32001R2491

Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/2001 af 19. december 2001 om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 337 af 20/12/2001 s. 0009 - 0017


Kommissionens forordning (EF) nr. 2491/2001

af 19. december 2001

om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 af 24. juni 1991 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 436/2001(2), særlig artikel 13, andet led, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den økologiske produktion af landbrugsprodukter har gennemgået en betydelig udvikling i de senere år. I mange tilfælde er økologisk produktion ikke længere begrænset til lokale produktionsenheder og lokal handel, men involverer meget ofte en række erhvervsdrivende og aktiviteter som import, transport, opbevaring og emballering.

(2) Bilag III til forordning (EØF) nr. 2092/91 indeholder minimumskrav til kontrolforanstaltninger og forholdsregler under den kontrolordning, der er omhandlet i artikel 8 og 9 i samme forordning.

(3) Bilag III indeholder allerede bestemmelser for de vigtigste erhvervsdrivende og de forskellige stadier i den økologiske produktion af landbrugsprodukter. For at sikre, at økologiske landbrugsprodukter kan spores gennem de forskellige handelsled, og at produkterne også efter den udvikling, der er sket i den senere tid, opfylder kravene i forordning (EØF) nr. 2092/91, er det nødvendigt at ændre bestemmelserne i bilag III.

(4) Det er nødvendigt at medlemsstaterne gennemfører foranstaltningerne i bilag III for at sikre, at forbrugerne får garanti for, at produkterne er produceret efter reglerne i forordning (EØF) nr. 2092/91.

(5) Forordning (EØF) nr. 2092/91 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 14 i forordning (EØF) nr. 2092/91 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag III til forordning (EØF) nr. 2092/91 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tresindstyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 198 af 22.7.1991, s. 1.

(2) EFT L 63 af 3.3.2001, s. 16.

BILAG

"BILAG III

MINIMUMSKRAV TIL KONTROLFORANSTALTNINGER OG FORHOLDSREGLER UNDER DEN KONTROLORDNING, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 8 OG 9

GENERELLE BESTEMMELSER

1. Minimumskrav til kontrol

Kontrolkravene i dette bilag gælder, uden at dette har indflydelse på medlemsstaternes foranstaltninger for at sikre, at produkterne kan spores gennem hele produktionskæden, jf. artikel 9, stk. 12, litra a) og c), og at bestemmelserne i denne forordning overholdes.

2. Gennemførelse

Erhvervsdrivende, som på det tidspunkt, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 2491/2001, allerede udfører den pågældende aktivitet, er også underlagt bestemmelserne i punkt 3 og bestemmelserne om indledende kontrol i del A, B, C og D i de særlige bestemmelser i dette bilag.

3. Indledende kontrol

Når kontrolordningen iværksættes, skal den ansvarlige erhvervsdrivende:

- udarbejde en fuldstændig beskrivelse af enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten

- fastlægge alle de konkrete foranstaltninger, der skal træffes i forbindelse med enheden og/eller lokalerne og/eller aktiviteten for at sikre, at denne forordning overholdes, og især at kravene i dette bilag overholdes.

Beskrivelsen og de konkrete foranstaltninger skal anføres i en erklæring, som underskrives af den ansvarlige erhvervsdrivende.

Erklæringen skal desuden indeholde et tilsagn fra den erhvervsdrivende om:

- at udføre de pågældende aktiviteter efter artikel 5, 6, 6a og, hvis det er relevant, artikel 11

- i tilfælde af overtrædelser eller uregelmæssigheder at acceptere, at foranstaltningerne i artikel 9, stk. 9, og hvis det er relevant, i artikel 10, stk. 3, anvendes, og

- at acceptere at informere køberne af produktet skriftligt for at sikre, at angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, fjernes fra produktet.

Erklæringen skal verificeres af kontrolorganet eller -myndigheden, som udarbejder en rapport, hvori eventuelle mangler og manglende overholdelse af bestemmelserne i denne forordning anføres. Den erhvervsdrivende skal medunderskrive denne rapport og træffe de nødvendige korrigerende foranstaltninger.

