32002R1406

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 208 af 05/08/2002 s. 0001 - 0009


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002

af 27. juni 2002

om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 80, stk. 2,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er vedtaget et stort antal retsakter i Fællesskabet med henblik på øget sikkerhed og forebyggelse af forurening ved søtransport. Denne lovgivning er kun effektiv, hvis den anvendes korrekt og ensartet i hele Fællesskabet. Herved kan man sikre lige vilkår og mindske den konkurrenceforvridning, der opstår, fordi skibe, der ikke følger reglerne, nyder økonomiske fordele, samt belønne dem, der overholder reglerne.

(2) Nogle af de opgaver, som nu udføres på fællesskabsplan eller nationalt plan, vil kunne varetages af et specialiseret organ. Der er klart brug for teknisk og videnskabelig støtte og sagkundskab på højt plan til korrekt anvendelse af fællesskabsretten om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, til overvågning af gennemførelsen heraf og til vurdering af effektiviteten af de gældende foranstaltninger. Der bør derfor oprettes et europæisk agentur for søfartssikkerhed ("agenturet") inden for Fællesskabets nuværende institutionelle rammer og kompetencefordeling.

(3) Med agenturet oprettes et teknisk organ, der skal give Fællesskabet de nødvendige midler i hænde til effektivt at skærpe reglerne om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe. Agenturet bør bistå Kommissionen med den løbende opdatering af EF-lovgivningen om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe samt yde den nødvendige støtte til sikring af, at denne gennemføres ensartet og effektivt i hele Fællesskabet, ved at bistå Kommissionen med at løse de opgaver, den har fået overdraget i medfør af eksisterende og fremtidig EF-lovgivning om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe.

(4) For at kunne opfylde sit formål bør agenturet udføre en række andre vigtige opgaver for at forbedre søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe i medlemsstaternes farvande. I den forbindelse bør agenturet samarbejde med medlemsstaterne om at tilrettelægge passende uddannelsesaktiviteter inden for havnestatskontrol- og flagstatsrelaterede emner og om at yde teknisk bistand i forbindelse med gennemførelse af fællesskabslovgivningen. Det bør fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF(5), nemlig ved at udvikle og forvalte de informationssystemer, der måtte være nødvendige for at nå målene i dette direktiv. Agenturet bør fremme samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaterne om opklaring af alvorlige søulykker. Det bør give Kommissionen og medlemsstaterne objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om søfartssikkerhed og forureningsforebyggelse, så de kan tage de fornødne initiativer til at skærpe de gældende foranstaltninger og vurdere disses effektivitet. Det bør stille Fællesskabets knowhow inden for søfartssikkerhed til rådighed for ansøgerlandene. Det bør være åbent for deltagelse af disse stater og andre tredjelande, der har indgået aftaler med Fællesskabet, i henhold til hvilke de vedtager og gennemfører EF-lovgivningen på området for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe.

(5) Agenturet bør fremme samarbejdet mellem medlemsstaterne og udvikle og videreformidle god praksis i Fællesskabet. Dette vil igen bidrage til at forbedre søfartssikkerhedssystemet i Fællesskabet generelt og mindske risikoen for søulykker, havforurening og tab af menneskeliv på søen.

(6) For at agenturet kan udføre sine opgaver fyldestgørende, bør dets tjenestemænd aflægge besøg i medlemsstaterne for at overvåge, om Fællesskabets system for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe fungerer korrekt. Besøgene bør gennemføres i overensstemmelse med en politik, der udformes af agenturets bestyrelse, og bør lettes af medlemsstaternes myndigheder.

(7) Agenturet bør anvende den relevante fællesskabslovgivning om aktindsigt og beskyttelse af det enkelte menneske i forbindelse med databehandling af personoplysninger. Det bør give offentligheden og alle berørte parter objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om sit arbejde.

(8) Med hensyn til agenturets ansvar i kontraktforhold, som reguleres i henhold til den lov, der gælder for den af agenturet indgåede aftale, bør Domstolen have beføjelse til at træffe afgørelse i henhold til en voldgiftsbestemmelse i den pågældende aftale. Domstolen bør også have kompetence i tvister vedrørende skadeserstatning opstået i forbindelse med agenturets ansvar uden for kontraktforhold.

