32001R2565

Kommissionens forordning (EF) nr. 2565/2001 af 27. december 2001 om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95

EF-Tidende nr. L 344 af 28/12/2001 s. 0031 - 0034


Kommissionens forordning (EF) nr. 2565/2001

af 27. december 2001

om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2467/98 af 3. november 1998 om den fælles markedsordning for fåre- og gedekød(1), ændret ved forordning (EF) nr. 1669/2000(2), særlig artikel 17, stk. 1,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1349/2000 af 19. juni 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Estland(3), ændret ved forordning (EF) nr. 2677/2000(4), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1727/2000 af 31. juli 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Ungarn(5), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2290/2000 af 9. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Bulgarien(6), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2433/2000 af 17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Den Tjekkiske Republik(7), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2434/2000 af 17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Den Slovakiske Republik(8), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2435/2000 af 17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Rumænien(9), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2341/2000 af 17. oktober 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Republikken Letland(10), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2766/2000 af 14. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for visse landbrugsprodukter og om tilpasning, som en selvstændig overgangsforanstaltning, af visse indrømmelser på landbrugsområdet, der er fastsat i Europaaftalen med Litauen(11), særlig artikel 1, stk. 3,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2851/2000 af 22. december 2000 om visse indrømmelser i form af EF-toldkontingenter for en række landbrugsprodukter og om autonom og midlertidig tilpasning af visse landbrugsindrømmelser i Europaaftalen med Republikken Polen og om ophævelse af forordning (EF) nr. 3066/95(12), særlig artikel 1, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) De mængder af visse landbrugsprodukter, der fra visse lande kan indføres toldfrit inden for toldkontingenter, lofter eller referencemængder, er fastsat i forordning (EF) nr. 1349/2000, (EF) nr. 1727/2000, (EF) nr. 2290/2000, (EF) nr. 2433/2000, (EF) nr. 2434/2000, (EF) nr. 2435/2000, (EF) nr. 2341/2000 og (EF) nr. 2766/2000 fra 1. juli 2000 og i bilag A, litra b), til forordning (EF) nr. 2851/2000 fra 1. januar 2001.

(2) Kommissionen skal åbne toldkontingenter for fåre- og gedekød for 2002. Disse kontingenter skal forvaltes efter bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. 1439/95 af 26. juni 1995 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød(13), senest ændret ved forordning (EF) nr. 272/2001(14).

(3) Slagtekropsækvivalenten bør fastlægges for at sikre, at toldkontingenterne anvendes effektivt. Nogle toldkontingenter åbner desuden mulighed for at vælge mellem indførsel af levende dyr og indførsel af kød, og der er derfor behov for en omregningskoefficient.

(4) Da indførslerne forvaltes på grundlag af kalenderår, er de fastsatte mængder for 2002 lig med summen af halvdelen af mængden for perioden fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002 og halvdelen af mængden for perioden fra 1. juli 2002 til 30. juni 2003.

(5) Denne kommissionsforordning om åbning af EF-toldkontingenter for 2002 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204 er derfor påkrævet.

(6) Som følge af problemer i fårekødssektoren i Uruguay på grund af et udbrud af mund- og klovesyge og for at undgå en afbrydelse af leverancerne fra dette land til EF bør der fastsættes en undtagelse fra artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95 og undtagelsesvis skabes mulighed for at forlænge gyldigheden til den 25. januar 2002 af de oprindelsesdokumenter og importlicenser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2808/2000 af 21. december 2000 om åbning af EF-toldkontingenter for 2001 for får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 10, 0104 20 90 og 0204 og om undtagelse fra forordning (EF) nr. 1439/95 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 3013/89 for så vidt angår indførsel og udførsel af fåre- og gedekød(15), ændret ved forordning (EF) nr. 272/2001.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Fåre- og Gedekød -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ved denne forordning åbnes der EF-toldkontingenter for fåre- og gedekødssektoren for perioden fra 1. januar til 31. december 2002.

