32002D0987

2002/987/EF: Kommissionens beslutning af 13. december 2002 om listen over virksomheder på Falklandsøerne, der er godkendt til indførsel af fersk kød til EF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 4988)

EF-Tidende nr. L 344 af 19/12/2002 s. 0039 - 0040


Kommissionens beslutning

af 13. december 2002

om listen over virksomheder på Falklandsøerne, der er godkendt til indførsel af fersk kød til EF

(meddelt under nummer K(2002) 4988)

(EØS-relevant tekst)

(2002/987/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 72/462/EØF af 12. december 1972 om sundhedsmæssige og veterinærpolitimæssige problemer i forbindelse med indførsel af kvæg, svin, får og geder samt fersk kød og kødprodukter fra tredjelande(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1452/2001(2), særlig artikel 4, stk. 1, og artikel 18, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Virksomheder i tredjelande kan kun godkendes til at udføre fersk kød til EF, hvis de opfylder de generelle og særlige betingelser i direktiv 72/462/EØF.

(2) Sagkyndige fra EF har under et besøg på Falklandsøerne konstateret, at dyresundhedssituationen her er lige så god som i medlemsstaterne, især hvad angår sygdomme, der kan overføres via kød, og at kontrollen med produktionen af fersk kød gennemføres tilfredsstillende.

(3) I henhold til artikel 4, stk. 3, i direktiv 72/462/EØF har Falklandsøerne fremsendt oplysninger om den virksomhed, der bør godkendes til at udføre fersk kød til EF.

(4) Et EF-kontrolbesøg har vist, at virksomhedens hygiejnenormer er tilfredsstillende, og den kan derfor optages på den første liste over virksomheder, som udarbejdes i henhold til artikel 4, stk. 1, i direktiv 72/462/EØF, og hvorfra indførsel af fersk kød kan tillades. Indførsel af fersk kød fra virksomheden på listen i bilaget er fortsat undergivet de allerede fastsatte betingelser, de almindelige betingelser i traktaten og navnlig de øvrige EF-veterinærforskrifter for sundhedsbeskyttelse.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

1. Den i bilaget anførte virksomhed på Falklandsøerne godkendes til udførsel af fersk kød til EF.

2. Indførsel fra denne virksomhed er fortsat undergivet EF-veterinærbestemmelserne, især bestemmelserne om sundhedsbeskyttelse.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 31.12.1972, s. 28.

(2) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 11.

BILAG

Land: Falklandsøerne

>TABELPOSITION>