32001E0083

Rådets fælles holdning af 29. januar 2001 om EU-støtte til gennemførelse af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 1999/728/FUSP

EF-Tidende nr. L 029 af 31/01/2001 s. 0001 - 0002


Rådets fælles holdning

af 29. januar 2001

om EU-støtte til gennemførelse af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo og om ophævelse af fælles holdning 1999/728/FUSP

(2001/83/FUSP)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 15,

under henvisning til Rådets fælles holdning 1999/728/FUSP af 15. november 1999 om EU-støtte til gennemførelse af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo(1), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Råd i Amsterdam den 16. og 17. juni 1997 vedtog konklusioner vedrørende demokratiseringsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo.

(2) Rådet vedtog den 9. november 1998 og den 22. maj 2000 konklusioner om situationen i De Store Søers Område.

(3) Rådet har vedtaget fælles holdning 97/356/FUSP af 2. juni 1997 vedrørende konfliktforebyggelse og -løsning i Afrika(2) og fælles holdning 98/350/FUSP af 25. maj 1998 vedrørende menneskerettigheder, demokratiske principper, retsstatsprincippet og god regeringsførelse i Afrika(3).

(4) Lusaka-våbenhvileaftalen blev den 31. august 1999 undertegnet af alle de involverede parter, dvs. Den Demokratiske Republik Congo, Angola, Namibia, Rwanda, Uganda, Zimbabwe, "Mouvement pour la Libération du Congo" og "Rassemblement Congolais pour la Démocratie".

(5) I formandskabets erklæringer på Den Europæiske Unions vegne af 9. og 16. juli, 3. og 22. september, 11. oktober og 26. november 1999, og af 12. april og 22. september 2000 har EU forpligtet sig til at støtte gennemførelsen af Lusaka-aftalen, hvis alle parter respekterer og gennemfører den i overensstemmelse med de deri fastsatte betingelser.

(6) De Forenede Nationers Sikkerhedsråd har vedtaget resolution 1234 (1999), 1258 (1999), 1291 (2000), 1304 (2000) og 1332 (2000).

(7) Fælles holdning 1999/728/FUSP bør ophæves -

VEDTAGET FØLGENDE FÆLLES HOLDNING:

Artikel 1

Formålet med denne fælles holdning er gennem Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters indsats at støtte gennemførelsen af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen i Den Demokratiske Republik Congo.

Den Europæiske Union bekræfter, at der kun vil kunne opnås en varig fred i Den Demokratiske Republik Congo gennem en forhandlet fredsslutning, som er retfærdig for alle parter, ved respekt for Den Demokratiske Republik Congos territoriale integritet og nationale suverænitet tillige med de demokratiske principper samt menneskerettighederne i alle stater i området, og ved hensyntagen til såvel Den Demokratiske Republik Congos som nabolandenes sikkerhedsinteresser.

Så snart freden er genoprettet, vil Den Europæiske Union være villig til at overveje et langsigtet samarbejde til støtte for den nationale genopbygning.

Artikel 2

Den Europæiske Union vil støtte de skridt, der tages af De Forenede Nationer og af Organisationen for Afrikansk Enhed til støtte for gennemførelsen af Lusaka-våbenhvileaftalen og fredsprocessen, og samarbejde tæt med disse organisationer og andre relevante aktører i det internationale samfund ved gennemførelsen af denne fælles holdning.

Artikel 3

Den Europæiske Union vil fortsat støtte den fælles militærkommission, så den får mulighed for at udføre sine opgaver som fastlagt i dens forretningsorden.

Artikel 4

Den Europæiske Union vil endvidere støtte en forsonings- og demokratiseringsproces i Den Demokratiske Republik Congo og herunder støtte den nationale dialog i overensstemmelse med de mål og de nærmere bestemmelser, som er fastlagt i Lusaka-våbenhvileaftalen.

Artikel 5

Rådet noterer sig, at Kommissionen vil arbejde for at opfylde målene i denne fælles holdning ved i fornødent omfang at træffe passende fællesskabsforanstaltninger, som især fremmer genopbygningen af de demokratiske institutioner og respekten for menneskerettighederne, demokrati, god regeringsførelse og retsstatsprincippet. Endvidere vil der blive lagt vægt på at støtte reintegration af flygtninge og fordrevne personer samt demobilisering og reintegration af dem, der har deltaget i kampene.

Artikel 6

I sit samarbejde med de lande, der er berørt af konflikten i Den Demokratiske Republik Congo, vil Den Europæiske Union fremme støtten til aktiviteter, som bidrager til politisk stabilitet og til at afbøde de økonomiske og sociale problemer, der medvirker til ustabilitet i De Store Søers Område.

Artikel 7

Den Europæiske Union vil overveje at støtte tanken om og den eventuelle forberedelse af en international konference om fred, sikkerhed, demokrati og udvikling i De Store Søers Område med henblik på at styrke den politiske stabilitet, mulighederne for krisestyring og -løsning samt den økonomiske integration i området, så snart hovedelementerne i Lusaka-aftalen er gennemført.

Artikel 8

Den Europæiske Union og dens medlemsstater forbeholder sig ret til at ændre eller indstille enhver aktivitet til støtte for gennemførelsen af Lusaka-våbenhvileaftalen, hvis parterne ikke overholder aftalens bestemmelser.

Artikel 9

Fælles holdning 1999/728/FUSP ophæves.

Artikel 10

Gennemførelsen af denne fælles holdning kontrolleres regelmæssigt. Den fælles holdning tages op til fornyet overvejelse inden den 29. januar 2002.

Artikel 11

Denne fælles holdning har virkning fra dagen for vedtagelsen.

Artikel 12

Denne fælles holdning offentliggøres i EF-Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2001.

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) EFT L 294 af 16.11.1999, s. 2.

(2) EFT L 153 af 11.6.1997, s. 1.

(3) EFT L 158 af 2.6.1998, s. 1.