32002R2245

Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002 af 21. oktober 2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design

EF-Tidende nr. L 341 af 17/12/2002 s. 0028 - 0053


Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2002

af 21. oktober 2002

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 af 12. december 2001 om EF-design(1), særlig artikel 107, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 6/2002 er der indført en ny designordning, som gør det muligt på grundlag af en ansøgning til Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Varemærker og Design), i det følgende benævnt "Harmoniseringskontoret", at opnå et design med retsvirkning for hele Fællesskabets område.

(2) Med henblik herpå indeholder forordning (EF) nr. 6/2002 de nødvendige bestemmelser vedrørende fremgangsmåden ved registrering af et EF-design samt vedrørende administrationen af registrerede EF-design og vedrørende appel af Harmoniseringskontorets afgørelser og vedrørende behandlingen af sager om EF-designs ugyldighed.

(3) I nærværende forordning fastsættes de bestemmelser, som er nødvendige til gennemførelse af forordning (EF) nr. 6/2002.

(4) Nærværende forordning bør sikre en smidig og effektiv behandling af designsager, som forelægges Harmoniseringskontoret.

(5) De i nærværende forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat i henhold til artikel 109 i forordning (EF) nr. 6/2002 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

ANSØGNINGSPROCEDURE

Artikel 1

Ansøgningens indhold

1. Ansøgninger om registrering af et EF-design skal indeholde:

a) en anmodning om registrering af designet som et registreret EF-design

b) ansøgerens navn, adresse og nationalitet samt den stat, i hvilken ansøgeren har bopæl, eller i hvilken denne har hovedsæde eller forretningssted. For fysiske personer anvendes efternavn og fornavn(e). For juridiske personer angives den officielle betegnelse, der kan forkortes, hvis dette er sædvanligt; endvidere angives den stat, hvis lovgivning regulerer sådanne juridiske personer.

Eventuelt angives telefonnumre og faxnumre og andre oplysninger og numre til brug ved telekommunikation, f.eks. e-post. For hver ansøger angives helst kun én adresse; angives der flere adresser, tages kun den førstnævnte adresse i betragtning, medmindre ansøgeren betegner en af adresserne som postadresse. Har Harmoniseringskontoret tildelt ansøgeren et identifikationsnummer, er det tilstrækkeligt at angive dette nummer og ansøgerens navn

c) en afbildning af designet i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 4 eller, hvis ansøgningen vedrører et todimensionelt design og indeholder en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen, jf. artikel 50 i forordning (EF) nr. 6/2002, et prøveeksemplar, jf. artikel 5 i nærværende forordning

d) en angivelse i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3, af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes

e) såfremt ansøgeren har udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. litra b); har repræsentanten mere end én forretningsadresse, eller er der to eller flere repræsentanter med forskellige forretningsadresser, angives det i ansøgningen, hvilken adresse der skal benyttes som postadresse; er en sådan ikke angivet, tages kun den førstnævnte adresse i betragtning som postadresse. Er der flere ansøgere, kan der i ansøgningen angives én ansøger eller én repræsentant som fælles repræsentant. Har Harmoniseringskontoret tildelt de(n) udpegede repræsentant(er) et identifikationsnummer, er det tilstrækkeligt at angive repræsentantens identifikationsnummer og navn

f) i påkommende tilfælde en erklæring om, at der i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002 påberåbes prioritet på grundlag af en tidligere ansøgning, med angivelse af, på hvilken dato den tidligere ansøgning blev indgivet, og i eller for hvilket land den blev indgivet

g) i påkommende tilfælde en erklæring om, at der i henhold til artikel 44 i forordning (EF) nr. 6/2002 påberåbes udstillingsprioritet, med angivelse af udstillingens navn og datoen for den første offentliggørelse af de produkter, som designet er inkorporeret i, eller som det er anvendt på

h) angivelse af, hvilket sprog ansøgningen er indgivet på, og hvilket andet sprog der er valgt, jf. artikel 98, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002

i) ansøgerens eller dennes repræsentants underskrift, jf. artikel 65.

2. Ansøgningen kan indeholde:

a) for hvert design en beskrivelse på ikke over 100 ord af afbildningen af designet eller prøveeksemplaret; beskrivelsen må kun vedrøre de karakteristiske træk, som fremgår af afbildningen af designet eller af prøveeksemplaret; den må ikke indeholde bemærkninger om designets opfyldelse af nyhedskravet eller kravet om individuel karakter eller dets tekniske værdi

b) en anmodning om, at bekendtgørelsen af registreringen udsættes i henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002

c) en angivelse af "Locarno-klassifikationen" for de varer, der er omfattet af ansøgningen, dvs. en angivelse af klasse eller klasser samt underklasse eller underklasser i overensstemmelse med tillægget til arrangementet vedrørende oprettelse af en international klassifikation af industrielle design, undertegnet i Locarno den 8. oktober 1968 (i det følgende benævnt "Locarno-arrangementet"), som omhandlet i artikel 3 og i overensstemmelse med artikel 2, stk. 2

d) en angivelse af designeren eller af det team, der har frembragt designet, eller en af ansøgeren underskrevet erklæring om, at designeren eller teamet har givet afkald på retten til at blive nævnt i overensstemmelse med artikel 36, stk. 3, litra e), i forordning (EF) nr. 6/2002.

Artikel 2

Samlet ansøgning

1. En ansøgning kan indgives som en samlet ansøgning om registrering af flere design.

2. Tages flere design - med undtagelse af ornamenter - med under et i en samlet ansøgning, skal ansøgningen opdeles, hvis de produkter, hvori designene skal inkorporeres, eller hvorpå de skal anvendes, hører til mere end én klasse i Locarno-klassifikationen.

3. For hvert design i den samlede ansøgning skal ansøgeren forelægge en afbildning af designet i overensstemmelse med artikel 4, og det skal angives, i hvilket produkt designet skal inkorporeres, eller på hvilket produkt det skal anvendes.

4. De forskellige design i en samlet ansøgning skal af ansøgeren nummereres fortløbende med arabertal.

Artikel 3

Klassificering og angivelse af produkter

1. Ved klassificeringen af produkter anvendes klassifikationen i artikel 1 i Locarno-arrangementet, som ændret, i den udgave, som var gældende på datoen for indgivelsen af ansøgningen om designet.

2. Klassificeringen af produkter tjener kun administrative formål.

3. Angivelsen af produkter skal udformes således, at produkternes art klart fremgår, og således, at hvert af dem kun kan klassificeres i én af Locarno-klassifikationens klasser, fortrinsvis under anvendelse af begreber, der fremgår af den heri indeholdte liste over produkter.

4. Produkterne grupperes efter klasser i Locarno-klassifikationen, idet nummeret på den klasse i klassifikationen, som den pågældende gruppe produkter henhører under, anføres foran hver gruppe, og idet de opføres i den rækkefølge, klasserne og underklasserne er angivet i klassifikationen.

Artikel 4

Afbildning af designet

1. Afbildningen af designet skal bestå af en grafisk eller fotografisk gengivelse af designet i sort/hvid eller i farver. Den skal opfylde følgende betingelser:

a) medmindre ansøgningen indgives elektronisk i medfør af artikel 67, skal afbildningen indgives på særskilte ark papir eller gengives på den dertil beregnede side i den formular, som Harmoniseringskontoret stiller til rådighed i overensstemmelse med artikel 68

b) anvendes der separate ark papir, gengives designet på hvidt ikke-gennemsigtigt papir, som designet klæbes eller trykkes direkte på. Der indgives kun ét eksemplar, og de enkelte ark papir må ikke foldes eller sammenhæftes

c) det separate ark skal være af DIN A4-format (29,7 cm højt, 21 cm bredt), og den flade, der anvendes til afbildningen, må ikke være større end 26,2 cm x 17 cm. Der skal være en margen på mindst 2,5 cm i venstre side; på arkene angives også øverst antallet af afbildninger, jf. stk. 2, og, hvis der er tale om en samlet ansøgning, designets løbenummer; ingen forklarende tekst, ord eller symboler ud over angivelsen "op" eller ansøgerens navn og adresse må påføres arkene

d) indgives ansøgningen elektronisk, skal den grafiske eller fotografiske afbildning af designene være i et dataformat som fastsat af præsidenten for Harmoniseringskontoret; præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter, hvordan de forskellige design i en samlet ansøgning eller de forskellige afbildninger skal angives

e) designet gengives på neutral baggrund og må ikke retoucheres med blæk eller korrekturlak. Den skal være af en kvalitet, som gør det muligt tydeligt at skelne alle detaljer i den genstand, for hvilket der ansøges om beskyttelse, og som giver mulighed for formindskelse eller forstørrelse til ikke over 8 cm x 16 cm pr. afbildning med henblik på optagelse i EF-designregisteret, som er omhandlet i artikel 72 i forordning (EF) nr. 6/2002 (i det følgende benævnt "registret"), og direkte offentliggørelse i Registreringstidende for EF-design, jf. artikel 73 i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. Afbildningen må højst indeholde syv forskellige gengivelser af designet set fra forskellige vinkler. Hver grafisk eller fotografisk gengivelse må kun gengive designet set fra én vinkel. Ansøgeren skal nummerere hver gengivelse med arabertal. Nummeret skal bestå af særskilte arabertal adskilt af et punktum, hvor arabertallet til venstre angiver designets nummer, og arabertallet til højre angiver gengivelsens nummer.

Indgives der mere end syv gengivelser, kan Harmoniseringskontoret undlade at tage hensyn til de ekstra gengivelser i forbindelse med registrering og bekendtgørelse. Harmoniseringskontoret behandler gengivelserne i den fortløbende rækkefølge, som ansøgeren har angivet.

3. Vedrører ansøgningen et design, som består af et repetitivt overflademønster, skal afbildningen af designet vise hele mønsteret og en tilstrækkelig del af den repetitive overflade.

De i stk. 1, litra c), anførte begrænsninger for størrelsen af afbildningen finder anvendelse.

4. Vedrører ansøgningen et design bestående af en typografisk skrifttype, skal afbildningen af designet bestå i en gengivelse af samtlige bogstaver i alfabetet, både med store og små bogstaver alt efter det enkelte tilfælde, samtlige arabertal og en tekst på fem linjer i den typografiske skrifttype, idet både tekst og tal skal være i 16 pitch.

Artikel 5

Prøveeksemplarer

1. Vedrører ansøgningen registrering af et todimensionelt design, og indeholder den en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen, jf. artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002, kan der dog i stedet for afbildningen af designet forelægges et prøveeksemplar, der er klæbet på et ark papir.

Ansøgninger, for hvilke der indgives et prøveeksemplar, skal sendes separat eller afleveres direkte til registreringskontoret.

Ansøgning og prøveeksemplar skal indgives samtidigt.

2. Prøveeksemplarerne må ikke være større end 26,2 cm x 17 cm og må ikke veje over 50 g, og de må ikke være over 3 mm tykke. Prøveeksemplaret skal, uden at det er nødvendigt at folde det, kunne opbevares sammen med dokumenter af den størrelse, der er anført under artikel 4, stk. 1, litra c).

3. Prøveeksemplarer, der er let fordærvelige eller farlige at opbevare, kan ikke indgives.

Prøveeksemplaret skal indgives i fem eksemplarer; er der tale om en samlet ansøgning, skal der indgives fem eksemplarer af prøveeksemplaret for hvert design.

4. Består designet af et repetitivt overflademønster, skal prøveeksemplaret vise hele mønsteret og en tilstrækkelig del af den repetitive overflade i både længde og bredde. De i stk. 2 anførte begrænsninger finder anvendelse.

Artikel 6

Ansøgningsgebyrer

1. Følgende gebyrer skal betales til Harmoniseringskontoret ved indgivelsen af ansøgningen:

a) registreringsgebyret

b) bekendtgørelsesgebyret eller gebyret for udsættelse, hvis der er blevet anmodet om udsættelse af bekendtgørelsen

c) et supplerende registreringsgebyr for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning

d) et supplerende bekendtgørelsesgebyr for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning, eller et supplerende gebyr for udsættelse af bekendtgørelsen for hvert ekstra design, som er omfattet af en samlet ansøgning, hvis der er anmodet om udsættelse af bekendtgørelsen.

2. Omfatter ansøgningen en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen af registreringen, betales bekendtgørelsesgebyret og et eventuelt supplerende bekendtgørelsesgebyr for hvert ekstra design, der er omfattet af en samlet ansøgning, inden for den frist, der er fastsat i artikel 15, stk. 4.

Artikel 7

Indgivelse af ansøgning

1. Harmoniseringskontoret påfører ansøgningsdokumenterne modtagelsesdatoen og ansøgningens journalnummer.

Hvert enkelt design i en samlet ansøgning nummereres af Harmoniseringskontoret efter et system, der fastsættes af dets præsident.

Harmoniseringskontoret udsteder straks en kvittering for modtagelsen til ansøgeren indeholdende journalnummeret, en gengivelse, beskrivelse eller anden identifikation af designet, dokumenternes art og antal samt modtagelsesdatoen.

Er der tale om en samlet ansøgning, angives i Harmoniseringskontorets kvittering det første design samt det antal design, der er indgivet ansøgning om.

2. Indgives ansøgningen i overensstemmelse med artikel 35 i forordning (EF) nr. 6/2002 til en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller til Benelux-landenes designkontor, nummererer registreringskontoret alle siderne i ansøgningen med arabertal. Registreringskontoret påfører ansøgningsdokumenterne modtagelsesdatoen og antallet af sider før fremsendelsen til Harmoniseringskontoret.

Registreringskontoret udsteder straks en kvittering for modtagelsen til ansøgeren indeholdende mindst dokumenternes art og antal samt modtagelsesdatoen.

3. Modtager Harmoniseringskontoret en ansøgning gennem en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller gennem Benelux-landenes designkontor, skal det påføre ansøgningen modtagelsesdatoen og journalnummeret og dernæst i overensstemmelse med stk. 1, tredje og fjerde afsnit, straks udstede en kvittering for modtagelsen til ansøgeren med angivelse af datoen for modtagelsen i Harmoniseringskontoret.

Artikel 8

Påberåbelse af prioritet

1. Påberåbes der i ansøgningen prioritet på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger, jf. artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002, skal ansøgeren inden for en frist på tre måneder fra den ansøgningsdato, som er omhandlet i artikel 38 i forordning (EF) nr. 6/2002, oplyse den tidligere ansøgnings journalnummer og indgive en kopi heraf. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter, hvilken dokumentation ansøgeren skal forelægge.

2. Ønsker ansøgeren efter ansøgningens indgivelse at påberåbe sig prioritet på grundlag af en eller flere tidligere ansøgninger, jf. artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002, skal prioritetserklæringen - med en angivelse af, på hvilken dato og i eller for hvilket land den tidligere ansøgning er indgivet - indsendes inden for en frist på en måned fra ansøgningsdatoen.

Ansøgeren sender Harmoniseringskontoret de oplysninger og den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, inden tre måneder fra modtagelsen af prioritetserklæringen.

Artikel 9

Udstillingsprioritet

1. Er der i ansøgningen påberåbt udstillingsprioritet, jf. artikel 44 i forordning (EF) nr. 6/2002, skal ansøgeren sammen med ansøgningen eller inden udløbet af en frist på tre måneder efter ansøgningsdatoen indlevere en attest, som er udstedt under udstillingen af den myndighed, som er ansvarlig for beskyttelse af industriel ejendomsret på den pågældende udstilling.

Attesten skal bekræfte, at designet faktisk var inkorporeret i eller fandt anvendelse på produktet og blev offentliggjort på udstillingen, samt angive udstillingens åbningsdag og, hvis den første offentliggørelse af produktet ikke faldt sammen med udstillingens åbningsdag, datoen for den første offentliggørelse af produktet. Attesten skal være ledsaget af en angivelse af den faktiske offentliggørelse af produktet, som denne myndighed skal bekræfte.

2. Ønsker ansøgeren - efter ansøgningens indgivelse - at påberåbe sig udstillingsprioritet, skal prioritetserklæringen - med angivelse af navnet på udstillingen og datoen for den første offentliggørelse af det produkt, som designet var inkorporeret i eller fandt anvendelse på - indsendes inden for en frist på en måned fra ansøgningsdatoen. De oplysninger og den dokumentation, der er omhandlet i stk. 1, fremsendes til Harmoniseringskontoret inden for en frist på tre måneder fra modtagelsen af prioritetserklæringen.

Artikel 10

Undersøgelse af, om betingelserne for, at der kan fastsættes en ansøgningsdato, er opfyldt, samt af, om de formelle krav til ansøgningen er opfyldt

1. Harmoniseringskontoret meddeler ansøgeren, at der ikke kan fastsættes en ansøgningsdato, hvis ansøgningen ikke indeholder:

a) en anmodning om registrering af designet som et registreret EF-design

b) oplysninger, der identificerer ansøgeren

c) en afbildning af designet i overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, litra d) og e), eller i påkommende tilfælde et prøveeksemplar.

2. Afhjælpes de i stk. 1 nævnte mangler inden to måneder efter, at ansøgeren har modtaget meddelelse om manglerne, anses den dato, på hvilken alle manglerne var afhjulpet, for ansøgningsdatoen.

Afhjælpes manglerne ikke inden for fristen, behandles ansøgningen ikke som ansøgning om et EF-design. Betalte gebyrer tilbagebetales.

3. Harmoniseringskontoret anmoder ansøgeren om at afhjælpe de konstaterede mangler inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, hvis undersøgelsen, til trods for at der er fastsat en ansøgningsdato, viser:

a) at de i artikel 1, 2, 4 og 5 eller andre af de i forordning (EF) nr. 6/2002 eller i nærværende forordning fastsatte formelle krav til ansøgningen ikke er opfyldt

b) at de gebyrer, der skal betales i henhold til artikel 6, stk. 1, sammenholdt med Kommissionens forordning (EF) nr. 2246/2002(2), ikke er modtaget af Harmoniseringskontoret

c) at der i ansøgningen eller inden for en måned fra ansøgningsdatoen er påberåbt prioritet i henhold til artikel 8 og 9, og de øvrige krav i disse artikler ikke er opfyldt

d) at - når der er tale om en samlet ansøgning - de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes, hører til flere klasser i Locarno-klassifikationen.

Særligt anmoder Harmoniseringskontoret ansøgeren om at betale de krævede gebyrer inden to måneder fra meddelelsen herom sammen med betalingen af gebyrerne for for sen betaling som omhandlet i artikel 107, stk. 2, litra a)-d), i forordning (EF) nr. 6/2002 og som fastsat i forordning (EF) nr. 2246/2002.

Er der tale om en mangel som omhandlet i første afsnit, litra d), anmoder Harmoniseringskontoret ansøgeren til at opdele den samlede ansøgning med henblik på at sikre, at kravene i artikel 2, stk. 2, opfyldes. Harmoniseringskontoret anmoder også ansøgeren om at betale gebyrerne for samtlige de ansøgninger, der fremkommer ved opdelingen af den samlede ansøgning, inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist.

Efter at ansøgeren har efterkommet anmodningen om at opdele ansøgningen inden for den fastsatte frist, anses datoen for indgivelse af den ansøgning eller de ansøgninger, der fremkommer ved opdelingen, at være den ansøgningsdato, der oprindelig blev fastsat for den samlede ansøgning.

4. Afhjælpes de i stk. 3, litra a) og d), omhandlede mangler ikke inden for den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen.

5. Betales de gebyrer, der skal betales i medfør af artikel 6, stk. 1, litra a) og b), ikke inden for den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen.

6. Betales de supplerende gebyrer, der i forbindelse med samlede ansøgninger skal betales i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c) eller d), ikke eller ikke fuldt ud inden den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen for så vidt angår alle yderligere design, som ikke er dækket af det betalte beløb.

Foreligger der ikke kriterier, på grundlag af hvilke det kan fastslås, hvilke design, der ønskes dækket, tager Harmoniseringskontoret designene i den numeriske rækkefølge, som de er forelagt i i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4. Harmoniseringskontoret afviser ansøgningen for så vidt angår de design, for hvilke de supplerende gebyrer ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud.

7. Afhjælpes de i stk. 3, litra c), omhandlede mangler ikke inden for den fastsatte frist, fortabes prioriteten for ansøgningen.

8. Afhjælpes en eller flere af de i stk. 3 omhandlede mangler ikke inden for den fastsatte frist, og vedrører den eller de kun nogle af designene i en samlet ansøgning, afviser Harmoniseringskontoret kun ansøgningen for disse design, eller prioriteten fortabes kun for disse design.

Artikel 11

Undersøgelse af registreringshindringer

1. Fastslår Harmoniseringskontoret ved undersøgelsen i henhold til nærværende forordnings artikel 10, at det design, for hvilket der søges beskyttelse, ikke er i overensstemmelse med definitionen af design i artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 6/2002, jf. artikel 47 i forordning (EF) nr. 6/2002, eller at designet strider mod offentlig orden eller sædelighed, oplyser det ansøgeren om registreringshindringen.

2. Harmoniseringskontoret fastsætter en frist, inden for hvilken ansøgeren kan fremsætte bemærkninger, trække ansøgningen tilbage eller ændre den ved at indgive en ændret afbildning af designet, forudsat at designet bevarer sin identitet.

3. Afhjælper ansøgeren ikke registreringshindringerne inden for den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen. Vedrører registreringshindringerne kun nogle af de design, som er omfattet af en samlet ansøgning, afviser Harmoniseringskontoret kun ansøgningen for disse designs vedkommende.

Artikel 12

Tilbagetrækning eller berigtigelse af ansøgningen

1. Ansøgeren kan til enhver tid trække en ansøgning om registrering af et EF-design tilbage, eller, hvis der er tale om en samlet ansøgning, trække nogle af de i ansøgningen indeholdte design tilbage.

2. Kun ansøgerens navn og adresse, formulerings- eller kopieringsfejl eller åbenlyse fejl kan berigtiges på ansøgerens anmodning og forudsat, at en sådan berigtigelse ikke ændrer designets fremtrædelsespræg.

3. En anmodning om berigtigelse af ansøgningen i henhold til stk. 2 skal indeholde:

a) ansøgningens journalnummer

b) ansøgerens navn og adresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

c) hvis ansøgeren har udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e)

d) en angivelse af det element i ansøgningen, der ønskes rettet, samt det pågældende element i dets rettede version.

4. Er betingelserne for berigtigelse af ansøgningen ikke opfyldt, giver Harmoniseringskontoret ansøgeren meddelelse om manglen. Afhjælpes manglen ikke inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser Harmoniseringskontoret anmodningen om berigtigelse.

5. Der kan indgives en enkelt anmodning om berigtigelse af samme element i to eller flere ansøgninger fra samme ansøger.

6. Stk. 2-5 finder tilsvarende anvendelse på anmodninger om at rette navn eller forretningsadresse for en repræsentant, der er udpeget af ansøgeren.

KAPITEL II

REGISTRERINGSPROCEDURE

Artikel 13

Registrering af designet

1. Såfremt ansøgningen opfylder kravene i artikel 48 i forordning (EF) nr. 6/2002, indføres det design, der er ansøgt om, og de i nærværende forordnings artikel 69, stk. 2, omhandlede oplysninger i registeret.

2. Indeholder ansøgningen en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen i medfør af artikel 50 i forordning (EF) nr. 6/2002, anføres dette forhold samt datoen for udløbet af udsættelsesperioden ligeledes i registeret.

3. De gebyrer, der skal betales i henhold til artikel 6, stk. 1, refunderes ikke, selv om det design, der er søgt registreret, ikke registreres.

Artikel 14

Bekendtgørelse af registreringen

1. Registreringen af designet bekendtgøres i Registreringstidende for EF-design.

2. Med forbehold af stk. 3 skal bekendtgørelsen af registreringen indeholde:

a) navn og adresse på indehaveren af EF-designet (i det følgende benævnt "indehaveren")

b) i givet fald navn og forretningsadresse på en af indehaveren udpeget repræsentant, for så vidt som der ikke er tale om en repræsentant som omhandlet i artikel 77, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 6/2002; er der udpeget flere repræsentanter med samme forretningsadresse, bekendtgøres kun navn og forretningsadresse for den først nævnte repræsentant, idet navnet efterfølges af angivelsen "et al.". Er der udpeget flere repræsentanter med forskellige forretningsadresser, bekendtgøres kun postadressen, jf. nærværende forordnings artikel 1, stk. 1, litra e); er der udpeget en sammenslutning af repræsentanter i henhold til artikel 62, stk. 9, bekendtgøres kun sammenslutningens navn og forretningsadresse

c) afbildningen af designet i henhold til artikel 4; er afbildningen af designet i farver, skal bekendtgørelsen være i farver

d) i givet fald en angivelse af, at der er indgivet en beskrivelse i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a)

e) en angivelse af de produkter, hvori designet skal inkorporeres, eller hvorpå det skal anvendes, idet de grupperes efter klasser og underklasser i Locarno-klassifikationen, og idet numrene på de pågældende klasser og underklasser anføres foran produkterne

f) i givet fald en angivelse af designerens navn eller af det team, der har frembragt designet

g) ansøgningsdatoen og journalnummeret samt, hvis der er tale om en samlet ansøgning, journalnummeret på hvert design

h) i givet fald oplysninger om påberåbelse af prioritet i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002

i) i givet fald oplysninger om påberåbelse af udstillingsprioritet i henhold til artikel 44 i forordning (EF) nr. 6/2002

j) registreringsdato og -nummer samt datoen for bekendtgørelsen af registreringen

k) det sprog, på hvilket ansøgningen blev indgivet, og det andet sprog, som ansøgeren har angivet i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002.

3. Indeholder ansøgningen en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 6/2002, offentliggøres der i Registreringstidende for EF-design en meddelelse om udsættelsen samt navnet på indehaveren, navnet på en eventuel repræsentant, ansøgnings- og registreringsdatoen samt ansøgningens journalnummer. Hverken afbildningen af designet eller oplysninger om dets udseende bekendtgøres.

Artikel 15

Udsættelse af bekendtgørelsen

1. Indeholder ansøgningen en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 6/2002, skal indehaveren samtidig med indgivelsen af anmodningen, eller senest tre måneder før udsættelsesperioden på 30 måneder udløber:

a) betale bekendtgørelsesgebyret, jf. artikel 6, stk. 1, litra b)

b) hvis der er tale om en samlet ansøgning, betale de supplerende bekendtgørelsesgebyrer, jf. artikel 6, stk. 1, litra d)

c) hvis en afbildning af designet er erstattet af et prøveeksemplar, jf. artikel 5, indgive en afbildning af designet, jf. artikel 4. Dette gælder alle de design, der er indeholdt i en samlet ansøgning, og som ønskes bekendtgjort.

d) hvis der er tale om en samlet ansøgning, klart angive hvilket af de heraf omfattede design, der skal bekendtgøres, eller hvilket af designene, der gives afkald på, eller, hvis udsættelsesperioden endnu ikke er udløbet, for hvilke design der fortsat skal gælde udsættelse.

Såfremt indehaveren anmoder om bekendtgørelse inden udløbet af udsættelsesperioden på 30 måneder, skal den pågældende senest tre måneder før den anmodede bekendtgørelsesdato have opfyldt kravene i første afsnit, litra a) til d).

2. Opfylder indehaveren ikke de krav, der er fastsat i stk. 1, litra c) eller d), opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til at afhjælpe manglerne inden for en nærmere fastsat frist, der under ingen omstændigheder må udløbe efter udsættelsesperioden på 30 måneder.

3. Afhjælper indehaveren ikke de i stk. 2 omhandlede mangler inden for den fastsatte frist:

a) anses det registrerede EF-design for fra begyndelsen ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger

b) anses den anmodning, som indehaveren i henhold til stk. 1, andet afsnit, måtte have fremsat om tidligere bekendtgørelse, for ikke at have været indgivet.

4. Såfremt indehaveren ikke betaler de gebyrer, der er omhandlet i stk. 1, litra a) eller b), opfordrer Harmoniseringskontoret vedkommende til at betale gebyrerne samtidig med gebyrerne for for sen betaling som omhandlet i artikel 107, stk. 2, litra b) eller d), i forordning (EF) nr. 6/2002 og som fastsat i forordning (EF) nr. 2246/2002 inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, som under ingen omstændigheder må udløbe efter udsættelsesperioden på 30 måneder.

Er betaling ikke sket inden for denne frist, meddeler Harmoniseringskontoret indehaveren, at det registrerede EF-design anses for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger.

Er der tale om en samlet ansøgning, og finder betaling sted inden for den fastsatte frist, men er betalingen ikke tilstrækkelig til at dække alle de gebyrer, der skal betales i henhold til stk. 1, litra a) og b), samt gebyret for for sen betaling, anses samtlige design, for hvilke der ikke er betalt gebyr, for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger,.

Medmindre det er klart, hvilke design det betalte beløb skal dække, og foreligger der ikke andre kriterier, på grundlag af hvilke det kan fastslås, hvilke design der skal dækkes, tager Harmoniseringskontoret designene i den numeriske rækkefølge, i hvilken de er anført i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4.

Samtlige design, for hvilke det supplerende bekendtgørelsesgebyr ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud, og for hvilke gebyret for for sen betaling ikke er blevet betalt, anses for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger.

