32002R1258

Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2002 af 11. juli 2002 om ændring af importtold for korn

EF-Tidende nr. L 183 af 12/07/2002 s. 0032 - 0034


Kommissionens forordning (EF) nr. 1258/2002

af 11. juli 2002

om ændring af importtold for korn

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1666/2000(2),

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/96 af 28. juni 1996 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår importtold for korn(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 597/2002(4), særlig artikel 2, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Importtolden for korn blev fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1157/2002(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1200/2002(6).

(2) I artikel 2, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1249/96 er det fastsat, at hvis det beregnede gennemsnit af importtolden i dens anvendelsesperiode afviger med mindst 5 EUR/t fra den fastsatte told, foretages der en tilsvarende justering. Nævnte afvigelse har fundet sted. Det er derfor nødvendigt at justere importtolden i forordning (EF) nr. 1157/2002 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I og II til forordning (EF) nr. 1157/2002 affattes som angivet i bilag I og II til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 12. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. juli 2002.

På Kommissionens vegne

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektør for landbrug

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) EFT L 161 af 29.6.1996, s. 125.

(4) EFT L 91 af 6.4.2002, s. 9.

(5) EFT L 170 af 29.6.2002, s. 35.

(6) EFT L 174 af 4.7.2002, s. 27.

BILAG I

Importtold for produkterne som omhandlet i artikel 10, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1766/92

>TABELPOSITION>

BILAG II

Elementer til beregning af tolden

(perioden 28.6.2002 til 10.7.2002)

1. Gennemsnit for perioden på to uger forud for fastsættelsesdagen:

>TABELPOSITION>

2. Fragt/omkostninger: Mexicanske Golf-Rotterdam: 11,66 EUR/t; The Great Lakes-Rotterdam: 26,20 EUR/t.

3.

>TABELPOSITION>