32002R2246

Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002 af 16. december 2002 om de gebyrer, der ved registrering af EF-design skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

EF-Tidende nr. L 341 af 17/12/2002 s. 0054 - 0059


Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002

af 16. december 2002

om de gebyrer, der ved registrering af EF-design skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design(1), særlig artikel 107, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 139 i Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker(2), ændret ved forordning (EF) nr. 3288/94(3), som i henhold til artikel 97 i forordning (EF) nr. 6/2002 også finder anvendelse på denne forordning, skal gebyrernes størrelse fastsættes på en sådan måde, at provenuet heraf i princippet sikrer, at Harmoniseringskontorets budget balancerer.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design(4) vedrører også betingelserne for betaling til Harmoniseringskontoret af de gebyrer, der er fastsat i forordning (EF) nr. 6/2002.

(3) For at sikre den nødvendige fleksibilitet bør præsidenten for Harmoniseringskontoret have bemyndigelse til på visse betingelser at fastsætte de beløb, der skal betales til Harmoniseringskontoret for de tjenesteydelser, det præsterer, betalingen for adgang til Harmoniseringskontorets databaser og for offentliggørelse af indholdet af disse databaser i maskinlæsbar form samt salgsprisen for Harmoniseringskontorets publikationer.

(4) For at lette betalingen af gebyrer og øvrige beløb bør præsidenten bemyndiges til at godkende betalingsformer, som supplerer de betalingsformer, der udtrykkelig er nævnt i denne forordning.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 109 i forordning (EF) nr. 6/2002 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Genstand

I denne forordning fastsættes størrelsen af og de nærmere betalingsbestemmelser for:

a) de gebyrer, der skal betales til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (varemærker og Design) (i det følgende benævnt "Harmoniseringskontoret"), jf. forordning (EF) nr. 6/2002 og forordning (EF) nr. 2245/2002.

b) de beløb, der fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret i henhold til artikel 3, stk. 1 og 2.

Artikel 2

Gebyrer, hvis opkrævning er hjemlet i forordning (EF) nr. 6/2002 og forordning (EF) nr. 2245/2002

De gebyrer, der i henhold til forordning (EF) nr. 6/2002 og forordning (EF) nr. 2245/2002 skal betales til Harmoniseringskontoret, er fastsat i bilaget.

Artikel 3

Beløb, der fastsættes af præsidenten

1. Præsidenten fastsætter størrelsen af det beløb, der skal betales for andre af Harmoniseringskontorets tjenesteydelser end dem, der er angivet i bilaget.

2. Præsidenten fastsætter størrelsen af det beløb, der skal betales for Registreringstidende for EF-design og for andre af Harmoniseringskontorets publikationer.

3. Beløbenes størrelse fastsættes i euro.

4. De af præsidenten fastsatte beløb, jf. stk. 1 og 2, offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

Artikel 4

Forfaldsdag

1. Gebyrer og andre beløb, hvis forfaldsdag ikke er angivet i forordning (EF) nr. 6/2002 eller i forordning (EF) nr. 2245/2002, forfalder til betaling ved modtagelsen af anmodningen om udførelsen af den tjenesteydelse, som gebyret eller beløbet er betaling for.

2. Præsidenten kan undlade at kræve forudbetaling af gebyrer eller andre beløb, der skal erlægges for udførelsen af de i stk. 1 nævnte tjenesteydelser.

Artikel 5

Betaling af gebyrer og andre beløb

1. Betaling af gebyrer og andre beløb til Harmoniseringskontoret sker i euro ved

a) indbetaling eller overførsel til Harmoniseringskontorets bankkonto

b) indlevering eller fremsendelse af checks, der udstedes til Harmoniseringskontoret

c) betaling i rede penge.

2. Præsidenten kan fastsætte andre betalingsmåder end dem, der er angivet i stk. 1, herunder navnlig deponering på en konto hos Harmoniseringskontoret. Sådanne betalingsmåder offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

Artikel 6

Oplysninger, der skal meddeles i forbindelse med indbetalinger

1. Ved enhver indbetaling anføres navnet på den person, som foretager betalingen, samt de oplysninger, der er nødvendige for, at Harmoniseringskontoret umiddelbart kan konstatere betalingsformålet. Navnlig skal der meddeles følgende oplysninger:

a) ved betaling af registreringsgebyret anføres betalingsformålet, dvs. "registreringsgebyr", og i påkommende tilfælde den reference, som ansøgeren har angivet i ansøgningen om registrering af et EF-design

b) ved betaling af bekendtgørelsesgebyret anføres betalingsformålet, dvs. "bekendtgørelsesgebyr", og i påkommende tilfælde den reference, som ansøgeren har angivet i ansøgningen om registrering af et EF-design