Artikel 16

Bekendtgørelse efter udløbet af udsættelsesperioden

1. Har indehaveren opfyldt de krav, der er fastsat i artikel 15, skal Harmoniseringskontoret ved udløbet af udsættelsesperioden eller efter en anmodning om tidligere bekendtgørelse så hurtigt, som det teknisk er muligt:

a) bekendtgøre det registrerede EF-design i Registreringstidende for EF-design med de i artikel 14, stk. 2, angivne oplysninger og med en angivelse af, at ansøgningen indeholdt en anmodning om udsættelse af bekendtgørelsen i henhold til artikel 50 i forordning (EF) nr. 6/2002 og i påkommende tilfælde om, at der i overensstemmelse med nærværende forordnings artikel 5 er indgivet et prøveeksemplar

b) give offentligheden adgang til samtlige sagsakter vedrørende designet

c) give offentligheden adgang til samtlige indførelser i registeret, herunder sådanne, som i henhold til artikel 73 har været undtaget fra aktindsigt.

2. Finder artikel 15, stk. 4, anvendelse, skal de i stk. 1 omhandlede handlinger ikke foretages for de af den samlede registrering omfattede design, som anses for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger.

Artikel 17

Registreringsbevis

1. Efter bekendtgørelsen udsteder Harmoniseringskontoret til indehaveren et registreringsbevis, der angiver, hvad der er tilført EF-designregisteret, jf. artikel 69, stk. 2, og indeholder en erklæring om, at disse tilførsler er indført i EF-designregisteret.

2. Indehaveren kan anmode om at få udstedt bekræftede eller ikke-bekræftede kopier af registreringsbeviset mod betaling af et gebyr.

Artikel 18

Opretholdelse af designet i ændret form

1. Opretholdes det registrerede EF-design i medfør af artikel 25, stk. 6, i forordning (EF) nr. 6/2002 i ændret form, indføres EF-designet i dets ændrede form i registeret og bekendtgøres i Registreringstidende for EF-design.

2. Opretholdelse af et design i ændret form kan omfatte registrering ledsaget af et delvist afkald på ikke over 100 ord fra indehaveren eller indførelse i EF-designregisteret af en retsafgørelse eller en afgørelse truffet af Harmoniseringskontoret om designets delvise ugyldighed.

Artikel 19

Ændring af navn og adresse på indehaveren eller dennes registrerede repræsentant

1. En ændring af navn eller adresse på indehaveren, der ikke er resultatet af en overdragelse af det registrerede design, indføres på begæring af indehaveren i registeret.

2. En anmodning om ændring af navnet eller adressen på indehaveren skal indeholde:

a) designets registreringsnummer

b) indehaverens navn og adresse som indført i registeret. Har indehaveren af Harmoniseringskontoret fået tildelt et identifikationsnummer, er det tilstrækkeligt at anføre nummeret samt indehaverens navn

c) indehaverens navn og adresse i ændret form, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

d) såfremt indehaveren har udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e).

3. Der betales ikke gebyr for den anmodning, der er omhandlet i stk. 2.

4. Ønskes navn eller adresse ændret for flere registreringer med samme indehaver, kan der indgives én anmodning.

5. Er de i stk. 1 og 2 omhandlede betingelser ikke opfyldt, meddeler Harmoniseringskontoret manglen til den, der har indgivet anmodningen.

Er manglen ikke afhjulpet inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser Harmoniseringskontoret anmodningen.

6. Stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse, når der anmodes om en ændring af den registrerede repræsentants navn eller adresse.

7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på ansøgninger om EF-design. Ændringen indføres i Harmoniseringskontorets sagsakter vedrørende ansøgningen om EF-design.

Artikel 20

Berigtigelse af fejl i registeret og i bekendtgørelsen af registreringen

Indeholder registreringen af designet eller bekendtgørelsen af registreringen fejl, der kan tilskrives Harmoniseringskontoret, berigtiger dette fejlen ex officio eller efter anmodning fra indehaveren.

Fremsætter indehaveren en sådan anmodning, finder artikel 19 tilsvarende anvendelse. Der betales ikke gebyr for en sådan anmodning.

Harmoniseringskontoret bekendtgør de berigtigelser, der er foretaget i henhold til denne artikel.

KAPITEL III

FORNYELSE AF REGISTRERINGEN

Artikel 21

Meddelelse om udløb af registreringen

Senest seks måneder inden registreringens udløb giver Harmoniseringskontoret indehaveren og enhver person, der har en ret til EF-designet registreret i registeret, herunder licenser, meddelelse om registreringens forestående udløb. Gives sådan meddelelse ikke, har dette ingen indflydelse på registreringens udløb.

Artikel 22

Fornyelse af registreringen

1. En ansøgning om fornyelse af registreringen skal indeholde:

a) indehaverens navn og adresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra b), hvis ansøgningen indgives af denne

b) hvis ansøgningen indgives af en person med udtrykkelig tilladelse fra indehaveren, vedkommendes navn og adresse samt dokumentation for tilladelsen til at indgive ansøgning

c) hvis ansøgeren har udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e)

d) registreringsnummeret

e) i givet fald en angivelse af, at fornyelsen ønskes for alle de design, der er omfattet af en samlet registrering, eller, hvis fornyelsen ikke ønskes for alle de design, der er omfattet af en samlet registrering, en angivelse af, hvilke design der ønskes fornyet.

2. I henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 6/2002 skal der for fornyelse af registreringen betales følgende gebyrer:

a) et fornyelsesgebyr, som hvis der er tale om flere design, som er omfattet af en samlet registrering, skal være proportionalt med antallet af design, der er berørt af fornyelsen

b) i givet fald et tillægsgebyr for for sen betaling af fornyelsesgebyret eller for sen indgivelse af anmodningen om fornyelse, jf. artikel 13 i forordning (EF) nr. 6/2002 som omhandlet i forordning (EF) nr. 2246/2002.

3. Indgives ansøgningen om fornyelse inden for den frist, der er fastsat i artikel 13, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002, mens de andre betingelser for fornyelse som fastsat i den nævnte forordnings artikel 13 og i nærværende forordning ikke er opfyldt, giver Harmoniseringskontoret ansøgeren meddelelse om manglerne.

Er ansøgningen indgivet af en person, som har fået udtrykkelig tilladelse af indehaveren hertil, modtager indehaveren en kopi af meddelelsen.

4. Indgives der ikke ansøgning om fornyelse, eller indgives den efter udløbet af den i artikel 13, stk. 3, andet punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002 fastsatte frist, eller betales gebyrerne ikke eller først efter udløbet af denne frist, eller afhjælpes de konstaterede mangler ikke inden for den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist, fastslår Harmoniseringskontoret, at registreringen er udløbet, og giver indehaveren samt i givet fald den, der har ansøgt om fornyelse og den person, der i registeret er registreret som rettighedshaver, meddelelse herom.

Er der tale om en samlet registrering, og er de betalte gebyrer ikke tilstrækkelige til at dække alle de design, som ønskes fornyet, fastslår Harmoniseringskontoret først, at registreringen er udløbet, når er klart, hvilke design det betalte beløb skal dække.

Kan det ikke på grundlag af andre kriterier fastslås, hvilke design der skal dækkes, tager Harmoniseringskontoret designene i den numeriske rækkefølge, i hvilken designene er anført i overensstemmelse med artikel 2, stk. 4.

Harmoniseringskontoret fastslår, at registreringen er udløbet for samtlige de design, for hvilke fornyelsesgebyrerne ikke er blevet betalt eller ikke er blevet betalt fuldt ud.

5. Når beslutningen om at anse registreringen for udløbet, jf. stk. 4, er blevet endelig, sletter Harmoniseringskontoret designet af registeret med virkning fra dagen efter den dag, hvor den eksisterende registrering udløb.

6. I tilfælde af, at de i stk. 2 omhandlede fornyelsesgebyrer er blevet betalt, men registreringen ikke fornyes, tilbagebetales gebyrerne.

KAPITEL IV

OVERDRAGELSE, LICENSER OG ANDRE RETTIGHEDER, ÆNDRINGER

Artikel 23

Overdragelse

1. En ansøgning om registrering af en overdragelse i henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 6/2002 skal indeholde:

a) EF-designets registreringsnummer

b) oplysninger om den nye indehaver, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

c) såfremt ikke alle de registrerede design i en samlet registrering er omfattet af overdragelsen, oplysninger om, hvilke registrerede design overdragelsen vedrører

d) dokumenter, hvoraf overdragelsen klart fremgår.

2. I ansøgningen kan i givet fald anføres navn og forretningsadresse på den nye indehavers repræsentant, jf. artikel 1, stk. 1, litra e).

3. Ansøgningen betragtes først som indgivet, når det krævede gebyr er betalt. Er gebyret ikke betalt eller ikke betalt fuldt ud, meddeler Harmoniseringskontoret ansøgeren dette.

4. Det anses for tilstrækkelig bevis for overdragelse, jf. stk. 1, litra d):

a) at ansøgningen om registrering af overdragelsen er underskrevet af den registrerede indehaver eller dennes repræsentant og af den efterfølgende rettighedshaver eller af dennes repræsentant

b) at ansøgningen, hvis den indgives af den efterfølgende rettighedshaver, er ledsaget af en af den registrerede indehaver eller dennes repræsentant underskrevet erklæring om, at vedkommende er indforstået med, at den efterfølgende rettighedshaver registreres, eller

c) at ansøgningen er ledsaget af et udfyldt overdragelsesdokument, der er underskrevet af den registrerede indehaver eller dennes repræsentant og af den efterfølgende rettighedshaver eller dennes repræsentant.

5. Er betingelserne for registreringen af overdragelsen ikke opfyldt, giver Harmoniseringskontoret ansøgeren meddelelse om manglerne.

Afhjælpes manglerne ikke inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser Harmoniseringskontoret ansøgningen om registrering af overdragelsen.

6. Der kan indgives en samlet ansøgning om registrering af en overdragelse for to eller flere registrerede EF-design, hvis den registrerede indehaver og den efterfølgende rettighedshaver er den samme i hvert enkelt tilfælde.

7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på overdragelse af ansøgninger om registrering af EF-design. Overdragelsen noteres i de akter, som Harmoniseringskontoret fører over EF-designansøgningen.

Artikel 24

Registrering af licenser og andre rettigheder

1. Artikel 23, stk. 1, litra a), b) og c), og stk. 2, 3, 5 og 6 finder tilsvarende anvendelse på registrering af meddelelse eller overdragelse af en licens, registrering af stiftelse eller overdragelse af en tinglig ret til et registreret EF-design og registrering af tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger. Indgår et registreret EF-design imidlertid i et bo, der er under konkursbehandling, betales der ikke gebyr for den kompetente nationale myndigheds anmodning om, at der i registeret indføres en anmærkning herom.

Er der tale om en samlet registrering, kan hvert registreret EF-design særskilt være genstand for licens, en tinglig ret, tvangsfuldbyrdelse eller konkursbehandling.

2. Gives der kun licens på et registreret EF-design for en del af Fællesskabet eller for et begrænset tidsrum, skal det i ansøgningen om registrering af licensen anføres, for hvilken del af Fællesskabet eller for hvilket tidsrum licensen er givet.

3. Er de betingelser for registrering af licenser og andre rettigheder, som er omhandlet i artikel 29, 30 eller 32 i forordning (EF) nr. 6/2002, i nærværende artikels stk. 1 og i nærværende forordnings andre artikler ikke opfyldt, giver Harmoniseringskontoret ansøgeren meddelelse om manglerne.

Afhjælpes manglerne ikke inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser det ansøgningen om registrering.

4. Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på licenser og andre rettigheder vedrørende ansøgninger om registrering af EF-design. Licenser, tinglige rettigheder og tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger noteres i de akter, som Harmoniseringskontoret fører over EF-designansøgningen.

5. En anmodning om en ikke-eksklusiv licens i medfør af artikel 16, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 skal fremsættes inden tre måneder efter datoen for indførelse i registeret af den nye indehaver.

Artikel 25

Særlige angivelser ved registrering af licenser

1. En licens til brug af et registreret EF-design betegnes i registeret som en eksklusiv licens, hvis indehaveren eller licenstageren anmoder herom.

2. En licens til brug af et registreret EF-design betegnes i registeret som en underlicens, hvis den er givet af en licenstager, hvis licens er indført i registeret.

3. En licens til brug af et registreret EF-design registreres i registeret som en licens, der er begrænset til et bestemt geografisk område, hvis den kun er givet for en del af Fællesskabet.

4. En licens til brug af et registreret EF-design betegnes i registeret som en midlertidig licens, hvis den er givet for et begrænset tidsrum.

Artikel 26

Slettelse eller ændring af registreringen af licenser og andre rettigheder

1. Registrering som omhandlet i artikel 24 slettes efter anmodning fra en af parterne.

2. Anmodningen skal indeholde:

a) det registrerede EF-designs registreringsnummer eller nummeret på hvert design, hvis der er tale om en samlet registrering, og

b) angivelse af, hvilken rettighed der skal slettes af registeret.

3. Anmodningen om slettelse af registreringen af en licens eller anden rettighed betragtes først som indgivet, når det krævede gebyr er blevet betalt.

Er gebyret ikke betalt eller ikke betalt fuldt ud, giver Harmoniseringskontoret den, der har fremsat anmodningen, dette. Indgår et registreret EF-design imidlertid i et bo, der er under konkursbehandling, betales der ikke gebyr for den kompetente nationale myndigheds anmodning om, at der i registeret indføres en anmærkning om slettelsen.

4. Anmodningen skal ledsages af dokumenter, hvoraf det fremgår, at den registrerede ret ikke længere eksisterer, eller af en erklæring fra licenstageren eller indehaveren af en anden rettighed om, at vedkommende giver sit samtykke til slettelse af registreringen.

5. Er betingelserne for slettelse af registreringen ikke opfyldt, giver Harmoniseringskontoret den, der har fremsat anmodningen, meddelelse om manglerne. Afhjælpes manglerne ikke inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser det anmodningen om slettelse af registreringen.

6. Stk. 1, 2, 4 og 5 finder tilsvarende anvendelse på en anmodning om ændring af en registrering i henhold til artikel 24.

7. Stk. 1-6 finder tilsvarende anvendelse på tilførsler til akterne i henhold til artikel 24, stk. 4.

KAPITEL V

AFKALD OG UGYLDIGHED

Artikel 27

Afkald

1. En erklæring om afkald i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 6/2002 skal indeholde:

a) det registrerede EF-designs registreringsnummer

b) indehaverens navn og adresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

c) hvis der er udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e)

d) hvis afkaldet kun gives for nogle af de design, der er omfattet af en samlet registrering, en angivelse af, hvilke design der gives afkald på, eller hvilke design der fortsat skal være registreret

e) hvis der i henhold til artikel 51, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002 gives delvis afkald på et registreret design, en afbildning af det ændrede design, jf. nærværende forordnings artikel 4.

2. Er tredjemands rettighed over det registrerede EF-design indført i registeret, anses det som tilstrækkelig bevis for, at han er indforstået med afkaldet, at en erklæring om samtykke til afkaldet er underskrevet af rettighedshaveren eller dennes repræsentant.

