32002R1092

Kommissionens forordning (EF) nr. 1092/2002 af 21. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

EF-Tidende nr. L 164 af 22/06/2002 s. 0035 - 0036


Kommissionens forordning (EF) nr. 1092/2002

af 21. juni 2002

om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2777/75 af 29. oktober 1975 om den fælles markedsordning for fjerkrækød(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 493/2002(2), særlig artikel 8, stk. 3, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren er fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1002/2002(3).

(2) Anvendelsen af de i artikel 8 i forordning (EØF) nr. 2777/75 fastsatte kriterier på de oplysninger, som Kommissionen for øjeblikket har kendskab til, fører til at ændre de for tiden gældende eksportrestitutioner i overensstemmelse med bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De i bilaget til forordning (EF) nr. 1002/2002 den ændrede fastsatte eksportrestitutioner for de i artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2777/75 nævnte produkter, ændres i overensstemmelse med bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 24. juni 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 282 af 1.11.1975, s. 77.

(2) EFT L 77 af 20.3.2002, s. 7.

(3) EFT L 152 af 12.6.2002, s. 25.

BILAG

til Kommissionens forordning af 21. juni 2002 om ændring af eksportrestitutionerne inden for fjerkrækødssektoren

>TABELPOSITION>

NB:

Produktkoderne samt koderne for bestemmelsessteder i serie "A" er fastsat i Kommissionens ændrede forordning (EØF) nr. 3846/87 (EFT L 366 af 24.12.1987, s. 1).

De numeriske koder for bestemmelsessteder er fastsat i Kommissionens forordning (EF) nr. 2020/2001 (EFT L 273 af 16.10.2001, s. 6).

De øvrige bestemmelsessteder er fastsat som følger:

V01 Angola, Saudi-Arabien, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman, De Forenede Arabiske Emirater, Jordan, Yemen, Libanon, Irak, Iran

V04 alle destinationer, med undtagelse af Amerikas Forenede Stater og Estland.