tlf. (421-57) 230 64 E-post: rvsksokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Bardejov (RVPS Bardejov) Stöcklova 34 085 01 Bardejov Slovakiet Tlf. (421-54) 472 21 15 E-post: rvsbjokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Svidník (RVPS Svidník) ul. MUDr. Pribulu 2 089 01 Svidník Slovakiet Tlf. (421-54) 752 29 87 E-post: rvsskokvsba@svssr.sk

De lokale veterinær- og fødevaremyndigheder i Humenné (RVPS Humenné) Gastanová 3 080 01 Humenné Slovakiet Tlf. (421-57) 775 29 63 E-post: rvsheo@svssr.sk

BILAG II

>PIC FILE= "L_2002358DA.011602.TIF">