Er der registreret en licens, registreres afkaldet på designet tre måneder efter den dato, på hvilken indehaveren over for Harmoniseringskontoret har godtgjort, at han har underrettet licenstageren om, at han har til hensigt at give afkald på designet. Hvis indehaveren før udløbet af denne periode over for Harmoniseringskontoret godtgør, at licenstageren har givet sit samtykke, registreres afkaldet straks i registeret.

3. Er der i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 6/2002 anlagt sag ved en domstol om retten til et registreret EF-design, anses det som tilstrækkelig bevis for, at rettighedshaveren er indforstået med afkaldet, at en erklæring om samtykke til afkaldet er underskrevet af denne eller dennes repræsentant.

4. Er de betingelser, der gælder for afkald, ikke opfyldt, giver Harmoniseringskontoret den, der har afgivet erklæringen, meddelelse om manglerne. Afhjælpes manglerne ikke inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist, afviser Harmoniseringskontoret at registrere afkaldet i registeret.

Artikel 28

Begæring om, at et design erklæres ugyldigt

1. En begæring til Harmoniseringskontoret om, at et design erklæres ugyldigt, jf. artikel 52 i forordning (EF) nr. 6/2002, skal indeholde:

a) for så vidt angår det registrerede EF-design, der ønskes erklæret ugyldigt:

i) designets registreringsnummer

ii) indehaverens navn og adresse

b) for så vidt angår de grunde, som begæringen støttes på:

i) en angivelse af, hvilke ugyldighedsgrunde begæringen støttes på

ii) hvis der indgives begæring i henhold til artikel 25, stk. 1, litra d), i forordning (EF) nr. 6/2002 desuden en afbildning af og oplysninger om det tidligere design, som ugyldighedsbegæringen støttes på, og dokumentation for, at den, der fremsætter begæringen, er berettiget til at påberåbe sig det tidligere design som ugyldighedsgrund, jf. artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002

iii) hvis der indgives begæring i henhold til artikel 25, stk. 1, litra e) eller f), i forordning (EF) nr. 6/2002, desuden en afbildning af og oplysninger om det kendetegn eller det ophavsretsbeskyttede værk, som ugyldighedsbegæringen støttes på, og dokumentation for, at den, der fremsætter begæringen, er indehaver af den tidligere rettighed, jf. artikel 25, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002

iv) hvis der indgives begæring i henhold til artikel 25, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 6/2002, en afbildning af og oplysninger om det pågældende element som omhandlet i den nævnte artikel samt dokumentation for, at begæringen indgives af den fysiske eller juridiske person, som er berørt af den uretmæssige brug, jf. artikel 25, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002

v) hvis ugyldighedsgrundene er, at det registrerede EF-design ikke opfylder de i artikel 5 og 6 i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede krav, oplysninger om og afbildning af tidligere design, som kunne være til hinder for det registrerede EF-designs nyhedskrav eller individuelle karakter, samt dokumenter, der godtgør eksistensen af disse tidligere design

vi) en angivelse af de kendsgerninger, beviser og argumenter, der fremføres til støtte herfor

c) for så vidt angår den, der indgiver begæringen:

i) dennes navn og adresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

ii) hvis den, der indgiver begæringen, har udpeget en repræsentant, repræsentantens navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e)

iii) hvis der indgives begæring i henhold til artikel 25, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 6/2002, desuden dokumentation for, at begæringen indgives af en person eller af personer, der er berettiget hertil i medfør af artikel 25, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. For begæringen betales et gebyr som omhandlet i artikel 52, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002.

3. Harmoniseringskontoret meddeler indehaveren, at der er indgivet begæring om, at designet erklæres ugyldigt.

Artikel 29

Brug af sprog i sager om ugyldighed

1. Begæringen om, at et design erklæres ugyldigt, skal indgives på behandlingssproget, jf. artikel 98, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. Er behandlingssproget ikke det sprog, der er anvendt i ansøgningen, og har indehaveren indgivet sine bemærkninger på samme sprog som begæringen, sørger Harmoniseringskontoret for oversættelse af disse bemærkninger til behandlingssproget.

3. Tre år efter den dato, der er fastsat i henhold til artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, vil Kommissionen forelægge det i artikel 109 i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede udvalg en rapport om anvendelsen af stk. 2 i nærværende artikel og om fornødent forslag om fastsættelse af en grænse for de udgifter, som Harmoniseringskontoret skal afholde i forbindelse med anvendelsen, jf. artikel 98, stk. 4, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 6/2002.

4. Kommissionen kan beslutte at forelægge rapporten og eventuelle forslag som omhandlet i stk. 3 på et tidligere tidspunkt, og udvalget skal give behandlingen af dem førsteprioritet, hvis den i stk. 2 omhandlede ordning medfører uforholdsmæssigt store udgifter.

5. Indgives beviserne til støtte for begæringen ikke på det sprog, som ugyldighedssagen foregår på, skal den, der indgiver begæringen, tilvejebringe en oversættelse af beviserne til det pågældende sprog inden for en frist på to måneder efter indgivelse af beviserne.

6. Hvis den, der begærer et EF-design erklæret ugyldigt, eller indehaveren inden udløbet af en frist på to måneder fra indehaverens modtagelse af den i nærværende forordnings artikel 31, stk. 1, omhandlede meddelelse meddeler Harmoniseringskontoret, at de har aftalt et andet behandlingssprog, jf. artikel 98, stk. 5, i forordning (EF) nr. 6/2002 skal den, der har fremsat begæringen, såfremt begæringen ikke er indgivet på dette sprog, tilvejebringe en oversættelse af begæringen til det pågældende sprog inden for en frist på en måned fra denne dato.

Artikel 30

Afvisning af begæring om, at et EF-design erklæres ugyldigt

1. Konstaterer Harmoniseringskontoret, at begæringen om, at et EF-design erklæres ugyldigt, ikke er i overensstemmelse med artikel 52 i forordning (EF) nr. 6/2002, nærværende forordnings artikel 28, stk. 1, eller andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 6/2002 eller i nærværende forordning, meddeler det den, der har fremsat begæringen, dette, og opfordrer vedkommende til inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist at afhjælpe manglerne.

Afhjælpes manglerne ikke inden for den fastsatte frist, afviser Harmoniseringskontoret begæringen.

2. Konstaterer Harmoniseringskontoret, at de krævede gebyrer ikke er blevet betalt, giver det den, der har fremsat begæringen, meddelelse herom og underretter ham samtidig om, at begæringen ikke anses for indgivet, hvis de krævede gebyrer ikke er betalt inden for en nærmere fastsat frist.

Betales de krævede gebyrer efter udløbet af den af Harmoniseringskontoret fastsatte frist, tilbagebetales de til den, der har fremsat begæringen.

3. Enhver afgørelse om at afvise en begæring om, at et EF-design erklæres ugyldigt, jf. stk. 1, meddeles den, der har fremsat begæringen.

Anses begæringen ikke for indgivet, jf. stk. 2, meddeles dette den, der har fremsat begæringen.

Artikel 31

Behandling af begæring om, at et design erklæres ugyldigt

1. Afviser Harmoniseringskontoret ikke en begæring om, at et design erklæres ugyldigt, jf. artikel 30, giver det indehaveren meddelelse om begæringen og opfordrer vedkommende til at fremsætte bemærkninger inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist.

2. Fremsætter indehaveren ingen bemærkninger, kan Harmoniseringskontoret træffe afgørelse om ugyldighedsspørgsmålet på grundlag af de forelagte beviser.

3. Harmoniseringskontoret meddeler den, der har fremsat begæringen, de bemærkninger, som indehaveren fremsætter, og kan opfordre vedkommende til at svare inden for en nærmere fastsat frist.

4. Alle meddelelser i henhold til artikel 53, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 og alle bemærkninger, der fremsættes i den forbindelse, sendes til de berørte parter.

5. Harmoniseringskontoret kan opfordre parterne til at indgå forlig.

Artikel 32

Flere begæringer om, at et design erklæres ugyldigt

1. Er der blevet indgivet flere begæringer om, at et og samme registrerede EF-design erklæres ugyldigt, kan Harmoniseringskontoret behandle dem i samme sag.

Harmoniseringskontoret kan senere beslutte, at de ikke længere skal behandles under ét.

2. Viser en indledende undersøgelse af en eller flere begæringer, at det registrerede EF-design muligvis er ugyldigt, kan Harmoniseringskontoret suspendere de andre ugyldighedssager.

Harmoniseringskontoret underretter de andre, der har fremsat begæringer, om alle relevante beslutninger, som træffes som led i de sager, som fortsættes.

3. Når en afgørelse om, at et design erklæres ugyldigt, er blevet endelig, anses de begæringer, for hvilke afgørelsen er udsat i henhold til stk. 2, for færdigbehandlet, og de, der har fremsat begæringerne, underrettes herom. I så fald anses sagen for indstillet, jf. artikel 70, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002.

4. Harmoniseringskontoret godtgør 50 % af det i artikel 52, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede gebyr, som de, der har fremsat begæringerne, og hvis begæringer anses for færdigbehandlet i henhold til nærværende artikels stk. 1, 2 og 3, har betalt.

Artikel 33

Den påståede designkrænkers mulighed for at indtræde i sagen

Ønsker en påstået designkrænker at indtræde i sagen i henhold til artikel 54 i forordning (EF) nr. 6/2002, underlægges han de relevante bestemmelser i artikel 28, 29 og 30 og skal specielt indgive en begrundet begæring og betale det i artikel 52, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede gebyr.

KAPITEL VI

APPEL

Artikel 34

Klagers indhold

1. En klage skal indeholde:

a) klagerens navn og adresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra b)

b) hvis klageren har udpeget en repræsentant, dennes navn og forretningsadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e)

c) en angivelse af, hvilken afgørelse der påklages, og i hvilket omfang afgørelsen begæres ændret eller omstødt.

2. Klagen indgives på det sprog, som den påklagede afgørelse blev truffet på.

Artikel 35

Afvisning af klager

1. Opfylder en klage ikke bestemmelserne i artikel 55, 56 og 57 i forordning (EF) nr. 6/2002 og i nærværende forordnings artikel 34, stk. 1, litra c), og stk. 2, afviser appelkammeret klagen, medmindre manglerne afhjælpes inden udløbet af de frister, der er fastsat i artikel 57 i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. Konstaterer appelkammeret, at klagen strider mod andre bestemmelser i forordning (EF) nr. 6/2002 eller andre bestemmelser i nærværende forordning, særlig artikel 34, stk. 1, litra a) og b), giver det klageren meddelelse herom og opfordrer ham til at afhjælpe de konstaterede mangler inden for en af appelkammeret fastsat frist. Afhjælpes manglerne ikke rettidigt, afviser appelkammeret klagen.

3. Bliver klagegebyret først betalt efter udløbet af klagefristen, jf. artikel 57 i forordning (EF) nr. 6/2002, anses klagen for ikke at være indgivet, og klagegebyret tilbagebetales til klageren.

Artikel 36

Behandling af klager

1. Medmindre andet er fastsat, finder bestemmelserne vedrørende sagsbehandlingen ved den afdeling, som har truffet den påklagede afgørelse, tilsvarende anvendelse.

2. Appelkammerets afgørelse skal indeholde:

a) en angivelse af, at den er truffet af appelkammeret

b) datoen, hvorpå afgørelsen blev truffet

c) navnet på formanden for appelkammeret og navnene på de øvrige medlemmer af appelkammeret, der har medvirket ved afgørelsen

d) navnet på den ansvarlige ansatte ved appelkammerets kontor

e) parternes og deres repræsentanters navne

f) parternes påstande

g) en redegørelse for de faktiske omstændigheder

h) begrundelserne for afgørelsen

i) appelkammerets konklusion, herunder om nødvendigt en afgørelse vedrørende omkostningerne.

3. Afgørelsen underskrives af appelkammerets formand og af de øvrige medlemmer og af den ansvarlige ansatte ved appelkammerets kontor.

Artikel 37

Tilbagebetaling af klagegebyrer

Der træffes afgørelse om tilbagebetaling af klagegebyrer, hvis den påklagede afgørelse omgøres af den afdeling, som har truffet afgørelsen, eller hvis appelkammeret giver klageren medhold, forudsat at en sådan tilbagebetaling er rimelig, fordi der er begået en væsentlig procedurefejl. Omgøres den påklagede afgørelse af den afdeling, som har truffet afgørelsen, træffes afgørelsen om tilbagebetaling af denne afdeling og i andre tilfælde af appelkammeret.

KAPITEL VII

HARMONISERINGSKONTORETS AFGØRELSER OG MEDDELELSER

Artikel 38

Afgørelsernes form

1. Harmoniseringskontorets afgørelser skal være skriftlige og begrundede.

Finder der mundtlig forhandling sted ved Harmoniseringskontoret, kan der træffes mundtlig afgørelse. Afgørelsen skal senere udformes skriftligt og meddeles parterne.

2. De af Harmoniseringskontorets afgørelser, som kan påklages, skal ledsages af en skriftlig meddelelse om, at klage skal indgives skriftligt til Harmoniseringskontoret inden for en frist på to måneder efter meddelelsen af den afgørelse, der påklages. I meddelelsen skal parterne tillige gøres opmærksom på bestemmelserne i artikel 55, 56 og 57 i forordning (EF) nr. 6/2002.

Parterne kan ikke påberåbe sig, at de ikke har fået meddelelse om klagemuligheden.

Artikel 39

Berigtigelse af fejl i afgørelser

I Harmoniseringskontorets afgørelser må kun sproglige fejl, skrivefejl og åbenbare urigtigheder berigtiges. Den afdeling, der har truffet afgørelsen, foretager berigtigelsen ex. officio eller efter anmodning fra en berørt part.

Artikel 40

Konstatering af fortabelse af rettigheder

1. Konstaterer Harmoniseringskontoret, at forordning (EF) nr. 6/2002 eller nærværende forordning medfører fortabelse af en rettighed, uden at der er truffet nogen afgørelse, giver det den berørte person meddelelse herom i overensstemmelse med den nævnte forordnings artikel 66 og gør vedkommende opmærksom på retsmidlerne i nærværende artikels stk. 2.

2. Mener den berørte person, at Harmoniseringskontorets konstatering er urigtig, kan vedkommende inden to måneder efter meddelelsen som omhandlet i stk. 1 anmode om, at Harmoniseringskontoret træffer afgørelse i sagen.

En sådan afgørelse træffes kun, hvis Harmoniseringskontoret ikke deler vedkommendes opfattelse; i modsat fald ændrer Harmoniseringskontoret sin konstatering og underretter vedkommende herom.

