32002D0404

2002/404/EF: Kommissionens beslutning af 24. maj 2002 om langsigtet national støtte til landbrug i Finlands nordlige områder (meddelt under nummer K(2002) 1903)

EF-Tidende nr. L 139 af 29/05/2002 s. 0038 - 0046


Kommissionens beslutning

af 24. maj 2002

om langsigtet national støtte til landbrug i Finlands nordlige områder

(meddelt under nummer K(2002) 1903)

(Kun den finske og den svenske udgave er autentisk)

(2002/404/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 142,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 827/68 af 28. juni 1968 om en fælles markedsordning for visse varer, der er anført i bilag II til traktaten(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 195/96(2), særlig artikel 5, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den 26. oktober 1994 underrettede Finland i overensstemmelse med tiltrædelsesaktens artikel 143 Kommissionen om en støtteordning, som den skulle tillade i medfør af tiltrædelsesaktens artikel 142.

(2) Støtteordningen blev godkendt ved Kommissionens beslutning 95/196/EF af 4. maj 1995 om langsigtet national støtte til landbrug i Finlands nordlige områder(3), senest ændret ved beslutning 2000/405/EF(4).

(3) Den 15. juni 2001 anmodede Finland Kommissionen om at ændre tilladelsen på en række punkter og fremsendte efterfølgende yderligere oplysninger som begrundelse for anmodningen. Beslutning 95/196/EF er flere gange blevet ændret i betydeligt omfang. Beslutningen bør derfor omarbejdes, så bestemmelserne fremtræder klart og rationelt.

(4) Efter tiltrædelsesaktens artikel 142 bør Finland kunne yde langsigtet national støtte med henblik på at sikre, at landbrugsaktiviteterne opretholdes i de nordlige områder, som fastlægges af Kommissionen.

(5) Med henblik på at lette forvaltningen af ordningen for så vidt angår fastlæggelsen af disse områder bør kommunen (kunta) udpeges som den relevante administrative enhed.

(6) Under hensyntagen til de faktorer, der er anført i tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 1 og 2, bør det fastlægges, hvilke administrative enheder i delregionerne C1, C2, C2 nord, C3 og C4 i Finland, som ligger enten nord for den 62. breddegrad eller i de tilstødende områder, hvor der gælder lignende klimatiske vilkår, som gør landbrugsaktiviteter særligt vanskelige. Delregionerne har en befolkningstæthed på ti indbyggere pr. km2 eller derunder, et udnyttet landbrugsareal (ULA), der anses at udgøre under 10 % af kommunens samlede areal, og den andel af ULA, der anvendes til afgrøder bestemt til menneskeføde, udgør 20 % eller derunder. Kommuner inde i sådanne områder bør anføres på listen, selv om de ikke har samme kendetegn.

(7) De således fastlagte nordlige områder udgør 1417000 ha, hvilket svarer til 55,5 % af Finlands samlede ULA.

(8) Den referenceperiode, der skal lægges til grund for undersøgelse af udviklingen i landbrugsproduktionen og det samlede støtteniveau, bør på basis af de foreliggende nationale statistikker omfatte 1991, 1992 og 1993 for landbrugsproduktion. For komælk og oksekød er det dog mest hensigtsmæssigt at anvende 1992 som grundlag ved fastsættelse af såvel mælkekvoten som Finlands referencebestand, og for gartneri er statistikkerne mest pålidelige for 1993. Endvidere lægges 1993, hvor priserne endnu ikke var påvirket af tiltrædelsen, til grund for det samlede støtteniveau, som skal vurderes under hensyntagen til støtteforskellene mellem Finland og EU.

(9) Støtteforanstaltningerne opfylder betingelserne i tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 3. De tager hensyn til omfanget af udligningsgodtgørelsen, støtten til miljøvenligt landbrug og støtten i henhold til de fælles markedsordninger. De tager også hensyn til incitamentdelen af landbrugsstøtten efter støtteforanstaltning N 148/97. De vil næppe føre til en forhøjelse af den samlede støtte eller en forøgelse af produktionen i forhold til de respektive referenceperioder, hvis de ledsages af de fornødne foranstaltninger.

(10) For komælk reguleres en produktionsforøgelse gennem kvoteordningen under den fælles markedsordning. For andre produkter ydes støtten ikke i forhold til producerede mængder, men i forhold til produktionsfaktorer (dyreenhed eller hektar) inden for de samlede mængder, som er fastsat i denne beslutning. For kvier, der er bestemt til slagtning, og som derfor ikke indgår i mælkeproduktionen, fastsættes støtten pr. dyr.

(11) Den planlagte transportstøtte kan tillades efter tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 3, tredje afsnit. Ved en eventuel tilladelse til støtte til transport i forbindelse med en national støtteordning med regionalt sigte bør det sikres, at de forskellige støtteordninger ikke indebærer dobbelt godtgørelse for samme aktivitet.

