32001R0070

Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001 af 12. januar 2001 om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

EF-Tidende nr. L 010 af 13/01/2001 s. 0033 - 0042


Kommissionens forordning (EF) nr. 70/2001

af 12. januar 2001

om anvendelse af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte til små og mellemstore virksomheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92 og 93 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab på visse former for horisontal statsstøtte(1), særlig artikel 1, stk. 1, litra a), nr. i), og litra b),

under henvisning til det offentliggjorte udkast til denne forordning(2),

efter høring af Det Rådgivende Udvalg for Statsstøtte, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen i medfør af traktatens artikel 87 erklære, at støtte til små og mellemstore virksomheder er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(2) I henhold til forordning (EF) nr. 994/98 kan Kommissionen også i medfør af traktatens artikel 87 erklære, at støtte, der er tildelt i overensstemmelse med det kort, Kommissionen har godkendt for tildeling af regionalstøtte i hver medlemsstat, er forenelig med fællesmarkedet og ikke er omfattet af anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3.

(3) Kommissionen har i mange beslutninger anvendt traktatens artikel 87 og 88 på små og mellemstore virksomheder i og uden for støtteberettigede områder og har desuden bekendtgjort sin politik på området, senest i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder(3) og i retningslinjerne for statsstøtte med regionalt sigte(4). På baggrund af Kommissionens store erfaringer med anvendelsen af de nævnte artikler på små og mellemstore virksomheder og de generelle regler for små og mellemstore virksomheder og for regionalstøtte, som Kommissionen har vedtaget på grundlag af disse artikler, bør Kommissionen gøre brug af sine beføjelser i henhold til forordning (EF) nr. 994/98 for at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen, uden derved at svække sin kontrol.

(4) Denne forordning påvirker ikke medlemsstaternes mulighed for at anmelde støtte til små og mellemstore virksomheder. Kommissionen vil især vurdere disse anmeldelser efter de kriterier, der er fastsat i denne forordning. Da denne forordning træder i stedet for rammebestemmelserne for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder, bør disse ophæves fra forordningens ikrafttrædelsestidspunkt.

(5) Små og mellemstore virksomheder spiller en afgørende rolle for jobskabelsen og medvirker generelt til social stabilitet og en dynamisk økonomi. Deres udvikling kan dog begrænses af ufuldkommenhed på markederne. De har ofte vanskeligt ved at skaffe kapital eller optage lån, da det er svært at opnå risikovillig kapital på visse kapitalmarkeder, og de kun kan stille begrænsede garantier. Deres beskedne ressourcer kan også begrænse deres adgang til information, især med hensyn til ny teknologi og potentielle markeder. På denne baggrund skal den støtte, der fritages ved denne forordning, tage sigte på at fremme udviklingen af små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter uden at ændre samhandelsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.

(6) Denne forordning bør fritage enhver form for støtte, der opfylder alle dens relevante krav, og enhver støtteordning, såfremt den støtte, der kan ydes i henhold dertil, opfylder alle forordningens relevante krav. For at sikre et effektivt tilsyn og forenkle administrationen uden derved at svække Kommissionens kontrol bør der ved støtteordninger og individuel støtte, som ikke ydes i henhold til en støtteordning, udtrykkeligt henvises til denne forordning.

(7) Denne forordning bør ikke påvirke de særlige regler i forordninger og direktiver om statsstøtte til bestemte sektorer, såsom de gældende regler for skibsbygning, og den bør ikke finde anvendelse på landbrug, fiskeri og akvakultur.

(8) For at undgå forskelle, der kunne medføre konkurrencefordrejninger, og lette samordningen mellem Fællesskabets og medlemsstaternes forskellige initiativer med hensyn til små og mellemstore virksomheder samt af hensyn til den administrative klarhed og retssikkerheden bør den definition af små og mellemstore virksomheder, der anvendes i denne forordning, svare til den, der er fastlagt i Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder(5). Denne definition blev også anvendt i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til små og mellemstore virksomheder(6).