Artikel 41

Underskrift, navn og segl

1. I alle afgørelser og meddelelser fra Harmoniseringskontoret anføres, hvilken afdeling under Harmoniseringskontoret de hidrører fra, samt navnet eller navnene på den eller de ansvarlige ansatte. De skal underskrives af den eller de pågældende ansatte eller i stedet for underskrift være påtrykt eller påstemplet Harmoniseringskontorets segl.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret kan træffe bestemmelse om, at der kan benyttes andre midler til at identificere vedkommende afdeling under Harmoniseringskontoret eller navnet på den eller de ansvarlige ansatte, eller at der kan benyttes anden form for identificering end segl, når afgørelser og meddelelser fremsendes pr. telefax eller via andre tekniske kommunikationsmidler.

KAPITEL VIII

MUNDTLIG FORHANDLING OG BEVISOPTAGELSE

Artikel 42

Indkaldelse til mundtlig forhandling

1. Ved indkaldelse af parterne til mundtlig forhandling i henhold til artikel 64 i forordning (EF) nr. 6/2002 henledes deres opmærksomhed på stk. 3 i nærværende artikel. Indkaldelsesfristen er mindst en måned, medmindre parterne er indforstået med en kortere frist.

2. I indkaldelsen skal Harmoniseringskontoret henlede opmærksomheden på de punkter, som ifølge Harmoniseringskontoret skal drøftes med henblik på afgørelsen.

3. Giver en part, som forskriftsmæssigt er indkaldt til mundtlig forhandling ved Harmoniseringskontoret, ikke møde, kan forhandlingen fortsættes uden denne part.

Artikel 43

Bevisoptagelse ved Harmoniseringskontorets foranstaltning

1. Anser Harmoniseringskontoret afhøring af parter, vidner eller sagkyndige eller en besigtigelse for påkrævet, træffer det afgørelse herom med angivelse af den påtænkte bevisoptagelse, de relevante forhold, der skal bevises, samt hvornår, på hvilket tidspunkt og hvor afhøringen eller besigtigelsen skal finde sted.

Har en part anmodet om afhøring af vidner eller sagkyndige, fastsætter Harmoniseringskontoret i afgørelsen en frist for, hvornår den, der har fremsat anmodningen, skal give Harmoniseringskontoret meddelelse om navn og adresse på de vidner og sagkyndige, som ønskes afhørt.

2. Fristen for indkaldelse af parter, vidner eller sagkyndige til afhøring er mindst en måned, medmindre de pågældende er indforstået med en kortere frist.

Indkaldelsen skal indeholde:

a) en udskrift af den i stk. 1, første afsnit, nævnte afgørelse med angivelse af, hvornår, på hvilket tidspunkt og hvor den foranstaltede bevisoptagelse skal finde sted, samt af de forhold, som parterne, vidnerne og de sagkyndige skal afhøres om

b) navnene på parterne i sagen og oplysning om de rettigheder, der tilkommer vidnerne og de sagkyndige i henhold til artikel 45, stk. 2-5.

Artikel 44

Kommissorier til sagkyndige

1. Harmoniseringskontoret bestemmer, i hvilken form en af dette udpeget sagkyndig skal afgive rapport.

2. Den sagkyndiges kommissorium skal indeholde:

a) en nøje beskrivelse af opgaven

b) fristen for afgivelse af rapporten

c) navnene på sagens parter

d) oplysninger om de rettigheder, der tilkommer den sagkyndige i henhold til artikel 45, stk. 2, 3 og 4.

3. Parterne får tilsendt en kopi af skriftlige rapporter.

4. Parterne kan gøre indsigelse mod en sagkyndig under påberåbelse af inkompetence eller under henvisning til de samme grunde, på grundlag af hvilke der kan gøres indsigelse over for en undersøger eller et medlem af en afdeling eller et appelkammer i henhold til artikel 132, stk. 1 og 3, i Rådets forordning (EF) nr. 40/94(3). Den pågældende afdeling af Harmoniseringskontoret skal træffe afgørelse om indsigelsen.

Artikel 45

Omkostninger ved bevisoptagelsen

1. Harmoniseringskontoret kan gøre bevisoptagelsen betinget af, at den, der har fremsat anmodningen, hos Harmoniseringskontoret deponerer et beløb, hvis størrelse fastsættes på grundlag af et overslag over omkostningerne.

2. Vidner og sagkyndige, som indkaldes af Harmoniseringskontoret og giver møde for dette, har ret til passende godtgørelse af udgifter til rejse og ophold. Harmoniseringskontoret kan yde dem forskud til dækning af disse udgifter. Første punktum finder også anvendelse på vidner og sagkyndige, som uden indkaldelse giver møde for Harmoniseringskontoret og afhøres som vidner eller sagkyndige.

3. Vidner, der er berettiget til godtgørelse i henhold til stk. 2, har desuden ret til passende erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, og sagkyndige har ret til vederlag for deres arbejde. Erstatning og vederlag udbetales til vidnerne og de sagkyndige, når de har udført deres pligter eller opgaver, hvis de er blevet indkaldt på Harmoniseringskontorets initiativ.

4. Størrelsen af de beløb og forskud, der skal betales i henhold til stk. 1, 2 og 3, fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret og offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

Beløbene beregnes på samme grundlag som godtgørelser og vederlag til tjenestemænd i lønklasse A 4-A 8, jf. bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber.

5. Det endelige ansvar for de i henhold til stk. 1-4 skyldige eller betalte beløb påhviler:

a) Harmoniseringskontoret, hvis Harmoniseringskontoret selv fandt det nødvendigt med en mundtlig afhøring af vidner eller sagkyndige, eller

b) den berørte part, hvis denne part fremsatte anmodning om mundtlig afhøring af vidner eller sagkyndige, dog med forbehold af afgørelsen om fastsættelsen og fordelingen af omkostningerne, jf. artikel 70 og 71 i forordning (EF) nr. 6/2002 og nærværende forordnings artikel 79.

Den i litra b) omhandlede part skal til Harmoniseringskontoret tilbagebetale ethvert forskud, der er blevet udbetalt.

Artikel 46

Referat af mundtlig forhandling og bevisoptagelse

1. Der tages referat af mundtlig forhandling og bevisoptagelse, der skal indeholde de væsentlige punkter i den mundtlige forhandling eller bevisoptagelsen, parternes relevante erklæringer, de af parter, vidner eller sagkyndige afgivne forklaringer samt resultatet af eventuel besigtigelse.

2. Referatet af et vidnes, en sagkyndigs eller en parts forklaring oplæses for den pågældende eller forelægges ham til gennemsyn. Det noteres i referatet, at dette har fundet sted, og at referatet er godkendt af den person, der har afgivet forklaringen. Godkendes referatet ikke, noteres den pågældendes indvendinger.

3. Referatet underskrives af den ansatte, som har taget referatet, og af den ansatte, som har ledet den mundtlige forhandling eller bevisoptagelsen.

4. Parterne modtager en kopi af referatet.

5. Harmoniseringskontoret stiller efter anmodning afskrifter af den mundtlige forhandling til rådighed for parterne skriftligt eller i anden maskinlæsbar form.

Når indholdet af den mundtlige forhandling stilles til rådighed, betales de omkostninger, som Harmoniseringskontoret har afholdt i forbindelse med afskriftens udfærdigelse. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter størrelsen af det beløb, der skal betales.

KAPITEL IX

MEDDELELSER

Artikel 47

Almindelige bestemmelser om meddelelser

1. Under sagsbehandlingen ved Harmoniseringskontoret sker alle meddelelser enten ved fremsendelse af originalen af det pågældende dokument eller en kopi heraf, der er bekræftet af Harmoniseringskontoret eller påført dettes segl, eller ved fremsendelse af en edb-udskrift, der er påført Harmoniseringskontorets segl. Kopier af de dokumenter, parterne selv har fremlagt, skal ikke bekræftes.

2. Meddelelse finder sted:

a) pr. post, jf. artikel 48

b) ved direkte udlevering, jf. artikel 49

c) ved aflevering i postboks hos Harmoniseringskontoret, jf. artikel 50

d) pr. telefax eller via andre tekniske kommunikationsmidler, jf. artikel 51

e) ved offentlig bekendtgørelse, jf. artikel 52.

Artikel 48

Meddelelse pr. post

1. Afgørelser, der medfører, at en klagefrist begynder at løbe, indkaldelser og andre dokumenter, som præsidenten for Harmoniseringskontoret træffer beslutning om, meddeles pr. anbefalet brev med modtagelsesbevis.

Afgørelser og meddelelser, der medfører, at en anden frist begynder at løbe, meddeles pr. anbefalet brev, medmindre præsidenten for Harmoniseringskontoret bestemmer andet.

Alle andre meddelelser fremsendes pr. almindeligt brev.

2. Meddelelser til modtagere, som hverken har bopæl eller hovedsæde eller et forretningssted i Fællesskabet, og som ikke har udpeget en repræsentant i henhold til artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, sker ved, at det dokument, der skal meddeles, overgives til postbesørgelse som almindeligt brev med den seneste adresse på modtageren, som er Harmoniseringskontoret bekendt.

Meddelelse anses som sket ved indleveringen til postvæsenet.

3. Ved meddelelse pr. anbefalet brev med eller uden modtagelsesbevis anses brevet for at være leveret til modtageren den tiende dag efter indleveringen til postvæsenet, medmindre det ikke er kommet frem til modtageren eller først er kommet frem på et senere tidspunkt.

I tvivlstilfælde påhviler det Harmoniseringskontoret at bevise, at brevet er kommet frem og i givet fald at bevise datoen herfor.

4. Meddelelse pr. anbefalet brev med eller uden modtagelsesbevis betragtes som sket, selv om modtageren nægter at modtage brevet.

5. I det omfang meddelelse pr. post ikke er omfattet af stk. 1-4, anvendes lovgivningen i den stat, meddelelsen er afsendt fra.

Artikel 49

Meddelelse ved direkte udlevering

Meddelelse kan finde sted hos Harmoniseringskontoret ved direkte udlevering af dokumentet til modtageren, der skal anerkende modtagelsen deraf.

Artikel 50

Meddelelse ved aflevering i modtagerens postboks hos Harmoniseringskontoret

Dokumenter til modtagere, der har fået oprettet en postboks hos Harmoniseringskontoret, kan også afleveres i modtagerens boks. En skriftlig meddelelse om afleveringen vedlægges sagens akter. Dokumentet forsynes med en påtegning om, hvornår det er afleveret. Dokumentet betragtes som meddelt på femtedagen efter afleveringen i boksen.

Artikel 51

Meddelelse pr. telefax eller ved andre tekniske midler

1. Meddelelse pr. telefax sker ved at sende enten originalen eller en kopi, jf. artikel 47, stk. 1, af det dokument, der skal meddeles. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter de nærmere bestemmelser for sådan fremsendelse.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter de nærmere bestemmelser for tilstillelse ved andre tekniske kommunikationsmidler.

Artikel 52

Offentlig bekendtgørelse

1. Kan modtagerens adresse ikke fastslås, eller har meddelelse pr. post, jf. artikel 48, stk. 1, vist sig umulig, selv efter at Harmoniseringskontoret har gjort to forsøg, finder meddelelse sted ved offentlig bekendtgørelse.

Bekendtgørelse skal mindst finde sted i Registreringstidende for EF-design.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret bestemmer, på hvilken måde den offentlige bekendtgørelse skal finde sted, og begyndelsestidspunktet for den frist på en måned, ved hvis udløb meddelelse af dokumentet anses som sket.

Artikel 53

Meddelelse til repræsentanter

1. Er der udpeget en repræsentant, eller anses den første ansøger, der er anført i en fælles ansøgning, som fælles repræsentant, jf. artikel 61, stk. 1, sendes meddelelser til den udpegede repræsentant eller til den fælles repræsentant.

2. Er der udpeget flere repræsentanter for en enkelt part, er det tilstrækkeligt at sende meddelelsen til en af dem, medmindre der er angivet en særlig postadresse, jf. artikel 1, stk. 1, litra e).

3. Har flere parter udpeget en fælles repræsentant, er det tilstrækkeligt at sende denne et enkelt dokument.

Artikel 54

Uregelmæssigheder ved meddelelser

Kan Harmoniseringskontoret ikke godtgøre, at et dokument er forskriftsmæssigt meddelt, eller at bestemmelserne vedrørende dets meddelelse har været overholdt, men dog bevise, at modtageren har modtaget dokumentet på en bestemt dato, anses dokumentet for meddelt på denne dato.

Artikel 55

Meddelelser, når flere parter er involveret

Dokumenter, der hidrører fra en part, og som indeholder væsentlige forslag eller en erklæring om tilbagekaldelse af et væsentligt forslag, skal meddeles de øvrige parter. Der kan dispenseres fra kravet om meddelelse, hvis dokumentet ikke indeholder nye indlæg, og sagen er klar til afgørelse.

KAPITEL X

FRISTER

Artikel 56

Beregning af frister

1. Frister udtrykkes i hele år, måneder, uger eller dage.

2. En frists begyndelse beregnes fra den dag, der følger efter den dag, hvor den afgørende begivenhed fandt sted; denne begivenhed kan være et proceduremæssigt skridt eller udløbet af en tidligere frist. Består det proceduremæssige skridt i en meddelelse, er den afgørende begivenhed modtagelsen af det meddelte dokument, medmindre andet er bestemt.

3. Når en frist udtrykkes som et år eller et bestemt antal år, udløber den i det pågældende senere år i den måned, der har samme navn, og på den dag, der har samme talbetegnelse, som hhv. den måned og den dag, hvor den afgørende begivenhed fandt sted. Har den pågældende måned ikke nogen dag med samme talbetegnelse, udløber fristen på månedens sidste dag.

4. Når en frist udtrykkes som en måned eller et bestemt antal måneder, udløber den i den pågældende senere måned på den dag, der har samme talbetegnelse som den dag, hvor den afgørende begivenhed fandt sted. Var dagen, hvor den afgørende begivenhed fandt sted, den sidste dag i en måned, eller har den pågældende senere måned ikke nogen dag med samme talbetegnelse, udløber fristen på månedens sidste dag.

5. Når en frist udtrykkes som en uge eller et bestemt antal uger, udløber den i den pågældende senere uge på den dag, der har samme navn som den dag, hvor den afgørende begivenhed fandt sted.

Artikel 57

Fristers længde

1. Når forordning (EF) nr. 6/2002 eller nærværende forordning foreskriver en frist, som skal fastsættes af Harmoniseringskontoret, må en sådan frist - hvis den berørte part har sin bopæl, sit hovedsæde eller et forretningssted inden for Fællesskabet - ikke være kortere end en måned, eller, hvis disse betingelser ikke foreligger, ikke kortere end to måneder og ikke længere end seks måneder.

Harmoniseringskontoret kan dog, når omstændighederne tilsiger det, forlænge en frist, når en part fremsætter anmodning herom, inden den oprindelige frist udløber.

2. Er der to eller flere parter, kan Harmoniseringskontoret gøre fristens forlængelse afhængig af, at de andre parter er indforstået hermed.

