32002R2376

Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/2002 af 27. december 2002 om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

EF-Tidende nr. L 358 af 31/12/2002 s. 0092 - 0094


Kommissionens forordning (EF) nr. 2376/2002

af 27. december 2002

om åbning og forvaltning af EF-toldkontingentet for import af byg fra tredjelande og om undtagelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 12, stk. 1,

under henvisning til Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Amerikas Forenede Stater om ændring af indrømmelserne for korn i liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT af 1994(3), særlig artikel 2,

under henvisning til Rådets afgørelse af 19. december 2002 om indgåelse af en aftale i form af brevveksling mellem Det Europæiske Fællesskab og Canada i henhold til artikel XXVIII i GATT af 1994 om ændring af indrømmelserne for korn i liste CXL, der er knyttet som bilag til GATT af 1994(4), særlig artikel 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter handelsforhandlinger har EF ændret betingelserne for import af blød hvede af middel og lav kvalitet og byg gennem oprettelse af importkontingenter pr. 1. januar 2003. For bygs vedkommende har EF besluttet at udskifte præferencemargenordningen med to toldkontingenter, nemlig et toldkontingent for 50000 tons maltbyg og et toldkontingent for 300000 tons byg, som er formålet med denne forordning.

(2) Som følge af åbningen af kontingentet er det nødvendigt at tilpasse forordning (EØF) nr. 1766/92. Da kontingentet åbnes pr. 1. januar 2003, skal der anvendes undtagelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 1766/92 i en overgangsperiode, der udløber på datoen for ikrafttrædelsen af ændringen af forordningen, dog senest den 30. juni 2003.

(3) For at de produkter, der er omfattet af toldkontingentet, kan importeres under ordnede forhold og uden spekulationshandel, bør det fastsættes, at import sker mod udstedelse af importlicenser. Licenserne udstedes for bestemte mængder og efter ansøgning herom, idet der i givet fald anvendes en koefficient for nedsættelse af de mængder, der ansøges om.

(4) Med henblik på en korrekt forvaltning af kontingentet bør der fastsættes frister for indgivelse af licensansøgninger og bestemmelser om de oplysninger, der skal anføres i licensansøgninger og licenser.

(5) For at tage hensyn til leveringsbetingelserne bør der fastsættes undtagelsesbestemmelser om licensernes gyldighedsperiode.

(6) Med henblik på en korrekt forvaltning af kontingentet bør der fastsættes undtagelsesbestemmelser til Kommissionens forordning (EF) nr. 1291/2000 af 9. juni 2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2299/2001(6), for så vidt angår overdragelse af licenser og tolerancer for de mængder, der overgår til fri omsætning.

(7) Med henblik på korrekt forvaltning af kontingentet bør det fastsættes, at sikkerheden fastsættes til et ret højt beløb som undtagelse fra artikel 10 i Kommissionens forordning (EF) nr. 1162/95 af 23. maj 1995 om særlige gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser for korn og ris(7), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1322/2002(8).

(8) Der bør fastsættes bestemmelser om hurtig og gensidig udveksling af oplysninger mellem Kommissionen og medlemsstaterne om de mængder, der ansøges om og importeres.

(9) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Som undtagelse fra artikel 10, stk. 1 og 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92 fastsættes importtolden for byg henhørende under KN-kode 1003 00 i forbindelse med det kontingent, der åbnes ved denne forordning.

For de af denne forordning omfattede produkter, der importeres ud over den mængde, som er fastsat i artikel 2, anvendes artikel 10, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 1766/92.

Artikel 2

1. Toldkontingentet for import af 300000 tons byg henhørende under KN-kode 1003 00 åbnes.

2. Toldkontingentet åbnes hvert år den 1. januar. Importtolden for kontingentmængden er på 16 EUR/ton.

Artikel 3

Ved import i forbindelse med det kontingent, der er nævnt i artikel 2, stk. 1, forelægges der en importlicens, som er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 1291/2000, medmindre andet følger af nærværende forordning.

Artikel 4

1. Importlicensansøgninger indgives hver mandag senest kl. 13.00, Bruxelles-tid, til medlemsstaternes myndigheder.

I hver licensansøgning angives en mængde, der ikke overstiger den mængde, som er til rådighed for import af det pågældende produkt i det pågældende år.

2. På dagen for indgivelse af licensansøgninger sender medlemsstaternes myndigheder senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, pr. telefax Kommissionen en meddelelse efter den model, der er vist i bilaget, og med angivelse af de samlede mængder af importlicensansøgningerne. Hvis dagen for indgivelse af ansøgninger er en national helligdag, fremsender medlemsstaten den pågældende meddelelse senest kl. 18.00, Bruxelles-tid arbejdsdagen forud for den nationale helligdag.

Oplysningerne meddeles adskilt fra de øvrige oplysninger om importlicensansøgninger for korn.

3. Hvis de mængder, der er tildelt siden årets begyndelse, og den i artikel 2 nævnte mængde tilsammen overstiger kontingentmængden for det pågældende år, fastsætter Kommissionen en koefficient for nedsættelse af de mængder, der er ansøgt om, senest den tredje arbejdsdag efter den dag, hvor licensansøgningerne indgives.

4. Licenserne udstedes den fjerde arbejdsdag efter den dag, hvor ansøgningerne indgives, jf. dog stk. 3. Den dag, hvor licenserne udstedes, sender medlemsstaternes myndigheder senest kl. 18.00, Bruxelles-tid, Kommissionen en meddelelse på det i bilaget nævnte telefax-nummer om de samlede mængder, der samme dag blev udstedt importlicenser for.

Artikel 5

Importlicenserne er gyldige i 60 dage fra den dag, hvor de udstedes. Gyldighedsperioden beregnes fra den dag, hvor licensen faktisk udstedes, jf. artikel 23, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1291/2000.

Artikel 6

Uanset artikel 9 i forordning (EF) nr. 1291/2000 kan rettighederne i forbindelse med importlicensen ikke overdrages.

Artikel 7

Uanset artikel 8, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1291/2000 må den mængde, der overgår til fri omsætning, ikke være større end den mængde, som er anført i importlicensens rubrik 17 og 18. I den forbindelse anføres et "0" i licensens rubrik 19.

Artikel 8

I importlicensansøgningen og importlicensen anføres følgende:

a) i rubrik 20 en af følgende angivelser:

- Reglamento (CE) n° 2376/2002

- Forordning (EF) nr. 2376/2002

- Verordnung (EG) Nr. 2376/2002

- Κανονισμóς (EK) αριθ. 2376/2002

- Regulation (EC) No 2376/2002

- Règlement (CE) n° 2376/2002

- Regolamento (CE) n. 2376/2002

- Verordening (EG) nr. 2376/2002

- Regulamento (CE) n.o 2376/2002

- Asetus (EY) N:o 2376/2002

- Förordning (EG) nr 2376/2002

b) i rubrik 24 beløbet "16 EUR/ton".

Artikel 9

Uanset artikel 10, litra a) og b), i forordning (EF) nr. 1162/95 fastsættes sikkerheden for de af denne forordning omfattede importlicenser til 30 EUR/ton.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003.

Den anvendes til den dato, hvor forordningen om ændring af artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1766/92 træder i kraft, dog senest til den 30. juni 2003.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) Endnu ikke offentliggjort i EFT.

(4) Endnu ikke offentliggjort i EFT.

(5) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(6) EFT L 308 af 27.11.2001, s. 19.

(7) EFT L 117 af 24.5.1995, s. 2.

(8) EFT L 194 af 23.7.2002, s. 22.

BILAG

>PIC FILE= "L_2002358DA.009402.TIF">