32002D0113

2002/113/EF: Kommissionens beslutning af 23. januar 2002 om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 88)

EF-Tidende nr. L 049 af 20/02/2002 s. 0001 - 0160


Kommissionens beslutning

af 23. januar 2002

om ændring af beslutning 1999/217/EF for så vidt angår listen over aromastoffer, som anvendes i eller på levnedsmidler

(meddelt under nummer K(2002) 88)

(EØS-relevant tekst)

(2002/113/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96 af 28. oktober 1996 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler(1), særlig artikel 3, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 vedtog Kommissionen med sin beslutning 1999/217/EF(2), ændret ved beslutning 2000/489/EF(3), en liste over aromastoffer, der kan anvendes i eller på levnedsmidler.

(2) Ifølge Kommissionens forordning (EF) nr. 1565/2000 af 18. juli 2000 om fastlæggelse af de nødvendige foranstaltninger til vedtagelse af et evalueringsprogram i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2232/96(4) skal hvert enkelt aromastof tildeles et nyt nummer, et såkaldt "FL-nummer". Dertil kommer, at alle aromastoffer på listen skal underopdeles i grupper af beslægtede stoffer i henhold til den liste over grupper, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1565/2000. Disse oplysninger skal være tilgængelige for dem, der markedsfører stoffet, så de kan overholde deres forpligtelser i henhold til forordning (EF) nr. 1565/2000. Listen over aromastoffer bør derfor omfatte de nye FL-numre og gruppenumre.

(3) Del 1, 2 og 3 i listen i bilaget til beslutning 1999/217/EF bør samles til én del (del A), og stofferne bør opstilles efter deres FL-nummer. Listens del 4 bør affattes som angivet i del B i listen i bilaget til nærværende beslutning.

(4) En nærmere undersøgelse af de aromastoffer, som medlemsstaterne har givet meddelelse om, og som er omhandlet i beslutning 1999/217/EF, har vist, at de kemiske numre, navne, synonymer og systematiske navne ikke er anvendt konsekvent, og at der er en række tilfælde af, at det samme stof optræder under forskellige kemiske navne i listen. Denne inkonsekvens bør korrigeres. Vedrørende tilfælde af inkonsekvens, hvor det for øjeblikket ikke lader sig gøre at drage endelige konklusioner, bør det i det mindste nævnes, at der muligvis forekommer inkonsekvens.

(5) Visse medlemsstater har trukket meddelelser om nogle stoffer i beslutning 1999/217/EF tilbage, herunder stoffer meddelt i fortrolighed. Sådanne stoffer bør udgå af listen. Nogle medlemsstater har ligeledes meddelt nye stoffer, der ifølge artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2232/96 bør medtages i evalueringsprogrammet, og som derfor skal optages på listen.

(6) I henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2232/96 skal et aromastof slettes af listen, hvis det efter evalueringen af stoffet er klart, at det ikke opfylder de generelle anvendelseskriterier, der er anført i bilaget til forordning (EF) nr. 2232/96. Den Videnskabelige Komité for Levnedsmidler konkluderede i sine udtalelse af 26. september 2001, at 4-allyl-1,2-dimethoxybenzen (methyleugenol) og 1-allyl-4-methoxybenzen (estragol) er genotoksiske. De pågældende stoffer bør derfor udgå af listen.

(7) Beslutning 1999/217/EF bør derfor ændres i overensstemmelse dermed.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Levnedsmiddelkomité -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen i bilaget til beslutning 1999/217/EF affattes som angivet i bilaget til nærværende beslutning.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. januar 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 299 af 23.11.1996, s. 1.

(2) EFT L 84 af 27.3.1999, s. 1.

(3) EFT L 197 af 3.8.2000, s. 53.

(4) EFT L 180 af 19.7.2000, s. 8.

BILAG

"Liste over aromastoffer, som medlemsstaterne har givet meddelelse om i henhold til artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2232/96 om fastlæggelse af en fællesskabsprocedure for aromastoffer, som anvendes eller er bestemt til anvendelse i eller på levnedsmidler

Listen over kemisk definerede aromastoffer er opdelt i to adskilte dele. Del A omfatter stofferne opstillet efter FL-nummer. Del B omfatter de stoffer, som medlemsstaterne har anmodet om fortrolig behandling af af hensyn til beskyttelse af producenternes intellektuelle ejendomsret.

I del A er CAS(1)-, Einecs(2)-, CoE(3)- og FEMA(4)-numre anført, når de findes.

Et nummer i kolonnen "Bemærkninger" henviser til følgende bemærkninger:

1) Stof, der benyttes på eller i levnedsmidler ikke blot af hensyn til sin aroma, men også til andre formål, og det kan derfor være omfattet af andre lovbestemmelser.

2) Stof, hvis brug i nogle medlemsstater er begrænset eller forbudt.

3) Stof, der skal prioriteres højt i evalueringsprogrammet, jf. forordning (EF) nr. 1565/2000.

4) Stof, som der skal forelægges supplerende oplysninger om.

5) Der kan forekomme inkonsekvens i forbindelse med navne, synonymer, systematiske navne samt CAS-, Einecs-, CoE- eller FEMA-numre.

Der er specifikt opstået tvivl om, hvordan salte og andre derivater af et "generisk" stof skal behandles. Nogle stoffer er anmeldt med stor præcision. For andre stoffer mangler sådanne detaljerede oplysninger. For mange syrer og baser findes der ingen specifikke retningslinjer for, hvilke salte der er omfattet. Det antages foreløbig, men kun i forbindelse med denne liste, at ammonium-, natrium-, kalium- og calciumsalte samt chlorider, carbonater og sulfater er omfattet af det "generiske" stof, forudsat at disse forbindelser har aromaegenskaber. Den endelige accept afhænger imidlertid af resultaterne af evalueringen, hvor det i sådanne tilfælde nøje bør kontrolleres, at en sådan sammenlægning er korrekt.

DEL A

AROMASTOFFER

(opstillet efter FL-nummer)

>TABELPOSITION>

DEL B

AROMASTOFFER, DER ER ANMELDT I HENHOLD TIL ARTIKEL 3, STK. 2, I FORORDNING (EF) Nr. 2232/96, OG FOR HVILKE DER ER ANMODET OM BESKYTTELSE AF PRODUCENTENS INTELLEKTUELLE EJENDOMSRET

>TABELPOSITION>

(1) Chemical Abstracts Service.

(2) Den europæiske fortegnelse over markedsførte kemiske stoffer.

(3) Council of Europe (Europarådet).

(4) Flavour and Extract Manufacturers' Association of the US."