(9) For effektivt at sikre, at agenturet løser sine opgaver, bør medlemsstaterne og Kommissionen være repræsenteret i en bestyrelse, som har beføjelse til at fastlægge budgettet, kontrollere dets gennemførelse, vedtage passende finansbestemmelser, indføre gennemsigtige arbejdsprocedurer for agenturets beslutningsproces, godkende agenturets arbejdsprogram, behandle anmodninger fra medlemsstaterne om teknisk bistand, fastlægge en politik for besøg i medlemsstaterne og udpege den administrerende direktør. Under hensyn til dette agenturs stærkt tekniske og videnskabelige funktion og opgaver er det hensigtsmæssigt, at bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for Kommissionen, alle med høj grad af ekspertise. For yderligere at sikre, at bestyrelsen råder over den højeste sagkundskab og erfaring, og for i høj grad at inddrage de mest berørte sektorer i agenturets arbejde bør Kommissionen udpege uafhængige sagkyndige fra disse sektorer som medlemmer af bestyrelsen uden stemmeret på grundlag af deres personlige fortjeneste og erfaringer inden for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe og ikke som repræsentanter for bestemte faglige organisationer.

(10) Af hensyn til en effektiv arbejdsgang i agenturet er det nødvendigt, at den administrerende direktør udnævnes på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevant for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, og at den pågældende råder over fuldstændig uafhængighed og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af agenturets arbejde. I dette øjemed bør den administrerende direktør sikre, at agenturets arbejdsprogram gennemføres korrekt, hvert år udarbejde et udkast til årsberetning, der skal forelægges bestyrelsen, opstille overslag over agenturets indtægter og udgifter og gennemføre budgettet.

(11) For at sikre agenturet fuld selvstændighed og uafhængighed bør det råde over et selvstændigt budget, hvor indtægterne hovedsagelig kommer fra et fællesskabsbidrag.

(12) Efterhånden som der de seneste år er blevet oprettet flere decentrale agenturer, har budgetmyndigheden bestræbt sig på at forbedre gennemsigtigheden af og kontrollen med forvaltningen af de fællesskabsmidler, de har fået bevilget, navnlig opførelse af gebyrindtægter på budgettet, finanskontrol, beføjelser til at meddele decharge, bidrag til pensionsordninger og den interne budgetprocedure (adfærdskodeks). Tilsvarende bør Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1073/1999 af 25. maj 1999 om undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(6), finde ubegrænset anvendelse på agenturet, som bør tiltræde den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber om de interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF)(7).

(13) Senest fem år efter, at agenturet har indledt sin virksomhed, bør bestyrelsen foranstalte en uafhængig ekstern evaluering for at vurdere, hvilken virkning denne forordning, agenturet og dets arbejdsform har haft for skabelsen af et højt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

KAPITEL I

MÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Formål

1. Ved denne forordning oprettes et europæisk agentur for søfartssikkerhed, i det følgende benævnt "agenturet", som skal sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed og for forebyggelse af forurening fra skibe i Fællesskabet.

2. Agenturet yder medlemsstaterne og Kommissionen den nødvendige tekniske og videnskabelige støtte og sagkundskab på højt plan for at bistå dem med at anvende fællesskabsretten korrekt på området søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, overvåge gennemførelsen heraf og vurdere effektiviteten af de gældende foranstaltninger.

Artikel 2

Opgaver

For at sikre, at målene i artikel 1 gennemføres korrekt, udfører agenturet følgende opgaver:

a) Det bistår, når det er hensigtsmæssigt, Kommissionen i det forberedende arbejde med ajourføring og udvikling af fællesskabsretten om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, bl.a. under hensyntagen til udviklingen i den internationale lovgivning på dette område. Denne opgave omfatter analyse af forskningsprojekter på området søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe.