4. Meddelelser

Den ansvarlige erhvervsdrivende skal i god tid underrette kontrolorganet eller -myndigheden om eventuelle ændringer i den beskrivelse eller de konkrete foranstaltninger, der er nævnt i punkt 3, eller i bestemmelserne om indledende kontrol i del A, B, C og D i de særlige bestemmelser i dette bilag.

5. Kontrolbesøg

Kontrolorganet eller -myndigheden skal mindst en gang om året foretage en fuldstændig fysisk kontrol af produktions- eller tilberedningsenheden eller af andre lokaler. Kontrolorganet eller -myndigheden kan udtage prøver for at undersøge, om der findes produkter eller anvendes produktionsmetoder, som ikke er tilladt efter denne forordning. Prøver kan også udtages og analyseres for at finde frem til eventuel forurening med ikke-tilladte produkter. En sådan analyse skal dog foretages, når der er mistanke om, at et ikke-tilladt produkt er anvendt. Efter hvert besøg skal der udarbejdes en kontrolrapport, som medunderskrives af den, som er ansvarlig for enheden, eller dennes stedfortræder.

Desuden skal kontrolorganet eller -myndigheden aflægge anmeldte eller uanmeldte kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte erhvervsdrivende. Kontrolbesøgene skal især omfatte bedrifter eller situationer, hvor der kan være særlig risiko for, at økologisk producerede produkter ombyttes med andre produkter.

6. Regnskab

Der skal føres lageropgørelser og regnskab for enheden eller lokalerne, så den erhvervsdrivende og kontrolorganet eller -myndigheden kan spore:

- leverandøren og - hvis forskellig - sælgeren eller eksportøren af produkterne

- arten og mængden af de i artikel 1 omhandlede landbrugsprodukter, som er blevet leveret til enheden, og, hvis det er relevant, af alle indkøbte materialer og anvendelsen af disse materialer

- arten, mængden og modtagerne og - hvis forskellig - køberne af alle de i artikel 1 omhandlede produkter, som har forladt enheden eller den første modtagers lokaler eller opbevaringsanlæg

- alle andre oplysninger, som kontrolorganet eller -myndigheden skal bruge for at kunne føre en effektiv kontrol.

Regnskabsoplysningerne skal dokumenteres ved hjælp af relevante regnskabsbilag.

Regnskaberne skal vise balance mellem input og output.

7. Emballering og transport af produkter til andre produktions-/tilberedningsenheder eller lokaler

Den erhvervsdrivende skal sikre, at produkter som omhandlet i artikel 1 kun transporteres til andre enheder, herunder engros- og detailvirksomheder, i egnede emballager, containere eller køretøjer, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud uden manipulation eller beskadigelse af forseglingen, og som er forsynet med en mærkning, der - foruden eventuelle andre angivelser i henhold til lovgivningen - omfatter:

a) navn og adresse på den erhvervsdrivende og - hvis forskellig - på ejeren eller sælgeren af produktet

b) produktets navn inklusive en henvisning til den økologiske produktionsmetode, jf. artikel 5

c) navn og/eller kodenummer på det kontrolorgan eller den kontrolmyndighed, som den erhvervsdrivende hører under, og

d) hvis det er relevant, varepartiets identifikationsmærke ifølge en mærkningsordning, som enten er godkendt på nationalt plan eller af kontrolorganet eller -myndigheden, og som gør det muligt at relatere varepartiet til det i punkt 6 nævnte regnskab.

De i litra a), b), c) og d) nævnte oplysninger kan også anføres i et ledsagedokument, hvis dette dokument kan relateres entydigt til den emballage, container eller det køretøj, som produktet befinder sig i. Ledsagedokumentet skal indeholde oplysninger om leverandøren og/eller transportvirksomheden.