Artikel 2

Ved indførsel til EF af får, geder, fårekød og gedekød henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204 med oprindelse i de i bilaget anførte lande suspenderes eller nedsættes tolden i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

Artikel 3

1. I del 1 i bilaget fastsættes de mængder kød, udtrykt i slagtekropsækvivalent, henhørende under KN-kode 0204, for hvilke den told, der gælder for indførsel af produkter med oprindelse i specifikke leverandørlande, suspenderes i perioden 1. januar til 31. december 2002.

2. I del 2 i bilaget fastsættes de mængder levende dyr og kød, udtrykt i slagtekropsækvivalent, henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90 og 0204, for hvilke den told, der gælder for indførsel af produkter med oprindelse i specifikke leverandørlande, nedsættes til 0 % i perioden 1. januar til 31. december 2002.

3. I del 3 i bilaget fastsættes de mængder levende dyr, udtrykt i levende vægt, henhørende under KN-kode 0104 10 30, 0104 10 80 og 0104 20 90, for hvilke den værditold, der gælder for indførsel, nedsættes til 10 % i perioden fra 1. januar til 31. december 2002.

4. I del 4 i bilaget fastsættes de mængder kød, udtrykt i slagtekropsækvivalent, henhørende under KN-kode 0204, for hvilke den told, der gælder for indførsel, suspenderes i perioden 1. januar til 31. december 2002.

Artikel 4

1. De toldkontingenter, der er fastsat i artikel 3, stk. 1 og 2, forvaltes efter bestemmelserne i afsnit II, litra A, i forordning (EF) nr. 1439/95.

2. De toldkontingenter, der er fastsat i artikel 3, stk. 3 og 4, forvaltes efter bestemmelserne i afsnit II, litra B, i forordning (EF) nr. 1439/95.

Artikel 5

1. Ved den i artikel 3 omhandlede slagtekropsækvivalent forstås vægten af ikke-udbenet kød, der frembydes som sådant, og vægten af udbenet kød, der ved hjælp af en koefficient omregnes til ikke-udbenet vægt. Med henblik herpå svarer 55kg udbenet fåre- eller gedekød, bortset fra kød af kid, til 100 kg ikke-udbenet fåre- eller gedekød, bortset fra kød af kid, og 60kg udbenet kød af lam eller kid svarer til 100 kg ikke-udbenet kød af lam eller kid.

2. Når der i associeringsaftalerne mellem EF og nogle leverandørlande åbnes mulighed for indførsel i form af levende dyr eller kød, svarer 100 kg levende dyr til 47kg kød.

Artikel 6

Uanset artikel 11, stk. 1, og artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1439/95 er de oprindelsesdokumenter og importlicenser, der er udstedt i henhold til forordning (EF) nr. 2808/2000 for mængder indført fra Uruguay, som endnu ikke er udløbet på datoen for nærværende forordnings ikrafttrædelse, gyldige indtil den 25. januar 2002.

Artikel 7

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra 1. januar til 31. december 2002. Dog anvendes artikel 6 fra datoen for forordningens ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 312 af 20.11.1998, s. 1.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 8.

(3) EFT L 155 af 28.6.2000, s. 1.

(4) EFT L 308 af 8.12.2000, s. 7.

(5) EFT L 198 af 4.8.2000, s. 6.

(6) EFT L 262 af 17.10.2000, s. 1.

(7) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 1.

(8) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 9.

(9) EFT L 280 af 4.11.2000, s. 17.

(10) EFT L 271 af 24.10.2000, s. 7.

(11) EFT L 321 af 19.12.2000, s. 8.

(12) EFT L 332 af 28.12.2000, s. 7.

(13) EFT L 143 af 27.6.1995, s. 7.

(14) EFT L 41 af 10.2.2001, s. 3.

(15) EFT L 326 af 22.12.2000, s. 12.

BILAG

FÅREKØD OG GEDEKØD - TOLDKONTINGENTER FOR 2002

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>

>TABELPOSITION>