32001Y0224(01)

Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om Personlige værnemidler, ændret ved direktiv 93/68/EØF, 93/95/EØF og 96/58/EF (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. C 060 af 24/02/2001 s. 0019 - 0019


Meddelelse fra Kommissionen inden for rammerne af iværksættelsen af Rådets direktiv 89/686/EØF af 21. december 1989 om Personlige værnemidler(1), ændret ved direktiv 93/68/EØF(2), 93/95/EØF(3) og 96/58/EF(4)

(2001/C 60/07)

(EØS-relevant tekst)

Offentliggørelse af titler og referencer på de europæiske harmoniserede standarder i medfør af direktivet

>TABELPOSITION>

BEMÆRK:

Oplysninger om, hvorvidt standarder er disponible, kan fås enten hos de europæiske standardiseringsorganer eller hos de nationale standardiseringsorganer, hvor en liste findes som bilag til direktiv 98/34/EF(5), ændret ved Europa-Parlament og Rådets direktiv 98/48/EF(6).

Offentliggørelsen af referencerne i De Europæiske Fællesskabers Tidende indebærer ikke, at standarderne findes på alle fællesskabssprog.

Kommissionen sørger for at ajourføre listen(7).

(1) EFT L 399 af 30.12.1989, s. 18.

(2) EFT L 220 af 30.8.1993, s. 1.

(3) EFT L 276 af 9.11.1993, s. 11.

(4) EFT L 236 af 18.9.1996, s. 44.

(5) EFT L 204 af 21.7.1998, s. 37.

(6) EFT L 217 af 5.8.1998, s. 18.

(7) EFT C 315 af 4.11.2000, s. 24.

EFT C 21 af 24.1.2001, s. 2.