b) Det bistår Kommissionen med den effektive gennemførelse af fællesskabsretten om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe i hele Fællesskabet. Agenturet skal navnlig:

i) overvåge, hvordan Fællesskabets havnestatskontrolordning generelt fungerer, eventuelt ved besøg i medlemsstaterne, og foreslå Kommissionen eventuelle forbedringer på dette område

ii) yde Kommissionen den tekniske bistand, den behøver for at deltage i arbejdet i de tekniske organer under Paris-aftalememorandummet om havnestatskontrol

iii) bistå Kommissionen i udførelsen af alle opgaver, som tillægges Kommissionen ved eksisterende eller fremtidig fællesskabsret om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, navnlig om klassifikationsselskaber, passagerskibes sikkerhed samt skibsbesætningers sikkerhed, uddannelse, sønæring og vagtforhold.

c) Det samarbejder med medlemsstaterne for

i) når det er hensigtsmæssigt at tilrettelægge relevante uddannelsesaktiviteter inden for havnestats- eller flagstatsrelaterede emner

ii) at udvikle tekniske løsninger og yde teknisk støtte i forbindelse med gennemførelsen af fællesskabsretten.

d) Det fremmer samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen på det område, som er omfattet af direktiv 2002/59/EF. Agenturet skal navnlig:

i) fremme samarbejdet mellem kyststaterne i de berørte farvande inden for de sagsområder, der er omfattet af nævnte direktiv

ii) udvikle og forvalte de informationssystemer, der er nødvendige for at virkeliggøre målene i nævnte direktiv.

e) Det skal lette samarbejdet mellem medlemsstaterne og Kommissionen i forbindelse med udviklingen af en fælles metodologi for opklaring af søulykker, i overensstemmelse med vedtagne internationale principper, under skyldig hensyntagen til de forskellige retssystemer i medlemsstaterne, støtten til medlemsstaterne i deres opklaring af alvorlige søulykker og udarbejdelsen af en analyse af eksisterende søulykkesrapporter.

f) Agenturet forsyner Kommissionen og medlemsstaterne med objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om søfartssikkerhed og om forebyggelse af forurening fra skibe, så de på dette grundlag kan træffe de fornødne foranstaltninger til at forbedre sikkerheden til søs og forebygge forurening fra skibe og vurdere effektiviteten af de gældende foranstaltninger. Disse opgaver omfatter indsamling, registrering og vurdering af tekniske oplysninger om sikkerhed til søs og skibsfart, men også om uforsætlig og forsætlig havforurening, systematisk anvendelse af de bestående databaser, herunder gensidig udveksling af data, og når det er hensigtsmæssigt, udvikling af yderligere databaser. På grundlag af de indsamlede data bistår agenturet Kommissionen med hver sjette måned at offentliggøre oplysninger om skibe, som er blevet nægtet anløbstilladelse i Fællesskabets havne i medfør af Rådets direktiv 95/21/EF af 19. juni 1995 om håndhævelse over for skibe, der anløber Fællesskabets havne og sejler i farvande under medlemsstaternes jurisdiktion, af internationale standarder for skibes sikkerhed, for forureningsforebyggelse samt for leve- og arbejdsvilkår om bord (havnestatskontrol)(8). Agenturet skal ligeledes bistå Kommissionen og medlemsstaterne med at fremme identifikation og forfølgelse af skibe, der er ansvarlige for ulovlig udledning.

g) Under forhandlingerne med ansøgerlandene kan agenturet yde teknisk støtte til gennemførelse af fællesskabsretten om søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe. Denne opgave skal koordineres med eksisterende regionale samarbejdsprogrammer og omfatter, når det er hensigtsmæssigt, tilrettelæggelse af passende uddannelsesaktiviteter.

Artikel 3

Besøg i medlemsstaterne

1. For at udføre sine opgaver kan agenturet aflægge besøg i medlemsstaterne i overensstemmelse med den politik, som bestyrelsen har fastlagt. Medlemsstaternes myndigheder letter arbejdet for agenturets personale.

2. Agenturet oplyser den berørte medlemsstat om det planlagte besøg, de udsendte tjenestemænds identitet og datoen for besøgets begyndelse. De tjenestemænd ved agenturet, der har til opgave at aflægge disse besøg, udfører denne opgave efter forelæggelse af en afgørelse fra agenturets administrerende direktør med en beskrivelse af formålet med besøget.

