32001D1411

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1411/2001/EF af 27. juni 2001 om en EF-ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet

EF-Tidende nr. L 191 af 13/07/2001 s. 0001 - 0005


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1411/2001/EF

af 27. juni 2001

om en EF-ramme for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

efter proceduren i traktatens artikel 251(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Traktaten fastsætter, at der skal føres en fælles miljøpolitik, og gør rede for målene og principperne for denne politik.

(2) Gennem vedtagelsen af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 2179/98/EF(5) bekræftede Fællesskabet, at det holder fast ved fremgangsmåden og den overordnede strategi i programmet "Mod en Bæredygtig Udvikling"(6), vedtaget af Kommissionen.

(3) Mange af Fællesskabets internationale forpligtelser, navnlig med hensyn til at bekæmpe klimaændringer, kan kun opfyldes i samarbejde med de lokale myndigheder.

(4) Kommissionen forpligtede sig i sin meddelelse: "Bæredygtig byudvikling i Den Europæiske Union: Rammer for handling" af 28. oktober 1998 til "fortsat at yde støtte til netværksaktiviteter mellem lokalmyndigheder" og "at sikre det nødvendige lovgrundlag for at finansiere sådanne aktiviteter på et flerårigt grundlag".

(5) Europa-Parlamentet har vedtaget en række beslutninger(7) om styrkelse af EU's bymiljøpolitik.

(6) Regionsudvalget har vedtaget en udtalelse om grænseoverskridende og tværnationalt samarbejde mellem de lokale myndigheder(8) og en udtalelse om Kommissionens meddelelse "En dagsorden for byerne i Den Europæiske Union"(9).

(7) Det erkendes i det femte handlingsprogram på miljøområdet, at alle berørte aktører, og dermed også Kommissionen og de lokale myndigheder, i partnerskab bør gennemføre samordnede foranstaltninger for at nå målet for bæredygtig udvikling og dele det hermed forbundne ansvar.

(8) Kapitel 28 i Agenda 21 som omhandlet i den protokol, der blev undertegnet på topmødet om jorden i Rio i 1992, fastsætter, at de fleste lokalsamfund i alle lande bør indføre ordninger til høring af befolkningen og nå til enighed om en lokal Agenda 21-handlingsplan.

(9) Målene for bæredygtig byudvikling og gennemførelsen af Agenda 21 og Fællesskabets lovgivning kræver, at der opstilles og udbygges regler for god praksis, som formidles til og udveksles mellem lokale myndigheder.

(10) Det er nødvendigt at øge kapaciteten i nettene for lokale myndigheder på europæisk plan, at udbygge og udveksle god praksis for bæredygtig byudvikling og lokalagenda 21 og at samordne disse aktiviteter, således at Kommissionen kan modtage oplysninger og udtalelser fra de lokale myndigheder om de nye perspektiver, der viser sig for bæredygtig udvikling.

(11) I overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, kan målene for den påtænkte handling, nemlig udveksling på europæisk plan af god praksis og formidling af oplysninger til de lokale myndigheder via europæiske net, ikke opfyldes i tilstrækkelig grad af medlemsstaterne, og de kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. samme artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(12) Det er vigtigt at fastlægge hvilke aktivitetsområder, der først og fremmest bør støttes som led i fællesskabssamarbejdet.

(13) Det er nødvendigt at fastlægge effektive kontrol- og evalueringsmetoder samt at sørge for tilstrækkelige oplysninger til de potentielle modtagere og til offentligheden.

(14) Det er nødvendigt at vurdere gennemførelsen af denne samarbejdsramme i lyset af erfaringerne fra de første gennemførelsesår og at informere Europa-Parlamentet og Rådet herom.

(15) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden, jf. punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(10).

(16) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(11) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der indføres en EF-samarbejdsramme, i det følgende benævnt "samarbejdsrammen", med henblik på at yde finansiel og teknisk støtte til net af lokale myndigheder, der er organiseret i mindst fire medlemsstater, eventuelt også i byer i de lande, der henvises til i artikel 8, med henblik på at fremme udarbejdelse, udveksling og indførelse af regler for god praksis på følgende områder:

- gennemførelse af EU's miljølovgivning på lokalt plan

- bæredygtig byudvikling

- lokalagenda 21.

Hoveddeltagere i denne ramme er Kommissionen, nettene af lokale myndigheder, organiserede multiinteressenter i bymiljøet, fællesskabsnet, som f.eks. ikke-statslige organisationer, universiteter og andre aktører, organiseret på europæisk niveau.