Artikel 58

Fristernes udløb i særlige tilfælde

1. Udløber en frist på en dag, hvor Harmoniseringskontoret har lukket for modtagelse af dokumenter, eller hvor normale postforsendelser af andre grunde end de i stk. 2 nævnte ikke udbringes på det sted, hvor Harmoniseringskontoret er beliggende, forlænges fristen til den nærmest følgende dag, hvor Harmoniseringskontoret har åbent for modtagelse af dokumenter, og normale postforsendelser udbringes.

De dage, hvor Harmoniseringskontoret har lukket for modtagelse af dokumenter, fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret inden hvert kalenderårs begyndelse.

2. Udløber en frist en dag, hvor postudbringningen i en medlemsstat eller postforsendelsen mellem en medlemsstat og Harmoniseringskontoret generelt er afbrudt eller uregelmæssig som følge af en sådan afbrydelse, forlænges fristen for parter, der har bopæl eller hovedsæde i den pågældende stat, eller har udnævnt en repræsentant med et forretningssted i den pågældende stat, til den nærmest følgende dag efter afbrydelsens eller uregelmæssighedens ophør.

Er den pågældende medlemsstat den, i hvilken Harmoniseringskontoret er beliggende, gælder første afsnit for alle parter.

Længden af den i første afsnit omhandlede frist fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret.

3. Stk. 1 og 2 finder tilsvarende anvendelse på de i forordning (EF) nr. 6/2002 eller de i nærværende forordning fastsatte frister, når det drejer sig om handlinger, der skal foretages ved den kompetente myndighed som omhandlet i artikel 35, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EF) nr. 6/2002.

4. Afbrydes Harmoniseringskontorets normale arbejdsgang, eller opstår der uregelmæssigheder heri som følge af en usædvanlig begivenhed, f.eks. naturkatastrofe eller strejke, og forsinkes meddelelser fra Harmoniseringskontoret om udløbet af frister derved, kan de handlinger, der skulle foretages inden for disse frister, endnu med fuld virkning foretages inden en måned efter modtagelsen af den forsinkede meddelelse.

Tidspunktet for en sådan afbrydelses eller sådanne uregelmæssigheders indtræden og ophør fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret.

KAPITEL XI

AFBRYDELSE AF SAGSBEHANDLING OG AFSTÅELSE FRA INDDRIVELSE AF FORDRINGER

Artikel 59

Afbrydelse af sagsbehandling

1. En sagsbehandling ved Harmoniseringskontoret afbrydes, hvis:

a) den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller indehaveren af et registreret EF-design eller den person, som i henhold til gældende national lovgivning er berettiget til at optræde på dennes vegne, afgår ved døden eller bliver umyndig

b) den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller indehaveren af et registreret EF-design på grund af sagsanlæg mod hans ejendom af retlige grunde er forhindret i at videreføre sagen ved Harmoniseringskontoret

c) repræsentanten for den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller for indehaveren af et registreret EF-design afgår ved døden, bliver umyndig eller på grund af sagsanlæg mod hans ejendom af retlige grunde er forhindret i at videreføre sagen ved Harmoniseringskontoret.

I det omfang de i litra a) omhandlede forhold ikke berører en i henhold til artikel 78 i forordning (EF) nr. 6/2002 udpeget repræsentants fuldmagt, afbrydes sagsbehandlingen kun efter repræsentantens anmodning.

2. Kommer det til Harmoniseringskontorets kendskab, hvem der i de i stk. 1, første afsnit, litra a) og b), nævnte tilfælde er blevet bemyndiget til at videreføre sagen ved Harmoniseringskontoret, giver Harmoniseringskontoret den pågældende og eventuelle andre berørte parter meddelelse om, at behandlingen vil blive genoptaget efter udløbet af en af Harmoniseringskontoret fastsat frist.

3. I det i stk. 1, litra c), omhandlede tilfælde genoptages behandlingen, når Harmoniseringskontoret har fået meddelelse om, at der er udpeget en ny repræsentant for ansøgeren, eller når Harmoniseringskontoret har meddelt de øvrige parter, at der er udpeget en ny repræsentant for indehaveren.

Har Harmoniseringskontoret ikke tre måneder efter afbrydelsens indtræden fået meddelelse om, at der er udpeget en ny repræsentant, giver det:

a) i det i artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede tilfælde den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller indehaveren meddelelse om, at ansøgningen om registrering af EF-designet anses for at være trukket tilbage, medmindre meddelelsen om udpegelsen fremkommer inden to måneder efter Harmoniseringskontorets fremsendelse af meddelelsen, og

b) i andre tilfælde end det i artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 nævnte tilfælde den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller indehaveren meddelelse om, at behandlingen vil blive genoptaget med de pågældende personer fra den dato, hvor Harmoniseringskontoret har fremsendt meddelelsen.

4. De frister, der - med undtagelse af fristen for betaling af fornyelsesgebyrer - var gældende for den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, eller indehaveren af et registreret EF-design på den dato, hvor behandlingen blev afbrudt, begynder atter at løbe fra den dato, hvor behandlingen genoptages.

Artikel 60

Afståelse fra inddrivelse af fordringer

Præsidenten for Harmoniseringskontoret kan afstå fra at inddrive et skyldigt beløb, hvis det pågældende beløb er af ringe størrelse, eller det er for usikkert, om fordringen kan inddrives.

KAPITEL XII

REPRÆSENTATION

Artikel 61

Udpegelse af en fælles repræsentant

1. Indgives en ansøgning om registrering af et EF-design af flere personer, og udpeges der i denne forbindelse ikke en fælles repræsentant, betragtes den i ansøgningen først nævnte ansøger som fælles repræsentant.

Hvis en af ansøgerne er forpligtet til at udpege en faglig repræsentant, betragtes denne som fælles repræsentant, medmindre den i ansøgningen først nævnte ansøger også har udpeget en faglig repræsentant.

Første og andet afsnit finder tilsvarende anvendelse på tredjeparter, der i forening indgiver begæring om, at et EF-design erklæres ugyldigt, og på fælles indehavere af et registreret EF-design.

2. Finder der under sagsbehandlingen overdragelse sted til flere personer, og har disse ikke udpeget en fælles repræsentant, finder stk. 1 anvendelse.

Er dette ikke muligt, opfordrer Harmoniseringskontoret de pågældende til inden to måneder at udpege en fælles repræsentant. Efterkommes denne opfordring ikke, udpeger Harmoniseringskontoret den fælles repræsentant.

Artikel 62

Fuldmagt

1. Advokater, anerkendte befuldmægtigede og mødeberettigede personer i overensstemmelse med den liste, der er omhandlet i artikel 78, stk. 1, litra b) eller c), i forordning (EF) nr. 6/2002, og som opbevares af Harmoniseringskontoret, kan indgive en underskrevet fuldmagt til Harmoniseringskontoret som bilag til akterne.

En sådan fuldmagt skal indgives, hvis Harmoniseringskontoret udtrykkeligt kræver det, eller hvis der er flere parter i den sag, i hvilken repræsentanten optræder ved Harmoniseringskontoret, og en af parterne udtrykkeligt kræver det.

2. Ansatte, der repræsenterer fysiske eller juridiske personer i henhold til artikel 77, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002, skal til Harmoniseringskontoret indgive en underskrevet fuldmagt som bilag til akterne.

3. Fuldmagten kan indgives på et hvilket som helst af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog. Den kan dække en eller flere ansøgninger eller begæringer eller registrerede EF-design eller have form af en generalfuldmagt, der giver repræsentanten tilladelse til at handle i alle sager ved Harmoniseringskontoret, hvori den, der har udstedt den, er part.

4. Skal der i medfør af stk. 1 eller 2 indgives en fuldmagt, fastsætter Harmoniseringskontoret en frist, inden for hvilken denne fuldmagt skal indgives. Indgives fuldmagten ikke rettidigt, videreføres sagen med fuldmagtsgiveren. Med undtagelse af indgivelsen af ansøgningen anses repræsentantens handlinger for ikke at have fundet sted, hvis fuldmagtsgiveren ikke godkender dem. Anvendelsen af artikel 77, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 berøres ikke heraf.

5. Stk. 1, 2 og 3 finder tilsvarende anvendelse på tilbagekaldelse af fuldmagter.

6. En repræsentant, som er ophørt med at være bemyndiget, betragtes fortsat som repræsentant, indtil Harmoniseringskontoret har fået meddelelse om fuldmagtens ophør.

7. Medmindre andet er angivet i fuldmagten, ophører denne ikke i forhold til Harmoniseringskontoret ved fuldmagtsgiverens død.

8. Har en part udpeget flere repræsentanter, kan disse uanset anden bestemmelse i fuldmagten handle såvel i forening som enkeltvis.

9. Fuldmagt for en sammenslutning af repræsentanter anses for at være gældende for enhver repræsentant, der godtgør, at han er beskæftiget i denne sammenslutning.

Artikel 63

Repræsentation

En meddelelse fra Harmoniseringskontoret til den behørigt udpegede repræsentant har samme retsvirkning som en meddelelse til fuldmagtsgiveren.

En meddelelse fra den behørigt udpegede repræsentant til Harmoniseringskontoret har samme retsvirkning som en meddelelse fra fuldmagtsgiveren.

Artikel 64

Ændringer i den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager

1. På begæring af en anerkendt befuldmægtiget slettes vedkommende af den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager, jf. artikel 78, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. En anerkendt befuldmægtiget slettes af listen ex officio:

a) hvis den anerkendte befuldmægtigede afgår ved døden eller bliver umyndig

b) hvis den anerkendte befuldmægtigede ikke længere er statsborger i en medlemsstat, og præsidenten for Harmoniseringskontoret ikke har givet dispensation i henhold til artikel 78, stk. 6, litra a), i forordning (EF) nr. 6/2002

c) hvis den anerkendte befuldmægtigede ikke længere har et forretningssted eller ansættelsessted i Fællesskabet

d) hvis den anerkendte befuldmægtigede ikke længere har den i artikel 78, stk. 4, litra c), første punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede bemyndigelse.

3. En anerkendt befuldmægtigets optagelse suspenderes ex officio af Harmoniseringskontoret, hvis vedkommendes ret til at repræsentere fysiske eller juridiske personer ved Benelux-landenes designkontor eller ved en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret, jf. artikel 78, stk. 4, litra c), første punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002, er blevet suspenderet.

4. En person, der er blevet slettet af den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager, opføres efter ansøgning i henhold til artikel 78, stk. 5, i forordning (EF) nr. 6/2002 på ny på denne liste, når grundene til, at vedkommende er blevet slettet, er bortfaldet.

5. Benelux-landenes designkontor samt de pågældende medlemsstaters centrale myndigheder for industriel ejendomsret skal straks - når de bliver bekendt hermed - give Harmoniseringskontoret meddelelse om enhver begivenhed, der er relevant i henhold til stk. 2 og 3.

6. Ændringer i den særlige liste over anerkendte befuldmægtigede i designsager offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

KAPITEL XIII

SKRIFTLIGE MEDDELELSER SAMT FORMKRAV

Artikel 65

Skriftlig meddelelse eller meddelelse på anden måde

1. Med forbehold af stk. 2 indgives ansøgninger om registrering af et EF-design samt enhver anden ansøgning, begæring eller erklæring i henhold til forordning (EF) nr. 6/2002 og alle andre meddelelser til Harmoniseringskontoret:

a) ved indgivelse af en underskrevet original af det pågældende dokument til Harmoniseringskontoret, f.eks. pr. post, ved personlig indlevering eller på anden måde; bilag til de indgivne dokumenter behøver ikke at være underskrevet

b) ved fremsendelse af en underskrevet original pr. telefax, jf. artikel 66, eller

c) ved fremsendelse af indholdet af meddelelsen via elektroniske midler, jf. artikel 67.

2. Gør ansøgeren brug af den i artikel 36, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede mulighed for at indgive et prøveeksemplar af designet, indgives ansøgningen og prøveeksemplaret til Harmoniseringskontoret i samme forsendelse i den form, der er fastsat i nærværende artikels stk. 1, litra a). Indgives ansøgningen og prøveeksemplaret, eller prøveeksemplarerne i tilfælde af en samlet ansøgning, ikke i samme forsendelse, fastsætter Harmoniseringskontoret ikke en ansøgningsdato, før den sidste del af forsendelsen er modtaget, jf. artikel 10, stk. 1, i nærværende forordning.

Artikel 66

Meddelelse pr. telefax

1. Fremsendes en ansøgning om registrering af et EF-design til Harmoniseringskontoret pr. telefax, og indeholder ansøgningen en gengivelse af designet, jf. artikel 4, stk. 1, som ikke opfylder kravene i nævnte artikel, skal den fornødne gengivelse, der er egnet til registrering og bekendtgørelse, fremsendes til Harmoniseringskontoret i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, litra a).

Modtager Harmoniseringskontoret gengivelsen inden en måned regnet fra datoen for modtagelsen af telefaxen, anses ansøgningen for modtaget af Harmoniseringskontoret på den dato, hvor telefaxen blev modtaget.

Modtager Harmoniseringskontoret gengivelsen efter udløbet af denne frist, anses ansøgningen for modtaget af Harmoniseringskontoret på den dato, hvor gengivelsen modtages.

2. Er en meddelelse modtaget pr. telefax ufuldstændig eller ulæselig, eller har Harmoniseringskontoret rimelig grund til at betvivle, at telefaxen er korrekt modtaget, giver Harmoniseringskontoret afsenderen meddelelse herom og opfordrer vedkommende til inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist at genfremsende originalen pr. telefax eller at fremsende originalen i overensstemmelse med artikel 65, stk. 1, litra a).

Efterkommes opfordringen inden for den angivne frist, anses den dato, hvor den genfremsendte meddelelse eller originalen blev modtaget, som datoen for modtagelsen af den oprindelige meddelelse, dog således at det er bestemmelserne om ansøgningsdatoen, der anvendes, når mangelen vedrører forhold, der er bestemmende for fastsættelsen af ansøgningsdatoen for en ansøgning om registrering af et EF-design.

Efterkommes opfordringen ikke inden for den fastsatte frist, anses meddelelsen som ikke modtaget.

3. Enhver meddelelse, der fremsendes til Harmoniseringskontoret pr. telefax, anses for behørigt underskrevet, hvis gengivelsen af underskriften kan aflæses af telefaxudskriften.

4. Præsidenten for Harmoniseringskontoret kan fastsætte supplerende krav, når meddelelsen sker pr. telefax, f.eks. krav til det udstyr, der skal benyttes, tekniske kommunikationsspecifikationer samt metoder til at identificere afsenderen.

Artikel 67

Meddelelse via elektroniske midler

1. Ansøgninger om registrering af et EF-design, herunder afbildningen af designet, kan indgives via elektroniske midler, jf. dog artikel 65, stk. 2, når der er tale om indgivelse af et prøveeksemplar.