Det er imidlertid ikke nødvendigt at lukke emballager, containere eller køretøjer:

- hvis transporten foregår direkte mellem en producent og en anden erhvervsdrivende, og de begge er underlagt den kontrolordning, der er omhandlet i artikel 9, og

- hvis produkterne ledsages af et dokument, som indeholder de oplysninger, der kræves i henhold til foregående afsnit, og

- hvis kontrolorganet eller -myndigheden af både den afsendende og modtagende erhvervsdrivende er blevet informeret om og har godkendt denne transport. En sådan godkendelse kan gives for en eller flere transporter.

8. Opbevaring af produkter

Steder, der benyttes til opbevaring af produkter, skal forvaltes på en sådan måde, at partierne kan identificeres, og at sammenblanding eller forurening med produkter og/eller stoffer, som ikke er i overensstemmelse med denne forordning, undgås.

9. Produkter, som mistænkes for ikke at opfylde forordningens krav

Hvis en erhvervsdrivende mener eller har mistanke om, at et produkt, som han har produceret, tilberedt, importeret eller fået leveret fra en anden erhvervsdrivende, ikke opfylder kravene i denne forordning, skal han tage initiativ til enten at fjerne enhver henvisning til den økologiske produktionsmetode fra dette produkt eller at udskille og identificere produktet. Den erhvervsdrivende må først forarbejde eller emballere produktet eller bringe det i handelen, når denne tvivl er fjernet, medmindre det bringes i handelen uden nogen henvisning til den økologiske produktionsmetode. I sådanne tvivlstilfælde skal den erhvervsdrivende omgående underrette kontrolorganet eller -myndigheden. Kontrolorganet eller -myndigheden kan kræve, at produktet først må bringes i handelen med angivelser, der henviser til den økologiske produktionsmetode, når det gennem oplysninger fra den erhvervsdrivende eller fra andre kilder er godtgjort, at tvivlen er fjernet.

Hvis et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed har begrundet mistanke om, at en erhvervsdrivende har i sinde at bringe et produkt i handelen, som ikke opfylder kravene i denne forordning, men som er mærket med en henvisning til den økologiske produktionsmetode, kan organet eller myndigheden foreløbigt forbyde den erhvervsdrivende at markedsføre produktet med denne henvisning. Herudover må det kræves, at enhver henvisning til den økologiske produktionsmetode fjernes fra produktet, hvis organet eller myndigheden med sikkerhed kan fastslå, at det ikke opfylder kravene i denne forordning. Hvis mistanken ikke bekræftes, hæves nævnte forbud dog inden for en bestemt frist, efter at det er udstedt. Kontrolorganet eller -myndigheden fastlægger denne frist. Under arbejdet med at bekræfte eller afkræfte mistanken skal den erhvervsdrivende samarbejde fuldt ud med kontrolorganet eller -myndigheden.

10. Adgang

Den erhvervsdrivende skal give kontrolorganet eller -myndigheden adgang til at kontrollere alle dele af enheden og alle lokaler samt regnskabet og relevant dokumentation. Han skal give kontrolorganet eller -myndigheden alle oplysninger, som anses for nødvendige for kontrollen.

Efter anmodning fra kontrolorganet eller -myndigheden skal den erhvervsdrivende fremlægge resultaterne af sin egen frivillige kontrol og prøvetagning.

Desuden skal importører og første modtagere fremlægge alle importtilladelser i henhold til artikel 11, stk. 6, og kontrolattester for import fra tredjelande.

11. Udveksling af oplysninger

Hvis den erhvervsdrivende og hans underleverandører kontrolleres af forskellige kontrolorganer eller -myndigheder, skal den erhvervsdrivende i den i punkt 3 nævnte erklæring på egne og underleverandørernes vegne indvillige i, at de forskellige kontrolorganer eller -myndigheder kan udveksle oplysninger om de aktiviteter, som er underlagt deres kontrol, og om, hvordan denne informationsudveksling kan foregå.