Artikel 2

1. De former for aktivitet, der kan opnå støtte fra Fællesskabet inden for rammerne af dette samarbejde, defineres i bilaget.

2. Kommissionen kan yde støtte til ethvert net af lokale myndigheder som defineret i artikel 1, eller, i tilfælde af ledsageforanstaltninger som nævnt i bilagets punkt C, til andre modtagere, som ønsker at gennemføre sådanne aktiviteter.

3. Fællesskabsstøtten omfatter aktiviteter, som skal finde sted i løbet af det år, hvor det finansielle bidrag ydes, og/eller de to efterfølgende år.

4. Bilaget indeholder en vejledende fordeling af den finansielle støtte til de forskellige former for aktiviteter.

Artikel 3

I overensstemmelse med proceduren i artikel 11, stk. 2, evaluerer Kommissionen de indsendte forslag og udvælger de projekter, der skal finansieres inden for de prioriterede aktivitetsområder, der er anført i artikel 4.

Artikel 4

1. Kommissionen offentliggør i De Europæiske Fællesskabers Tidende en meddelelse, der beskriver de prioriterede områder, inden for hvilke projekter vil blive finansieret, og indeholder udvælgelses- og tildelingskriterier samt ansøgnings- og godkendelsesprocedurer.

2. Forslag til finansieringsværdige projekter fremsendes til Kommissionen af nettene af lokale myndigheder som defineret i artikel 1 og, med hensyn til de former for aktiviteter der er angivet i punkt C i bilaget, af andre modtagere.

3. Indkaldelse af forslag til projekter inden for denne samarbejdsramme offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende hvert år senest den 31. januar. Efter evaluering af de pågældende forslag træffer Kommissionen senest den 31. maj afgørelse om, hvilke projekter den vil finansiere. På grundlag af afgørelsen om, hvilke projekter der vil blive finansieret, indgås der med de modtagere, der er ansvarlige for gennemførelsen, en kontrakt, der fastlægger partnernes rettigheder og forpligtelser.

4. En liste over modtagerne og de projekter, der finansieres over denne samarbejdsramme, offentliggøres med angivelse af støttebeløbet.

Artikel 5

Kommissionen sørger for sammenhæng, komplementaritet og synergi mellem fællesskabsaktiviteterne og -projekterne til gennemførelse af denne samarbejdsramme og Fællesskabets øvrige programmer og initiativer, herunder navnlig Urban-initiativet, jf. artikel 20 i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(12). Projekter, der finansieres under andre fællesskabsprogrammer og -midler, kan ikke finansieres under nærværende samarbejdsramme.

Artikel 6

1. Denne samarbejdsramme begynder den 1. januar 2001 og udløber den 31. december 2004. Finansieringsrammen for gennemførelsen af denne samarbejdsramme for perioden 2001-2004 fastsættes til 14 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

2. Finansiel støtte på 350000 EUR og derover kan kun opnås, såfremt modtagerens regnskaber fra det foregående år er attesteret af en registreret revisor. Regnskaberne for den periode, hvori tilskuddet anvendes, skal ligeledes attesteres af en registreret revisor.

Finansiel støtte på under 350000 EUR kan kun opnås, såfremt modtagerens regnskaber for det foregående år foreligger i en form, der anerkendes af Kommissionen, og videreføres i denne form i den periode, hvori tilskuddet anvendes.

Artikel 7

Projekterne skal bidrage til at opfylde målsætningerne i artikel 1 og udvælges på grundlag af følgende overordnede kriterier:

a) et rimeligt forhold mellem omkostninger og fordele

b) en varig multiplikatoreffekt på europæisk plan

c) et effektivt og afbalanceret samarbejde mellem de forskellige projektpartnere ved planlægning og gennemførelse af aktiviteterne og finansiel deltagelse

d) en andel af den finansielle deltagelse

e) et bidrag til multinationalt tiltag, og navnlig til et grænseoverskridende samarbejde inden for Fællesskabet og eventuelt ud over dets grænser med nabolandene

f) et bidrag til et integreret tiltag på tværs af flere sektorer og til en bæredygtig udvikling af bymiljøet under hensyntagen til dets sociale, økonomiske og miljømæssige dimension

g) omfanget af inddragelsen af alle partnerne, herunder repræsentanter for det civile samfund

h) et bidrag til styrkelse og fornyelse af de offentlige forsyningspligtydelser.

