32002R0434

Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2002 af 8. marts 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked

EF-Tidende nr. L 067 af 09/03/2002 s. 0006 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 434/2002

af 8. marts 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 94/2002 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2826/2000 af 19. december 2000 om oplysningskampagner og salgsfremstød for landbrugsprodukter på det indre marked(1), særlig artikel 12 og 16, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 94/2002(2), ændret ved forordning (EF) nr. 305/2002(3), har fastsat gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 2826/2000.

(2) I artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 94/2002 fastsættes fristen for præsentationen over for den pågældende medlemsstat af programmerne fra erhvervs- og brancheorganisationer til den 15. juni og for første gang til den 15. marts 2002.

(3) På grund af den sene offentliggørelse af retningslinjerne for de forskellige sektorer, navnlig for sektoren for levende planter og blomsterdyrkningens produkter, bør fristen for præsentation af programmer over for medlemsstaten for det første års vedkommende udsættes til den 31. marts.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra fællesmødet for forvaltningskomitéerne - fremme af landbrugsprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 5, stk. 1, første punktum, i forordning (EF) nr. 94/2002 affattes således: "Med henblik på gennemførelsen af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 6 i forordning (EF) nr. 2826/2000, modtager den interesserede medlemsstat efter indkaldelsen af forslag inden den 15. juni og for første gang inden den 31. marts programmer fra Fællesskabets erhvervs- og brancheorganisationer, der er repræsentative for den eller de pågældende sektorer."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 328 af 21.12.2000, s. 2.

(2) EFT L 17 af 19.1.2002, s. 20.

(3) EFT L 47 af 19.2.2002, s. 12.