3. Ved afslutningen af hvert besøg udfærdiger agenturet en rapport, som den sender til Kommissionen og den pågældende medlemsstat.

Artikel 4

Gennemsigtighed og beskyttelse af oplysninger

1. Agenturet anvender principperne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(9) ved behandling af ansøgninger om aktindsigt i dets dokumenter.

2. Agenturet kan selv tage initiativ til informationsformidling inden for dets ansvarsområder. Det sikrer navnlig, at offentligheden og alle interesserede parter hurtigt får objektive, pålidelige og letforståelige oplysninger om agenturets arbejde.

3. Bestyrelsen fastsætter de nødvendige interne regler for gennemførelse af stk. 1 og 2.

4. Oplysninger, der indsamles af Kommissionen og agenturet i overensstemmelse med denne forordning, er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger(10).

KAPITEL II

INTERN STRUKTUR OG ARBEJDSGANG

Artikel 5

Retlig status og regionale centre

1. Agenturet er et fællesskabsorgan. Det har status som juridisk person.

2. Agenturet har i hver enkelt medlemsstat den videstgående rets- og handleevne, som vedkommende stats lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan i særdeleshed erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

3. Efter anmodning fra Kommissionen kan bestyrelsen med samtykke fra de berørte medlemsstater beslutte at oprette regionale centre, som skal varetage opgaver i forbindelse med overvågning af skibsfarten, som fastsat i direktiv 2002/59/EF.

4. Agenturet repræsenteres af sin administrerende direktør.

Artikel 6

Personale

1. Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber og de regler, som De Europæiske Fællesskabers institutioner i fællesskab har vedtaget for anvendelse af denne vedtægt og disse ansættelsesvilkår, gælder for agenturets personale. Bestyrelsen fastsætter i samråd med Kommissionen de fornødne gennemførelsesbestemmelser.

2. Med forbehold af artikel 16 udøver agenturet over for sine ansatte de beføjelser, vedtægten og ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte tillægger ansættelsesmyndigheden.

3. Agenturets personale består af tjenestemænd, som midlertidigt udpeges eller stilles til rådighed af Kommissionen eller medlemsstaterne, og af øvrige ansatte, som agenturet efter behov ansætter til udførelse af sine opgaver.

Artikel 7

Privilegier og immuniteter

Protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter gælder for agenturet og dettes personale.

Artikel 8

Erstatningsansvar

1. Agenturets ansvar i kontraktforhold bestemmes efter den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

2. Domstolen har kompetence til at træffe afgørelse i henhold til voldgiftsbestemmelser i de af agenturet indgåede aftaler.

3. For så vidt angår ansvar uden for kontraktforhold skal agenturet i overensstemmelse med de almindelige retsprincipper, der er fælles for medlemsstaternes retssystemer, erstatte skader forvoldt af dets afdelinger eller af dets ansatte under udførelsen af deres hverv.

4. Domstolen har kompetence til at afgøre tvister vedrørende de i stk. 3 omhandlede skadeserstatninger.

5. De ansattes personlige ansvar over for agenturet fastsættes i den vedtægt eller i de ansættelsesvilkår, der gælder for dem.

Artikel 9

Sprogordning

1. Bestemmelserne i forordning nr. 1 af 15. april 1958 om den ordning, der gælder for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab på det sproglige område(11), gælder for agenturet.

2. De oversættelsestjenester, agenturets virksomhed kræver, leveres af Oversættelsescenteret for Den Europæiske Unions Organer.

Artikel 10

Bestyrelsens oprettelse og beføjelser

1. Der oprettes en bestyrelse.

2. Bestyrelsen:

a) udnævner den administrerende direktør i henhold til artikel 16

b) vedtager hvert år senest den 30. april agenturets almindelige beretning for det foregående år og sender den til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen

c) gennemgår i forbindelse med forberedelsen af arbejdsprogrammet anmodninger fra medlemsstater om teknisk støtte, som omhandlet i artikel 2, litra c), nr. ii)

