32001E0801

2001/801/FUSP: Rådets fælles aktion af 19. november 2001 om Den Europæiske Unions støtte til etablering af en midlertidig multinational tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi

EF-Tidende nr. L 303 af 20/11/2001 s. 0007 - 0007


Rådets fælles aktion

af 19. november 2001

om Den Europæiske Unions støtte til etablering af en midlertidig multinational tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi

(2001/801/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) FN's Sikkerhedsråd vedtog den 29. oktober 2001 resolution 1375 (2001), hvori det tilslutter sig de bestræbelser, den sydafrikanske regering og andre FN-medlemsstater udfolder til støtte for gennemførelsen af Arusha-aftalen, og støtter i den henseende kraftigt etableringen af den midlertidige multinationale tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi, som Burundis regering har anmodet om med henblik på at beskytte de politiske ledere, der vender tilbage til landet, og uddanne en pan-burundisk beskyttelsesstyrke.

(2) Der er behov for en samordnet EU-støtteaktion for at kunne igangsætte en fredsproces, der tilsigter en implementering af de foranstaltninger, der er beskrevet i denne fælles aktion.

(3) Udviklingen har i 2001 været præget af meget stor ustabilitet med to forsøg på statskup og vedvarende vold. I forhandlingerne om iværksættelsen af den i august 2000 undertegnede fredsaftale, er der, selv uden en våbenhvile, gjort store fremskridt, især i juli 2001, hvor man nåede til bred enighed om de nærmere betingelser for overgangen til demokrati, og i oktober 2001, hvor der blev truffet en afgørelse vedrørende beskyttelse af hjemvendende eksilpolitikere. Denne beskyttelse bør sikres gennem etablering af en midlertidig multinational tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden, hvis beføjelser bør overgå til en pan-burundisk beskyttelsesstyrke.

(4) Hvis dette initiativ til beskyttelse af oppositionsledere, der vender tilbage fra eksil, skal være politisk levedygtigt, er det foruden støtte fra FN's Sikkerhedsråd væsentligt, at konsensus mellem Burundis politiske aktører bevares, og at den SOFA-aftale (Status of Forces Agreement), der er undertegnet mellem de berørte regeringer om deployeringsvilkårene og om den midlertidige multinationale sikkerhedsstyrkes mandat, overholdes.

(5) Hvis målsætningerne for Sikkerhedsrådets resolution 1375 (2001) skal kunne gennemføres på mellemlang sigt, må hele det internationale samfund endvidere yde et betydeligt økonomisk bidrag.

(6) Rådet tager til efterretning, at Kommissionen gennem hensigtsmæssige fællesskabsforanstaltninger ønsker at rette sin aktion mod en iværksættelse af de øvrige i resolution 1375 (2001) omhandlede målsætninger og højt prioriterede tiltag, der kan bidrage til en konsolidering af fredsprocessen og gennemførelse af Arusha-fredsaftalen -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES AKTION:

Artikel 1

Den Europæiske Union støtter i forbindelse med sin tilslutning til Arusha-aftalen og burundiernes bestræbelser for at gennemføre denne initiativet med henblik på etablering af en midlertidig multinational tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi, der skal beskytte de politiske ledere, der vender tilbage til landet i forbindelse med dannelsen af en overgangsregering.

Artikel 2

1. Unionen yder økonomisk støtte til dækning af visse udgifter ved deployeringen af denne midlertidige multinationale tilstedeværelse til varetagelse af sikkerheden i Burundi. Referencebeløbet er på 9,5 mio. EUR.

2. Udgifter, der finansieres over det i stk. 1 fastsatte beløb, forvaltes i overensstemmelse med Fællesskabets budgetprocedurer og -regler. Udgifterne er støtteberettigede fra den 25. oktober 2001.

Artikel 3

Denne fælles aktion træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den udløber den 1. juni 2002.

Artikel 4

Denne fælles aktion offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. november 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand