32001R2048

Kommissionens forordning (EF) nr. 2048/2001 af 19. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

EF-Tidende nr. L 277 af 20/10/2001 s. 0001 - 0002


Kommissionens forordning (EF) nr. 2048/2001

af 19. oktober 2001

om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 3223/94 af 21. december 1994 om gennemførelsesbestemmelser til importordningen for frugt og grøntsager(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1498/98(2), særlig artikel 4, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I forordning (EF) nr. 3223/94 fastsættes som følge af gennemførelsen af resultaterne af de multilaterale handelsforhandlinger under Uruguay-runden kriterierne for Kommissionens fastsættelse af de faste værdier ved import fra tredjelande for de produkter og perioder, der er anført i nævnte forordnings bilag.

(2) Ved anvendelse af ovennævnte kriterier skal de faste importværdier fastsættes på de niveauer, der findes i bilaget til nærværende forordning -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

De faste importværdier, der er omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 3223/94, fastsættes som anført i tabellen i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 20. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 24.12.1994, s. 66.

(2) EFT L 198 af 15.7.1998, s. 4.

BILAG

til Kommissionens forordning af 19. oktober 2001 om faste importværdier med henblik på fastsættelsen af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

>TABELPOSITION>