32001R1347

Rådets forordning (EF) nr. 1347/2001 af 28. juni 2001 om supplering af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

EF-Tidende nr. L 182 af 05/07/2001 s. 0003 - 0004


Rådets forordning (EF) nr. 1347/2001

af 28. juni 2001

om supplering af bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser efter proceduren i artikel 17 i Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 2081/92 af 14. juli 1992 om beskyttelse af geografiske betegnelser og oprindelsesbetegnelser for landbrugsprodukter og levnedsmidler(1), særlig artikel 17, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For en betegnelse, som Tyskland har givet underretning om i henhold til artikel 17 i forordning (EØF) nr. 2081/92, er der blevet anmodet om supplerende oplysninger for at sikre, at denne betegnelse er i overensstemmelse med artikel 2 og 4 i nævnte forordning. Det har efter en gennemgang af de supplerende oplysninger vist sig, at denne betegnelse er i overensstemmelse med de nævnte artikler. Den bør derfor registreres og tilføjes i bilaget til Kommissionens forordning (EF) nr. 1107/96(2).

(2) Efter de tyske myndigheders underretning om registreringsansøgningen for betegnelsen "Bayerisches Bier" som beskyttet geografisk betegnelse har de nederlandske og danske myndigheder meddelt Kommissionen de allerede eksisterende ølmærker, herunder den nævnte betegnelse.

(3) På grundlag af de tilsendte oplysninger kan det konstateres, at mærket "Bavaria" eksisterer, og at det er et gyldigt mærke. I betragtning af dette faktum og de tilgængelige oplysninger anses registreringen af betegnelsen "Bayerisches Bier" dog ikke for at kunne vildlede forbrugeren med hensyn til produktets virkelige identitet. Den geografiske betegnelse "Bayerisches Bier" og mærket "Bavaria" befinder sig derfor ikke i den situation, som er omhandlet i artikel 14, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 2081/92.

(4) Anvendelsen af visse mærker som f.eks. det nederlandske mærke "Bavaria" og det danske mærke "Høker Bajer" kan fortsat anvendes til trods for registreringen af den geografiske betegnelse "Bayerisches Bier", for så vidt som de opfylder betingelserne i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2081/92.

(5) Ifølge artikel 3 i forordning (EØF) nr. 2081/92 vurderes det, hvorvidt en betegnelse, der forhindrer registrering af en betegnelse, er en artsbetegnelse, under hensyntagen til situationen i hele EU. Selv om der i det foreliggende tilfælde er visse tegn på, at betegnelserne "bajersk" og "bajer", som er den danske oversættelse af "Bayerisches", er i færd med at blive synonymt for "øl" og således en fællesbetegnelse, er det ikke påvist, at betegnelsen "Bayerisches" eller oversættelser heraf er en artsbetegnelse i de andre medlemsstaters sprog.

(6) Det udvalg, der er omhandlet i artikel 15 i forordning (EØF) nr. 2081/92, har ikke afgivet udtalelse inden for den af formanden fastsatte frist -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilaget til forordning (EF) nr. 1107/96 suppleres med betegnelsen i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 28. juni 2001.

På Rådets vegne

B. Rosengren

Formand

(1) EFT L 208 af 24.7.1992, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2796/2000 (EFT L 324 af 21.12.2000, s. 26).

(2) EFT L 148 af 21.6.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 913/2000 (EFT L 129 af 11.5.2001, s. 8).

BILAG

Øl

TYSKLAND

Bayerisches Bier (BGB)