32001R2299

Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/2001 af 26. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 800/1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter samt forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

EF-Tidende nr. L 308 af 27/11/2001 s. 0019 - 0020


Kommissionens forordning (EF) nr. 2299/2001

af 26. november 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 800/1999 om fælles gennemførelsesbestemmelser for eksportrestitutioner for landbrugsprodukter samt forordning (EF) nr. 1291/2000 om fælles gennemførelsesbestemmelser for ordningen med import- og eksportlicenser og forudfastsættelsesattester for landbrugsprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 af 30. juni 1992 om den fælles markedsordning for korn(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1666/2000(2), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 13, stk. 11, og de tilsvarende bestemmelser i andre forordninger om de fælles markedsordninger for landbrugsprodukter, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Kommissionens forordning (EF) nr. 2298/2001 af 26. november 2001 om særlige bestemmelser for udførsel af produkter, der leveres som fødevarehjælp fra Fællesskabet(3) er det i artikel 3 fastsat, at der ved udførsel i forbindelse med fødevarehjælp, for hvilke der anmodes om en restitution, skal fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen. De pågældende bestemmelser i Kommissionens forordning (EF) nr. 800/1999(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 90/2001(5), og forordning (EF) nr. 1291/2000(6), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1095/2001(7), bør derfor tilpasses.

(2) I henhold til artikel 5, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 skal der ikke fremlægges licens for gennemførelsen af visse forretninger, bl.a. dem, der omhandles i artikel 36, 40 og 44 i forordning (EF) nr. 800/1999. Derfor er henvisningen i artikel 24, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1291/2000 til licenser for de pågældende forretninger ikke relevant og skal udgå.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra alle de berørte forvaltningskomitéer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 4, stk. 1, i forordning (EF) nr. 800/1999 affattes således: "Retten til restitution forudsætter, at der fremlægges en eksportlicens med forudfastsættelse af restitutionen, undtagen i forbindelse med udførsel af varer.

Retten til restitution er dog ikke betinget af forelæggelse af licens

- når de udførte mængder i henhold til eksporterklæringen højst svarer til mængderne i bilag III til forordning (EF) nr. 1291/2000

- i de i artikel 6, 36, 40, 44, 45 og 46, stk. 1, omhandlede tilfælde

- for leverancer, der er bestemt til medlemsstaternes væbnede styrker i tredjelande."

Artikel 2

I forordning (EF) nr. 1291/2000 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 16 affattes således; "Artikel 16

Licensansøgninger og licenser med forudfastsættelse af restitutionen, der udfærdiges med henblik på fødevarehjælp, som omhandlet i artikel 10, stk. 4, i den landbrugsaftale, der blev indgået under de multilaterale handelsforhandlinger i Uruguay-rundens regi, skal i rubrik 20 indeholde en af følgende angivelser:

- Certificado GATT - Ayuda alimentaria

- GATT-licens - fødevarehjælp

- GATT-Lizenz, Nahrungsmittelhilfe

- Πιστοποιητικό GATT - επισιτιστική βοήθεια

- Licence under GATT - food aid

- Certificat GATT - aide alimentaire

- Titolo GATT - Aiuto alimentare

- GATT-certificaat - Voedselhulp

- Certificado GATT - ajuda alimentar

- GATT-todistus - elintarvikeapu

- GATT-licens - livsmedelsbistånd.

Rubrik 7 skal indeholde oplysning om destinationslandet. Licensen gælder kun for udførsel, der foretages i forbindelse med nævnte fødevarehjælp."

2) Artikel 24, stk. 1, litra b), affattes således: "b) når det drejer sig om en eksportlicens eller en attest med forudfastsættelse af restitution, for det toldsted, der antager angivelsen vedrørende:

- udførsel, eller

- anvendelse af en af de ordninger, der er omhandlet i artikel 4 og 5 i forordning (EF) nr. 565/80."

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 181 af 1.7.1992, s. 21.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 1.

(3) Se side 16 i denne Tidende.

(4) EFT L 102 af 17.4.1999, s. 11.

(5) EFT L 14 af 18.1.2001, s. 22.

(6) EFT L 152 af 24.6.2000, s. 1.

(7) EFT L 150 af 6.6.2001, s. 25.