SÆRLIGE BESTEMMELSER

A. Produktion af planter, vegetabilske produkter, dyr og animalske produkter

Denne del gælder for alle enheder, der beskæftiger sig med produktion, som defineret i artikel 4, nr. 2, af produkter, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra a), på egne vegne eller på vegne af en tredjepart.

Produktionen skal ske på en enhed, hvis produktionssteder, parceller, græsarealer, udendørs løbegårde, staldbygninger og eventuelt lokaler til opbevaring af planter, vegetabilske produkter, animalske produkter, råmaterialer og input er klart adskilt fra enhver anden enhed, som ikke producerer efter reglerne i denne forordning.

Forarbejdning, emballering og/eller markedsføring kan foregå på produktionsenheden, hvis disse aktiviteter er begrænset til enhedens egne landbrugsprodukter.

Mængderne opføres samlet pr. dag, når der er tale om direkte salg til den endelige forbruger.

Det er på enheden forbudt at opbevare andre input-produkter end dem, der er tilladt efter artikel 6, stk. 1, litra b) og c), og artikel 6, stk. 3, litra a).

Ved modtagelsen af et produkt som omhandlet i artikel 1 skal den erhvervsdrivende kontrollere lukningen af emballagen eller containeren i de tilfælde, hvor det er påbudt, samt tilstedeværelsen af de angivelser, der er nævnt i punkt 7 i de generelle bestemmelser i dette bilag. Resultatet af denne kontrol skal udtrykkeligt anføres i det regnskab, der er nævnt i punkt 6 i de generelle bestemmelser.

A.1. Planter og vegetabilske produkter fra landbrugsproduktion eller indsamling

1. Indledende kontrol

Den fuldstændige beskrivelse af enheden, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, skal:

- udarbejdes, selvom producentens aktivitet udelukkende består i indsamling af vilde planter

- angive opbevarings- og produktionsstederne, parcellerne og/eller indsamlingsområderne og eventuelt de steder, hvor visse former for forarbejdning og/eller emballering finder sted, og

- anføre den dato, på hvilken der på de pågældende parceller og/eller indsamlingsområder sidst er brugt produkter, hvis anvendelse ikke er tilladt efter artikel 6, stk. 1, litra b).

Hvis det drejer sig om indsamling af vilde planter, skal de konkrete foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, omfatte de garantier, som tredjemand har givet, og som producenten kan give for at sikre, at bestemmelserne i bilag I, del A, punkt 4, overholdes.

2. Meddelelser

Hvert år inden den af kontrolorganet eller -myndigheden angivne dato skal producenten give organet eller myndigheden meddelelse om sin markplan, som skal være detaljeret på parcelniveau.

3. Flere produktionsenheder drevet af samme erhvervsdrivende

Når en erhvervsdrivende driver flere produktionsenheder i samme område, er de enheder, som producerer planter eller andre vegetabilske produkter, der ikke falder ind under artikel 1, samt opbevaringsstederne for råvarer og hjælpestoffer (f.eks. gødningsstoffer, plantebeskyttelsesmidler og frø) ligeledes underkastet de generelle kontrolforanstaltninger, som er fastlagt i de generelle bestemmelser i dette bilag, og de særlige kontrolbestemmelser, for så vidt angår punkt 1, 2, 3, 4 og 6 i de generelle bestemmelser.

Planter af samme sort som dem, der produceres i den enhed, der er omhandlet i del A, andet afsnit, eller af en sort, som ikke let kan skelnes fra disse, må ikke produceres på disse enheder.