c) ved betaling af bekendtgørelsesgebyret, jf. artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002, anføres betalingsformålet, dvs. "bekendtgørelsesgebyr", og registreringsnummeret

d) ved betaling af gebyret for udsættelse af bekendtgørelsen anføres betalingsformålet, dvs. "udsættelsesgebyr", og i påkommende tilfælde den reference, som ansøgeren har angivet i ansøgningen om registrering af et EF-design

e) ved betaling af ugyldighedsgebyret anføres registreringsnummeret og navnet på den EF-designindehaver, som begæringen er rettet mod, samt betalingsformålet, dvs. "ugyldighedsgebyr".

2. Kan betalingsformålet ikke umiddelbart fastlægges, anmoder Harmoniseringskontoret den person, som har foretaget betalingen, om skriftligt at give meddelelse om betalingsformålet inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist. Efterkommes anmodningen ikke rettidigt, anses betalingen for ikke at være sket. Det indbetalte beløb tilbagebetales.

Artikel 7

Betalingsdato

1. Ved indbetaling til Harmoniseringskontoret gælder som betalingsdato:

a) i de i artikel 5, stk. 1, litra a), nævnte tilfælde: den dato, hvor betalingsbeløbet krediteres Harmoniseringskontorets bankkonto

b) i det i artikel 5, stk. 1, litra b), nævnte tilfælde: den dato, hvor Harmoniseringskontoret modtager checken, forudsat at checken indløses

c) i de i artikel 5, stk. 1, litra c), nævnte tilfælde: den dato, hvor det kontante beløb modtages.

2. Tillader præsidenten med hjemmel i artikel 5, stk. 2, at gebyrer kan betales på andre måder end de i artikel 5, stk. 1, nævnte, fastsætter han samtidig den dato, hvor betalingen anses for modtaget.

3. Anses et gebyr først for betalt efter udløbet af betalingsfristen, jf. stk. 1 og 2, anses fristen dog for at være overholdt, når det over for Harmoniseringskontoret godtgøres, at den person, der foretog indbetalingen

a) inden for betalingsfristen i en medlemsstat:

i) har betalt til et pengeinstitut eller

ii) har givet en forskriftsmæssig ordre til et pengeinstitut om overførsel af det skyldige beløb eller

iii) til et postkontor eller på anden måde har indleveret et brev adresseret til Harmoniseringskontoret og indeholdende en check, jf. artikel 5, stk. 1, litra b), forudsat at checken indløses, og

b) har betalt et ekstragebyr på 10 % af de(t) skyldige gebyr(er), dog højst 200 EUR;

der betales ikke ekstragebyr, hvis en af betingelserne under litra a) er blevet opfyldt senest ti dage før udløbet af betalingsfristen.

4. Harmoniseringskontoret kan anmode den person, der har foretaget en betaling, om at godtgøre, på hvilken dato en af betingelserne under stk. 3, litra a), var opfyldt, og i givet fald kræve betaling af et ekstragebyr, jf. stk. 3, litra b), inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist. Efterkommes anmodningen ikke, eller er forholdet ikke tilstrækkeligt godtgjort, eller betales det krævede ekstragebyr ikke rettidigt, anses betalingsfristen for overskredet.

Artikel 8

Utilstrækkelig betaling

1. En betalingsfrist anses principielt kun for overholdt, hvis hele gebyret er blevet betalt inden for den foreskrevne frist. Er gebyret ikke blevet betalt fuldt ud, tilbagebetales det allerede indbetalte beløb efter fristens udløb.

2. Harmoniseringskontoret kan dog give en person, som har indbetalt et utilstrækkeligt beløb, mulighed for senere at indbetale det resterende beløb, hvis dette kan ske inden betalingsfristens udløb, eller, hvor det skønnes rimeligt, se bort fra, at en ubetydelig del af gebyret mangler, uden at dette skader den pågældende persons rettigheder.

Artikel 9

Tilbagebetaling af ubetydelige beløb

1. Er der blevet indbetalt for stort et beløb til dækning af gebyrer eller andre beløb, skal det overskydende beløb ikke tilbagebetales, hvis det er ubetydeligt, og den pågældende part ikke udtrykkeligt har anmodet om tilbagebetaling.

Harmoniseringskontorets præsident fastsætter, hvilke beløb der skal anses for ubetydelige.

2. Præsidentens afgørelse, jf. stk. 1, offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

Artikel 10

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. december 2002.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1.

(2) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.

(3) EFT L 349 af 31.12.1994, s. 83.

(4) Se side 26 i denne Tidende.

BILAG

>TABELPOSITION>