d) vedtager hvert år senest den 31. oktober, idet den tager udtalelsen fra Kommissionen i betragtning, agenturets arbejdsprogram for det kommende år og sender det til medlemsstaterne, Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Dette arbejdsprogram vedtages med forbehold af Fællesskabets årlige budgetprocedure. Hvis Kommissionen inden 15 dage fra vedtagelsesdatoen erklærer sig uenig i det vedtagne arbejdsprogram, gennemgår bestyrelsen det på ny og vedtager det inden for en frist på to måneder, eventuelt med ændringer, ved andenbehandlingen enten med to tredjedeles flertal, inklusive Kommissionens repræsentanter, eller med enstemmighed blandt medlemsstaternes repræsentanter

e) vedtager agenturets endelige budget inden regnskabsårets begyndelse, idet den om nødvendigt justerer det i overensstemmelse med Fællesskabets bidrag og agenturets øvrige indtægter

f) opstiller procedurer, den administrerende direktør kan træffe sine afgørelser efter

g) fastlægger en politik for de besøg, der foretages i henhold til artikel 3

h) udfører sine opgaver i forbindelse med agenturets budget i overensstemmelse med artikel 18, 19 og 21

i) udøver disciplinær myndighed over den administrerende direktør og de i artikel 15, stk. 3, omhandlede direktører

j) fastsætter sin forretningsorden.

Artikel 11

Bestyrelsens sammensætning

1. Bestyrelsen består af en repræsentant for hver medlemsstat og fire repræsentanter for Kommissionen samt fire sagkyndige uden stemmeret fra de mest berørte sektorer, der udpeges af Kommissionen.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges ud fra deres erfaring og ekspertise inden for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe.

2. Hver medlemsstat og Kommissionen udpeger deres egne medlemmer af bestyrelsen samt en suppleant, der repræsenterer medlemmet, når det ikke er til stede.

3. Mandatperioden er fem år. Den kan fornyes én gang.

4. Når det er relevant, fastsættes der bestemmelser om deltagelse af repræsentanter for tredjelande og betingelserne herfor i de dispositioner, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2.

Artikel 12

Bestyrelsens formandskab

1. Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand. Næstformanden afløser formanden, når denne er forhindret i at udføre sit hverv.

2. Formandens og næstformandens mandatperiode er tre år og udløber, når deres medlemskab af bestyrelsen ophører. Denne mandatperiode kan fornyes én gang.

Artikel 13

Møder

1. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden.

2. Agenturets administrerende direktør tager del i drøftelserne.

3. Bestyrelsen afholder ordinært møde to gange om året. Den træder desuden sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen eller en tredjedel af medlemsstaterne.

4. Bestyrelsen kan, når det drejer sig om fortrolige spørgsmål eller spørgsmål, der indeholder en interessekonflikt, beslutte at drøfte specifikke punkter på dagsordenen, uden tilstedeværelse af de medlemmer, der er udpeget som sagkyndige fra de mest berørte sektorer. Nærmere regler for anvendelsen af denne bestemmelse kan fastlægges i forretningsordenen.

5. Bestyrelsen kan indbyde enhver, hvis synspunkt kan være af interesse, til at overvære dens møder som observatør.

6. Bestyrelsens medlemmer kan med forbehold af forretningsordenens bestemmelser bistås af rådgivere eller eksperter.

7. Bestyrelsens sekretariatsforretninger varetages af agenturet.

Artikel 14

Afstemning

1. Bestyrelsen træffer sine beslutninger med to tredjedeles flertal af de stemmeberettigede medlemmer.

2. Hvert medlem har én stemme. Agenturets administrerende direktør deltager ikke i afstemningen.

Hvis et medlem ikke er til stede, har suppleanten stemmeret.

3. Forretningsordenen fastlægger de nærmere afstemningsregler, især betingelserne for, at et medlem kan handle på et andet medlems vegne.

Artikel 15

Den administrerende direktørs opgaver og beføjelser

1. Agenturet ledes af den administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed, med forbehold af Kommissionens og bestyrelsens respektive beføjelser.