(9) I overensstemmelse med Kommissionens faste praksis og for bedre at kunne sikre, at støtten er rimelig, og at den begrænses til det nødvendige beløb, bør støttelofterne udtrykkes ved støtteintensitet i forhold til en række støtteberettigede omkostninger og ikke ved maksimale støttebeløb.

(10) For at fastslå, om støtte er forenelig med fællesmarkedet i henhold til denne forordning, er det nødvendigt at tage hensyn til støtteintensiteten og dermed støttebeløbet udtrykt i subventionsækvivalent. Subventionsækvivalenten i forbindelse med støtte, der udbetales i flere rater, og støtte i form af lån på lempelige vilkår beregnes på grundlag af markedsrenterne på støttetidspunktet. Med henblik på en ensartet, gennemsigtig og forenklet anvendelse af statsstøttereglerne bør markedsrenterne i denne forordning anses for at være referencesatserne, forudsat at lånet, når der er tale om lån på lempelige vilkår, garanteres af en normal sikkerhedsstillelse og ikke indebærer unormalt store risici. Referencesatserne bør være de satser, der med regelmæssige mellemrum fastsættes af Kommissionen på grundlag af objektive kriterier og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende og på Internettet.

(11) I betragtning af forskellene mellem små og mellemstore virksomheder bør der fastsættes forskellige lofter for støtteintensiteten for disse to virksomhedskategorier.

(12) På grundlag af Kommissionens erfaringer bør lofterne for støtteintensiteten fastsættes på et niveau, der skaber en rimelig balance mellem følgende to målsætninger: reduktion af konkurrencefordrejningerne inden for den støttemodtagende sektor til det mindst mulige og fremme af udviklingen af de små og mellemstore virksomheders økonomiske aktiviteter.

(13) Der bør fastlægges yderligere betingelser, som en støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der er fritaget ved denne forordning, skal opfylde. Under henvisning til traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), bør en sådan støtte normalt ikke udelukkende medføre, at de driftsomkostninger, som støttemodtageren normalt selv skal afholde, nedbringes løbende eller med visse mellemrum, ligesom støtten skal stå i forhold til de problemer, der skal løses, for at sikre de socioøkonomiske fordele, der anses for at være i Fællesskabets interesse. Det er derfor rimeligt at begrænse denne forordnings anvendelsesområde til støtte i forbindelse med visse materielle og immaterielle investeringer, bestemte tjenester, der leveres til støttemodtagerne, og en række andre aktiviteter. På baggrund af Fællesskabets overkapacitet inden for transportsektoren, bortset fra jernbanernes rullende materiel, bør de støtteberettigede investeringsomkostninger, når det gælder virksomheder, der udøver deres vigtigste erhvervsaktiviteter inden for transportsektoren, ikke omfatte transportmidler og -udstyr.

(14) Støtte til små og mellemstore virksomheder bør fritages ved denne forordning uanset virksomhedernes beliggenhed. Investeringer og jobskabelse kan bidrage til den økonomiske udvikling af ugunstigt stillede områder i Fællesskabet. Små og mellemstore virksomheder i disse områder lider under både de strukturbestemte handicap, som deres beliggenhed medfører, og de vanskeligheder, som skyldes deres størrelse. Der bør derfor fastsættes højere lofter for små og mellemstore virksomheder i støtteberettigede områder.

(15) For ikke at favorisere en investerings kapitalfaktor i forhold til arbejdskraftfaktoren bør forordningen give mulighed for at udmåle investeringsstøtte på grundlag af enten investeringsomkostningerne eller omkostningerne ved nyansættelse i forbindelse med gennemførelse af investeringsprojektet.

(16) På baggrund af aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger inden for Verdenshandelsorganisationen (WTO)(7) bør denne forordning ikke fritage eksportstøtte eller støtte, der fremmer indenlandske produkter på bekostning af importerede. Støtte til deltagelse i varemesser eller til undersøgelser eller konsulenttjenester, der er nødvendige for lancering af et nyt eller eksisterende produkt på et nyt marked, betragtes normalt ikke som eksportstøtte.

