32002R1082

Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2002 af 21. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 395/2002 og forhøjelse til ca. 40000 tons af den løbende licitation med henblik på at sælge ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

EF-Tidende nr. L 164 af 22/06/2002 s. 0021 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 1082/2002

af 21. juni 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 395/2002 og forhøjelse til ca. 40000 tons af den løbende licitation med henblik på at sælge ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 3072/95 af 22. december 1995 om den fælles markedsordning for ris(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 411/2002(2), særlig artikel 8, litra b), sidste led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Procedurerne og betingelserne for salg af uafskallet ris, som interventionsorganerne ligger inde med, er fastsat i Kommissionens forordning (EØF) nr. 75/91(3).

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 395/2002 af 1. marts 2002 om åbning af en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 20000 tons ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 609/2002(5), blev der åbnet en løbende licitation med henblik på at sælge ca. 20000 tons uafskallet rundkornet ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med, på det indre marked.

(3) I den nuværende markedssituation bør den mængde, der skal sælges på det indre marked, forhøjes med ca. 15000 tons uafskallet rundkornet ris, som det italienske interventionsorgan ligger inde med.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 1 i forordning (EF) nr. 395/2002 ændres "ca. 25000 tons uafskallet ris, som det ligger inde med, heraf ca. 20000 tons uafskallet rundkornet ris og ca. 5000 tons uafskallet langkornet B-ris" til "ca. 40000 tons uafskallet ris, som det ligger inde med, heraf ca. 35000 tons uafskallet rundkornet ris og ca. 5000 tons uafskallet langkornet B-ris".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 329 af 30.12.1995, s. 18.

(2) EFT L 62 af 5.3.2002, s. 27.

(3) EFT L 9 af 12.1.1991, s. 15.

(4) EFT L 61 af 2.3.2002, s. 3.

(5) EFT L 93 af 10.4.2002, s. 3.