32002R0473

Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2002 af 15. marts 2002 om ændring af bilag I, II og VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelser herom på landbrugsprodukter og levnedsmidler samt om nærmere bestemmelser vedrørende meddelelse af oplysninger om anvendelse af kobberforbindelser

EF-Tidende nr. L 075 af 16/03/2002 s. 0021 - 0024


Kommissionens forordning (EF) nr. 473/2002

af 15. marts 2002

om ændring af bilag I, II og VI til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelser herom på landbrugsprodukter og levnedsmidler samt om nærmere bestemmelser vedrørende meddelelse af oplysninger om anvendelse af kobberforbindelser

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/2001(2), særlig artikel 13, første og andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er nødvendigt mere præcist at fastlægge det tidspunkt, hvor omlægningsperioden principielt er startet, og at fastlægge de betingelser, der skal overholdes for med tilbagevirkende kraft at få anerkendt en periode inden starten som værende en del af omlægningsperioden.

(2) Under særlige omstændigheder, såsom udbrud af smitsomme sygdomme, uheldsbetingede forureningsperioder og naturfænomener, kan producenterne få vanskeligt ved at få leveret foderråvarer af økologisk oprindelse, og der skal gives midlertidig og begrænset tilladelse af medlemsstatens ansvarlige myndighed til at anvende foderråvarer, der ikke er af økologisk oprindelse.

(3) I bilag II, del A, der vedrører gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, er der åbnet mulighed for at anvende komposteret husholdningsaffald, men kun i en overgangsperiode, der udløber den 31. marts 2002. Anvendelsen af komposteret husholdningsaffald dækker i visse medlemsstater et reelt behov, og der er strenge regler med hensyn til affaldets oprindelse, hvorledes indsamlingsordningen, som skal være godkendt af medlemsstaten, fungerer samt til maksimumsindholdet af tungmetaller, uden at dette dog tilsidesætter andre krav til anvendelse af et sådant produkt i konventionelt landbrug. Disse krav skal eventuelt revideres inden for rammerne af nye fælles bestemmelser for husholdningsaffald. Den nuværende tilladelse kan derfor forlænges for en begrænset periode på fire år.

(4) Pyrethroiderne (deltamethrin og lambda-cyhalothrin) anvendes i økologisk landbrug kun i fælder, og anvendelsen heraf opfylder således kriterierne i artikel 7, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2092/91. Det har vist sig, at der for visse afgrøders vedkommende er et reelt behov for anvendelse heraf. Anvendelsen af disse stoffer bør derfor tillades på ubestemt tid.

(5) Tyskland har anmodet om, at ferriphosphat optages i bilag II til forordning (EØF) nr. 2092/91, for at dette produkt kan anvendes som molluskicid i økologisk landbrug. Efter undersøgelse af denne anmodning er det konstateret, at betingelserne i nævnte forordnings artikel 7, stk. 1, er opfyldt. I øvrigt er ferriphosphat for nylig blevet vurderet i forbindelse med Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler(3), senest ændret ved Kommissionens direktiv 2002/18/EF(4), med hensyn til opfyldelsen af kriterierne vedrørende den menneskelige sundhed og miljøet. Produktet bør derfor tilføjes i bilag II, del B.

(6) Anvendelse af metaldehyd som molluskicid i økologisk landbrug er tilladt i en periode, der udløber den 31. marts 2002. Denne periode bør forlænges i en tidsbegrænset overgangsperiode på fire år, som skal gøre det muligt at erstatte metaldehyd som molluskicid med jern(III)orthophosphat.

(7) Anvendelsen af kobber i form af kobberhydroxid, kobberoxychlorid, (tribasisk) kobbersulfat og kobberoxid og anvendelse af mineralske olier som fungicider anses for traditionelt i økologisk landbrug i overensstemmelse med artikel 7, stk. 1a, i forordning (EØF) nr. 2092/91. Det har vist sig, at disse stoffer på dette tidspunkt stadig for flere afgrøders vedkommende er uundværlige, og at det kun ved hjælp af en øget forskningsindsats vil være muligt på mellemlang eller lang sigt at finde rimelige alternative løsninger. Derfor bør disse stoffer tillades på nuværende tidspunkt. Denne tilladelse vil blive revideret under hensyntagen til udviklingen på dette område og til de forhåndenværende alternativer.