Dog kan producenter fravige den i foregående afsnit, sidste punktum, omhandlede regel:

a) i forbindelse med fremstilling af produkter fra flerårige afgrøder (træer, der bærer spiselig frugt, samt vin og humle), hvis følgende betingelser er opfyldt:

1. produktionen skal indgå i en omlægningsplan, som producenten officielt forpligter sig til at følge, og som foreskriver, at den sidste del af omlægningen af de pågældende arealer til økologisk landbrug skal påbegyndes hurtigst muligt og under alle omstændigheder inden for fem år

2. der skal være truffet relevante foranstaltninger for at sikre, at produkterne fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

3. kontrolorganet eller -myndigheden skal mindst 48 timer før hver høst af et af de berørte produkter underrettes herom

4. umiddelbart efter høstens afslutning skal producenten underrette kontrolorganet eller -myndigheden om den nøjagtige størrelse af høsten på de berørte enheder og om særlige kendetegn, der gør det muligt at identificere produktionen (f.eks. kvalitet, farve, gennemsnitsvægt osv.); producenten skal desuden bekræfte, at foranstaltningerne til sikring af en adskillelse af produkterne er blevet gennemført

5. omlægningsplanen og de foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 1 og 3 i de generelle bestemmelser, skal være godkendt af kontrolorganet eller -myndigheden. Denne godkendelse skal bekræftes hvert år efter omlægningsplanens ikrafttræden.

b) i forbindelse med arealer til landbrugsforskning udvalgt af medlemsstaternes myndigheder, og forudsat at betingelserne i litra a), punkt 2, 3, 4, og den relevante del af punkt 5 er opfyldt

c) i forbindelse med produktion af frø og planteformeringsmateriale, hvis betingelserne i litra a), punkt 2, 3, 4, og den relevante del af punkt 5 er opfyldt.

d) i forbindelse med græsarealer, som udelukkende anvendes til græsning.

A.2. Dyr og animalske produkter fra landbrugsproduktion

1. Indledende kontrol

Når den specifikke kontrolordning for animalsk produktion iværksættes, skal den fuldstændige beskrivelse af enheden, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, omfatte:

- en fuldstændig beskrivelse af staldbygninger, græsarealer, udendørs løbegårde osv. og eventuelt lokalerne til opbevaring, emballering og forarbejdning af dyr, animalske produkter, råmaterialer og input

- en fuldstændig beskrivelse af anlæggene til opbevaring af husdyrgødning

De konkrete foranstaltninger, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, skal omfatte:

- en plan for spredning af husdyrgødning, der er aftalt med kontrolorganet eller -myndigheden, samt en fuldstændig beskrivelse af de arealer der anvendes til planteavl

- eventuelle skriftlige aftaler med andre bedrifter, der opfylder bestemmelserne i denne forordning, om spredning af husdyrgødning

- en forvaltningsplan for den økologiske husdyrproduktionsenhed (dvs. planer for fodring, formering, sundhed, osv.).

2. Identifikation af dyr

Husdyrene skal til stadighed være identificeret under anvendelse af teknikker, der er afpasset efter de forskellige dyrearter, enkeltvis for store pattedyr, enkeltvis eller pr. flok for fjerkræ og for mindre pattedyr.

3. Logbøger

Der etableres logbøger i form af et register, som til stadighed skal være til rådighed på bedriften for kontrolmyndigheden eller -organet.

Disse bøger, der skal give en fuldstændig beskrivelse af besætningens drift, skal indeholde følgende oplysninger:

- pr. art, for dyr, der ankommer til bedriften: oprindelse og ankomstdato, omlægningsperiode, identifikationsmærke og tidligere veterinærforhold

- for dyr, der forlader bedriften: alder, antal og vægt i tilfælde af slagtning, identifikationsmærke og bestemmelse

- eventuelle tab af dyr og årsagerne hertil

- foder: fodertype, herunder tilsætningsstoffer, størrelsen af foderrationens bestanddele, perioder for adgang til udendørs arealer, samt om perioder med græsningsskifte, hvis der er begrænsninger heri

- forebyggelse af sygdomme, herunder profylaktiske behandlinger, indgreb og veterinærbehandlinger: dato for behandlingen, diagnosen, behandlingsmidlets art, de nærmere betingelser for behandlingen, dyrlægerecepterne for veterinærbehandlinger med begrundelse og de foreskrevne tilbageholdelsesperioder, inden de animalske produkter kan markedsføres.

