32001R0191

Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2001 af 30. januar 2001 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

EF-Tidende nr. L 029 af 31/01/2001 s. 0012 - 0026


Kommissionens forordning (EF) nr. 191/2001

af 30. januar 2001

om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(1), senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 2724/2000(2), særlig artikel 19, nr. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Undersøgelsesgruppe, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 4, stk. 6, i forordning (EF) nr. 338/97 kan Kommissionen fastsætte generelle restriktioner eller restriktioner, der vedrører visse oprindelseslande, for indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter, og stykket indeholder kriterierne for sådanne restriktioner.

(2) Listen over sådanne restriktioner er senest fastsat ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1988/2000 af 20. september 2000 om suspension af indførsel i Fællesskabet af enheder af visse arter af vilde dyr og planter(3), og denne liste bør nu revideres i overensstemmelse med artikel 4, stk. 6, første afsnit, i forordning (EF) nr. 338/97. Af hensyn til klarheden bør listen i forordning (EF) nr. 1988/2000 erstattes i sin helhed, og forordning (EF) nr. 1988/2000 bør derfor ophæves.

(3) Oprindelseslandene for de arter, der er omfattet af disse restriktioner, er blevet hørt.

(4) Artikel 41 i Kommissionens forordning (EF) nr. 939/97 af 26. maj 1997 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 338/97 om beskyttelse af vilde dyr og planter ved kontrol af handelen hermed(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1006/98(5), indeholder bestemmelser om medlemsstaternes gennemførelse af de restriktioner, der fastsættes af Kommissionen.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget for Handel med Vilde Dyr og Planter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Medmindre andet fremgår af bestemmelserne i artikel 41 i Rådets forordning (EF) nr. 939/97, suspenderes indførsel i Fællesskabet af enheder af de arter af vilde dyr og planter, der er opført i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 1988/2000 ophæves hermed.

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Margot Wallström

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 61 af 3.3.1997, s. 1.

(2) EFT L 320 af 18.12.2000, s. 1.

(3) EFT L 237 af 21.9.2000, s. 25.

(4) EFT L 140 af 30.5.1997, s. 9.

(5) EFT L 145 af 15.5.1998, s. 3.

BILAG

Enheder af arter opført i bilag A til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er forbudt

>TABELPOSITION>

Enheder af arter opført i bilag B til forordning (EF) nr. 338/97, for hvilke indførsel i Fællesskabet er forbudt

>TABELPOSITION>