32002D0357

2002/357/EF,EKSF: Rådets og kommissionens afgørelse af 26. marts 2002 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

EF-Tidende nr. L 129 af 15/05/2002 s. 0001 - 0002


Rådets og kommissionens afgørelse

af 26. marts 2002

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side

(2002/357/EF, EKSF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION og

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95,

efter høring af det rådgivende udvalg og efter samstemmende udtalelse fra Rådet,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtning:

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 24. november 1997, bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Det Hashemitiske Kongerige Jordan på den anden side med de dertil knyttede protokoller samt de til slutakten knyttede erklæringer godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Teksterne til aftalen, de dertil knyttede protokoller og slutakten er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1. Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i associeringsrådet og associeringsudvalget, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen eller, om fornødent, af Kommissionen i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Formanden for Rådet fører i overensstemmelse med artikel 90 i aftalen formandskabet i associeringsrådet og fremfører Fællesskabets holdning. En repræsentant for Kommissionen fører formandskabet i associeringsudvalget i overensstemmelse med artikel 93 i aftalen og fremfører Fællesskabets holdning.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 106 i aftalen. Formanden for Kommissionen foranstalter samme notifikation på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. marts 2002.

På Rådets vegne

A.M. Birulés y Bertrán

Formand

På Kommissionens vegne

R. Prodi

Formand

(1) EFT C 226 af 20.7.1998, s. 26.