Betingelserne herfor fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter kravene vedrørende meddelelse via elektroniske midler, f.eks. det udstyr, der skal anvendes, tekniske kommunikationsspecifikationer samt metoder til at identificere afsenderen.

3. Indgives en meddelelse via elektroniske midler, finder artikel 66, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

4. Indgives en meddelelse til Harmoniseringskontoret via elektroniske midler, anses angivelsen af afsenderens navn for at have samme gyldighed som underskriften.

Artikel 68

Blanketter

1. Harmoniseringskontoret stiller vederlagsfrit blanketter til rådighed til brug ved:

a) ansøgning om registrering af et EF-design

b) begæring om berigtigelse af en ansøgning eller en registrering

c) ansøgning om registrering af en overdragelse samt overdragelsesblanketten og overdragelsesdokumentet, jf. artikel 23, stk. 4

d) ansøgning om registrering af en licens

e) ansøgning om fornyelse af et registreret EF-designs registrering

f) begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt

g) begæring om restitutio in integrum

h) indgivelse af klager

i) udpegelse af en repræsentant ved individuel fuldmagt eller generalfuldmagt.

2. Harmoniseringskontoret kan vederlagsfrit stille andre blanketter til rådighed.

3. Harmoniseringskontoret stiller de i stk. 1 og 2 omhandlede blanketter til rådighed på alle Fællesskabets officielle sprog.

4. Harmoniseringskontoret stiller vederlagsfrit blanketterne til rådighed for Benelux-landenes designkontor og for medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret.

5. Harmoniseringskontoret kan også stille blanketterne til rådighed i maskinlæsbar form.

6. Parter, hvis sager behandles af Harmoniseringskontoret, bør benytte de af Harmoniseringskontoret udleverede blanketter eller kopier heraf eller blanketter med det samme indhold og af samme format som disse blanketter, f.eks. edb-fremstillede blanketter.

7. Blanketterne skal udfyldes på en sådan måde, at det giver mulighed for automatisk indlæsning af indholdet i en computer, f.eks. ved tegngenkendelse eller scanning.

KAPITEL XIV

UNDERRETNING AF OFFENTLIGHEDEN

Artikel 69

EF-designregisteret

1. Registeret kan føres som en elektronisk database.

2. I registeret indføres:

a) ansøgningsdatoen

b) ansøgningens journalnummer og journalnummeret på hvert enkelt design, der er omfattet af en samlet ansøgning

c) datoen for bekendtgørelsen af registreringen

d) ansøgerens navn, adresse og nationalitet og den stat, hvori han har bopæl, hovedsæde eller forretningssted

e) repræsentantens navn og forretningsadresse, for så vidt det ikke er en ansat, der handler som repræsentant i henhold til artikel 77, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 6/2002; er der mere end én repræsentant, indføres kun navn og forretningsadresse på den først nævnte repræsentant, idet navnet efterfølges af angivelsen "et al."; er der tale om en sammenslutning af repræsentanter, indføres kun sammenslutningens navn og adresse

f) afbildningen af designet

g) en angivelse af varerne efter navn, idet de grupperes efter klasser og underklasser i Locarno-klassifikationen, og idet numrene på de pågældende klasser og underklasser anføres foran navnene

h) oplysninger om påberåbelse af prioritet i henhold til artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002

i) oplysninger om påberåbelse af udstillingsprioritet i henhold til artikel 44 i forordning (EF) nr. 6/2002

j) hvis det er relevant, en angivelse af designeren eller af designerteamet, jf. artikel 18 i forordning (EF) nr. 6/2002, eller en angivelse af, at designeren eller designerteamet har givet afkald på retten til at blive nævnt

k) en angivelse af det sprog, ansøgningen er indgivet på, samt en angivelse af det andet sprog, som ansøgeren har anført i sin ansøgning i henhold til artikel 98, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002

l) datoen for ansøgningens indførelse i registeret og registreringsnummeret

m) en angivelse af en eventuel begæring om udsættelse af bekendtgørelsen, jf. artikel 50, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002, med angivelse af datoen for udsættelsesperiodens udløb

n) en angivelse af, at der er indgivet et prøveeksemplar i henhold til artikel 5

o) en angivelse af, at der er indgivet en beskrivelse i henhold til artikel 1, stk. 2, litra a).

3. Ud over de i stk. 2 omhandlede indførsler indføres i EF-designregisteret følgende oplysninger, hver med angivelse af registreringsdatoen:

a) ændringer vedrørende navn eller adresse på indehaveren eller vedrørende dennes nationalitet eller vedrørende den stat, i hvilken han har bopæl, hovedsæde eller forretningssted

b) ændringer vedrørende repræsentantens navn eller forretningsadresse, undtagen hvis der er tale om en repræsentant som omhandlet i artikel 77, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 6/2002

c) er der udpeget en ny repræsentant, dennes navn og forretningsadresse

d) en anmærkning om, at en samlet ansøgning eller registrering er blevet opdelt i særskilte ansøgninger eller registreringer i henhold til artikel 37, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002

e) meddelelse om en ændring af designet i henhold til artikel 25, stk. 6, i forordning (EF) nr. 6/2002, herunder, hvis det er relevant, en angivelse af afkaldet eller af retsafgørelsen eller afgørelsen truffet af Harmoniseringskontoret om det registrerede EF-designs delvise ugyldighed, samt berigtigelser af fejl, jf. nærværende forordnings artikel 20

f) en anmærkning om, at der i henhold til artikel 15, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 er anlagt søgsmål vedrørende krav på et registreret EF-design

g) den endelige afgørelse eller enhver anden afslutning af søgsmålet vedrørende krav på et EF-design, jf. artikel 15, stk. 4, litra b), i forordning (EF) nr. 6/2002

h) en ændring i ejendomsretten, jf. artikel 15, stk. 4, litra c), i forordning (EF) nr. 6/2002

i) overdragelser i henhold til artikel 28 i forordning (EF) nr. 6/2002

j) stiftelse eller overdragelse af en tinglig rettighed i henhold til artikel 29 i forordning (EF) nr. 6/2002 og arten af den tinglige rettighed

k) tvangsfuldbyrdelse i henhold til artikel 30 i forordning (EF) nr. 6/2002 og konkursbehandling i henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 6/2002

l) meddelelse eller overdragelse af en licens i henhold til artikel 16, stk. 2, eller artikel 32 i forordning (EF) nr. 6/2002 samt i givet fald licensens art i henhold til nærværende forordnings artikel 25

m) fornyelse af en registrering i henhold til artikel 13 i forordning (EF) nr. 6/2002 og den dato, hvor den får virkning

n) en anmærkning om konstatering af registreringsperiodens udløb

o) indehaverens erklæring om helt eller delvis afkald i henhold til artikel 51, stk. 1 og 3, i forordning (EF) nr. 6/2002

p) datoen for indgivelse af begæring eller indgivelse af et modkrav vedrørende en ugyldighedserklæring i henhold til artikel 52 eller artikel 86, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002

q) datoen for og indholdet af afgørelsen om begæringen eller modkravet vedrørende en ugyldighedserklæring eller anden afslutning af sagsbehandlingen i henhold til artikel 53 henholdsvis artikel 86, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002

r) en anmærkning om, at det registrerede EF-design i henhold til artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002 anses for ikke at have haft de retsvirkninger, der i henhold til forordningen er knyttet til designet

s) slettelse af den repræsentant, der er anført i henhold til stk. 2, litra e)

t) ændring eller sletning i registeret af de oplysninger, der er omhandlet i litra j), k) og l).

4. Præsidenten for Harmoniseringskontoret kan bestemme, at andre oplysninger end de i stk. 2 og 3 omhandlede skal indføres i registeret.

5. Indehaveren får meddelelse om alle ændringer i registeret.

6. Harmoniseringskontoret udsteder efter anmodning bekræftede eller ikke-bekræftede udskrifter af registeret mod betaling af et gebyr, jf. dog artikel 73.

KAPITEL XV

REGISTRERINGSTIDENDE FOR EF-DESIGN OG DATABASE

Artikel 70

Registreringstidende for EF-design

1. Harmoniseringskontoret fastsætter, hvor ofte Registreringstidende for EF-design skal udkomme, og i hvilken form.

2. Registreringstidende for EF-design indeholder bekendtgørelser af registreringer og af indførelser i registeret samt andre oplysninger om registreringer af design, hvis bekendtgørelse er foreskrevet i forordning (EF) nr. 6/2002 eller i nærværende forordning, jf. dog bestemmelserne i artikel 50, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 og i nærværende forordnings artikel 14 og 16 for så vidt angår udsættelse af bekendtgørelsen.

3. Er oplysninger, hvis bekendtgørelse er foreskrevet i forordning (EF) nr. 6/2002 eller i nærværende forordning, bekendtgjort i Registreringstidende for EF-design, skal den dato, hvor Registreringstidende udgives, anses som den dato, hvor oplysningerne blev bekendtgjort.

4. De oplysninger, som i henhold til artikel 14 og 16 skal bekendtgøres, bekendtgøres i givet fald på alle Fællesskabets officielle sprog.

Artikel 71

Database

1. Harmoniseringskontoret opretter en elektronisk database, der indeholder de oplysninger, der er anført i ansøgningerne om registrering af EF-design, samt indførsler i registeret. Med forbehold af de i artikel 50, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede begrænsninger kan Harmoniseringskontoret gøre indholdet af denne database tilgængelig ved direkte adgang eller på cd-rom eller i anden maskinlæsbar form.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter betingelserne for adgang til databasen, og hvorledes indholdet af denne database kan stilles til rådighed i maskinlæsbar form, ligesom han også fastsætter gebyrerne herfor.

KAPITEL XVI

AKTINDSIGT OG OPBEVARING AF AKTERNE

Artikel 72

Dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt

Følgende dokumenter er i henhold til artikel 74, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002 undtaget fra aktindsigt:

a) dokumenter vedrørende inhabilitet i henhold til artikel 132 i forordning (EF) nr. 40/94, idet bestemmelserne i denne artikel i denne sammenhæng finder tilsvarende anvendelse på registrerede EF-design og på ansøgninger herom

b) udkast til afgørelser og meddelelser samt andre interne dokumenter, som tjener til at forberede afgørelser og meddelelser

c) dokumenter, som den pågældende part, før der blev begæret aktindsigt, specielt har ønsket skulle være fortrolige, medmindre aktindsigt for de pågældende dokumenters vedkommende er berettiget, fordi den part, der søger om aktindsigt, har en legitim interesse heri, og dette må tillægges forrang.

Artikel 73

Adgang til EF-designregisteret

Er bekendtgørelsen af registreringen begæret udsat i henhold til artikel 50, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002:

a) er adgangen til registeret for andre personer end indehaveren begrænset til indehaverens navn, en eventuel repræsentants navn, ansøgnings- og registreringsdatoen, ansøgningens journalnummer og anmærkningen om, at bekendtgørelsen er udsat

b) må de bekræftede eller ikke-bekræftede udskrifter af registeret kun indeholde indehaverens navn, en eventuel repræsentants navn, ansøgnings- og registreringsdatoen, ansøgningens journalnummer og anmærkningen om, at bekendtgørelsen er udsat, medmindre begæringen er fremsat af indehaveren eller dennes befuldmægtigede.

Artikel 74

Regler for aktindsigt

1. Aktindsigt vedrørende registrerede EF-design opnås enten ved, at man får forevist det originale dokument, eller ved at man får en kopi heraf eller af et teknisk opbevaringsmiddel, hvis akten er opbevaret på denne måde.

En begæring om aktindsigt anses først for indgivet, når det krævede gebyr er betalt.

De nærmere regler for aktindsigt fastsættes af præsidenten for Harmoniseringskontoret.

2. Vedrører begæringen om aktindsigt en ansøgning om registrering af et EF-design eller et registreret EF-design, hvis bekendtgørelse er udsat, og på hvilket der under udsættelsen er givet afkald før eller ved periodens udløb, eller som i henhold til artikel 50, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002 anses for ikke at have haft de i forordningen angivne retsvirkninger, skal begæringen indeholde en angivelse af og bevis for, at:

a) den, der har ansøgt om et EF-design, eller indehaveren har givet samtykke til aktindsigten, eller

b) den person, der begærer aktindsigten, har en legitim interesse i aktindsigten, især hvis den, der har ansøgt om et EF-design, eller indehaveren har erklæret, at vedkommende efter registreringen af EF-designet vil påberåbe sig de hertil knyttede rettigheder over for den part, der har begæret aktindsigt.

3. Aktindsigten finder sted ved gennemsyn på stedet i Harmoniseringskontorets lokaler.

4. På begæring opnås aktindsigten ved, at der udleveres kopier af de pågældende dokumenter mod betaling af et gebyr.

5. Harmoniseringskontoret udsteder på begæring og mod betaling af et gebyr bekræftede eller ikke-bekræftede kopier af ansøgningen om registrering af et EF-design eller af de dokumenter i akterne, der må kopieres i henhold til stk. 4.

Artikel 75

Meddelelse af oplysninger fra akterne

Med de i artikel 74 i forordning (EF) nr. 6/2002 og de i nærværende forordnings artikel 72 og 73 foreskrevne begrænsninger kan Harmoniseringskontoret efter anmodning og mod betaling af gebyr meddele oplysninger fra akterne vedrørende EF-design, der søges registreret, eller som er registreret.

Harmoniseringskontoret kan dog kræve, at den person, der begærer aktindsigt, gives aktindsigt ved gennemsyn på stedet, hvis dette under hensyn til omfanget af de oplysninger, som skal meddeles, anses for hensigtsmæssigt.

Artikel 76

Opbevaring af akter

1. Harmoniseringskontoret opbevarer akterne vedrørende ansøgninger om registrering af EF-design og vedrørende registrerede EF-design i mindst fem år fra udgangen af det år, hvori:

a) ansøgningen afslås eller trækkes tilbage

b) registreringen af det registrerede EF-design udløber endeligt

c) det endelige afkald på det registrerede EF-design registreres i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 6/2002

d) det registrerede EF-design slettes endeligt af registeret

e) det registrerede EF-design anses for ikke at have haft de i forordning (EF) nr. 6/2002 angivne retsvirkninger i henhold til forordningens artikel 50, stk. 4.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret fastsætter, hvorledes akterne skal opbevares.

KAPITEL XVII

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 77

Udveksling af oplysninger og meddelelser mellem Harmoniseringskontoret og medlemsstaternes myndigheder

1. Harmoniseringskontoret og medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret og Benelux-landenes designkontor meddeler efter anmodning hinanden relevante oplysninger om indgivelse af ansøgninger om registrering af EF-design, Benelux-design eller nationale registrerede design og om sager, der vedrører sådanne ansøgninger, og de på grundlag heraf registrerede design. Meddelelsen af disse oplysninger er ikke underkastet begrænsningerne i artikel 74 i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. Meddelelser, som følger af anvendelsen af forordning (EF) nr. 6/2002 eller nærværende forordning, udveksles direkte mellem Harmoniseringskontoret og medlemsstaternes domstole eller myndigheder.