(17) Da det er nødvendigt at skabe balance mellem den tilsigtede reduktion af konkurrencefordrejningerne inden for den støttemodtagende sektor og denne forordnings målsætninger, bør denne forordning ikke fritage individuel støtte, der overstiger et fast maksimumsbeløb, uanset om den udbetales i henhold til en støtteordning, der er fritaget ved den, eller ej.

(18) For at sikre, at støtten er nødvendig og fungerer som incitament til udvikling af bestemte aktiviteter, bør denne forordning ikke fritage støtte til aktiviteter, som støttemodtageren i forvejen ville gennemføre på grund af markedsforholdene alene.

(19) Denne forordning bør ikke fritage støtte, der kumuleres med anden statsstøtte, herunder støtte, der ydes af nationale, regionale og lokale myndigheder, eller med fællesskabsstøtte til de samme støtteberettigede omkostninger, når en sådan kumuleret støtte overstiger de i denne forordning fastsatte lofter.

(20) For at sikre gennemsigtighed og effektivt tilsyn bør der i henhold til artikel 3 i forordning (EF) nr. 994/98 udarbejdes en standardformular, hvori medlemsstaterne kan give Kommissionen kortfattede oplysninger om en støtteordning, der gennemføres i henhold til denne forordning, eller om individuel støtte, der ikke ydes i henhold til en sådan ordning, med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Af samme årsager bør der udarbejdes regler om de registre, medlemsstaterne skal føre over den støtte, der fritages ved denne forordning. Med hensyn til den årsrapport, som medlemsstaterne skal forelægge Kommissionen, bør Kommissionen opstille de særlige krav, der må stilles til den, herunder indsendelse af oplysninger i elektronisk form, da den nødvendige teknologi må anses for at være tilstrækkelig udbredt.

(21) På baggrund af Kommissionens erfaringer på dette område, især den hyppighed, hvormed det generelt er nødvendigt at revidere statsstøttepolitikken, bør denne forordning kun gælde indtil den 31. december 2006. Hvis forordningen ikke forlænges ved gyldighedsperiodens udløb, bør støtteordninger, der er fritaget ved forordningen, fortsat være fritaget i seks måneder -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Anvendelsesområde

1. Denne forordning gælder for støtte til små og mellemstore virksomheder inden for alle sektorer, uden at det påvirker Fællesskabets særlige forordninger eller direktiver, der er udstedt i henhold til EF-traktaten, og som vedrører statsstøtte til bestemte sektorer, uanset om de er mere eller mindre restriktive end denne forordning.

2. Denne forordning finder ikke anvendelse på:

a) aktiviteter vedrørende produktion, forarbejdning eller markedsføring af de produkter, der er anført i bilag I til traktaten

b) støtte til eksportrelaterede aktiviteter, dvs. støtte, der er direkte knyttet til de eksporterede mængder, til etablering og drift af et distributionsnet eller til andre løbende udgifter i forbindelse med eksportvirksomhed

c) støtte, som er betinget af, at der anvendes indenlandske produkter i stedet for importerede.

Artikel 2

Definitioner

I denne forordning forstås ved:

a) "støtte": enhver foranstaltning, der opfylder alle kriterierne i traktatens artikel 87, stk. 1

b) "små og mellemstore virksomheder": virksomheder som defineret i bilag I

c) "investering i materielle aktiver": investering i materielle anlægsaktiver i forbindelse med etablering af et nyt anlæg, udvidelse af et eksisterende anlæg eller påbegyndelse af en aktivitet, der indebærer en gennemgribende ændring i et eksisterende anlægs produkt eller produktionsproces (især gennem rationalisering, diversificering eller modernisering). En investering i anlægsaktiver i form af overtagelse af et anlæg, der er blevet lukket eller ville være blevet lukket, hvis ikke en sådan overtagelse havde fundet sted, betragtes også som en materiel investering

