32002D0111

2002/111/EF: Kommissionens beslutning af 11. februar 2002 om ændring af direktiv 92/33/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2002) 427)

EF-Tidende nr. L 041 af 13/02/2002 s. 0043 - 0043


Kommissionens beslutning

af 11. februar 2002

om ændring af direktiv 92/33/EØF for at forlænge fravigelsen af betingelserne for import af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter fra tredjelande

(meddelt under nummer K(2002) 427)

(EØS-relevant tekst)

(2002/111/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 92/33/EØF af 28. april 1992 om afsætning af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø(1), senest ændret ved Kommissionens beslutning 1999/29/EF(2), særlig artikel 16, stk. 2, andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen skal ifølge artikel 16, stk. 1, i direktiv 92/33/EØF træffe afgørelse om, hvorvidt plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, der er produceret i et tredjeland og frembyder de samme garantier med hensyn til leverandørens forpligtelser, identitet, karakteristika, plantesundhed, vækstmedium, emballering, inspektionsordning, mærkning og lukning, kan ligestilles med plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, der er produceret i EF og opfylder kravene og betingelserne i nævnte direktiv.

(2) Der foreligger endnu ikke tilstrækkelige oplysninger om de gældende betingelser i tredjelande til, at Kommissionen for øjeblikket kan træffe afgørelse vedrørende noget tredjeland.

(3) For ikke at ødelægge handelsmønstrene bør det fortsat være tilladt for medlemsstaterne ved import fra tredjelande af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter, bortset fra frø, at anvende betingelser, der svarer til dem, der gælder for tilsvarende EF-produkter, jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 92/33/EØF.

(4) Anvendelsesperioden for fravigelsen i henhold til artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/33/EØF, som blev forlænget til den 31. december 2001 ved beslutning 1999/29/EF, bør derfor forlænges yderligere.

(5) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

I artikel 16, stk. 2, første afsnit, i direktiv 92/33/EØF ændres "31. december 2001" til "31. december 2004".

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. februar 2002.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 157 af 10.6.1992, s. 1.

(2) EFT L 8 af 14.1.1999, s. 29.