32001R1815R(01)

Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1815/2001 af 14. september 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler (EFT L 246 af 15.9.2001)

EF-Tidende nr. L 268 af 09/10/2001 s. 0050 - 0050


Berigtigelse til Kommissionens forordning (EF) nr. 1815/2001 af 14. september 2001 om ændring af bilag I, II og III til Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler

(De Europæiske Fællesskabers Tidende L 246 af 15. september 2001)

Side 13, i bilaget, litra A, punkt 2.2.3:

i stedet for:

">TABELPOSITION>"

læses:

">TABELPOSITION>"