d) "investering i immaterielle aktiver": investering i teknologioverførsel ved erhvervelse af patentrettigheder, licenser, knowhow eller teknisk viden, der ikke er patenteret

e) "bruttostøtteintensitet": støttebeløb udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger. Alle tal, der benyttes, skal angive beløbene før direkte beskatning. Hvis støtten ydes som andet end tilskud, skal støttebeløbet være støttens subventionsækvivalent. Støtte, der udbetales i flere rater, tilbagediskonteres til sin værdi på det tidspunkt, hvor den blev ydet. Den rentesats, der anvendes til tilbagediskonteringsformål og til beregning af støttebeløbet i forbindelse med lån på lempelige vilkår, er den gældende referencesats på støttetidspunktet

f) "nettostøtteintensitet": støttebeløb efter skat udtrykt i procent af projektets støtteberettigede omkostninger

g) "antal ansatte": antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. antallet af fuldtidsansatte i løbet af et år, idet deltidsansatte og sæsonansatte indgår som brøkdele af ÅAE.

Artikel 3

Betingelser for fritagelse

1. Individuel støtte, der ikke er omfattet af nogen ordning, men som opfylder betingelserne i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis der udtrykkeligt henvises til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. En støtteordning, der opfylder betingelserne i denne forordning, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i artikel 88, stk. 3, hvis:

a) enhver støtte, som kan ydes i henhold til en sådan ordning, opfylder alle forordningens betingelser

b) ordningen indeholder en udtrykkelig henvisning til denne forordning med angivelse af dens titel og en henvisning til dens offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

3. Støtte, der ydes i henhold til de ordninger, der omhandles i stk. 2, er forenelig med fællesmarkedet, jf. traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i artikel 88, stk. 3, hvis støtten umiddelbart opfylder alle denne forordnings betingelser.

Artikel 4

Investeringer

1. Støtte til investeringer i materielle og immaterielle aktiver i eller uden for Det Europæiske Fællesskab er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3, hvis den opfylder betingelserne i denne artikels stk. 2-6.

2. Bruttostøtteintensiteten overstiger ikke:

a) 15 % for små virksomheder

b) 7,5 % for mellemstore virksomheder.

3. Hvis investeringen finder sted i regionalstøtteberettigede områder, må støtteintensiteten ikke overstige det regionale investeringsstøtteloft, der fremgår af det kort, som Kommissionen har godkendt for hver medlemsstat, med mere end:

a) 10 bruttoprocentpoint i områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra c), forudsat at den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 30 %, eller

b) 15 bruttoprocentpoint i områder, der er omfattet af artikel 87, stk. 3, litra a), forudsat at den samlede nettostøtteintensitet ikke overstiger 75 %.

De højeste regionalstøttelofter finder kun anvendelse, hvis støtten ydes på den betingelse, at investeringen løber i mindst fem år i den støttemodtagende region, og at støttemodtageren bidrager til finansieringen deraf med mindst 25 %.

4. De i stk. 2 og 3 fastsatte lofter gælder for støtteintensiteten beregnet enten som en procentdel af de støtteberettigede investeringsomkostninger eller som en procentdel af lønomkostningerne ved den beskæftigelse, der skabes ved gennemførelsen af en investering (støtte til jobskabelse), eller en kombination heraf, forudsat at støtten ikke overstiger det højeste af de beløb, der fremkommer ved de to beregninger.

5. Hvis støtten beregnes på grundlag af investeringsomkostningerne, er de støtteberettigede omkostninger i forbindelse med materielle investeringer omkostningerne ved investeringer i jord, bygninger, maskiner og inventar. Inden for transportsektoren omfatter de støtteberettigede omkostninger ikke transportmidler og -udstyr, bortset fra jernbanernes rullende materiel. De støtteberettigede omkostninger ved immaterielle investeringer er omkostningerne ved erhvervelse af teknologi.