(12) Den planlagte støtte til oplagring af gartneriprodukter og vilde bær og vilde svampe kan tillades, da den fremmer afsætningen af produkterne, jf. tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 3, tredje afsnit.

(13) Støtten til opdræt, forarbejdning og markedsføring af rensdyr opfylder reglerne i artikel 5, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 827/68.

(14) De planlagte støtteforanstaltninger er i overensstemmelse med de mål, der er fastsat i tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 3, tredje afsnit, da de tager sigte på at opretholde traditionel primær produktion og forarbejdning, som er særligt egnet under de klimatiske forhold i de pågældende områder, at forbedre strukturerne for produktion, forarbejdning og afsætning, at fremme afsætningen af produkterne samt at sikre beskyttelsen af miljøet og opretholdelsen af naturværdierne.

(15) De planlagte støtteforanstaltninger kan derfor tillades på betingelse af, at de overholder de lofter, der er fastsat for produkterne i de pågældende fælles markedsordninger, nemlig Rådets forordning (EF) nr. 1254/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for oksekød(5), Rådets forordning (EF) nr. 1260/2001 af 19. juni 2000 om den fælles markedsordning for sukker(6) og Rådets forordning (EF) nr. 2529/2001 af 19. december 2001 om den fælles markedsordning for fårekød og gedekød(7).

(16) Der bør tillades en vis fleksibilitet i antallet af støtteberettigede enheder, og støtten til visse produktionssektorer eller delsektorer bør afspejle ændringerne i forbrugsmønstre, da dette er i overensstemmelse med støtteordningens principper.

(17) Den allerede anvendte fleksibilitet for planteavl på friland bør fortsat gælde for frilandsgrøntsager.

(18) Produktionsfaktorerne på delregionalt plan bør betragtes som vejledende, og der bør kun tages hensyn til dem, hvis der kan forventes en overskridelse af mængderne. Derved er det muligt både at fastholde det maksimale antal hektarer eller dyr, der er støtteberettigede i alt, og bidrage til at forbedre produktionsstrukturerne på delregionalt niveau, og det er i overensstemmelse med støtteordningens principper.

(19) En række ændringer af faktorerne for mælk er berettiget, fordi de SLOM-mængder, der blev tildelt i 1999 og 2000, er blevet medregnet. Da støtten for komælk udbetales pr. kg, bør den mængde, der er udtrykt i produktionsfaktorer, derfor ændres til tons mælk. Med henblik herpå bør der tages hensyn til de eksisterende individuelle kvoter for hver delregion.

(20) Efter artikel 3, stk. 2, litra c), i beslutning 95/196/EF har det været muligt at udbetale støtten for den individuelle referencemængde, der er tildelt i henhold til artikel 4 i Rådets forordning (EØF) nr. 3950/92 af 28. december 1992 om en tillægsafgift på mælk og mejeriprodukter(8), efter omfordeling af eventuelle ikke-udnyttede referencemængde i medfør af nævnte forordnings artikel 2, stk. 1, andet afsnit. Nuværende praksis vil blive ændret i betydeligt grad som følge af ændringen af produktionsfaktoren for mælk med hensyn til både administration og anvendelse på den enkelte bedrift. En overgangsperiode på tre år bør derfor tillades.

(21) Eventuelle ændringer af de ved denne beslutning tilladte støtteforanstaltninger som følge af fornyet behandling, navnlig på grundlag af ændringer af fælles markeds-ordninger eller satser for den tilladte nationale støtte til landbruget, bør først anvendes året efter det år, hvor de vedtages, for at beskytte modtagernes berettigede forventninger.

(22) I betragtning af arten og omfanget af forskellene mellem de i denne beslutning fastsatte foranstaltninger og foranstaltningerne i beslutning 95/196/EF bør det på Finlands anmodning fastsættes, at denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2002 -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Formål

Formålet med denne beslutning er at tillade langsigtet national støtte til landbrug i Finlands nordlige områder, som for hver delregion omfatter de kommuner (kunta), der er anført i bilag I.

Artikel 2

Referenceperioder

Referenceperioden, jf. artikel 142, stk. 3, i tiltrædelsesakten, omfatter:

a) vedrørende det produktionsniveau, der skal overholdes:

- 1992 for komælk og oksekød

- 1993 for gartnerisektoren

- gennemsnittet af produktionen i 1991, 1992 og 1993 for øvrige produkter

b) vedrørende det samlede støtteniveau: 1993.

Artikel 3

Tilladt støtte

1. Den støtte, der er anført i bilag II, tillades fra den 1. januar 2002.

2. Støtten tillades under hensyntagen til fællesskabsstøtten og incitamentdelen af landbrugsstøtten efter statsstøtteforanstaltning N 148/97.

Anden støtte end støtte til komælk må under ingen omstændigheder ydes i forhold til den producerede mængde.

3. De beløb, der ydes pr. delregion og pr. produktionsfaktor (ha, dyreenhed eller dyr) eller pr. produktionsmængde, og det samlede tilladte støttebeløb samt det antal produktionsfaktorer, som støtten omfatter pr. produktionssektor eller gruppe af sektorer, er anført i bilag II.