(8) Anvendelsen af kobber i ovennævnte former kan have langsigtede virkninger som følge af kobberophobningen i jordbunden, og dette synes at være uforeneligt med det økologiske landbrugs målsætning om miljøvenlige landbrugsmetoder. Betingelserne for anvendelse heraf bør derfor skærpes ved fastsættelse af et loft for anvendelsen, udtrykt i kg kobber pr. ha pr. år. Dette loft bør først være på 8 kg kobber pr. ha og bør efter en begrænset overgangsperiode på fire år nedsættes til 6 kg kobber pr. ha, medmindre det kan påvises, at et sådant lavere loft for visse afgrøders vedkommende ikke er virkningsfuldt. Det bør være muligt for medlemsstaterne at anvende dette loft som et gennemsnit over en femårs periode. Medlemsstater, der benytter denne mulighed, skal meddele, hvordan foranstaltningen iværksættes, og hvor store mængder der i praksis anvendes, så ordningen om nødvendigt kan revideres.

(9) Forlængelsen af perioden for anvendelse af plantebeskyttelsesmidler i henhold til denne forordning har ingen indflydelse på de beslutninger, der træffes om anvendelsen af sådanne produkter i konventionelt landbrug som et led i det arbejdsprogram, der omhandles i artikel 8, stk. 2, i direktiv 91/414/EØF. Kommissionen har forelagt Rådet og Parlamentet den i artikel 8, stk. 2, omhandlede rapport til behandling. Tidsfristerne i denne forordning vil øjeblikkeligt blive revideret i lyset af resultaterne af behandlingen af rapporten, hvis der er behov for det.

(10) Ifølge artikel 5 forordning (EØF) nr. 2092/91 må der i mærkningen eller reklamen for et produkt kun henvises til den økologiske produktionsmetode, for så vidt produktet eller dets ingredienser af landbrugsoprindelse ikke har været underkastet behandlinger med stoffer, som ikke er anført i bilag VI, del B. I nævnte bilag er natriumhydroxid anført for oliefremstilling af rapsfrø (Brassica spp.), men kun i en overgangsperiode, der udløber den 31. marts 2002. Det har vist sig, at der er et reelt behov for anvendelse af dette stof ved fremstilling af visse former for økologisk rapsolie, der anvendes i fødevarer. Derfor skal der gives tilladelse til anvendelse af dette produkt for en tidsubegrænset periode.

(11) Indholdet af bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 er fastlagt i Kommissionens forordning (EØF) nr. 207/93(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2020/2000(6), ligesom gennemførelsesbetingelserne for artikel 5, stk. 4, i samme forordning. Medlemsstaterne har anmodet om optagelse af dyretarme i bilag VI, del C. Efter behandling af dette spørgsmål er det blevet foreslået, at anmodningen om optagelse opfylder kravene i artikel 5, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2092/91 og i artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 207/93.

(12) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I, II og VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 ændres som anført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Hvis en medlemsstat beslutter at anvende undtagelsesbestemmelsen vedrørende maksimumsgrænserne for kobberforbindelser i bilag II, del B, i forordning (EØF) nr. 2092/91, skal følgende oplysninger meddeles til Kommissionen og de andre medlemsstater:

- inden den 30. juni 2002 oplysning om de foranstaltninger, der er truffet for at gennemføre bestemmelsen og for at sikre, at den overholdes, navnlig på de enkelte bedrifter

- inden den 31. december 2004 en rapport om gennemførelsen og om resultaterne af disse foranstaltninger, navnlig oplysninger om, hvor store mængder der i praksis har været brug for i de enkelte dyrkningsperioder siden ikrafttrædelsen af denne bestemmelse.