6. Hvis støtten beregnes på grundlag af jobskabelsen, udtrykkes støttebeløbet som en procentdel af lønomkostningerne ved de nyoprettede job i en toårig periode på følgende betingelser:

a) jobskabelsen skal være forbundet med gennemførelsen af en investering i materielle eller immaterielle aktiver. Jobskabelsen skal ske inden tre år efter, at investeringen er gennemført

b) investeringsprojektet skal medføre en nettoforøgelse af antallet af ansatte ved det pågældende anlæg i forhold til gennemsnittet for de sidste 12 måneder, og

c) de nyoprettede job skal bevares i mindst fem år.

Artikel 5

Konsulentbistand samt andre tjenester og aktiviteter

Støtte til små og mellemstore virksomheder, der opfylder følgende betingelser, er forenelig med fællesmarkedet som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 3, og fritaget for anmeldelsespligten i traktatens artikel 88, stk. 3:

a) i forbindelse med tjenester, der leveres af eksterne konsulenter, må bruttostøtten ikke overstige 50 % af omkostningerne derved. De pågældende tjenester må hverken være varige eller regelmæssige eller vedrøre virksomhedens normale driftsudgifter som f.eks. løbende skatterådgivning, regelmæssig juridisk rådgivning eller reklamevirksomhed

b) i forbindelse med deltagelse i messer og udstillinger må bruttostøtten ikke overstige 50 % af ekstraomkostningerne ved leje, indretning og drift af standen. Denne fritagelse gælder kun første gang, en virksomhed deltager i en bestemt messe eller udstilling.

Artikel 6

Store individuelle støtteforanstaltninger

Individuelle støtteforanstaltninger er ikke fritaget ved denne forordning, hvis et af følgende lofter er nået:

a) de samlede støtteberettigede omkostninger ved hele projektet andrager mindst 25 mio. EUR, og

i) bruttostøtteintensiteten i områder, som ikke er regionalstøtteberettigede, udgør mindst 50 % af de i artikel 4, stk. 2, omhandlede lofter

ii) nettostøtteintensiteten i områder, som er regionalstøtteberettigede, udgør mindst 50 % af det nettostøtteloft, der fremgår af regionalstøttekortet for det pågældende område, eller

b) det samlede bruttostøttebeløb andrager mindst 15 mio. EUR.

Artikel 7

Forudsætning for støtten

Fritagelsen i henhold til denne forordning gælder kun, hvis medlemsstaten, inden støtteprojektet iværksættes:

- enten har fået en støtteansøgning forelagt af støttemodtageren, eller

- har vedtaget retsforskrifter om indførelse af ret til støtte efter objektive kriterier, og uden at medlemsstaten skal udøve yderligere skøn.

Artikel 8

Kumulering

1. De i artikel 4, 5 og 6 fastsatte støttelofter gælder, uanset om støtteprojektet finansieres udelukkende over statsmidler eller finansieres delvis af Fællesskabet.

2. Støtte, der fritages ved denne forordning, må ikke kumuleres med nogen anden form for statsstøtte som omhandlet i traktatens artikel 87, stk. 1, eller med anden fællesskabsfinansiering til de samme støtteberettigede omkostninger, hvis en sådan kumulering medfører en støtteintensitet, der er højere end den i denne forordning fastsatte.

Artikel 9

Gennemsigtighed og kontrol

1. Ved gennemførelse af en ved denne forordning fritaget støtteordning eller individuel støtteforanstaltning, der ikke falder ind under en støtteordning, sender medlemsstaterne inden 20 arbejdsdage Kommissionen en kortfattet oversigt over støtteordningen eller den individuelle støtteforanstaltning i den i bilag II omhandlede form med henblik på offentliggørelse i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

