32001E0931

Rådet fælles holdning af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

EF-Tidende nr. L 344 af 28/12/2001 s. 0093 - 0096


Rådet fælles holdning

af 27. december 2001

om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme

(2001/931/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15 og 34, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd erklærede på sit ekstraordinære møde den 21. september 2001, at terrorismen udgør en sand udfordring for verden og for Europa, og at bekæmpelse af terrorisme fremover skal være et højt prioriteret mål for Den Europæiske Union.

(2) FN's Sikkerhedsråd vedtog den 28. september 2001 resolution 1373(2001), hvori der fastlægges omfattende strategier til bekæmpelse af terrorisme, navnlig bekæmpelse af finansieringen af terrorisme.

(3) Rådet erindrede den 8. oktober 2001 om, at EU er fast besluttet på i tæt samarbejde med USA at tage fat på terrorismens finansieringskilder.

(4) Rådet vedtog den 26. februar 2001 i overensstemmelse med sikkerhedsrådsresolution 1333(2000) fælles holdning 2001/154/FUSP(1), der bl.a. indeholder bestemmelse om, at midler, der tilhører Æstime bin Laden og personer, grupper og enheder, der er knyttet til ham, skal indefryses. Derfor er disse personer, grupper og enheder ikke omfattet af denne fælles holdning.

(5) Den Europæiske Union bør træffe yderligere foranstaltninger til at gennemføre De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373(2001).

(6) Medlemsstaterne har meddelt Den Europæiske Union de nødvendige oplysninger til gennemførelsen af nogle af disse supplerende foranstaltninger.

(7) En fællesskabsindsats er nødvendig for at gennemføre nogle af disse supplerende foranstaltninger. En indsats fra medlemsstaternes side er også nødvendig, navnlig for så vidt angår anvendelsen af former for politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

1. Denne fælles holdning finder i overensstemmelse med bestemmelserne i de følgende artikler anvendelse på personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og som er opført i bilaget.

2. I denne fælles holdning forstås ved "personer, grupper og enheder involveret i terrorhandlinger":

- personer, der begår eller forsøger at begå terrorhandlinger, eller som deltager i eller letter gennemførelsen af terrorhandlinger

- grupper og enheder, der direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer; og personer, grupper og enheder, der handler på vegne af eller efter instruks fra sådanne personer, grupper og enheder, herunder midler, der hidrører fra eller er afkast af formuegoder, som direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af sådanne personer og personer, grupper og enheder, der er knyttet til disse.

3. I denne fælles holdning forstås ved "terrorhandling" en af følgende overlagte handlinger som i kraft af sin karakter eller den sammenhæng, hvori den begås, kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade, og som kan defineres som en forbrydelse i henhold til national lov, når den begås med det formål:

i) at intimidere en befolkning i alvorlig grad, eller

ii) uretmæssigt at tvinge offentlige myndigheder eller en international organisation til at foretage eller undlade at foretage en handling, eller

iii) at destabilisere eller ødelægge et lands eller en international organisations grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, økonomiske eller sociale strukturer i alvorlig grad ved følgende handlinger:

a) legemsindgreb, der kan have døden til følge

b) alvorlige overgreb mod en persons fysiske integritet

c) bortførelse eller gidseltagning

d) massive ødelæggelser af et regeringsanlæg eller et offentligt anlæg, et transportsystem, en infrastruktur, herunder et edb-system, en fast platform på kontinentsoklen, et offentligt sted eller en privat ejendom, der kan bringe menneskeliv i fare eller forårsage betydelige økonomiske tab

e) kapring af luftfartøjer, skibe eller andre kollektive transportmidler eller godstransportmidler

f) fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller levering eller brug af skydevåben, sprængstoffer, kernevåben, biologiske og kemiske våben og for biologiske og kemiske våbens vedkommende forskning og udvikling

g) spredning af farlige stoffer, brandstiftelse, fremkaldelse af eksplosioner eller oversvømmelser, der bringer menneskeliv i fare

h) forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer, der bringer menneskeliv i fare

i) fremsættelse af trusler om at ville udvise en af de under litra a) til h) nævnte adfærdsformer.

j) ledelse af en terroristgruppe

k) deltagelse i en terroristgruppes aktiviteter, herunder tilvejebringelse af informationer eller materielle midler eller gennem finansiering af dens aktiviteter, vel vidende, at denne deltagelse bidrager til gruppens kriminelle aktiviteter.

