32002D0300

2002/300/EF: Kommissionens beslutning af 18. april 2002 om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 1426)

EF-Tidende nr. L 103 af 19/04/2002 s. 0024 - 0026


Kommissionens beslutning

af 18. april 2002

om listen over godkendte zoner med hensyn til Bonamia ostreae og/eller Marteilia refringens

(meddelt under nummer K(2002) 1426)

(EØS-relevant tekst)

(2002/300/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 91/67/EØF af 28. januar 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for afsætning af akvakulturdyr og -produkter(1), senest ændret ved direktiv 98/45/EF(2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at opnå status som godkendt zone med hensyn til en eller flere af bløddyrsygdommene bonamiose og marteiliose - hvis de er forårsaget af agenserne Bonamia ostreae (B. ostreae) og Marteilia refringens (M. refringens) - skal medlemsstaterne forelægge den relevante dokumentation og de nationale bestemmelser, der sikrer, at betingelserne i direktiv 91/67/EØF overholdes.

(2) Kommissionens beslutning 93/55/EØF(3), ændret ved beslutning 93/169/EØF(4), ændrer garantierne i forbindelse med, at bløddyr føres ind i zoner, for hvilke et program for B. ostreae og M. refringens er blevet godkendt.

(3) Programmet for bonamiose og marteiliose i Irland blev godkendt ved Kommissionens beslutning 93/56/EØF(5).

(4) Ved Rådets forordning (EØF) nr. 706/73 af 12. marts 1973 om de fællesskabsbestemmelser, der skal finde anvendelse på Kanaløerne og øen Man for samhandel med hensyn til landbrugsvarer(6), ændret ved forordning (EØF) nr. 1174/86(7), er det fastsat, at veterinærforskrifterne gælder for disse øer på samme betingelser som i Det Forenede Kongerige for de produkter, der indføres til øerne eller udføres fra øerne til EF.

(5) De af Det Forenede Kongerige forelagte programmer for bonamiose og marteiliose blev godkendt ved Kommissionens beslutning 92/528/EØF(8) (Storbritannien og Nordirland), 93/57/EØF(9) (Jersey), 93/58/EØF(10) (Guernsey) og 93/59/EØF(11) (øen Man).

(6) Irland har forelagt den relevante dokumentation, der kræves for at opnå status som godkendt zone med hensyn til B. ostreae og M. refringens, for visse områder i Irland tillige med de nationale bestemmelser, der sikrer, at de krav, der gælder for opretholdelsen af status som godkendt zone, overholdes.

(7) Det Forenede Kongerige har forelagt den relevante dokumentation, der kræves for at opnå status som godkendt zone med hensyn til B. ostreae og M. refringens, for visse områder tillige med de nationale bestemmelser, der sikrer, at de krav, der gælder for opretholdelsen af status som godkendt zone, overholdes.

(8) Af den dokumentation, som Irland og Det Forenede Kongerige har forelagt for de pågældende zoner, fremgår det, at disse zoner opfylder kravene i artikel 5 i direktiv 91/67/EØF. De er derfor berettigede til at have status som godkendte zoner.

(9) For at skabe klarhed og opnå en forenkling bør der opstilles en enkelt liste over alle godkendte zoner med hensyn til bonamiose og marteiliose, og beslutningerne om godkendelse af tidligere programmer for zonerne, som senere har opnået status som godkendte zoner, bør ophæves.

(10) Beslutning 92/528/EØF, 93/56/EØF, 93/57/EØF, 93/58/EØF og 93/59/EØF bør derfor ophæves og afløses af nærværende beslutning.

(11) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De zoner, der er anerkendt som godkendte zoner med hensyn til B. ostreae og M. refringens, er opført i bilaget.

Artikel 2

Beslutning 92/528/EØF, 93/56/EØF, 93/57/EØF, 93/58/EØF og 93/59/EØF ophæves.

Henvisninger til de ophævede beslutninger betragtes som henvisninger til nærværende beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. april 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 46 af 19.2.1991, s. 1.

(2) EFT L 189 af 3.7.1998, s. 12.

(3) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 24.

(4) EFT L 71 af 24.3.1993, s. 16.

(5) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 25.

(6) EFT L 68 af 15.3.1973, s. 1.

(7) EFT L 107 af 24.4.1986, s. 1.

(8) EFT L 332 af 18.11.1992, s. 25.

(9) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 26.

(10) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 27.

(11) EFT L 14 af 22.1.1993, s. 28.

BILAG

ZONER, DER ER GODKENDT MED HENSYN TIL EN ELLER FLERE AF BLØDDYRSYGDOMMENE B. OSTREAE OG M. REFRINGENS

1.A. Zoner i Irland, der er godkendt med hensyn til B. ostreae

- hele Irlands kystlinje, bortset fra følgende fire områder:

- Cork Harbour

- Galway Bay

- Ballinakill Harbour

- Clew Bay.

1.B. Zoner i Irland, der er godkendt med hensyn til M. refringens

- hele Irlands kystlinje.

2.A. Zoner i Det Forenede Kongerige, på Kanaløerne og på øen Man, der er godkendt med hensyn til B. ostreae

- hele Storbritanniens kystlinje, bortset fra følgende områder:

- Cornwalls sydkyst fra Lizard til Start Point

- området omkring Solent-flodmundingen fra Portland Bill til Selsey Bill

- området langs Essex' kyst fra Shoeburyness til Landguard Point

- hele Nordirlands kystlinje

- hele Guernseys og Herms kystlinje

- Jerseys zone: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Zonen ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

- hele øen Mans kystlinje.

2.B. Zoner i Det Forenede Kongerige, på Kanaløerne og på øen Man, der er godkendt med hensyn til M. refringens

- hele Storbritanniens kystlinje

- hele Nordirlands kystlinje

- hele Guernseys og Herms kystlinje

- Jerseys zone: Zonen består af litoralzonen og det umiddelbare kystområde mellem øen Jerseys middelhøjvandsmærke og en imaginær linje trukket tre sømil fra øen Jerseys middellavvandsmærke. Zonen ligger i den normannisk-bretonske bugt på Kanalens sydside

- hele øen Mans kystlinje.