Der kan fortsat ydes støtte til komælk op til det loft, der er fastsat i artikel 4, litra c), indtil udgangen af 2004.

4. De vejledende beløb for tilladt støtte og det vejledende maksimale antal enheder, der er omfattet af støtten pr. produktionssektor eller gruppe af sektorer og pr. delregion, er anført i bilag III.

5. Koefficienterne for omregning af husdyr til dyreenheder er anført i bilag IV.

Artikel 4

Støttelofter

Den i artikel 3 omhandlede støtte er underlagt af følgende lofter:

a) agerjord: det gennemsnitlige antal hektarer i områderne, som i perioden 1989 til 1991 blev anvendt til markafgrøder eller eventuelt var udtaget af produktionen i forbindelse med en offentligt finansieret ordning i henhold til artikel 2, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1251/1999(9)

b) sukkerroer: den mængde sukkerroer, der er omfattet af en kontrakt, som indgås mellem en producent i et af de i artikel 1 omhandlede områder og en sukkerproducerende virksomhed, idet den kvote (A og B), der er tildelt sidstnævnte i henhold til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1260/2001, dog ikke må overskrides

c) komælk: den referencemængde, der er tildelt i henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 3950/92, efter omfordeling af eventuelle ikke-udnyttede referencemængder i henhold til artikel 2, stk. 1, andet afsnit, i nævnte forordning, for det produktionsår, der udløber i det pågældende kalenderår

d) ammekøer: de individuelle lofter, der er tildelt producenterne i henhold til artikel 7, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1254/1999

e) får og geder: de individuelle lofter, der er tildelt producenterne i henhold til artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2529/2001

f) ammekøer og hankvæg: det samlede antal dyr, der berettiger til støtte, begrænses ved hjælp af en belægningsfaktor pr. bedrift, der svarer til to dyreenheder pr. hektar foderplanter.

Artikel 5

Gennemførelse af støtten

1. Finland underretter i forbindelse med de oplysninger, der skal gives ifølge artikel 143, stk. 2, i tiltrædelsesakten, hvert år inden den 1. juni Kommissionen om virkningen af den ydede støtte, herunder fællesskabsstøtten, navnlig udviklingen i produktionen og i de produktionsmidler, der er omfattet af støtten, og i økonomien i de pågældende områder, samt virkningerne på miljøbeskyttelsen og bevarelsen af naturværdierne, jf. tiltrædelsesaktens artikel 142, stk. 3, tredje afsnit, fjerde led.

2. Finland træffer alle fornødne foranstaltninger for at gennemføre denne beslutning og de relevante foranstaltninger til kontrol af støttemodtagerne.

3. Hvis der kan forventes en overskridelse af det maksimale antal produktionsfaktorer i bilag II, nedsætter Finland antallet af de enheder, der er omfattet af støtten, i forhold til overskridelsen, idet der tages passende hensyn til de i bilag III fastlagte delregionale mængder og til de mængder, der ikke udnyttes af andre delregioner.

Artikel 6

Betingelser for ydelse af støtte

De finske myndigheder fastsætter under overholdelse af beløbene og de øvrige bestemmelser i denne beslutning de nærmere betingelser for ydelse af støtte til de enkelte modtagerkategorier.

Artikel 7

Fornyet behandling

Hvis Kommissionen tager denne beslutning op til fornyet behandling, bl.a. som følge af ændringer af de fælles markedsordninger eller ændring af beløbet for en eventuel tilladt statsstøtte til landbrugssektoren, anvendes ændringer af den støtte, der er tilladt i henhold til denne beslutning, først året efter det år, hvor ændringerne vedtages.

Artikel 8

Ophævelse

Beslutning 95/196/EF ophæves.

Artikel 9

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra den 1. januar 2002.

Artikel 10

Adressat

Denne beslutning er rettet til Republikken Finland.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. maj 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 151 af 30.6.1968, s. 16.

(2) EFT L 26 af 2.2.1996, s. 13.

(3) EFT L 126 af 9.6.1995, s. 35.

(4) EFT L 154 af 27.6.2000, s. 23.

(5) EFT L 160 af 26.5.1999, s. 21.

(6) EFT L 178 af 30.6.2001, s. 1.

(7) EFT L 341 af 22.12.2001, s. 3.

(8) EFT L 405 af 31.12.1992, s. 1.

(9) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 1.

BILAG I

OMRÅDER, JF. ARTIKEL 1

>TABELPOSITION>

BILAG II

STØTTE, JF. ARTIKEL 3, STK. 1

>TABELPOSITION>

BILAG III

BELØB, JF. ARTIKEL 3, STK. 4

>TABELPOSITION>

BILAG IV

KOEFFICIENTER FOR OMREGNING TIL DYREENHEDER, JF. ARTIKEL 3, STK. 5

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>