2. Den administrerende direktør har følgende opgaver og beføjelser:

a) Den administrerende direktør forbereder arbejdsprogrammet og forelægger det for bestyrelsen efter udtalelse fra Kommissionen. Han træffer de nødvendige bestemmelser til at gennemføre arbejdsprogrammet. Han efterkommer alle anmodninger om bistand fra Kommissionen eller en medlemsstat i overensstemmelse med artikel 10, stk. 2, litra c).

b) en administrerende direktør træffer afgørelse om besøg som fastsat i artikel 3 efter udtalelse fra Kommissionen og i overensstemmelse med den politik, der er fastlagt af bestyrelsen, i henhold til artikel 10, stk. 2, litra g).

c) Den administrerende direktør tager alle nødvendige skridt, herunder vedtagelse af interne administrative instrukser og offentliggørelse af bekendtgørelser, for at sikre, at agenturets virksomhed er i overensstemmelse med denne forordnings bestemmelser.

d) Den administrerende direktør indfører en effektiv overvågningsordning, således at agenturets resultater kan sammenholdes med de operationelle mål. På dette grundlag udarbejder den administrerende direktør hvert år et udkast til den almindelige beretning og forelægger det for bestyrelsen. Han indfører regelmæssig evaluering baseret på anerkendte faglige standarder.

e) Den administrerende direktør udøver beføjelserne i artikel 6, stk. 2, over for de ansatte.

f) Den administrerende direktør udarbejder overslag over agenturets indtægter og udgifter i overensstemmelse med artikel 18 og gennemfører budgettet i overensstemmelse med artikel 19.

3. Den administrerende direktør kan bistås af en eller flere direktører. Hvis den administrerende direktør er fraværende eller uarbejdsdygtig, træder en af direktørerne i hans sted.

Artikel 16

Udnævnelse af den administrerende direktør

1. Den administrerende direktør udnævnes af bestyrelsen på grundlag af fortjeneste og dokumenterede administrative og ledelsesmæssige færdigheder samt kvalifikationer og erfaring, der er relevant for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe. Bestyrelsen træffer sin beslutning med et flertal på fire femtedele af de stemmeberettigede medlemmer. Kommissionen kan foreslå en eller flere kandidater.

Bestyrelsen har beføjelse til at afskedige den administrerende direktør efter samme procedure.

2. Den administrerende direktørs mandatperiode er fem år. Den kan fornyes én gang.

Artikel 17

Tredjelandes deltagelse

1. Tredjelande, der har indgået aftaler med Det Europæiske Fællesskab, som indebærer, at de har indført og anvender fællesskabsretten på området for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe, kan deltage i agenturet.

2. Efter de relevante bestemmelser i disse aftaler træffes der dispositioner, bl.a. med angivelse af arten og omfanget af samt de nærmere regler for disse landes deltagelse i agenturets arbejde, herunder også bestemmelser om finansielle bidrag og personale.

KAPITEL III

FINANSIERINGSBESTEMMELSER

Artikel 18

Budget

1. Agenturets indtægter udgøres af:

a) et bidrag fra Fællesskabet

b) eventuelle bidrag fra ethvert tredjeland, der deltager i agenturet i overensstemmelse med artikel 17

c) gebyrer for publikationer, uddannelse og/eller andre tjenester, som leveres af agenturet.

2. Agenturets udgifter omfatter personale, administration, infrastruktur og driftsudgifter.

3. Den administrerende direktør udarbejder et overslag over agenturets indtægter og udgifter for det kommende regnskabsår og forelægger det for bestyrelsen sammen med en stillingsfortegnelse.

4. Indtægter og udgifter skal balancere.

5. Bestyrelsen vedtager hvert år senest den 30. april et budgetforslag, ledsaget af det foreløbige arbejdsprogram, og sender det til Kommissionen og de tredjelande, som deltager i agenturets arbejde i overensstemmelse med artikel 17.

Kommissionen opstiller på grundlag af dette budgetforslag de relevante overslag i det foreløbige forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget, som den forelægger Rådet i henhold til traktatens artikel 272. Fællesskabets godkendte budgetoverslag for de kommende år skal overholdes.

6. Efter budgetmyndighedens vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget vedtager bestyrelsen agenturets budget og endelige arbejdsprogram og tilpasser dem om nødvendigt efter Fællesskabets bidrag. Den sender dem straks til Kommissionen, budgetmyndigheden og de tredjelande, der deltager i agenturets arbejde.