I dette stykke forstås ved "terroristgruppe" en struktureret sammenslutning bestående af mere end to personer, som har bestået i et vist tidsrum, og som handler i forening med det formål at begå terrorhandlinger. Udtrykket "struktureret sammenslutning" betegner en sammenslutning, der ikke er vilkårligt dannet med henblik på umiddelbart at begå en terrorhandling, og hvis medlemmers roller ikke nødvendigvis er formelt defineret, hvis sammensætning ikke nødvendigvis er fast, og hvis struktur ikke nødvendigvis er nærmere fastlagt.

4. Listen i bilaget udarbejdes på grundlag af præcise oplysninger eller forhold, der viser, at der er truffet en afgørelse af en kompetent myndighed over for de omhandlede personer, grupper og enheder, hvad enten der er indledt en undersøgelse eller en retsforfølgelse for en terrorhandling eller forsøg på at begå, deltage i eller lette gennemførelsen af en sådan handling, baseret på seriøse og troværdige beviser eller indicier, eller der er afsagt dom for sådanne handlinger. Personer, grupper og enheder, der er identificeret af FN's Sikkerhedsråd som værende forbundet med terrorisme, og som det har beordret sanktioner imod, kan opføres på listen.

I dette stykke forstås ved "kompetent myndighed" en judiciel myndighed, eller hvor judicielle myndigheder ikke har kompetence på det område, som dette stykke dækker, en tilsvarende kompetent myndighed på dette område.

5. Rådet bestræber sig på at sikre, at de fysiske og juridiske personer, grupper og enheder, der er anført i bilaget, beskrives så detaljeret, at de pågældende med sikkerhed kan identificeres, og at andre med samme eller lignende navn umiddelbart kan udelukkes.

6. Navnene på personer og enheder, der er opført på listen i bilaget, underkastes med regelmæssige mellemrum og mindst en gang hvert halve år en fornyet gennemgang for at sikre, at det stadig er berettiget at bevare deres navne på listen.

Artikel 2

Det Europæiske Fællesskab, der handler inden for rammerne af sine beføjelser i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, vil beordre indefrysning af pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer over for personer, grupper og enheder opført i bilaget.

Artikel 3

Det Europæiske Fællesskab, der handler inden for rammerne af sine beføjelser i henhold til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, sikrer, at pengemidler, finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer eller finansielle eller andre dermed beslægtede tjenester hverken direkte eller indirekte vil blive stillet til rådighed for de i bilaget nævnte personer, grupper og enheder.

Artikel 4

Medlemsstaterne yder gennem politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager inden for rammerne af afsnit VI i traktaten om Den Europæiske Union hinanden den størst mulige hjælp i forebyggelsen og bekæmpelsen af terrorhandlinger. Med henblik herpå udøver de med hensyn til undersøgelser og retsforfølgning, som deres myndigheder gennemfører over for alle de personer, grupper og enheder, der er opført i bilaget, på anmodning fuldt ud deres gældende beføjelser i overensstemmelse med retsakter, der er vedtaget af Den Europæiske Union, og andre internationale aftaler, arrangementer og konventioner, der er bindende for medlemsstaterne.

Artikel 5

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 6

Denne fælles holdning ajourføres løbende.

Artikel 7

Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. december 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

(1) EFT L 57 af 27.2.2001, s. 1.

BILAG

Første liste over personer, grupper og enheder som omhandlet i artikel 1(1)

1. PERSONER

*- ABAUNZA MARTÍNEZ, Javier (ETA-aktivist) født 1.1.1965 i Guernica (Biscay), identitetskort nr. 78.865.882

*- ALBERDI URANGA, Itziar (ETA-aktivist) født 7.10.1963 i Durango (Biscay), identitetskort nr. 78.865.693

*- ALBISU IRIARTE, Miguel (ETA-aktivist; medlem af Gestoras Pro-amnistía) født 7.6.1961 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.954.596

*- ALCALDE LINARES, Angel (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 2.5.1943 i Portugalete (Vizcaya), identitetskort nr. 14.390.353

- AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim) født 26.6.1967 i Qatif-Bab al Shamal, Saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

- AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, født i Al Ihsa, saudi-Arabien; saudiarabisk statsborger

- AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, født 16.10.1966 i Tarut, Saudi-Arabien; saudarabisk statsborger

*- ARZALLUS TAPIA, Eusebio (ETA-aktivist) født 8.11.1957 i Regil (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.927.207

- ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Libanon, født i 1960 i Libanon; libanesisk statsborger

*- ELCORO AYASTUY, Paulo (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 22.10.1973 i Vergara (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.394.062

- EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali) født 10.7.1965 eller 11.7.1965 i El Dibabiya, Saudi-Arabien; saudarabisk statsborger

*- FIGAL ARRANZ, Antonio Agustín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 2.12.1972 i Baracaldo (Biscay), identitetskort nr. 20.172.692

*- GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (ETA-aktivist) født 29.4.1967 i Guernica (Biscay), identitetskort nr. 44.556.097

*- GOIRICELAYA GONZÁLEZ, Cristina (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 23.12.1967 i Vergara (Guipúzcoa), identitetskort nr. 16.282.556

*- IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (ETA-aktivist) født 25.4.1961 i Escoriaza (Navarre), identitetskort nr. 16.255.819

- IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, AHMED, alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Libanon, født i 1963 i Libanon; libanesisk statsborger

- MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Abdallah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul) født 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Kuwait; kuwaitisk statsborger

*- MORCILLO TORRES, Gracia (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 15.3.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 72.439.052

*- MÚGICA GOÑI, Ainhoa (ETA-aktivist) født 27.6.1970 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 34.101.243

- MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), højtstående officer i Hizbollahs efterretningstjeneste, født 7.12.1962 i Tayr Dibba, Libanon, pasnummer 432298 (Libanon)

*- MUÑOA ORDOZGOITI, Aloña (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 6.7.1976 i Segura (Guipúzcoa), identitetskort nr. 35.771.259

*- NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (ETA-aktivist) født 23.2.1961 i Pamplona (Navarra), identitetskort nr. 15.841.101

*- OLARRA GURIDI, Juan Antonio (ETA-aktivist) født 11.9.1967 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 34.084.504

*- ORBE SEVILLANO, Zigor (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 22.9.1975 i Basauri (Biscay), identitetskort nr. 45.622.851

*- OTEGUI UNANUE, Mikel (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 8.10.1972 i Itsasondo (Guipúzcoa), identitetskort nr. 44.132.976

*- PÉREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (ETA-aktivist; medlem af Jarrai/Haika/Segi) født 18.9.1964 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.976.521

*- SÁEZ DE EGUILAZ MURGUIONDO, Carlos (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 9.12.1963 i San Sebastián (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.962.687

*- URANGA ARTOLA, Kemen (ETA-aktivist; medlem af Herri Batasuna/E.H./Batasuna) født 25.5.1969 i Ondarroa (Biscay), identitetskort nr. 30.627.290

*- VILA MICHELENA, Fermín (ETA-aktivist; medlem af Kas/Ekin) født 12.3.1970 i Irún (Guipúzcoa), identitetskort nr. 15.254.214

2. GRUPPER OG ENHEDER

*- Continuity Irish Republican Army (CIRA)

*- Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/Den baskiske befrielseshær (ETA)

(Følgende organisationer er del af terrorgruppen ETA: K.a.s, Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro-amnistía)

*- Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/De antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober (GRAPO)

- Hamas-Izz al-Din al-Qassem (den terroristiske gren af Hamas)

*- Loyalist Volunteer Force (De loyale frivillige styrker) (LVF)

*- Orange Volunteers (OV)

- Palæstinensisk Islamisk Jihad (PIJ)

*- Real IRA (Det rigtige IRA)

*- Red Hand Defenders (RHD)

*- Revolutionære celler/Epanastatiki Pirines

*- Den revolutionære organisation 17. november/Dekati Evdomi Noemvri

*- Det revolutionære folks kamp/Epanastatikos Laikos Agonas (ELA)

*- Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

(1) Personer markeret med * er kun omfattet af artikel 4.