32002D0813

2002/813/EF: Rådets beslutning af 3. oktober 2002 om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til resumé af anmeldelser vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet øjemed end markedsføring

EF-Tidende nr. L 280 af 18/10/2002 s. 0062 - 0083


Rådets beslutning

af 3. oktober 2002

om i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF at fastsætte modellen til resumé af anmeldelser vedrørende udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer i andet øjemed end markedsføring

(2002/813/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 90/220/EØF(1), særlig artikel 11, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I medfør af del B i direktiv 2001/18/EF skal der forud for udsætning af en genetisk modificeret organisme (GMO) eller en kombination af GMO'er i andet øjemed end markedsføring indgives anmeldelse til den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor udsætningen skal finde sted.

(2) Inden for de rammer for udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder og Kommissionen, der er etableret med direktiv 2001/18/EF, skal myndigheden efterfølgende sende Kommissionen et resumé af anmeldelsen, udarbejdet efter en bestemt model. Kommissionen videresender dernæst kopier af resuméet til de øvrige medlemsstater.

(3) Modellen skal tjene til at gøre udvekslingen af relevante oplysninger så fyldestgørende som muligt på en standardiseret og letforståelig måde; de således forelagte oplysninger kan dog ikke danne grundlag for en miljørisikovurdering.

(4) Det i medfør af artikel 30, stk. 2, i direktiv 2001/18/EF nedsatte udvalg blev hørt den 12. juni 2002 og har ikke afgivet udtalelse om forslaget til Kommissionens beslutning -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Ved fremsendelse til Kommissionen af et resumé af en anmeldelse, der er modtaget i henhold til artikel 6 i direktiv 2001/18/EF, skal de kompetente myndigheder, som er udpeget af medlemsstaterne i medfør af dette direktiv, anvende den model til resumé af anmeldelser, der er vedlagt som bilag til denne beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Luxembourg, den 3. oktober 2002.

På Rådets vegne

F. Hansen

Formand

(1) EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1.

BILAG

MODEL TIL RESUMÉ AF ANMELDELSER AF UDSÆTNINGEN AF EN GMO ELLER EN KOMBINATION AF GMO'er I ANDET ØJEMED END MARKEDSFØRING

INDLEDNING

Modellen til resumé af anmeldelser vedrørende udsætningen af en GMO eller af en kombination af GMO'er er udarbejdet med henblik på og i henhold til de procedurer, der er fastlagt i artikel 11 i direktiv 2001/18/EF.

Det erkendes, at denne model ikke er udformet til at rumme alle de oplysninger, som kræves for at udføre en miljørisikovurdering.

Den plads, der er afsat til hvert svar, er ikke udtryk for den detaljeringsgrad, der er påkrævet i forbindelse med oplysningerne i anmeldelsesresuméet.

Modellen til anmeldelsesresuméet består af en del 1 og en del 2.

Del 1 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder andre genetisk modificerede organismer end højerestående planter, og den indeholder følgende afsnit:

A Generelle oplysninger

B Oplysninger om recipientorganisme eller forældreorganismer, som GMO'en stammer fra

C Oplysninger om den genetiske modifikation

D Oplysninger om de(n) organisme(r), hvorfra det indsatte genmateriale stammer (donor)

E Oplysninger om den genetisk modificerede organisme

F Oplysninger om udsætningen

G Vekselvirkninger mellem GMO'en og miljøet samt potentiel miljøvirkning

H Oplysninger om kontrolovervågningen

I Oplysninger om foranstaltninger efter udsætningen og affaldshåndtering

J Oplysninger om beredskabsplaner.

I del 1 bør afgivne oplysninger dog i tilstrækkelig grad (i sammentrængt form) afspejle de oplysninger, som er meddelt den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de i indledningen til bilag III A anførte betingelser.

Del 2 finder anvendelse på produkter, som består af eller indeholder genetisk modificerede højerestående planter. Ved "højerestående planter" forstås planter i den taksonomiske gruppe Gymnospermae og Angiospermae (nøgenfrøede og dækfrøede planter). Del 2 indeholder følgende afsnit:

A Generelle oplysninger

B Oplysninger om den genetisk modificerede plante

C Oplysninger om forsøgsudsætningen

D Resumé af de potentielle miljøvirkninger af udsætningen af de genetisk modificerede planter

E Kort beskrivelse af foranstaltninger truffet af anmelderen vedrørende risikokontrol

F Resumé af de planlagte markforsøg, der er udformet med henblik på at tilvejebringe nye data om udsætningens miljø- og sundhedsmæssige virkninger.

I del 2 bør afgivne oplysninger dog i tilstrækkelig grad (i sammentrængt form) afspejle de oplysninger, som er meddelt den kompetente myndighed i overensstemmelse med artikel 6 og 7 i direktiv 2001/18/EF på de i indledningen til bilag III B anførte betingelser.

DEL 1

>PIC FILE= "L_2002280DA.006401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.006501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.006601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.006701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.006801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.006901.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007301.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007401.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007501.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007701.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007801.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.007901.TIF">

DEL 2

>PIC FILE= "L_2002280DA.008001.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.008101.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.008201.TIF">

>PIC FILE= "L_2002280DA.008301.TIF">