32002D0017

2002/17/EF: Kommissionens beslutning af 31. december 2001 om ændring af beslutning 2001/765/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF og 71/161/EØF (EØS-relevant tekst) (meddelt under nummer K(2001) 4769)

EF-Tidende nr. L 006 af 10/01/2002 s. 0063 - 0064


Kommissionens beslutning

af 31. december 2001

om ændring af beslutning 2001/765/EF om bemyndigelse af medlemsstaterne til midlertidigt at tillade handel med forstligt formeringsmateriale, der ikke opfylder kravene i Rådets direktiv 66/404/EØF og 71/161/EØF

(meddelt under nummer K(2001) 4769)

(EØS-relevant tekst)

(2002/17/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets direktiv 66/404/EØF af 14. juni 1966 om handel med forstligt formeringsmateriale(1), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 15, stk. 1,

under henvisning til Rådets direktiv 71/161/EØF af 30. marts 1971 om normerne for den ydre beskaffenhed af forstligt formeringsmateriale, som forhandles inden for Fællesskabet(2), senest ændret ved akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, særlig artikel 15, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Produktionen af formeringsmateriale af de i artikel 1 i denne beslutning anførte arter er nu utilstrækkelig i Spanien og Frankrig, hvilket resulterer i, at deres behov for formeringsmateriale af de arter, der opfylder kravene i direktiv 66/404/EØF eller 71/161/EØF, ikke kan dækkes.

(2) Andre medlemsstater og tredjelande kan ikke levere tilstrækkelige mængder formeringsmateriale af de relevante arter, der giver de samme garantier som formeringsmateriale fra Fællesskabet, og som opfylder kravene i direktiv 66/404/EØF eller 71/161/EØF.

(3) Spanien og Frankrig har derfor henholdsvis den 17. september og den 29. oktober 2001 ansøgt Kommissionen om ifølge ovennævnte direktiver at bemyndige dem til at acceptere handel med frø, der opfylder mindre strenge krav end dem, der er fastsat i nævnte direktiver.

(4) For at dække manglen bør ansøgermedlemsstaterne derfor bemyndiges til i en begrænset periode at tillade handel med frø af de relevante arter, som opfylder mindre strenge krav.

(5) Af genetiske årsager bør frøene indsamles på oprindelsessteder inden for de relevante arters naturlige vækstområde, og der bør gives de strengest mulige garantier for frøenes identitet. Desuden bør frøene kun bringes i handelen, hvis de er ledsaget af et dokument, som indeholder visse oplysninger om de pågældende frø.

(6) Enhver medlemsstat bør endvidere bemyndiges til på sit område at tillade handel med frø, der opfylder mindre strenge krav med hensyn til oprindelse, hvis handel med sådanne frø er tilladt i Spanien og Frankrig efter denne beslutning.

(7) Kommissionens beslutning 2001/765/EF(3) bør derfor ændres.

(8) De i denne beslutning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Frø og Plantemateriale henhørende under Landbrug, Havebrug og Skovbrug -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Bilag I til beslutning 2001/765/EF ændres således:

1) I kolonnerne med overskriften "Abies alba, kg, Oprindelse" under Spanien ændres "-" og "-" til "70" og "EC (E/OEP)".

2) I kolonnerne med overskriften "Larix leptolepis, kg, Oprindelse" under Spanien ændres "-" og "-" til "15" og "CN, JP".

3) I kolonnerne med overskriften "Pinus strobus, kg, Oprindelse" under Spanien ændres "-" og "-" til "3" og "US".

4) I kolonnerne med overskriften "Picea sitchensis, kg, Oprindelse" under Spanien ændres "-" og "-" til "30" og "US".

5) I kolonnerne med overskriften "Pseudotsuga taxifolia, kg, Oprindelse" under Spanien ændres "-" og "-" til "280" og "EC (E/OEP), US (California, Oregon, Washington)".

6) I kolonnerne med overskriften "Larix decidua Mill., Oprindelse" under Frankrig ændres, "CZ (Sudeten), CZ og SK (origin Polish)" til "CZ (Sudeten), SK (Sudeten) og PL (central Poland)".

7) I kolonnerne med overskriften "Quercus pedunculata Ehrh., kg, Oprindelse" under Frankrig ændres "-" og "-" til "1500" og "EC (F/OEP)".

8) I kolonnerne med overskriften "Quercus sessiliflora Sal., kg, Oprindelse" under Frankrig ændres "-" og "-" til "5200" og "EC (F/OEP)".

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. december 2001.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT 125 af 11.7.1966, s. 2326/66.

(2) EFT L 87 af 17.4.1971, s. 14.

(3) EFT L 288 af 1.11.2001, s. 40.