32002D0181

2002/181/EF: Kommissionens beslutning af 28. februar 2002 om godkendelse af den plan, Luxembourg har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Luxembourg (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 627)

EF-Tidende nr. L 061 af 02/03/2002 s. 0054 - 0054


Kommissionens beslutning

af 28. februar 2002

om godkendelse af den plan, Luxembourg har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Luxembourg

(meddelt under nummer K(2002) 627)

(Kun den franske udgave er autentisk)

(EØS-relevant tekst)

(2002/181/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 2001/89/EF af 23. oktober 2001 om EF-foranstaltninger til bekæmpelse af klassisk svinepest(1), særlig artikel 16, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der er forekommet klassisk svinepest i populationen af vildtlevende svin i visse områder i den østlige del af Luxembourg.

(2) Luxembourgs myndigheder har forelagt en plan for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i de pågældende områder i Luxembourg.

(3) Den forelagte plan er blevet gennemgået af Kommissionen og fundet i overensstemmelse med direktiv 2001/89/EF.

(4) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Veterinærkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den plan, Luxembourg har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin i visse områder i Luxembourg, godkendes.

Artikel 2

Luxembourg sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at gennemføre den i artikel 1 nævnte plan fra datoen for vedtagelsen af denne beslutning.

Artikel 3

Denne beslutning er rettet til Storhertugdømmet Luxembourg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. februar 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 316 af 1.12.2001, s. 5.