Meddelelsen af sådanne oplysninger kan også foregå via medlemsstaternes centrale myndigheder for industriel ejendomsret eller Benelux-landenes designkontor.

3. Udgifter i forbindelse med meddelelser i henhold til stk. 1 og 2 afholdes af den myndighed, der giver meddelelsen, som er gebyrfri.

Artikel 78

Aktindsigt for medlemsstaternes domstole og myndigheder eller ved disses mellemkomst

1. Medlemsstaternes domstole og myndigheder kan efter anmodning få indsigt i ansøgninger om registrering af et EF-design eller registrerede EF-design enten ved at få forevist det originale dokument eller ved at få en kopi heraf. Artikel 74 finder ikke anvendelse.

2. Medlemsstaternes domstole og anklagemyndigheder kan under de for dem verserende retssager give tredjemand indsigt i de af Harmoniseringskontoret fremsendte akter eller kopier. Aktindsigten meddeles i overensstemmelse med artikel 74 i forordning (EF) nr. 6/2002.

3. Harmoniseringskontoret opkræver ikke gebyr for aktindsigt i henhold til stk. 1 og 2.

4. Ved fremsendelse af akter eller kopier deraf til medlemsstaternes domstole og anklagemyndigheder angiver Harmoniseringskontoret, hvilke begrænsninger der i henhold til artikel 74 i forordning (EF) nr. 6/2002 og nærværende forordnings artikel 72 finder anvendelse på gennemførelsen af aktindsigt vedrørende ansøgninger om registrering af EF-design eller registrerede EF-design.

KAPITEL XVIII

OMKOSTNINGER

Artikel 79

Fastsættelse og fordeling af omkostninger

1. Der træffes afgørelse om fordelingen af omkostningerne i henhold til artikel 70, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 6/2002 i afgørelsen vedrørende en begæring om, at et registreret EF-design erklæres ugyldigt, eller i afgørelsen i en appelsag.

2. Der træffes afgørelse om fordelingen af omkostningerne i henhold til artikel 70, stk. 3 og 4, i forordning (EF) nr. 6/2002 i en afgørelse om sagsomkostningerne, som træffes af ugyldighedsafdelingen eller appelkammeret.

3. Begæringen om fastsættelse af omkostningerne som omhandlet i artikel 70, stk. 6, første punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002 skal indeholde en opgørelse over disse omkostninger med tilhørende dokumentation.

Begæringen kan først antages, når den afgørelse, som ligger til grund for begæringen om fastsættelse af omkostningerne, er blevet endelig. Til fastsættelse af omkostningerne er det tilstrækkeligt, at de er sandsynliggjort.

4. Den i artikel 70, stk. 6, andet punktum, i forordning (EF) nr. 6/2002 omhandlede begæring om en prøvelse af en af afdelingerne truffet afgørelse om fastsættelse af omkostningerne skal indgives til Harmoniseringskontoret inden en måned efter, at meddelelse om fastsættelse af omkostningerne er givet, og skal være begrundet.

Begæringen betragtes først som indgivet, når gebyret for prøvelse af omkostningsfastsættelsen er betalt.

5. Ugyldighedsafdelingen eller appelkammeret træffer alt efter det enkelte tilfælde afgørelse om den i stk. 4 omhandlede begæring uden mundtlig forhandling.

6. De gebyrer, der i henhold til artikel 70, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 skal udredes af den tabende part, er begrænset til de gebyrer, som den anden part har betalt for begæringen om, at et EF-design erklæres ugyldigt, og/eller for klagen.

7. De for sagens gennemførelse nødvendige omkostninger, som den vindende part faktisk har haft, udredes i henhold til artikel 70, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 af den tabende part inden for rammerne af følgende maksimumsatser:

a) rejseudgifter for en part i sagen for hen- og tilbagerejse mellem bopæl eller forretningssted og det sted, hvor den mundtlige forhandling eller bevisoptagelsen finder sted:

i) med et beløb svarende til jernbanebilletprisen på første klasse inklusive de sædvanlige befordringstillæg, hvis den samlede afstand pr. jernbane ikke overstiger 800 km

ii) med et beløb svarende til flybilletprisen på turistklasse, hvis den samlede afstand pr. jernbane overstiger 800 km, eller hvis der skal benyttes søvej

b) dagpenge til en part i sagen med et beløb svarende til de dagpenge. der i artikel 13 i bilag VII til vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber er fastsat for tjenestemænd i lønklasse A 4-A 8

c) rejseudgifter til repræsentanter som omhandlet i artikel 78, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 og til vidner og sagkyndige med de beløb, der følger af litra a)

d) dagpenge til repræsentanter som omhandlet i artikel 78, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 og til vidner og sagkyndige med de beløb, der følger af litra b)

e) omkostninger til bevisoptagelse i form af vidneafhøringer, udtalelser fra sagkyndige eller besigtigelse med højst 300 EUR pr. sag

f) omkostninger til repræsentation som omhandlet i artikel 78, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002 af:

i) den, der har fremsat begæringen i sager om et registreret EF-designs ugyldighed, med højst 400 EUR

ii) indehaveren i sager om et registreret EF-designs ugyldighed, med højst 400 EUR

iii) klageren i en appelsag, med højst 500 EUR

iv) indstævnte i en appelsag, med højst 500 EUR

g) er den vindende part blevet repræsenteret af flere repræsentanter som omhandlet i artikel 78, stk. 1, i forordning (EF) nr. 6/2002, udreder den tabende part kun de i litra c), d) og f) omhandlede omkostninger til én repræsentant

h) det kan ikke kræves, at den tabende part skal godtgøre den vindende part andre end de i litra a)-g) omhandlede omkostninger, udgifter eller salærer.

Finder der i en af de i litra f) omhandlede sager bevisoptagelse sted i form af vidneafhøringer, udtalelser fra sagkyndige eller besigtigelse, fastsættes der et yderligere beløb til repræsentationsomkostninger på højst 600 EUR pr. sag.

KAPITEL XIX

SPROG

Artikel 80

Anmodninger og erklæringer

Uanset artikel 98, stk. 4, i forordning (EF) nr. 6/2002:

a) kan enhver begæring, anmodning eller erklæring vedrørende en ansøgning om registrering af et EF-design indgives på det sprog, der er benyttet i ansøgningen eller på det andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin ansøgning

b) kan enhver ansøgning, begæring, anmodning eller erklæring - bortset fra en begæring om, at et EF-design erklæres ugyldigt i henhold til artikel 52 i forordning (EF) nr. 6/2002, eller meddelelse af afkald i henhold til artikel 51 i forordning (EF) nr. 6/2002 vedrørende et registreret EF-design - indgives på et af Harmoniseringskontorets sprog

c) kan en hvilken som helst af Harmoniseringskontorets blanketter, hvis der gøres brug heraf, jf. artikel 68, på et af Harmoniseringskontorets sprog anvendes, forudsat at tekstafsnittene i blanketten udfyldes på et af Harmoniseringskontorets sprog.

Artikel 81

Skriftlig procedure

1. Uanset artikel 98, stk. 3 og 5, i forordning (EF) nr. 6/2002 og medmindre andet er fastsat i nærværende forordning, kan parterne i skriftlige procedurer ved Harmoniseringskontoret benytte et hvilket som helst af Harmoniseringskontorets sprog.

Hvis det valgte sprog ikke er behandlingssproget, skal parterne tilvejebringe en oversættelse til behandlingssproget inden en måned fra den dato, hvor originaldokumentet blev indgivet.

Er den, der har ansøgt om registrering af et EF-design, den eneste part i proceduren ved Harmoniseringskontoret, og er det i ansøgningen om registrering af EF-designet benyttede sprog ikke et af Harmoniseringskontorets sprog, kan oversættelsen også indgives på det andet sprog, som ansøgeren har angivet i sin ansøgning.

2. Medmindre andet er fastsat i denne forordning, kan dokumenter, der skal benyttes under en procedure ved Harmoniseringskontoret, indgives på et hvilket som helst af Fællesskabets officielle sprog.

Er sådanne dokumenter affattet på et andet sprog end behandlingssproget, kan Harmoniseringskontoret kræve, at der inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist tilvejebringes en oversættelse til behandlingssproget eller - hvis den pågældende part i sagen måtte vælge dette - til et af Harmoniseringskontorets sprog.

Artikel 82

Mundtlig forhandling

1. Enhver part i en mundtlig forhandling ved Harmoniseringskontoret kan i stedet for behandlingssproget anvende et andet af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog, forudsat at vedkommende part sørger for tolkning til behandlingssproget.

Vedrører den mundtlige forhandling i en sag en ansøgning om registrering af et EF-design, kan ansøgeren enten benytte det sprog, ansøgningen er affattet på, eller det andet sprog, som han har angivet.

2. Under mundtlige forhandlinger vedrørende ansøgninger om registrering af et EF-design, kan Harmoniseringskontorets ansatte anvende enten det sprog, ansøgningen er affattet på, eller det andet sprog, som ansøgeren har angivet.

Under alle andre mundtlige forhandlinger kan Harmoniseringskontorets ansatte i stedet for behandlingssproget anvende et af Harmoniseringskontorets andre sprog, forudsat at parten eller parterne i sagen indvilliger heri.

3. For så vidt angår bevisoptagelsen kan parter, vidner eller sagkyndige, som skal afhøres, og som ikke er i stand til at udtrykke sig tilstrækkelig præcist på behandlingssproget, anvende et hvilket som helst af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog.

Er der truffet beslutning om bevisoptagelse på begæring af en part i sagen, vil parter, vidner eller sagkyndige, som skal afhøres, og som udtrykker sig på et andet sprog end behandlingssproget, kun blive afhørt, hvis den part, der har begæret bevisoptagelsen, selv sørger for tolkning til behandlingssproget.

Under forhandlinger vedrørende en ansøgning om registrering af et EF-design kan i stedet for det sprog, som ansøgningen er affattet på, anvendes det andet sprog, som ansøgeren har angivet.

Under forhandlinger, hvor der kun er involveret én part, kan Harmoniseringskontoret på begæring af den pågældende part tillade, at bestemmelserne i dette stykke fraviges.

4. Er alle parter og Harmoniseringskontoret enige, kan der under mundtlig forhandling anvendes et hvilket som helst af Det Europæiske Fællesskabs officielle sprog.

5. Harmoniseringskontoret skal om nødvendigt og for egen regning sørge for tolkning til behandlingssproget eller i givet fald til Harmoniseringskontorets andre sprog, medmindre ansvaret for tolkning påhviler en af sagens parter.

6. Erklæringer, der er afgivet af Harmoniseringskontorets ansatte, af sagens parter eller af vidner og sagkyndige på et af Harmoniseringskontorets sprog under den mundtlige forhandling, indføres i referatet på det benyttede sprog. Erklæringer afgivet på andre sprog indføres på behandlingssproget.

Berigtigelser til en ansøgning om registrering af et EF-design eller til et registreret EF-design indføres i referatet på behandlingssproget.

Artikel 83

Bekræftelse af oversættelser

1. Skal der indgives en oversættelse af et dokument, kan Harmoniseringskontoret kræve, at der inden for en af Harmoniseringskontoret fastsat frist indgives en bekræftelse af, at oversættelsen svarer til den oprindelige tekst.

Vedrører bekræftelsen en oversættelse af en tidligere ansøgning, jf. artikel 42 i forordning (EF) nr. 6/2002, må fristen ikke være under tre måneder regnet fra ansøgningens indgivelse.

Indgives bekræftelsen ikke rettidigt, anses dokumentet som ikke modtaget.

2. Præsidenten for Harmoniseringskontoret kan fastsætte, hvorledes oversættelser bekræftes.

Artikel 84

Oversættelsers retsgyldighed

Medmindre der foreligger bevis for det modsatte, kan Harmoniseringskontoret gå ud fra, at en oversættelse er i overensstemmelse med den oprindelige tekst.

KAPITEL XX

GENSIDIGHED, OVERGANGSPERIODE OG IKRAFTTRÆDEN

Artikel 85

Bekendtgørelse af gensidighed

1. Præsidenten for Harmoniseringskontoret anmoder om nødvendigt Kommissionen om at undersøge, om en stat, der ikke har tiltrådt Pariserkonventionen om beskyttelse af industriel ejendomsret eller overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, indrømmer gensidighed som omhandlet i artikel 41, stk. 5, i forordning (EF) nr. 6/2002.

2. Konstaterer Kommissionen, at der indrømmes den i stk. 1 omhandlede gensidighed, lader den en meddelelse herom offentliggøre i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Artikel 41, stk. 5, i forordning (EF) nr. 6/2002 finder anvendelse fra datoen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende af den i stk. 2 omhandlede meddelelse, medmindre meddelelsen fastsætter et tidligere anvendelsestidspunkt.

Artikel 41, stk. 5, i forordning (EF) nr. 6/2002 finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor der i De Europæiske Fællesskabers Tidende offentliggøres en meddelelse fra Kommissionen om, at der ikke længere indrømmes gensidighed, medmindre meddelelsen fastsætter et tidligere tidspunkt.

4. De i stk. 2 og 3 omhandlede meddelelser skal også offentliggøres i Harmoniseringskontorets meddelelsesblad.

Artikel 86

Overgangsperiode

1. Harmoniseringskontoret påfører alle ansøgninger om registrering af et EF-design, der indgives senest tre måneder forud for den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, en ansøgningsdato, der fastsættes i overensstemmelse med den nævnte bestemmelse, samt den faktiske dato, hvor ansøgningen er modtaget.

2. For ansøgningers vedkommende skal prioritetsperioden på seks måneder, jf. artikel 41 og 44 i forordning (EF) nr. 6/2002, beregnes fra den dato, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002.

3. Harmoniseringskontoret kan til ansøgeren udstede en kvittering før den dato, der fastsættes i overensstemmelse med artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002.

4. Harmoniseringskontoret kan behandle ansøgninger før den dato, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 111, stk. 2, i forordning (EF) nr. 6/2002, og tage kontakt med ansøgeren med henblik på at afhjælpe eventuelle mangler inden denne dato.

Afgørelser vedrørende sådanne ansøgninger kan kun træffes efter nævnte dato.

5. Indgives en ansøgning om registrering af et EF-design til Harmoniseringskontoret, til en medlemsstats centrale myndighed for industriel ejendomsret eller til Benelux-landenes designkontor inden påbegyndelsen af den tremåneders frist, der er fastsat i artikel 111, stk. 3, i forordning (EF) nr. 6/2002, anses ansøgningen for ikke at være indgivet.

Ansøgeren skal have meddelelse herom, og ansøgningen tilbagesendes til vedkommende.

Artikel 87

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. oktober 2002.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 3 af 5.1.2002, s. 1.

(2) Se side 54 i denne Tidende.

(3) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1.