Artikel 8

Samarbejdsrammen er åben for deltagelse af net af lokale myndigheder, herunder byer, i de central- og østeuropæiske lande, Cypern og Malta samt i andre lande, som har indgået associeringsaftaler med Fællesskabet.

Artikel 9

1. For at sikre et godt resultat af de aktiviteter, der gennemføres af modtageren af Fællesskabets støtte, tager Kommissionen de nødvendige skridt til:

a) at kontrollere, om de til Kommissionen foreslåede aktiviteter gennemføres korrekt

b) at forebygge og bekæmpe uregelmæssigheder

c) i givet fald at tilbagekræve uretmæssigt udbetalte beløb.

2. Uden at dette berører revision foretaget af Revisionsretten i medfør af traktatens artikel 248 eller kontrol udført i medfør af traktatens artikel 279, litra c), kan tjenestemænd eller andre ansatte ved Kommissionen udføre kontrol på stedet, herunder stikprøvekontrol, med aktiviteter, der finansieres under denne samarbejdsramme.

Kommissionen giver modtageren forudgående meddelelse om eventuel kontrol på stedet, medmindre der er gode grunde til mistanke om svig og/eller misbrug.

3. Modtagere af finansiel støtte skal kunne stille alle bilag for udgifter til en given aktivitet til rådighed for Kommissionen i en periode på fem år efter den sidste betaling i forbindelse med aktiviteten. Disse bilag kan også opbevares i elektronisk form.

Artikel 10

1. Kommissionen kan nedsætte, indstille eller tilbagekræve finansiel støtte, der er ydet i henhold til en kontrakt, hvis den konstaterer uregelmæssigheder, eller hvis det viser sig, at kontrakten, uden Kommissionens godkendelse, har undergået en ændring, som er i strid med de aftalte mål eller gennemførelsesvilkår.

2. Hvis fristerne er overskredet, eller hvis udviklingen i gennemførelsen af en kontrakt kun berettiger til en del af den ydede finansielle støtte, anmoder Kommissionen modtageren om at fremsætte sine bemærkninger inden for en given frist. Giver modtageren ikke et fyldestgørende svar, kan Kommissionen ophæve den resterende finansielle støtte og kræve øjeblikkelig tilbagebetaling af allerede udbetalte beløb. Kommissionen forpligter sig til at foretage en grundig og hurtig evaluering af sådanne bemærkninger.

3. Modtageren forelægger hvert år Kommissionen en rapport om fremskridt i forbindelse med kontrakter af mere end et års varighed og en finansiel rapport for hver kontrakt inden seks måneder efter kontraktens gennemførelse. Kommissionen bestemmer rapporternes form og indhold. Såfremt rapporterne ikke forelægges inden den fastsatte frists udløb, er modtageren ikke længere berettiget til yderligere finansiering i henhold til denne afgørelse. Kommissionen forpligter sig til at evaluere rapporterne inden for en rimelig frist for at undgå unødvendige forsinkelser i betalingerne.

4. Enhver uretmæssig betaling skal tilbagebetales til Kommissionen. Der kan lægges renter på beløb, der ikke tilbagebetales rettidigt. Kommissionen fastsætter detaljerede regler for gennemførelsen af dette stykke.

Artikel 11

1. Kommissionen bistås af et rådgivende udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i Rådets afgørelse 1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 12

Kommissionen evaluerer gennemførelsen af nærværende samarbejdsramme og forelægger senest den 31. marts 2003 en rapport herom til Europa-Parlamentet og Rådet.

Artikel 13

Denne afgørelse anvendes fra 1. januar 2001 til 31. december 2004.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. juni 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

B. Rosengren

Formand

(1) EFT C 56 E af 29.2.2000, s. 68.

(2) EFT C 204 af 18.7.2000, s. 35.

(3) EFT C 317 af 6.11.2000, s. 33.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 14.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets afgørelse af 18.6.2001.

(5) EFT L 275 af 10.10.1998, s. 1.

(6) EFT C 138 af 17.5.1993, s. 5.

(7) EFT C 226 af 20.7.1998, s. 34 og 36, og

EFT C 279 af 1.10.1999, s. 44.

(8) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 21.

(9) EFT C 251 af 10.8.1998, s. 11.

(10) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(12) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

BILAG

>TABELPOSITION>