4. Flere produktionsenheder drevet af samme erhvervsdrivende

Hvis producenten ifølge bilag I, del B, punkt 1.6, og del C, punkt 1.3, driver flere produktionsenheder, er også de enheder, der producerer dyr eller animalske produkter, som ikke falder ind under artikel 1, underkastet kontrolordningen, hvad angår punkt 1 i dette afsnit om dyr og animalske produkter, og hvad angår bestemmelserne om husdyrproduktion, logbøger og principperne for opbevaring af produkter, der anvendes til opdrættet.

Kontrolorganet eller -myndigheden kan efter aftale med medlemsstatens kompetente myndighed fravige kravet om dyr af forskellige andre arter, jf. bilag I, del B, punkt 1.6, for bedrifter, der driver landbrugsforskning, hvis følgende betingelser er opfyldt:

- der skal være truffet relevante foranstaltninger, som er godkendt af kontrolorganet eller -myndigheden, for at sikre, at dyr, animalske produkter, husdyrgødning og foder fra hver af de berørte enheder hele tiden holdes adskilt

- producenten skal i forvejen underrette kontrolorganet eller -myndigheden om eventuelle leverancer eller salg af dyr eller animalske produkter

- den erhvervsdrivende skal give kontrolorganet eller -myndigheden præcise oplysninger om de mængder, der er produceret på enhederne, og om alle særlige kendetegn, der gør det muligt at identificere produkterne, og skal bekræfte, at foranstaltningerne til sikring af en adskillelse af produkterne er gennemført.

5. Andre krav

Som undtagelse fra disse regler må der opbevares allopatiske veterinærlægemidler og antibiotika på bedriften, hvis de er foreskrevet af en dyrlæge som led i behandlinger, der er nævnt i bilag I, og såfremt de opbevares på et sted under tilsyn, og der føres en logbog over dem.

B. Enheder til tilberedning af vegetabilske og animalske produkter og levnedsmidler, som indeholder vegetabilske og animalske produkter.

Denne del gælder for alle enheder, der beskæftiger sig med tilberedning, som defineret i artikel 4, nr. 3, af produkter, som omhandlet i artikel 1, stk. 1, på egne vegne eller på vegne af en tredjepart, og omfatter også:

- enheder, der beskæftiger sig med emballering og/eller omemballering af sådanne produkter

- enheder, der beskæftiger sig med mærkning og/eller ommærkning af sådanne produkter.

1. Indledende kontrol

Den fuldstændige beskrivelse af enheden, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, skal indeholde oplysninger om de anlæg, som anvendes til modtagelse, forarbejdning, emballering, mærkning og opbevaring af landbrugsprodukterne før og efter sådanne aktiviteter, samt om procedurerne i forbindelse med transport af produkterne.

2. Regnskab

Det regnskab, der er omhandlet i punkt 6 i de generelle bestemmelser, skal omfatte den kontrol, der er omhandlet i punkt 5 i dette afsnit.

3. Tilberedningsenheder, som også håndterer ikke-økologiske produkter

Hvis der i tilberedningsenheden også tilberedes, emballeres eller opbevares produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1:

- skal der på enheden være steder, der er adskilt rent fysisk eller tidsmæssigt, hvor de i artikel 1 omhandlede produkter kan opbevares før og efter de nævnte aktiviteter

- skal aktiviteterne udføres som en fuldstændig serie på et andet sted eller et andet tidspunkt end tilsvarende aktiviteter for produkter, der ikke er omhandlet i artikel 1

- hvis disse aktiviteter ikke foregår regelmæssigt eller på en bestemt dag, skal de anmeldes på forhånd og inden for en frist, der aftales med kontrolorganet eller -myndigheden

- skal der træffes alle forholdsregler for at sikre, at partierne kan identificeres, og for at undgå sammenblanding eller ombytning med produkter, som ikke er fremstillet efter reglerne i denne forordning

- må håndtering af produkter efter reglerne i denne forordning først ske efter rengøring af produktionsudstyret. Effektiviteten af rengøringen skal kontrolleres og registreres.

