32002R1234

Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2002 af 9. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren

EF-Tidende nr. L 180 af 10/07/2002 s. 0011 - 0012


Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2002

af 9. juli 2002

om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2771/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for æg(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2002(2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75 kan forskellen mellem verdensmarkedspriserne og priserne inden for Fællesskabet for de produkter, som er nævnt i artikel 1, stk. 1, i forordningen, udlignes ved en eksportrestitution.

(2) Den nuværende markedssituation i visse tredjelande og konkurrencen på visse destinationer gør det nødvendigt at fastsætte en differentieret restitution for visse ægprodukter.

(3) Anvendelsen af disse regler og kriterier på den nuværende markedssituation inden for ægsektoren fører til at fastsætte restitutionen til et beløb, som gør det muligt for Fællesskabet at deltage i den internationale handel, og som også tager hensyn til karakteren af udførslen af disse produkter, samt til deres betydning på nuværende tidspunkt.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fjerkrækød og Æg -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Koden over de produkter, ved hvis udførsel den i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2771/75 omhandlede restitution ydes, samt restitutionsbeløbene fastsættes som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 10. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. juli 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 49.

(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.

BILAG

til Kommissionens forordning af 9. juli 2002 om fastsættelse af eksportrestitutionerne inden for ægsektoren

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

E04 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz og Estland

E06 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Estland og Litauen

E07 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Amerikas Forenede Stater, Estland og Litauen

E09 Kuwait, Bahrain, Oman, Qatar, De Forenede Arabiske Emirater, Yemen, Hongkong SAR, Rusland, Tyrkiet

E10 Sydkorea, Japan, Malaysia, Thailand, Taiwan, Filippinerne

E11 alle bestemmelsessteder, med undtagelse af Schweiz, Estland, Litauen og grupperne E09 og E10.