Om nødvendigt iværksætter Kommissionen passende foranstaltninger i henhold til den procedure, der er fastsat i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Medlemsstaterne kan dog fortsat anvende de bestemmelser i del A, punkt 1, i bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91, som var gældende før ikrafttrædelsen af nærværende forordning,

- på de parceller, hvor omlægningsperioden begyndte før den 31. december 2002, og

- på alle parceller, der er omfattet af en omlægningsplan med en maksimal løbetid på fem år, som er aftalt med de kompetente myndigheder, og som blev indledt før den 1. september 2002; denne undtagelse gælder ikke for parceller, der er føjet til planen efter dens oprindelige godkendelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 15. marts 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT L 337 af 20.12.2001, s. 9.

(3) EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1.

(4) EFT L 55 af 26.2.2002, s. 29.

(5) EFT L 25 af 2.2.1993, s. 5.

(6) EFT L 241 af 26.9.2000, s. 39.

BILAG

1) Bilag I til forordning (EØF) nr. 2092/91 ændres således:

1.1) Punkt 1 i del A i bilag I, "Planter og andre vegetabilske produkter", affattes således: "1.1. De i artikel 6, stk. 1, litra a), b) og d), opstillede principper, som særlig er omhandlet i dette bilag, skal normalt have været anvendt på parcellerne i en omlægningsperiode på mindst to år inden udsåning, i tilfælde af græsarealer på mindst to år inden anvendelse som økologisk foder eller i tilfælde af flerårige kulturer, bortset fra græsarealer på mindst tre år inden første høst af de produkter, der er omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a). Omlægningsperioden begynder tidligst den dag, hvor producenten har givet meddelelse om sin aktivitet i henhold til artikel 8 og ladet sin bedrift omfatte af den kontrolordning, der er foreskrevet i artikel 9.

1.2. Kontrolmyndigheden eller -organet kan dog med samtykke fra den kompetente myndighed med tilbagevirkende kraft beslutte at anerkende, at omlægningsperioden også omfatter en tidligere periode, i hvilken

a) parcellerne har været omfattet af et program iværksat i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget samt om naturpleje(1) eller i henhold til kapitel VI i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger(2), eller af et andet officielt program, forudsat at de pågældende programmer sikrer, at produkter, der ikke er anført i bilag II, del A og B, ikke er blevet anvendt på parcellerne, eller

b) parcellerne har været natur- eller landbrugsarealer, som ikke er blevet behandlet med produkter, der ikke er anført i bilag II, del A og B; En sådan periode kan kun tages i betragtning med tilbagevirkende kraft, hvis kontrolmyndigheden eller -organet har fået forelagt så tilfredsstillende dokumentation, at den/det kan forvisse sig om, at betingelserne har været opfyldt i en periode på mindst tre år.

1.3. Kontrolmyndigheden eller -organet kan med samtykke fra den kompetente myndighed beslutte, at omlægningsperioden i visse tilfælde forlænges ud over den i punkt 1.1 fastlagte periode under hensyntagen til parcellernes tidligere anvendelse.

1.4. For parceller, der allerede er omlagt eller er ved at blive omlagt til økologisk landbrug, og som behandles med et produkt, der ikke er anført i bilag II, kan medlemsstaten forkorte ovennævnte omlægningsperiode i forhold til den ifølge punkt 1.1 fastlagte varighed i de to følgende tilfælde:

a) parceller, der er blevet behandlet med et produkt, som ikke er anført i bilag II, del B, når dette er sket for at bekæmpe en sygdom eller en parasit som led i en obligatorisk foranstaltning, som medlemsstatens myndigheder for produktion af en bestemt afgrøde har foreskrevet for medlemsstatens område eller bestemte dele heraf

b) parceller, der er blevet behandlet med et produkt, som ikke er anført i bilag II, del A eller B, som led i videnskabelige forsøg, der er godkendt af medlemsstatens kompetente myndighed.

