32001R1629

Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2001 af 9. august 2001 om fastsættelse for perioden 2001/02 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Scotch Whisky

EF-Tidende nr. L 216 af 10/08/2001 s. 0009 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 1629/2001

af 9. august 2001

om fastsættelse for perioden 2001/02 af de koefficienter, der gælder for korn, som eksporteres i form af Scotch Whisky

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EØF) nr. 2825/93 af 15. oktober 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1766/92 for så vidt angår fastsættelse og ydelse af tilpassede restitutioner for korn, der eksporteres i form af visse alkoholholdige drikkevarer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1633/2000(2), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 4, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 2825/93 er det fastsat, at restitutionen ydes for de mængder korn, som den restitutionsberettigede har anbragt under kontrol og destilleret, multipliceret med en koefficient, der fastsættes hvert år for hver af de pågældende medlemsstater. Koefficienten udtrykker for de pågældende alkoholholdige drikkevarer forholdet mellem de samlede eksporterede mængder og de samlede markedsførte mængder af den pågældende alkoholholdige drikkevare på grundlag af den konstaterede tendens i udviklingen af disse mængder i det antal år, der svarer til den gennemsnitlige lagringsperiode for den pågældende alkoholholdige drikkevare. På grundlag af Det Forenede Kongeriges oplysninger, for så vidt angår perioden fra 1. januar til 31. december 2000, var den gennemsnitlige lagringsperiode syv år for Scotch Whisky. Koefficienterne for perioden fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002 bør derfor fastsættes.

(2) Ifølge artikel 10 i protokol 3 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde(3) må der ikke ydes restitutioner ved eksport til Liechtenstein, Island og Norge. Der skal derfor i henhold til artikel 7, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 2825/93 tages hensyn hertil ved beregningen af koefficienten for perioden 2001/02.

(3) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Korn -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

For perioden fra 1. oktober 2001 til 30. september 2002 fastsættes de i artikel 4 i forordning (EØF) nr. 2825/93 nævnte koefficienter, der anvendes på det korn, som medgår i Det Forenede Kongerige til fremstiling af Scotch Whisky, som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. oktober 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. august 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 258 af 16.10.1993, s. 6.

(2) EFT L 187 af 26.7.2000, s. 29.

(3) EFT L 1 af 3.1.1994, s. 1.

BILAG

Koefficienter, der anvendes i Det Forenede Kongerige

>TABELPOSITION>