4. Emballering og transport af produkter til tilberedningsenheder

Mælk, æg og ægprodukter fra økologisk landbrug skal indsamles adskilt fra produkter, som ikke er produceret efter reglerne i denne forordning. Som en undtagelse og under forudsætning af en forhåndsgodkendelse fra kontrolorganets eller -myndighedens side kan indsamlingen foregå samtidig, hvis der er truffet de nødvendige forholdsregler for at undgå enhver sammenblanding eller ombytning med produkter, som ikke er produceret efter reglerne i denne forordning, og for at sikre, at produkter, som er produceret efter disse regler, kan identificeres. Den erhvervsdrivende skal sørge for, at kontrolorganet eller -myndigheden har adgang til alle oplysninger om indsamlingsdage, -tidspunkter og -rute samt tid og sted for modtagelsen af produkterne.

5. Modtagelse af produkter fra andre enheder

Ved modtagelsen af et produkt som omhandlet i artikel 1 skal den erhvervsdrivende kontrollere lukningen af emballagen eller containeren i de tilfælde, hvor det er påbudt, samt tilstedeværelsen af de angivelser, der er nævnt i punkt 7 i de generelle bestemmelser i dette bilag. Den erhvervsdrivende skal krydskontrollere oplysningerne i mærkningen, jf. punkt 7 i de generelle bestemmelser, med oplysningerne i ledsagedokumenterne. Resultatet af disse kontroller skal udtrykkeligt anføres i det regnskab, der er nævnt i punkt 6 i de generelle bestemmelser.

C. Import fra tredjelande af planter, vegetabilske produkter, dyr, animalske produkter og levnedsmidler, som indeholder vegetabilske og/eller animalske produkter

Denne del gælder for enhver erhvervsdrivende, der som importør og/eller første modtager beskæftiger sig med import og/eller modtagelse af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, på egne vegne eller på vegne af en anden erhvervsdrivende. I denne del forstås ved:

- "importør": fysisk eller juridisk person i EF, der enten selv eller gennem en repræsentant frembyder en sending til overgang til fri omsætning i EF

- "første modtager": fysisk eller juridisk person, som omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra a), til hvem sendingen leveres, og som modtager den til yderligere tilberedning og/eller markedsføring.

1. Indledende kontrol

Importør

- Den fuldstændige beskrivelse af enheden, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser i dette bilag, skal omfatte importørens lokaler og hans importaktiviteter med angivelse af, hvor produkterne indføres til Fællesskabet, og hvilke andre anlæg importøren vil anvende til opbevaring af de indførte produkter, indtil de leveres til den første modtager.

- Desuden skal den erklæring, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser, indeholde et tilsagn fra importøren om at sørge for, at alle anlæg, som importøren vil anvende til opbevaring af produkterne, kontrolleres af kontrolorganet eller -myndigheden eller, hvis disse anlæg ligger i en anden medlemsstat eller et andet område, af et kontrolorgan eller en kontrolmyndighed, der er godkendt til at føre kontrol i denne medlemsstat eller dette område.

Første modtager:

- Den fuldstændige beskrivelse af enheden, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser, skal indeholde oplysninger om de anlæg, som anvendes til modtagelse og opbevaring. Foregår der andre aktiviteter, som f.eks. forarbejdning, emballering, mærkning og opbevaring før og efter sådanne aktiviteter, samt transport af produkterne, gælder de relevante bestemmelser i del B.

Hvis importøren og den første modtager er samme juridiske person og driver en og samme enhed, kan de rapporter, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser, sammenfattes i én rapport.

2. Regnskab

Hvis ikke importøren og den første modtager driver en og samme enhed, skal de begge føre lageropgørelser og finansregnskab.

Hvis kontrolorganet eller -myndigheden anmoder om det, skal der fremlægges oplysninger om transporten fra eksportøren i tredjelandet til den første modtager og fra sidstnævntes lokaler eller opbevaringsanlæg til modtagerne i Fællesskabet.