Omlægningsperiodens varighed fastlægges i så fald under iagttagelse af følgende forhold:

- Nedbrydningen af det pågældende plantebeskyttelsesmiddel skal sikre, at der er et ubetydeligt indhold af restkoncentrationer i jordbunden og, hvis der er tale om flerårige afgrøder, i planten ved omlægningsperiodens afslutning.

- Den første høst efter behandlingen må ikke sælges med en henvisning til økologisk produktionsmetode.

- Den pågældende medlemsstat skal underrette de øvrige medlemsstater og Kommissionen om sin beslutning vedrørende den obligatoriske behandling."

1.2) Del B, "Dyr og animalske produkter af følgende arter: kvæg (inklusive bøffel og bison), svin, får, geder, hovdyr og fjerkræ", ændres således:

1.2.1) Punkt 4.9 affattes således: "Uanset punkt 4.8 kan de ansvarlige myndigheder i medlemsstaterne, når foderproduktionen er lavere, eller hvis der pålægges restriktioner som følge af usædvanlige vejrforhold, udbrud af smitsomme sygdomme, forurening med giftige stoffer eller som følge af brand for en begrænset periode og for et særligt område, tillade en højere procentdel konventionelle foderstoffer, såfremt en sådan tilladelse er berettiget. Når myndighederne har givet en sådan tilladelse, anvender kontrolmyndigheden eller -organet undtagelsen for de enkelte producenter. Medlemsstaterne giver de øvrige medlemsstater og Kommissionen meddelelse om de undtagelser, de giver tilladelse til".

1.2.2) I punkt 7.4 indsættes ordet "udelukkende" efter ordet "samarbejde".

2) I bilag II til forordning (EØF) nr. 2092/91 foretages følgende ændringer:

2.1) I del A, Gødningsstoffer og jordforbedringsmidler, foretages følgende ændringer: I skemaet ændres udløbsdatoen "31. marts 2002" for anvendelsen af komposteret eller forgæret husholdningsaffald til "31. marts 2006".

2.2) I del B, "Pesticider", foretages følgende ændringer:

2.2.1) I skema III, "Stoffer, som kun må anvendes i fælder og/eller dispensere", udgår begrænsningen af anvendelsen til en periode, der udløber den 31. marts 2002, for pyrethroiderne.

2.2.2) I skema III, "Stoffer, som kun må anvendes i fælder og/eller dispensere", ændres udløbsdatoen "31. marts 2002" for metaldehyd til "31. marts 2006".

2.2.3) I skema IV, "Andre stoffer, som traditionelt anvendes i økologisk landbrug", affattes bestemmelserne vedrørende kobber således: >TABELPOSITION>

2.2.4) I skema IV, "Andre stoffer, som traditionelt anvendes i økologisk landbrug", udgår begrænsningen af anvendelsen til en periode, der udløber den 31. marts 2002, for mineralske olier.

2.3) Der indsættes et skema IIIa med overskriften "Præparater til overfladespredning mellem dyrkede planter", som har følgende ordlyd:

">TABELPOSITION>"

3) I bilag VI til forordning (EØF) nr. 2092/91 foretages følgende ændringer:

3.1) I del B, "Teknologiske hjælpemidler og andre produkter, der må anvendes ved forarbejdning af økologisk producerede ingredienser af landbrugsoprindelse, jf. artikel 5, stk. 3, litra d), og artikel 5, stk. 5a, litra e), i forordning (EØF) nr. 2092/91", foretages følgende ændring: Begrænsningen af anvendelsen til en periode, der udløber den 31. marts 2002, udgår for natriumhydroxid.

3.2) I del C, "Ingredienser af landbrugsoprindelse, som ikke er produceret økologisk, jf. artikel 5, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 2092/91", foretages følgende tilføjelse til punkt C.3: "Dyretarme: kun indtil den 1. april 2004".

(1) EFT L 215 af 30.7.1992, s. 85.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.