32001R1963

Kommissionens forordning (EF) nr. 1963/2001 af 8. oktober 2001 om midlertidig ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 om kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0021 - 0021


Kommissionens forordning (EF) nr. 1963/2001

af 8. oktober 2001

om midlertidig ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 om kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2505/96 af 20. december 1996 om åbning og forvaltning af autonome fællesskabstoldkontingenter for visse landbrugs- og industriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1142/2001(2), særlig artikel 6, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kontingentmængden for visse autonome fællesskabstoldkontingenter kan ikke i tilstrækkelig grad opfylde EF-industriens behov. Mængden bør derfor øges for flurtamon (ISO) (løbenummer 09.2955) og kraftpapir (løbenummer 09.2959).

(2) Forordning (EF) nr. 2505/96 skal derfor ændres. Med henblik på at sikre lige og vedvarende adgang til disse kontingenter er det nødvendigt at ændre nævnte forordning med virkning pr. 1. januar 2001.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Toldkodeksudvalget -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For kontingentperioden fra 1. januar til 31. december 2001 ændres bilag I til forordning (EF) nr. 2505/96 således:

1) Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer 09.2955 ændres til 260 tons.

2) Kontingentmængden for toldkontingentet med løbenummer 09.2959 ændres til 85000 tons.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. oktober 2001.

På Kommissionens vegne

Frederik Bolkestein

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 345 af 31.12.1996, s. 1.

(2) EFT L 155 af 12.6.2001, s. 1.