3. Information om importerede sendinger

Importøren skal, senest når attesten indgives til den berørte medlemsstats myndighed i henhold til artikel 4, nr. 1, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1788/2001 af 7. september 2001 om gennemførelsesbestemmelser til bestemmelserne for kontrolattesten for import fra tredjelande under artikel 11 i Rådets forordning (EØF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter og om angivelse heraf på landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), underrette kontrolorganet eller -myndigheden om alle sendinger, der skal importeres til EF, og meddele:

- navn og adresse på den første modtager

- alle oplysninger, som dette organ eller denne myndighed måtte kræve, f.eks. en kopi af kontrolattesten for import af økologisk produktion af landbrugsprodukter. Efter anmodning fra importørens kontrolorgan eller -myndighed skal importøren videregive oplysningerne til den første modtagers kontrolorgan eller -myndighed.

4. Importører og første modtagere, som også håndterer ikke-økologiske produkter

Hvis importerede produkter, som omhandlet i artikel 1, opbevares i opbevaringsanlæg, hvor også andre landbrugsprodukter eller levnedsmidler opbevares:

- skal produkterne, som omhandlet i artikel 1, holdes adskilt fra de øvrige landbrugsprodukter og/eller levnedsmidler

- skal der træffes alle forholdsregler for at sikre, at sendingerne kan identificeres, og for at undgå sammenblanding eller ombytning med produkter, som ikke er fremstillet efter reglerne i denne forordning.

5. Kontrolbesøg

Kontrolorganet eller -myndigheden skal kontrollere det lager- og finansregnskab, der er nævnt i del C, punkt 2, og de attester, der er nævnt i artikel 11, stk. 1, litra b), og samme artikels stk. 3, og som er fastlagt i forordning (EF) nr. 1788/2001.

Hvis importøren gennemfører importforretningerne i forskellige enheder eller lokaler, skal han på anmodning fremlægge de rapporter, der er foreskrevet i punkt 3 og 5 i de generelle bestemmelser i dette bilag, for hvert af disse anlæg.

6. Modtagelse af produkter fra et tredjeland

Produkter som omhandlet i artikel 1 skal importeres fra et tredjeland i emballager eller containere, der er lukket på en sådan måde, at indholdet ikke kan skiftes ud, og som er forsynet med en eksportøridentifikation og de nødvendige mærker og numre til at fastslå overensstemmelse mellem partiet og kontrolattesten for import fra tredjelande.

Ved modtagelsen af et produkt som omhandlet i artikel 1 og importeret fra et tredjeland, skal den første modtager kontrollere, at emballagen eller containeren er lukket på rette måde, og at sendingen er identisk med den, der er angivet i den kontrolattest, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1788/2001. Resultatet af denne kontrol skal udtrykkeligt anføres i det regnskab, der er nævnt i del C, punkt 2.

D. Enheder, der beskæftiger sig med produktion, tilberedning eller import af produkter som omhandlet i artikel 1, stk. 1, og som helt eller delvis lader en tredjepart udføre de pågældende aktiviteter på kontraktbasis

Indledende kontrol

Når det gælder aktiviteter, som udføres af tredjemand på kontraktbasis, skal den fuldstændige beskrivelse, der er omhandlet i punkt 3 i de generelle bestemmelser, omfatte

- en liste over underleverandører med en beskrivelse af deres aktiviteter og de kontrolorganer eller -myndigheder, som de er underlagt; underleverandørerne skal have indvilliget i at få deres bedrift kontrolleret efter ordningen i artikel 9 og i overensstemmelse med de relevante dele af bilag III

- alle de konkrete foranstaltninger, herunder bl.a. anvendelse af et passende regnskabssystem, der skal træffes af enheden for at sikre, at de produkter, den erhvervsdrivende bringer i handelen, kan spores til leverandøren og - hvis forskellig - sælgeren samt til modtageren og - hvis forskellig - køberen.

(1) EFT L 243 af 13.9.2001, s. 3."