32001R1344

Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2001 af 3. juli 2001 om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2001 kan imødekommes

EF-Tidende nr. L 181 af 04/07/2001 s. 0017 - 0017


Kommissionens forordning (EF) nr. 1344/2001

af 3. juli 2001

om fastsættelse af, i hvilken udstrækning ansøgninger om importrettigheder for oksekød i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2001 kan imødekommes

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Kommissionens forordning (EF) nr. 1080/2001 af 1. Juni 2000 om åbning og forvaltning af et kontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under KN-kode 0202 og for varer henhørende under KN-kode 0206 29 91 (fra 1. juli 2001 til 30. juni 2002)(1), særlig artikel 5, og

ud fra følgende betragtning:

Ved forordning (EF) nr. 1080/2001 er fastsat, at de mængder, der er forbeholdt de traditionelle importører, fordeles i forhold til importen i perioden fra 1. juli 1997 til 30. juni 2000. I henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/97(2), ændret ved forordning (EF) nr. 260/98(3), (EF) nr. 1142/98(4) og (EF) nr. 995/1999(5). I de øvrige tilfælde overstiger de mængder, der er ansøgt om, de mængder, der er disponible i henhold til samme forordnings artikel 2, stk. 2. De mængder, der er ansøgt om, skal derfor nedsættes forholdsmæssigt i henhold til artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1080/2001 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ansøgninger om importrettigheder, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1080/2001 imødekommes i følgende omfang:

a) 240,1355 kg/t indført i perioden fra 1. juli 1997 til 30. juni 2000 i henhold til forordning (EF) nr. 1042/97, (EF) nr. 1142/98 og (EF) nr. 995/1999 for de importører, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1080/2001

b) 472,9320 kg pr. ansøgt ton for så vidt angår de erhvervsdrivende, som er omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1080/2001.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 4. juli 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. juli 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 149 af 2.6.2001, s. 11.

(2) EFT L 152 af 11.6.1997, s. 2.

(3) EFT L 25 af 31.1.1998, s. 42.

(4) EFT L 159 af 3.6.1998, s. 11.

(5) EFT L 122 af 12.5.1999, s. 3.