2. Medlemsstaterne fører detaljerede registre over de støtteordninger, der er fritaget ved denne forordning, den individuelle støtte, der ydes i henhold til disse ordninger, og den individuelle støtte, der er fritaget ved denne forordning, og som ikke ydes i henhold til en eksisterende støtteordning. Disse registre skal omfatte alle de oplysninger, der er nødvendige for, at det kan fastslås, at de betingelser for fritagelse, der er fastsat i denne forordning, er opfyldt, herunder oplysninger om selskabets status som SMV. Medlemsstaterne opbevarer oplysningerne om en individuel støtteforanstaltning i ti år fra det tidspunkt, hvor støtten blev ydet, og om en støtteordning i ti år fra det tidspunkt, hvor der sidst blev udbetalt støtte i henhold til ordningen. På Kommissionens skriftlige anmodning skal den pågældende medlemsstat inden 20 arbejdsdage eller inden for en længere frist, der måtte være fastsat i anmodningen, give Kommissionen alle de oplysninger, denne finder nødvendige for at kunne vurdere, om betingelserne i denne forordning er opfyldt.

3. Medlemsstaterne udarbejder en rapport om anvendelsen af denne forordning for hvert hele kalenderår eller den del af et kalenderår, hvor den anvendes, i den form, der er fastlagt i bilag III, men også elektronisk. Medlemsstaterne forelægger Kommissionen denne rapport senest tre måneder efter udløbet af den periode, som rapporten vedrører.

Artikel 10

Ikrafttræden og gyldighedsperiode

1. Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes indtil den 31. december 2006.

2. Ved udløbet af denne forordnings gyldighedsperiode vil støtteordninger, der er fritaget ved forordningen, fortsat være fritaget i en seksmåneders tilpasningsperiode.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. januar 2001.

På Kommissionens vegne

Mario Monti

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 142 af 14.5.1998, s. 1.

(2) EFT C 89 af 28.3.2000, s. 15.

(3) EFT C 213 af 23.7.1996, s. 4.

(4) EFT C 74 af 10.3.1998, s. 9.

(5) EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4.

(6) Se fodnote 3.

(7) EFT L 336 af 23.12.1994, s. 156.

BILAG I

Definition af små og mellemstore virksomheder

(jf. Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder (EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4))

"Artikel 1

1. Ved små og mellemstore virksomheder, i det følgende benævnt 'SMV', forstås virksomheder, som:

- har under 250 ansatte, og

- har enten:

- en årsomsætning på højst 40 mio. EUR, eller

- en samlet årsbalance på højst 27 mio. EUR, og

- opfylder uafhængighedskriteriet som defineret i stk. 3.

2. Hvis det er nødvendigt at sondre mellem små og mellemstore virksomheder, forstås ved 'små virksomheder' virksomheder, som:

- har under 50 ansatte, og

- har enten:

- en årsomsætning på højst 7 mio. EUR, eller

- en samlet årsbalance på højst 5 mio. EUR, og

- opfylder uafhængighedskriteriet som defineret i stk. 3.

3. Ved uafhængige virksomheder forstås virksomheder, hvori en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionerne på SMV eller små virksomheder, ikke har kapitalandele eller stemmerettigheder på 25 % eller mere. Denne tærskel kan overskrides i følgende to tilfælde:

- hvis virksomheden ejes af offentlige investeringsselskaber, venture-kapitalselskaber eller institutionelle investorer, forudsat at de hverken kontrollerer virksomheden individuelt eller i fællesskab

- hvis kapitalen er spredt på en sådan måde, at det er umuligt at afgøre, hvem der ejer den, og virksomheden erklærer, at den med rimelighed kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionerne på SMV eller små virksomheder, ikke ejer 25 % eller mere af den.

4. Ved beregning af de i stk. 1 og 2 omhandlede tærskler sammenlægges tallene for den pågældende virksomhed og for alle de virksomheder, som den direkte eller indirekte kontrollerer gennem kapitalandele eller stemmerettigheder på mindst 25 %.

5. Hvis det er nødvendigt at sondre mellem mikrovirksomheder og andre SMV, skal der ved de førstnævnte forstås virksomheder med under ti ansatte.

6. Hvis en virksomhed på det endelige balancetidspunkt ligger over eller under de anførte tærskler for antallet af ansatte eller de finansielle lofter, medfører dette kun, at virksomheden får eller mister status som 'SMV', 'mellemstor virksomhed', 'lille virksomhed' eller 'mikrovirksomhed', hvis dette gentager sig i to på hinanden følgende regnskabsår.

