32002D0456

2002/456/EF: Kommissionens beslutning af 13. juni 2002 om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet, for så vidt angår Ungarn (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 2117)

EF-Tidende nr. L 155 af 14/06/2002 s. 0060 - 0061


Kommissionens beslutning

af 13. juni 2002

om ændring af beslutning 92/452/EØF om opstilling af lister over embryonindsamlingsteam, der i tredjelande er godkendt til udførsel af koembryoner til Fællesskabet, for så vidt angår Ungarn

(meddelt under nummer K(2002) 2117)

(EØS-relevant tekst)

(2002/456/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 89/556/EØF af 25. september 1989 om fastsættelse af veterinærpolitimæssige betingelser i forbindelse med handel inden for Fællesskabet med embryoner af tamkvæg samt med indførsel heraf fra tredjelande(1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 94/113/EF(2), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ungarns veterinærmyndigheder har anmodet om, at den liste, der ved Kommissionens beslutning 92/452/EØF(3), senest ændret ved beslutning 2002/252/EF(4), er opstillet over team på deres territorium, som er officielt godkendt til udførsel af koembryoner til EF, suppleres.

(2) Kommissionen har af Ungarns veterinærmyndigheder fået sikkerhed for, at kravene i artikel 8 i direktiv 89/556/EØF er opfyldt. Det berørte indsamlingsteam er i Ungarn officielt godkendt til udførsel til EF.

(3) Beslutning 92/452/EØF bør derfor ændres.

(4) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I bilaget til beslutning 92/452/EØF indsættes en ny linje for Ungarn: ">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne beslutning anvendes fra tyvendedagen efter dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. juni 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 302 af 19.10.1989, s. 1.

(2) EFT L 53 af 24.2.1994, s. 23.

(3) EFT L 250 af 29.8.1992, s. 40.

(4) EFT L 86 af 3.4.2002, s. 42.