Artikel 19

Gennemførelse af og kontrol med budgettet

1. Den administrerende direktør gennemfører agenturets budget.

2. Kontrollen med alle agenturets udgiftsforpligtelser og deres betaling og med alle dets indtægters faktiske tilstedeværelse og indbetaling foretages af Kommissionens finansinspektør.

3. Senest den 31. marts hvert år forelægger den administrerende direktør Kommissionen, bestyrelsen og Revisionsretten de detaljerede regnskaber over det foregående regnskabsårs indtægter og udgifter.

Revisionsretten reviderer disse regnskaber i overensstemmelse med traktatens artikel 248. Den offentliggør hvert år en beretning om agenturets virksomhed.

4. Europa-Parlamentet giver på bestyrelsens anbefaling agenturets administrerende direktør decharge for budgettets gennemførelse.

Artikel 20

Bekæmpelse af svig

1. I forbindelse med bekæmpelse af svig, korruption og andre ulovlige handlinger anvendes bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1073/1999 fuldt ud på agenturet.

2. Agenturet tiltræder den interinstitutionelle aftale af 25. maj 1999 om de interne undersøgelser, der foretages af OLAF og fastlægger omgående de relevante bestemmelser, som skal gælde for alle agenturets medarbejdere.

3. Finansieringsafgørelserne samt enhver aftale eller ethvert instrument til gennemførelse heraf fastsætter udtrykkeligt, at Revisionsretten og OLAF om nødvendigt kan foretage kontrol på stedet hos modtagerne af midler fra agenturet og de formidlere, der fordeler dem.

Artikel 21

Finansieringsbestemmelser

Bestyrelsen vedtager med Kommissionens godkendelse og efter udtalelse fra Revisionsretten agenturets finansforordning. Denne finansforordning skal indeholde procedurerne for opstilling og gennemførelse af agenturets budget i overensstemmelse med artikel 142 i finansforordningen af 21. december 1977 for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(12).

KAPITEL IV

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 22

Evaluering

1. Senest fem år efter indledningen af agenturets virksomhed lader bestyrelsen udarbejde en uafhængig ekstern evaluering af gennemførelsen af denne forordning. Kommissionen stiller alle oplysninger til rådighed for agenturet, som dette finder nødvendige for at foretage denne evaluering.

2. Med evalueringen vurderes det, hvilken virkning denne forordning, agenturet og dets arbejdsform har haft for skabelsen af et højt niveau for søfartssikkerhed og forebyggelse af forurening fra skibe. Bestyrelsen præciserer opgaven nærmere efter aftale med Kommissionen og efter høring af de berørte parter.

3. Evalueringen forelægges bestyrelsen, som fremsætter henstillinger til Kommissionen med henblik på ændringer i denne forordning, agenturet og dets arbejdsform. Både resultaterne af evalueringen og henstillingerne fremsendes af Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet og offentliggøres.

Artikel 23

Indledning af agenturets virksomhed

Agenturet indleder sin virksomhed senest tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden.

Artikel 24

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. Juni 2002.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, p. 83, og

EFT C 103 E af 30.4.2002, s. 184.

(2) EFT C 221 af 7.8.2001, s. 64.

(3) EFT C 357 af 14.12.2001, s. 1.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.6.2001 (EFT C 53 E af 28.2.2002, s. 312), Rådets fælles holdning af 7.3.2002 (EFT 119 E af 22.5.2002, s. 27), Europa-Parlamentets afgørelse af 12.6.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 25.6.2002.

(5) Se side 10 i denne EFT.

(6) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 1.

(7) EFT L 136 af 31.5.1999, s. 15.

(8) EFT L 157 af 7.7.1995, s. 1. Senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/106/EF (EFT L 19 af 22.1.2002, s. 17).

(9) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(10) EFT L 8 af 12.1.2001, s. 1.

(11) EFT 17 af 6.10.1958, s. 385/58. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 1994.

(12) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1.Senest ændret ved forordning (EF,EKSF,Euratom) nr. 762/2001/EF (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).