32002R1486

Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/2002 af 19. august 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1591/2001 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for bomuld

EF-Tidende nr. L 223 af 20/08/2002 s. 0003 - 0004


Kommissionens forordning (EF) nr. 1486/2002

af 19. august 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 1591/2001 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for bomuld

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Grækenlands tiltrædelse, særlig protokol nr. 4 om bomuld, senest ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1050/2001(1),

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1051/2001 af 22. maj 2001 om støtte til bomuldsproduktionen(2), særlig artikel 19, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Med henblik på at føre korrekt regnskab med de mængder bomuld, der ikke er egreneret, bør begreberne støtteberettiget produktion og faktisk produktion, jf. artikel 16, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1591/2001 af 2. august 2001 om gennemførelsesbestemmelser til støtteordningen for bomuld(3), fastlægges nærmere.

(2) Efter artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1051/2001 kan medlemsstaterne begrænse de støtteberettigede arealer ud fra bl.a. landbrugs- og miljømæssige kriterier. For så vidt medlemsstaten gør brug af denne bestemmelse, kan de mængder bomuld, der stammer fra arealer, som overskrider den fastsatte grænse, egreneres og markedsføres, men der kan ikke ydes EF-støtte for dem, og de skal ikke overholde minimumsprisen.

(3) Efter artikel 15, stk. 4, litra a), i forordning (EF) nr. 1591/2001 skal medlemsstaterne hvert år senest den 15. maj meddele oplysninger om, hvilke mængder der er blevet godkendt støtte for. For at opnå det bedst mulige kendskab til de faktiske forhold omkring den høst, der trykker markedet, bør medlemsstaterne også meddele oplysninger om, hvilke mængder der ikke er blevet godkendt støtte for.

(4) Efter artikel 13, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1591/2001 fastslår medlemsstaten ved kontrol på stedet, der omfatter mindst 5 % af erklæringerne, at oplysningerne i arealerklæringerne er nøjagtige. Efter forordningens artikel 9, stk. 2, kan de anmeldte arealer tilpasses, hvis de afviger fra dem, der blev konstateret ved kontrollen. Det bedst mulige kendskab til nøjagtigheden af oplysningerne i arealerklæringerne spiller en vigtig rolle for forvaltningen af støtteordningen, herunder i forbindelse med de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1051/2001. Med henblik på kontrollen på stedet af 5 % af arealerklæringerne bør der derfor fastsættes en dato, der er sidste frist for at foretage en effektiv kontrol af overholdelsen af de nationale bestemmelser om arealbegrænsning.

(5) Med henblik på en korrekt forvaltning af støtteordningen er det i artikel 15 i forordning (EF) nr. 1591/2001 anført, hvilke oplysninger medlemsstaterne skal meddele Kommissionen. Medlemsstaterne bør også meddele oplysninger om de foranstaltninger, der er truffet i henhold til artikel 14, stk. 1 og 2.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Naturfibre -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1591/2001 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 4, stk. 2, indsættes: "Det i første afsnit nævnte støttebeløb i euro pr. 100 kg ydes for ikke-egreneret bomuld, af sund og sædvanlig handelskvalitet, som stammer fra arealer, der er anmeldt i henhold til artikel 9 og ikke er udelukket fra støtte i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1051/2001, som producenterne har leveret til egreneringsvirksomhederne, og som opfylder bestemmelserne i artikel 5, 6, 8, 10, 11 og 12."

2) Artikel 13, stk. 1, litra a), affattes således: "a) at erklæringerne vedrørende bomuldsarealerne er nøjagtige, idet der senest den 15. november i det pågældende produktionsår gennemføres kontrol på stedet, som omfatter mindst 5 % af erklæringerne."

3) I artikel 15, stk. 4, litra a), indsættes som nr. iv) og v): "iv) en oversigt over de mængder, som producenterne har leveret til egreneringsvirksomhederne, og som opfylder betingelserne for den faktiske produktion, jf. artikel 16, stk. 3, andet afsnit

v) en oversigt over de mængder, som producenterne har leveret til egreneringsvirksomhederne, og som ikke blev godkendt til støtte for indeværende produktionsår, opdelt efter udelukkelseskategori."

4) I artikel 15 indsættes som stk. 7: "7. Medlemsstaterne meddeler hvert år senest den 30. september, hvilke sanktioner der er truffet og er ved at blive undersøgt i henhold til artikel 14, stk. 1 og 2, for det foregående produktionsår."

5) I artikel 16, stk. 3, indsættes som andet afsnit: "Den i første afsnit omhandlede faktiske produktion svarer til den samlede produktion af ikke-egreneret bomuld, af sund og sædvanlig handelskvalitet, som stammer fra de i henhold til artikel 9 anmeldte arealer og ikke er udelukket fra støtteordningen i henhold til artikel 17, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1051/2001, og som producenterne har leveret til egreneringsvirksomhederne."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. august 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 1.

(2) EFT L 148 af 1.6.2001, s. 3.

(3) EFT L 210 af 3.8.2001, s. 12.