7. Antallet af ansatte svarer til antallet af årsarbejdsenheder (ÅAE), dvs. antallet af fuldtidsansatte i løbet af et år, idet deltidsansatte og sæsonansatte indgår som brøkdele af ÅAE. Som referenceår anvendes den seneste godkendte regnskabsperiode.

8. Tærsklerne for omsætning og samlet balance vedrører den senest godkendte tolvmåneders regnskabsperiode. Når der er tale om nyetablerede virksomheder, hvis regnskaber endnu ikke er godkendt, beregnes tærsklerne på grundlag af et pålideligt skøn, der foretages i løbet af regnskabsåret."

BILAG II

>PIC FILE= "L_2001010DA.004002.EPS">

>PIC FILE= "L_2001010DA.004101.EPS">

BILAG III

Udformning af den periodiske rapport til Kommissionen

Udformning af årsrapporten om støtteordninger, der er fritaget ved en gruppefritagelsesforordning udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98

Medlemsstaterne skal benytte nedenstående standardudformning i forbindelse med deres rapporter til Kommissionen efter de gruppefritagelsesforordninger, der udstedes i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 994/98.

Rapporterne bør også foreligge i elektronisk form.

Oplysninger, der kræves om alle støtteordninger, som er fritaget ved gruppefritagelsesforordninger udstedt i henhold til artikel 1 i Rådets forordning (EF) nr. 994/98

1. Støtteordningens navn

2. Kommissionens relevante gruppefritagelsesforordning

3. Udgifter

Der anføres særskilte tal for hvert støtteinstrument under ordningen eller for hvert individuelt støtteprojekt (f.eks. tilskud, lavtforrentede lån osv.). Tallene angives i euro eller, i givet fald, i national valuta. I tilfælde af skatteudgifter indberettes de årlige skattemæssige tab. Hvis ikke der foreligger nøjagtige tal, kan der angives skøn over disse tab.

Disse udgifter bør anføres således:

For det pågældende år angives særskilt for hvert støtteinstrument under ordningen (f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår, garantier osv.):

3.1. Udgiftsforpligtelser, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye støtteprojekter. I forbindelse med garantiordninger angives det samlede beløb, som nye garantistillelser andrager.

3.2. Faktiske udbetalinger, (anslåede) skattemæssige tab eller andre indtægtstab, oplysninger om garantier osv. for nye og igangværende projekter. I forbindelse med garantiordninger angives følgende: de samlede udestående garantier, præmieindtægter, inddrevne beløb, udbetalte garantibeløb, ordningens driftsresultat i det pågældende år.

3.3. Antal nye støtteprojekter.

3.4. Skøn over det samlede antal nyoprettede eller bevarede job som følge af de nye projekter (eventuelt).

3.5. Skøn over det samlede investeringsbeløb, hvortil der ydes støtte gennem nye projekter.

3.6. Regional opdeling af beløbene under 3.1 enten efter NUTS-regioner(1) på niveau 2 eller derunder, eller efter artikel 87, stk. 3, litra a)-regioner, artikel 87, stk. 3, litra c)-regioner og regioner, der ikke er støtteberettigede.

3.7. Sektorbestemt opdeling af beløbene under 3.1 efter støttemodtagernes erhvervssektorer (hvis der er tale om mere end én sektor, angives den enkelte sektors andel):

Kulmineindustri

Fremstillingsvirksomhed,

herunder:

Stålindustri

Værftsindustri

Syntetiske fibre

Motorkøretøjer

Anden fremstillingsvirksomhed (angiv nærmere)

Tjenester,

herunder:

Transporttjenester

Finansielle tjenester

Andre tjenester (angiv nærmere)

Andre sektorer (angiv nærmere).

4. Andre oplysninger og bemærkninger

(1) NUTS er nomenklaturen for statistiske territoriale enheder i Fællesskabet.